SunshinePHP 2019

Низове

Низът представлява поредица от знаци. В PHP, знакът е същото като байт, т.е., съществуват точно 256 възможни знака. Това също означава, че PHP няма естествена поддръжка за Unicode. Вж. utf8_encode() и utf8_decode() за Unicode поддръжка.

Забележка: За даден низ не е проблем да стане много дълъг. Няма практическо ограничение в размера на низовете, наложено от PHP, така че не трябва да се безпокоите за дългите низове.

Синтаксис

Низов литерал може да бъде дефиниран по три различни начина.

Поставяне в апострофи

Най-лесният начин да се дефинира обикновен низ е да се загради с апострофи (знакът ').

За да укажете знака апостроф, трябва да го екранирате с обратно-наклонена черта (\), както това се прави и в редица други езици. Ако все пак се налага преди апострофа да се появи обратно-наклонена черта, ще трябва да я дублирате. Отбележете, че ако се опитате да екранирате който и да е друг знак, обратно-наклонената черта също ще бъде отпечатана! Така че обикновено тя няма нужда да бъде екранирана.

Забележка: В PHP 3 ще бъде изведено предупреждение от ниво E_NOTICE, когато това се случи.

Забележка: За разлика от другите два синтаксиса, тук променливите и екраниращите последователности за специални знаци няма да бъдат обработени.

<?php
echo 'това е обикновен низ';

echo 
'Можете също да поставяте и
нови редове по този
начин'
;

// Извежда: Арнолд веднъж каза: "I'll be back"
echo 'Арнолд веднъж каза: "I\'ll be back"';

// Извежда: Вие изтрихте C:\*.*?
echo 'Вие изтрихте C:\\*.*?';

// Извежда: Вие изтрихте C:\*.*?
echo 'Вие изтрихте C:\*.*?';

// Извежда: Това няма да се изведе: \n - нов ред
echo 'Това няма да се изведе: \n - нов ред';

// Извежда: Променливите също: $alpha $beta
echo 'Променливите също: $alpha $beta';
?>

Поставяне в кавички

Ако низът е заграден в кавички ("), PHP разбира повече екраниращи последователности за специални знаци:

Екранирани знаци
последователност значение
\n нов ред (LF или 0x0A (10) в ASCII)
\r връщане на каретката (CR или 0x0D (13) в ASCII)
\t табулация (HT или 0x09 (9) в ASCII)
\v вертикална табулация (VT или 0x0B (11) в ASCII) (от PHP 5.2.5)
\f form feed (FF или 0x0C (12) в ASCII) (от PHP 5.2.5)
\\ обратно-наклонена черта
\$ знак за долар
\" кавичка
\[0-7]{1,3} последователността от знаци, съвпадаща с регулярния израз, е знак в осмична бройна система
\x[0-9A-Fa-f]{1,2} последователността от знаци, съвпадаща с регулярния израз, е знак в шестнайсетична бройна система

И тук ако се опитате да екранирате който и да е друг знак, обратно-наклонената черта също ще бъде отпечатана! Преди PHP 5.1.1, обратно-наклонената черта в \{$var} не се отпечатваше.

Най-важната особеност на кавичките, обаче, е че променливите ще бъдат обработени. За повече информация вижте разбор на низ.

Heredoc

Друг начин да се дефинира низ е да се използва синтаксис от тип heredoc ("<<<"). След <<< трябва да се укаже идентификатор (последван от нов ред), след това низа и накрая самия идентификатор, който да затвори цитата.

Затварящият идентификатор трябва да започне в първата колона на реда. Освен това, използваният идентификатор трябва да следва същите правила за именуване като всеки друг етикет в PHP: трябва да се състои единствено от буквено-цифрови знаци или подчертавки и трябва да започва със знак, който не е цифра.

Предупреждение

Много важно е да се отбележи, че на реда със затварящия идентификатор няма никакви други знаци, освен по възможност точка и запетая (;). Това преди всичко означава, че идентификаторът не може да бъде отместван като абзац и не може да има никакви интервали или табулации преди или след точката и запетаята. Важно е също да се разбере, че първият знак преди затварящия идентификатор трябва да бъде знака за нов ред, както е дефиниран от съответната операционна система. Например на Macintosh това е \r. Освен това, затварящият идентификатор (по желание последван от точка и запетая) трябва да бъде последван и от знак за нов ред.

Ако това правило не се спази и затварящият идентификатор не е "чист", тогава той няма да бъде възприет като такъв и PHP ще продължи да го търси. Ако в този случай не бъде намерен правилен затварящ идентификатор, това ще доведе до синтактична грешка с номер на реда в края на скрипта.

Не е разрешена употребата на синтаксис от тип heredoc в инициализиране на членове на клас. В този случай използвайте другите низови синтаксиси.

Example #1 Невалиден пример

<?php
class foo {
  public 
$bar = <<<EOT
bar
EOT;
}
?>

Heredoc текстът работи по същия начин както и низът в кавички, само че без кавичките. Това означава, че няма нужда да екранирате кавичките, но че можете да използвате екраниращите кодове изброени по-горе. Променливите биват обработени, но трябва да се внимава при изразяване на сложни променливи вътре в heredoc, какъвто е и случаят с низовете.

Example #2 Пример за цитат от тип heredoc

<?php
$str 
= <<<EOD
Пример за низ,
който преминава на няколко
реда със синтаксис heredoc.
EOD;

/* По-сложен пример, с променливи. */
class foo
{
  var 
$foo;
  var 
$bar;

  function 
foo()
  {
      
$this->foo 'Foo';
      
$this->bar = array('Bar1''Bar2''Bar3');
  }
}

$foo = new foo();
$name 'MyName';

echo <<<EOT
Казвам се "$name". Отпечатвам някое $foo->foo.
Сега, отпечатвам някое 
{$foo->bar[1]}.
Това трябва да отпечата главно 'A': \x41
EOT;
?>

Забележка: Поддръжката на heredoc беше добавена в PHP 4.

Nowdoc

Nowdocs are to single-quoted strings what heredocs are to double-quoted strings. A nowdoc is specified similarly to a heredoc, but no parsing is done inside a nowdoc. The construct is ideal for embedding PHP code or other large blocks of text without the need for escaping. It shares some features in common with the SGML <![CDATA[ ]]> construct, in that it declares a block of text which is not for parsing.

A nowdoc is identified with the same <<< seqeuence used for heredocs, but the identifier which follows is enclosed in single quotes, e.g. <<<'EOT'. All the rules for heredoc identifiers also apply to nowdoc identifiers, especially those regarding the appearance of the closing identifier.

Example #3 Nowdoc string quoting example

<?php
$str 
= <<<'EOD'
Example of string
spanning multiple lines
using nowdoc syntax.
EOD;

/* More complex example, with variables. */
class foo
{
    public 
$foo;
    public 
$bar;

    function 
foo()
    {
        
$this->foo 'Foo';
        
$this->bar = array('Bar1''Bar2''Bar3');
    }
}

$foo = new foo();
$name 'MyName';

echo <<<'EOT'
My name is "$name". I am printing some $foo->foo.
Now, I am printing some {$foo->bar[1]}.
This should not print a capital 'A': \x41
EOT;
?>

Примерът по-горе ще изведе:

My name is "$name". I am printing some $foo->foo.
Now, I am printing some {$foo->bar[1]}.
This should not print a capital 'A': \x41

Забележка: Unlike heredocs, nowdocs can be used in any static data context. The typical example is initializing class members or constants:

Example #4 Static data example

<?php
class foo {
    public 
$bar = <<<'EOT'
bar
EOT;
}
?>

Забележка: Nowdoc support was added in PHP 5.3.0.

Анализиране на променливи

Когато даден низ се дефинира в кавички или с heredoc, променливите в него биват анализирани.

Съществуват два типа синтаксис: прост и сложен. Простият синтаксис е най-разпространен и удобен. Той предлага начин да се анализира променлива, стойност от масив, или свойство на обект.

Сложният синтаксис беше въведен в PHP 4 и може да бъде разпознат по фигурните скоби, заграждащи израза.

Прост синтаксис

Ако срещне знака за долар ($), синтактичният анализатор ще се опита да поеме лакомо колкото се може повече знаци, за да образува валидно име на променлива. Заградете името на променливата във фигурни скоби, ако искате изрично да укажете края на името.

<?php
$beer 
'Kamenitza';
echo 
"$beer's taste is great"// работи, "'" е невалиден знак за име на променлива
echo "He drank some $beers";   // няма да работи, 's' е валиден знак за име на променлива
echo "He drank some ${beer}s"// работи
echo "He drank some {$beer}s"// работи
?>

По същия начин се прави разбор и на елемент от масив или свойство на обект. При индексите на масиви, затварящата квадратна скоба (]) обозначава края на индекса. За свойствата на обекти важат същите правила както за обикновените променливи, макар че при обектните свойства не съществува трик като този при променливите.

<?php
// Тези примери са специфични за употребата на масиви в низове.
// Извън низ, винаги заграждайте с апострофи низовите ключове на масиви
// и съответно - не използвайте {фигурни скоби}.

// Нека се показват всички грешки
error_reporting(E_ALL);

$fruits = array('strawberry' => 'red''banana' => 'yellow');

// Работи, но отбележете, че това работи по друг начин извън низовите кавички
echo "A banana is $fruits[banana].";

// Работи
echo "A banana is {$fruits['banana']}.";

// Работи, но PHP първо търси константа с името "banana",
// както е обяснено по-долу.
echo "A banana is {$fruits[banana]}.";

// Няма да работи, използвайте фигурни скоби. Това ще предизвика синтактична грешка.
echo "A banana is $fruits['banana'].";

// Работи
echo "A banana is " $fruits['banana'] . ".";

// Работи
echo "This square is $square->width meters broad.";

// Няма да работи. За решение, вижте сложния синтаксис.
echo "This square is $square->width00 centimeters broad.";
?>

За всичко по-сложно трябва да използвате сложния синтаксис.

Сложен (фигурен) синтаксис

Името "сложен" не е защото синтаксисът е сложен, а защото чрез него можете да включвате сложни изрази.

На практика, с този синтаксис можете да включите в низ коя да е стойност, която е налична в пространството от имена. Просто пишете израза по същия начин както бихте го направили извън низа, след което го поставете между { и }. Тъй като не можете да екранирате '{', този синтаксис ще бъде разпознат единствено, когато $ следва непосредствено {. (Използвайте "{\$", за да получите литерала "{$"). Няколко разяснителни примера:

<?php
// Нека се показват всички грешки
error_reporting(E_ALL);

$great 'fantastic';

// Няма да работи, извежда: This is { fantastic}
echo "This is { $great}";

// Работи, извежда: This is fantastic
echo "This is {$great}";
echo 
"This is ${great}";

// Работи
echo "This square is {$square->width}00 centimeters broad."

// Работи
echo "This works: {$arr[4][3]}";

// Това е грешно по същата причина, поради която и $foo[bar] е грешно
// извън низ. С други думи, ще работи, но понеже PHP първо
// ще потърси константата foo, ще хвърли грешка от ниво
// E_NOTICE (недефинирана константа).
echo "This is wrong: {$arr[foo][3]}"

// Работи. При многомерни масиви, винаги поставяйте
// фигурни скоби около масивите, когато са в низове.
echo "This works: {$arr['foo'][3]}";

// Работи.
echo "This works: " $arr['foo'][3];

echo 
"You can even write {$obj->values[3]->name}";

echo 
"This is the value of the var named $name{${$name}}";

echo 
"This is the value of the var named by the return value of getName(): {${getName()}}";

echo 
"This is the value of the var named by the return value of \$object->getName(): {${$object->getName()}}";
?>

Забележка: Извикването на функции и методи в рамките на {$ } работи от PHP 5.

Забележка: Разборът на променливи в рамките на низове използва повече памет отколкото свързването на низове. Когато пишете PHP скрипт, в който паметта е фактор, обмислете възможността да използвате оператора за свързване (.), а не разбор на променливи.

Познаков достъп и изменение в низ

Знаците в даден низ могат да бъдат достъпвани и изменяни чрез указване на отместване от нулата за желания знак след низа посредством квадратни скоби, например $str[42], така че бихте могли да мислите за даден низ като за масив от знаци.

Забележка: Те също могат да бъдат достъпвани и с фигурни скоби - $str{42}, със същата цел. Все пак, употребата на квадратни скоби е за предпочитане, тъй като {фигурният} стил става непрепоръчителен от PHP 6.

Example #5 Някои низови примери

<?php
// Вземане на първия знак от низ.
$str 'Това е тест.';
$first $str[0];

// Вземане на третия знак от низ.
$third $str[2];

// Вземане на последния знак от низ.
$str 'Това продължава да бъде тест.';
$last $str[strlen($str)-1];

// Промяна на последния знак от низ.
$str 'На масата има ябълка';
$str[strlen($str)-1] = 'и';

// Алтернативният метод с {} е непрепоръчителен от PHP 6
$third $str{2};
?>

Забележка: Достъпването до променливи от друг тип с [] или {} мълчаливо връща NULL.

Полезни функции и оператори

Низовете могат да бъдат съединявани посредством оператора '.' (точка). Забележете, че операторът '+' (събиране) няма да направи това. За повече информация вижте Низови оператори.

Съществуват доста на брой полезни функции за изменение на низове.

За основните функции вижте раздел низови функции, а за по-сложно търсене и заместване - функциите за регулярни изрази (в две разновидности: Perl и POSIX разширения).

Има също функции за URL низове и функции за криптиране и декриптиране на низове (mcrypt и mhash).

Накрая, ако все още не сте намерили това, което търсите, вижте също и функциите за типове знаци.

Преобразуване в низ

Можете да превърнете стойност в низ посредством преобразуването (string) или функцията strval(). Низовото преобразуване се извършва автоматично в обхвата на израз, който се нуждае от низ. Това се случва, когато използвате функциите echo() и print(), или когато сравнявате стойността на променлива с низ. Прочитането на разделите за Типове и Манипулации с типове ще направи нещата още по-ясни. Вж. също settype().

Булевата стойност TRUE се преобразува в низа "1", а стойността FALSE се представя като "" (празен низ). По този начин можете да преобразувате двупосочно между булеви и низови стойности.

Цяло число (integer) или число с плаваща запетая (float) се преобразува в низ, който се състои от цифрите на числото (включително и експонентата - за числата с плаваща запетая). Числата с плаваща запетая може да бъдат преобразувани посредством експоненциалната система за означаване (4.1E+6).

Забележка: Знакът за десетична запетая се дефинира в локалните настройки на скрипта (категория LC_NUMERIC). Вж. setlocale().

Масивите винаги се преобразуват в низа "Array", така че не можете да покажете съдържанието на даден масив с echo() или print(). За да видите един елемент, трябва да направите нещо от рода на echo $arr['foo']. Погледнете по-долу за начини за показване на цялото съдържание.

Обектите в PHP 4 винаги се преобразуват в низа "Object". Ако искате да покажете стойностите на член-променливите на даден обект, с цел отстраняване на програмни грешки, прочетете следващите абзаци. За да видите името на класа, на който е инстанция обектът, използвайте get_class(). От PHP 5 се използва метода __toString(), ако е приложим.

Ресурсите винаги се преобразуват в низове със структура "Resource id #1", където 1 е уникалното число на ресурса, присвоено от PHP по време на изпълнение. Ако искате да вземете типа на ресурса, използвайте get_resource_type().

NULL винаги се преобразува в празен низ.

Както можете да видите по-горе, отпечатването на масиви, обекти или ресурси не ви предоставя никаква полезна информация за самите стойности. Разгледайте функциите print_r() и var_dump() за по-добри начини за показване на стойностите, в процеса на отстраняване на грешки.

Можете също да превърнете стойности от PHP в низове за постоянно съхранение. Този метод се нарича сериализация и може да се осъществи посредством функцията serialize(). Можете също да сериализирате стойности от PHP в XML структури, стига във вашата инсталация на PHP да имате поддръжка за WDDX.

Превръщане на низ в число

Когато даден низ бъде разпознат като число, резултантната стойност и типът се определят както следва.

Низът ще се изчисли като плаващо ако съдържа който и да е от знаците '.', 'e' или 'E'. В противен случай, ще се изчисли като цяло число.

Стойността се взима от първата част на низа. Ако низът започва с валидни числови данни, това ще бъде и използваната стойност. В противен случай стойността ще бъде 0 (нула). Валидните числови данни са незадължителен знак, последван от една или повече цифри (по желание съдържащи и плаваща запетая), последвани от незадължителна експонента. Експонентата се изразява с латинската буква 'e' или 'E', последвана от една или повече цифри.

<?php
$foo 
"10.5";                // $foo е плаващо (11.5)
$foo "-1.3e3";              // $foo е плаващо (-1299)
$foo "bob-1.3e3";           // $foo е цяло число (1)
$foo "bob3";                // $foo е цяло число (1)
$foo "10 малки прасета";    // $foo е цяло число (11)
$foo "10.2 малки прасенца"// $foo е плаващо (14.2)
$foo "10.0 прасета " 1;       // $foo е плаващо (11)
$foo "10.0 прасета " 1.0;     // $foo е плаващо (11)     
?>

За повече информация относно това преобразуване вижте страницата от ръководството на Unix за strtod(3).

В случай, че искате да проверите някой от примерите в този раздел, можете да ги препишете и да сложите следния ред, за да се уверите сами какво се случва:

<?php
echo "\$foo==$foo; типът е " gettype ($foo) . "<br />\n";
?>

Не разчитайте да получите кода на даден низ като го преобразувате в цяло число (както бихте направили в C например). Използвайте функциите ord() и chr(), за да правите преобразувания между знаци и съответните им кодове.

add a note add a note

User Contributed Notes 51 notes

up
198
John
2 years ago
I've been a PHP programmer for a decade, and I've always been using the "single-quoted literal" and "period-concatenation" method of string creation. But I wanted to answer the performance question once and for all, using sufficient numbers of iterations and a modern PHP version. For my test, I used:

php -v
PHP 7.0.12 (cli) (built: Oct 14 2016 09:56:59) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies

------ Results: -------

* 100 million iterations:

$outstr = 'literal' . $n . $data . $int . $data . $float . $n;
63608ms (34.7% slower)

$outstr = "literal$n$data$int$data$float$n";
47218ms (fastest)

$outstr =<<<EOS
literal$n$data$int$data$float$n
EOS;
47992ms (1.64% slower)

$outstr = sprintf('literal%s%s%d%s%f%s', $n, $data, $int, $data, $float, $n);
76629ms (62.3% slower)

$outstr = sprintf('literal%s%5$s%2$d%3$s%4$f%s', $n, $int, $data, $float, $data, $n);
96260ms (103.9% slower)

* 10 million iterations (test adapted to see which of the two fastest methods were faster at adding a newline; either the PHP_EOL literal, or the \n string expansion):

$outstr = 'literal' . $n . $data . $int . $data . $float . $n;
6228ms (reference for single-quoted without newline)

$outstr = "literal$n$data$int$data$float$n";
4653ms (reference for double-quoted without newline)

$outstr = 'literal' . $n . $data . $int . $data . $float . $n . PHP_EOL;
6630ms (35.3% slower than double-quoted with \n newline)

$outstr = "literal$n$data$int$data$float$n\n";
4899ms (fastest at newlines)

* 100 million iterations (a test intended to see which one of the two ${var} and {$var} double-quote styles is faster):

$outstr = 'literal' . $n . $data . $int . $data . $float . $n;
67048ms (38.2% slower)

$outstr = "literal$n$data$int$data$float$n";
49058ms (1.15% slower)

$outstr = "literal{$n}{$data}{$int}{$data}{$float}{$n}"
49221ms (1.49% slower)

$outstr = "literal${n}${data}${int}${data}${float}${n}"
48500ms (fastest; the differences are small but this held true across multiple runs of the test, and this was always the fastest variable encapsulation style)

* 1 BILLION iterations (testing a completely literal string with nothing to parse in it):

$outstr = 'literal string testing';
23852ms (fastest)

$outstr = "literal string testing";
24222ms (1.55% slower)

It blows my mind. The double-quoted strings "which look so $slow since they have to parse everything for \n backslashes and $dollar signs to do variable expansion", turned out to be the FASTEST string concatenation method in PHP - PERIOD!

Single-quotes are only faster if your string is completely literal (with nothing to parse in it and nothing to concatenate), but the margin is very tiny and doesn't matter.

So the "highest code performance" style rules are:

1. Always use double-quoted strings for concatenation.

2. Put your variables in "This is a {$variable} notation", because it's the fastest method which still allows complex expansions like "This {$var['foo']} is {$obj->awesome()}!". You cannot do that with the "${var}" style.

3. Feel free to use single-quoted strings for TOTALLY literal strings such as array keys/values, variable values, etc, since they are a TINY bit faster when you want literal non-parsed strings. But I had to do 1 billion iterations to find a 1.55% measurable difference. So the only real reason I'd consider using single-quoted strings for my literals is for code cleanliness, to make it super clear that the string is literal.

4. If you think another method such as sprintf() or 'this'.$var.'style' is more readable, and you don't care about maximizing performance, then feel free to use whatever concatenation method you prefer!
up
78
gtisza at gmail dot com
6 years ago
The documentation does not mention, but a closing semicolon at the end of the heredoc is actually interpreted as a real semicolon, and as such, sometimes leads to syntax errors.

This works:

<?php
$foo
= <<<END
abcd
END;
?>

This does not:

<?php
foo
(<<<END
abcd
END;
);
// syntax error, unexpected ';'
?>

Without semicolon, it works fine:

<?php
foo
(<<<END
abcd
END
);
?>
up
22
garbage at iglou dot eu
2 years ago
You can use string like array of char (like C)

$a = "String array test";

var_dump($a);
// Return string(17) "String array test"

var_dump($a[0]);
// Return string(1) "S"

// -- With array cast --
var_dump((array) $a);
// Return array(1) { [0]=> string(17) "String array test"}

var_dump((array) $a[0]);
// Return string(17) "S"

- Norihiori
up
20
lelon at lelon dot net
14 years ago
You can use the complex syntax to put the value of both object properties AND object methods inside a string.  For example...
<?php
class Test {
    public
$one = 1;
    public function
two() {
        return
2;
    }
}
$test = new Test();
echo
"foo {$test->one} bar {$test->two()}";
?>
Will output "foo 1 bar 2".

However, you cannot do this for all values in your namespace.  Class constants and static properties/methods will not work because the complex syntax looks for the '$'.
<?php
class Test {
    const
ONE = 1;
}
echo
"foo {Test::ONE} bar";
?>
This will output "foo {Test::one} bar".  Constants and static properties require you to break up the string.
up
6
mark at manngo dot net
1 year ago
I though that it would be helpful to add this comment so that the information at least appears on the right page on the PHP site.

Note that if you intend to use a double-quoted string with an associative key, you may run into the T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE error. Some regard this as one of the less obvious error messages.

An expression such as:

<?php
    $fruit
=array(
       
'a'=>'apple',
       
'b'=>'banana',
       
//    etc
   
);

    print
"This is a $fruit['a']";    //    T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE
?>

will definitely fall to pieces.

You can resolve it as follows:

<?php
   
print "This is a $fruit[a]";    //    unquote the key
   
print "This is a ${fruit['a']}";    //    Complex Syntax
   
print "This is a {$fruit['a']}";    //    Complex Syntax variation
?>

I have a personal preference for the last variation as it is more natural and closer to what the expression would be like outside the string.

It’s not clear (to me, at least) why PHP misinterprets the single quote inside the expression but I imagine that it has something to do with the fact quotes are not part of the value string — once the string is already being parsed the quotes just get in the way … ?
up
1
Hayley Watson
11 months ago
Any single expression, however complex, that starts with $ (i.e., a variable) can be {}-embedded in a double-quoted string:

<?php

echo "The expression {$h->q()["x}"]->p(9 == 0 ? 17 : 42)} gets parsed just as well as " . $h->q()["x}"]->p(9 == 0 ? 17 : 42) . " does.";

?>
up
5
sideshowAnthony at googlemail dot com
2 years ago
Something I experienced which no doubt will help someone . . .
In my editor, this will syntax highlight HTML and the $comment:

$html = <<<"EOD"
<b>$comment</b>
EOD;

Using this shows all the same colour:

$html = <<<EOD
<b>$comment</b>
EOD;

making it a lot easier to work with
up
11
og at gams dot at
11 years ago
easy transparent solution for using constants in the heredoc format:
DEFINE('TEST','TEST STRING');

$const = get_defined_constants();

echo <<<END
{$const['TEST']}
END;

Result:
TEST STRING
up
9
php at richardneill dot org
5 years ago
Leading zeroes in strings are (least-surprise) not treated as octal.
Consider:
  $x = "0123"  + 0;  
  $y = 0123 + 0;
  echo "x is $x, y is $y";    //prints  "x is 123, y is 83"
in other words:
* leading zeros in numeric literals in the source-code are interpreted as "octal", c.f. strtol().
* leading zeros in strings (eg user-submitted data), when cast (implicitly or explicitly) to integer are ignored, and considered as decimal, c.f. strtod().
up
10
headden at karelia dot ru
9 years ago
Here is an easy hack to allow double-quoted strings and heredocs to contain arbitrary expressions in curly braces syntax, including constants and other function calls:

<?php

// Hack declaration
function _expr($v) { return $v; }
$_expr = '_expr';

// Our playground
define('qwe', 'asd');
define('zxc', 5);

$a=3;
$b=4;

function
c($a, $b) { return $a+$b; }

// Usage
echo "pre {$_expr(1+2)} post\n"; // outputs 'pre 3 post'
echo "pre {$_expr(qwe)} post\n"; // outputs 'pre asd post'
echo "pre {$_expr(c($a, $b)+zxc*2)} post\n"; // outputs 'pre 17 post'

// General syntax is {$_expr(...)}
?>
up
11
chAlx at findme dot if dot u dot need
10 years ago
To save Your mind don't read previous comments about dates  ;)

When both strings can be converted to the numerics (in ("$a" > "$b") test) then resulted numerics are used, else FULL strings are compared char-by-char:

<?php
var_dump
('1.22' > '01.23'); // bool(false)
var_dump('1.22.00' > '01.23.00'); // bool(true)
var_dump('1-22-00' > '01-23-00'); // bool(true)
var_dump((float)'1.22.00' > (float)'01.23.00'); // bool(false)
?>
up
8
Richard Neill
11 years ago
Unlike bash, we can't do
  echo "\a"       #beep!

Of course, that would be rather meaningless for PHP/web, but it's useful for PHP-CLI. The solution is simple:  echo "\x07"
up
2
nospam at nospam dot com
2 years ago
Beware that consistent with "String conversion to numbers":

<?php

if ('123abc' == 123) echo '(intstr == int) incorrectly tests as true.';

// Because one side is a number, the string is incorrectly converted from intstr to int, which then matches the test number.

// True for all conditionals such as if and switch statements (probably also while loops)!

// This could be a huge security risk when testing/using/saving user input, while expecting and testing for only an integer.

// It seems the only fix is for 123 to be a string as '123' so no conversion happens.

?>
up
2
necrodust44 at gmail dot com
4 years ago
String conversion to numbers.

Unfortunately, the documentation is not correct.

«The value is given by the initial portion of the string. If the string starts with valid numeric data, this will be the value used. Otherwise, the value will be 0 (zero).»

It is not said and is not shown in examples throughout the documentation that, while converting strings to numbers, leading space characters are ignored, like with the strtod function.

<?php
   
echo "     \v\f    \r   1234" + 1;    // 1235
   
var_export ("\v\f    \r   1234" == "1234");    // true
?>

However, PHP's behaviour differs even from the strtod's. The documentation says that if the string contains a "e" or "E" character, it will be parsed as a float, and suggests to see the manual for strtod for more information. The manual says

«A hexadecimal number consists of a "0x" or "0X" followed by a nonempty sequence of hexadecimal digits possibly containing a radix character, optionally followed by a binary exponent.  A binary exponent consists of a 'P' or 'p', followed by an optional plus or minus sign, followed by a nonempty sequence of decimal digits, and indicates multiplication by a power of 2.»

But it seems that PHP does not recognise the exponent or the radix character.

<?php
   
echo "0xEp4" + 1;     // 15
?>

strtod also uses the current locale to choose the radix character, but PHP ignores the locale, and the radix character is always 2E. However, PHP uses the locale while converting numbers to strings.

With strtod, the current locale is also used to choose the space characters, I don't know about PHP.
up
4
steve at mrclay dot org
10 years ago
Simple function to create human-readably escaped double-quoted strings for use in source code or when debugging strings with newlines/tabs/etc.

<?php
function doubleQuote($str) {
   
$ret = '"';
    for (
$i = 0, $l = strlen($str); $i < $l; ++$i) {
       
$o = ord($str[$i]);
        if (
$o < 31 || $o > 126) {
            switch (
$o) {
                case
9: $ret .= '\t'; break;
                case
10: $ret .= '\n'; break;
                case
11: $ret .= '\v'; break;
                case
12: $ret .= '\f'; break;
                case
13: $ret .= '\r'; break;
                default:
$ret .= '\x' . str_pad(dechex($o), 2, '0', STR_PAD_LEFT);
            }
        } else {
            switch (
$o) {
                case
36: $ret .= '\$'; break;
                case
34: $ret .= '\"'; break;
                case
92: $ret .= '\\\\'; break;
                default:
$ret .= $str[$i];
            }
        }
    }
    return
$ret . '"';
}
?>
up
6
atnak at chejz dot com
14 years ago
Here is a possible gotcha related to oddness involved with accessing strings by character past the end of the string:

$string = 'a';

var_dump($string[2]);  // string(0) ""
var_dump($string[7]);  // string(0) ""
$string[7] === '';  // TRUE

It appears that anything past the end of the string gives an empty string..  However, when E_NOTICE is on, the above examples will throw the message:

Notice:  Uninitialized string offset:  N in FILE on line LINE

This message cannot be specifically masked with @$string[7], as is possible when $string itself is unset.

isset($string[7]);  // FALSE
$string[7] === NULL;  // FALSE

Even though it seems like a not-NULL value of type string, it is still considered unset.
up
0
Ray.Paseur sometimes uses Gmail
17 days ago
md5('240610708') == md5('QNKCDZO')

This comparison is true because both md5() hashes start '0e' so PHP type juggling understands these strings to be scientific notation.  By definition, zero raised to any power is zero.
up
0
jonijnm at example dot com
1 year ago
Both should work :(

<?php

class Testing {
    public static
$VAR = 'static';
    public const VAR =
'const';
   
    public function
sayHelloStatic() {
        echo
"hello: {$this::$VAR}";
    }
   
    public function
sayHelloConst() {
        echo
"hello: {$this::VAR}"; //Parse error:  syntax error, unexpected '}', expecting '['
   
}
}

$obj = new Testing();
$obj->sayHelloStatic();
$obj->sayHelloConst();
up
2
shd at earthling dot net
9 years ago
If you want a parsed variable surrounded by curly braces, just double the curly braces:

<?php
  $foo
= "bar";
  echo
"{{$foo}}";
?>

will just show {bar}. The { is special only if followed by the $ sign and matches one }. In this case, that applies only to the inner braces. The outer ones are not escaped and pass through directly.
up
1
webmaster at rephunter dot net
13 years ago
Use caution when you need white space at the end of a heredoc. Not only is the mandatory final newline before the terminating symbol stripped, but an immediately preceding newline or space character is also stripped.

For example, in the following, the final space character (indicated by \s -- that is, the "\s" is not literally in the text, but is only used to indicate the space character) is stripped:

$string = <<<EOT
this is a string with a terminating space\s
EOT;

In the following, there will only be a single newline at the end of the string, even though two are shown in the text:

$string = <<<EOT
this is a string that must be
followed by a single newline

EOT;
up
0
bishop
12 years ago
You may use heredoc syntax to comment out large blocks of code, as follows:
<?php
<<<_EOC
    // end-of-line comment will be masked... so will regular PHP:
    echo (
$test == 'foo' ? 'bar' : 'baz');
    /* c-style comment will be masked, as will other heredocs (not using the same marker) */
    echo <<<EOHTML
This is text you'll never see!       
EOHTML;
    function defintion(
$params) {
        echo 'foo';
    }
    class definition extends nothing     {
       function definition(
$param) {
          echo 'do nothing';
       }      
    }

    how about syntax errors?; = gone, I bet.
_EOC;
?>

Useful for debugging when C-style just won't do.  Also useful if you wish to embed Perl-like Plain Old Documentation; extraction between POD markers is left as an exercise for the reader.

Note there is a performance penalty for this method, as PHP must still parse and variable substitute the string.
up
-1
cvolny at gmail dot com
10 years ago
I commented on a php bug feature request for a string expansion function and figured I should post somewhere it might be useful:

using regex, pretty straightforward:
<?php
function stringExpand($subject, array $vars) {
   
// loop over $vars map
   
foreach ($vars as $name => $value) {
       
// use preg_replace to match ${`$name`} or $`$name`
       
$subject = preg_replace(sprintf('/\$\{?%s\}?/', $name), $value,
$subject);
    }
   
// return variable expanded string
   
return $subject;
}
?>

using eval() and not limiting access to only certain variables (entire current symbol table including [super]globals):

<?php
function stringExpandDangerous($subject, array $vars = array(), $random = true) {
   
       
// extract $vars into current symbol table
       
extract($vars);
       
       
$delim;
       
// if requested to be random (default), generate delim, otherwise use predefined (trivially faster)
       
if ($random)
           
$delim = '___' . chr(mt_rand(65,90)) . chr(mt_rand(65,90)) . chr(mt_rand(65,90)) . chr(mt_rand(65,90)) . chr(mt_rand(65,90)) . '___';
        else
           
$delim = '__ASDFZXCV1324ZXCV__'// button mashing...
       
        // built the eval code
       
$statement = "return <<<$delim\n\n" . $subject . "\n$delim;\n";
       
       
// execute statement, saving output to $result variable
       
$result = eval($statement);
       
       
// if eval() returned FALSE, throw a custom exception
       
if ($result === false)
            throw new
EvalException($statement);
       
       
// return variable expanded string
       
return $result;
    }
?>

I hope that helps someone, but I do caution against using the eval() route even if it is tempting.  I don't know if there's ever a truely safe way to use eval() on the web, I'd rather not use it.
up
-2
user at grantsearch dot com dot au
2 years ago
A word of caution about taking the use of single and double quotes shown here too literally.

A convention is established early on, referring to double-quotes (") and semicolon (;) for example, so the later section about concatenation using the '.' (dot) operator seems to indicate the dot must be enclosed by single quotes.

This tripped me up until I mentally reparsed it as the dot (.) operator.
up
-5
rkfranklin+php at gmail dot com
11 years ago
If you want to use a variable in an array index within a double quoted string you have to realize that when you put the curly braces around the array, everything inside the curly braces gets evaluated as if it were outside a string.  Here are some examples:

<?php
$i
= 0;
$myArray[Person0] = Bob;
$myArray[Person1] = George;

// prints Bob (the ++ is used to emphasize that the expression inside the {} is really being evaluated.)
echo "{$myArray['Person'.$i++]}<br>";

// these print George
echo "{$myArray['Person'.$i]}<br>";
echo
"{$myArray["Person{$i}"]}<br>";

// These don't work
echo "{$myArray['Person$i']}<br>";
echo
"{$myArray['Person'$i]}<br>";

// These both throw fatal errors
// echo "$myArray[Person$i]<br>";
//echo "$myArray[Person{$i}]<br>";
?>
up
-7
dee jay simple 0 0 7 at ge mahl dot com
7 years ago
I recently discovered the joys of using heredoc with sprintf and positions. Useful if you want some code to iterate, you can repeat placeholders.

<?php

function getNumber($num = 0) {
   
$foo = rand(1,20);
    return (
$foo + $num);
}
function
getString() {
   
$foo = array("California","Oregon","Washington");
   
shuffle($foo);
    return
$foo[0];
}
function
getDiv() {
   
$num = getNumber();
   
$div = sprintf( "<div>%s</div>", getNumber(rand(-5,5)) );
    return
$div;
}
$string = <<<THESTRING
I like the state of %1\$s <br />
I picked: %2\$d as a number, <br />
I also picked %2\$d as a number again <br />
%3\$s<br />
%3\$s<br />
%3\$s<br />
%3\$s<br />
%3\$s<br />
THESTRING;

$returnText = sprintf$string, getString(),getNumber(),getDiv()  );

echo
$returnText;

?>

Expected output of the above code:

I like the state of Oregon
I picked: 15 as a number,
I also picked 15 as a number again
5

5

5

5

5
up
-7
saamde at gmail dot com
8 years ago
Watch out for the "unexpected T_SL" error.  This appears to occur when there is white space just after "<<<EOT" and since it's white space it's real hard to spot the error in your code.
up
-4
ksean
2 years ago
$foo = 'foo';

echo "{$foo}"; // foo
echo "${'fo' . 'o'}"; // foo
echo "{$'fo' . 'o'}"; // error
up
-10
Evan K
10 years ago
I encountered the odd situation of having a string containing unexpanded escape sequences that I wanted to expand, but also contained dollar signs that would be interpolated as variables.  "$5.25\n", for example, where I want to convert \n to a newline, but don't want attempted interpolation of $5.

Some muddling through docs and many obscenties later, I produced the following, which expands escape sequences in an existing string with NO interpolation.

<?php

// where we do all our magic
function expand_escape($string) {
    return
preg_replace_callback(
       
'/\\\([nrtvf]|[0-7]{1,3}|[0-9A-Fa-f]{1,2})?/',
       
create_function(
           
'$matches',
           
'return ($matches[0] == "\\\\") ? "" : eval( sprintf(\'return "%s";\', $matches[0]) );'
       
),
       
$string
   
);
}

// a string to test, and show the before and after
$before = 'Quantity:\t500\nPrice:\t$5.25 each';
$after = expand_escape($before);
var_dump($before, $after);

/* Outputs:
string(34) "Quantity:\t500\nPrice:\t$5.25 each"
string(31) "Quantity:    500
Price:    $5.25 each"
*/

?>
up
-11
m021 at springtimesoftware dot com
6 years ago
Heredoc literals delete any trailing space (tabs and blanks) on each line. This is unexpected, since quoted strings do not do this. This is probably done for historical reasons, so would not be considered a bug.
up
-10
Denis R.
6 years ago
Hi.

I noticed that the documentation does not mention that when you have an XML element which contains a dash (-) in its name can only be accessed using the bracelets notation.
For example:
<xml version="1">
<root>
   <element-one>value4element-one</element-one>
</root>

to access the above 'element-one' using SimpleXML you need to use the following:

$simpleXMLObj->root->{'element-one'}

to retrieve the value.

Hope this helps,
Denis R.
up
-10
harmor
10 years ago
So you want to get the last character of a string using "String access and modification by character"?  Well negative indexes are not allowed so $str[-1] will return an empty string.

<?php
//Tested using: PHP 5.2.5

$str = 'This is a test.';

$last = $str[-1];                  //string(0) ""
$realLast = $str[strlen($str)-1];  //string(1) "."
$substr = substr($str,-1);         //string(1) "."

echo '<pre>';
var_dump($last);
var_dump($realLast);
var_dump($substr);
up
-10
Liesbeth
9 years ago
If you need to emulate a nowdoc in PHP < 5.3, try using HTML mode and output capturing. This way '$' or '\n' in your string won't be a problem anymore (but unfortunately, '<?' will be).

<?php

// Start of script

ob_start(); ?>
  A text with 'quotes'
    and $$$dollars$$$.
<?php $input = ob_get_contents(); ob_end_clean();

// Do what you want with $input
echo "<pre>" . $input . "</pre>";

?>
up
-13
mcamiano at ncsu dot edu
6 years ago
Regarding the lack of complex expression interpolation, just assign an identity function to a variable and call it:

function id($arg) { return $arg; }

$expr = id;

echo "Field is: {$expr( "1 ". ucfirst('whatzit')) }";

It is slower due to an additional function call, but it does avoid the assignment of a one-shot temporary variable. When there are a lot of very simple value transformations made just for display purposes, it can de-clutter code.
up
-8
espertalhao04 at hotmail dot com
5 years ago
gtisza at gmail dot com

You incorrectly stated that thee documentation doesn't refer anything about the semicolon at the end of the heredocs and nowdocs  being interpreted as a "real" semicolon.

If you read carefully, you will notice this, in the 1st sentence of the warning about heredocs:

"It is very important to note that the line with the closing identifier must contain no other characters, except a semicolon (;)."

Interesting...
It is refering about semicolons...

But wait, there is more:

http://php.net/manual/en/language.basic-syntax.instruction-separation.php
1st sentence says:
"As in C or Perl, PHP requires instructions to be terminated with a semicolon at the end of each statement."

So, here says that semicolons are statement separators, basicly...

So, if you put a "real" semicolon at the end of these examples:
<?php
    $a
=5;
   
$foo="String";
   
$bar=array();
   
$yep=null;
   
$other=func();
?>
Why shouldn't you put at the end of heredocs and nowdocs?
After all, a heredoc or a nowdoc is simply a string.

You should read more carefully the documentation first before saying any comment.

About serious questions:
I didn't read all comments here, but you can run functions inside strings and heredocs.

And you can even nest them inside {}

Example:
<?php
    $f
=function($x){$a=func_get_args();unset($a[0]);return call_user_func_array($x,$a);};
   
$d=0;
    echo
$b=<<<NUMBERS
4.0909 rounded is: {$f('round',4.0909,$d)}
Time now is:
{$f('time')}
Nested heredocs/nowdocs:
{$f('sprintf',<<<OTHER
Here is an %s of nested %s
OTHER
,
"Example",<<<'NOW'
heredocs and nowdocs
NOW
)}

NUMBERS;

/*echoes (time is system and real time relative):
4.0909 rounded is: 4
Time now is: 1386670912
Nested heredocs/nowdocs: Here is an Example of nested heredocs and nowdocs
*/
?>

It's not pretty, and is hard to read, but sometimes it is useful to confuse curious people (like minifying the code).

Warning: if any function that runs inside a string or heredoc gives a fatal error, the script MAY continue!
up
-15
Michael
7 years ago
Just want to mention that if you want a literal { around a variable within a string, for example if you want your output to be something like the following:

{hello, world}

and all that you put inside the {} is a variable, you can do a double {{}}, like this:

$test = 'hello, world';
echo "{{$test}}";
up
-14
fmouse at fmp dot com
11 years ago
It may be obvious to some, but it's convenient to note that variables _will_ be expanded inside of single quotes if these occur inside of a double-quoted string.  This can be handy in constructing exec calls with complex data to be passed to other programs.  e.g.:

$foo = "green";
echo "the grass is $foo";
the grass is green

echo 'the grass is $foo';
the grass is $foo

echo "the grass is '$foo'";
the grass is 'green'
up
-17
sgbeal at googlemail dot com
7 years ago
The docs say: "Heredoc text behaves just like a double-quoted string, without the double quotes" but there is a notable hidden exception to that rule: the final newline in the string (the one before closing heredoc token) is elided. i.e. if you have:

$foo = <<<EOF
a
b
c
EOF;

the result is equivalent to "a\nb\nc", NOT "a\nb\nc\n" like the docs imply.
up
-15
Jonathan Lozinski
14 years ago
A note on the heredoc stuff.

If you're editing with VI/VIM and possible other syntax highlighting editors, then using certain words is the way forward.  if you use <<<HTML for example, then the text will be hightlighted for HTML!!

I just found this out and used sed to alter all EOF to HTML.

JAVASCRIPT also works, and possibly others.  The only thing about <<<JAVASCRIPT is that you can't add the <script> tags..,  so use HTML instead, which will correctly highlight all JavaScript too..

You can also use EOHTML, EOSQL, and EOJAVASCRIPT.
up
-12
Anonymous
4 years ago
$my_int = "12,140";
echo  1 + $my_int ;

Returns 13 not the expected 12141
up
-17
&#34;Sascha Ziemann&#34;
9 years ago
Empty strings seem to be no real strings, because they behave different to strings containing data. Here is an example.

It is possible to change a character at a specific position using the square bracket notation:
<?php
$str
= '0';
$str[0] = 'a';
echo
$str."\n"; // => 'a'
?>

It is also possible to change a character with does not exist, if the index is "behind" the end of the string:
<?php
$str
= '0';
$str[1] = 'a';
echo
$str."\n"; // => 0a
?>

But if you do that on an empty string, the string gets silently converted into an array:
<?php
$str
= '';
$str[0] = 'a';
echo
$str."\n"; // => Array
?>
up
-14
www.feisar.de
14 years ago
watch out when comparing strings that are numbers. this example:

<?php

$x1
= '111111111111111111';
$x2 = '111111111111111112';

echo (
$x1 == $x2) ? "true\n" : "false\n";

?>

will output "true", although the strings are different. With large integer-strings, it seems that PHP compares only the integer values, not the strings. Even strval() will not work here.

To be on the safe side, use:

$x1 === $x2
up
-3
Anonymous
1 year ago
Took me half an hour to figure out why the documentation claims that this wouldn't, suggesting that variables ending with numbers cannot be interpolated:

<?php
echo "This square is $square->width00 centimeters broad.";
?>

It actually DOES work. It prints out the member variable $width00 of the object $square.
up
-19
DELETETHIS dot php at dfackrell dot mailshell dot com
13 years ago
Just some quick observations on variable interpolation:

Because PHP looks for {? to start a complex variable expression in a double-quoted string, you can call object methods, but not class methods or unbound functions.

This works:

<?php
class a {
    function
b() {
        return
"World";
    }
}
$c = new a;
echo
"Hello {$c->b()}.\n"
?>

While this does not:

<?php
function b() {
    return
"World";
}
echo
"Hello {b()}\n";
?>

Also, it appears that you can almost without limitation perform other processing within the argument list, but not outside it.  For example:

<?
$true = true;
define("HW", "Hello World");
echo "{$true && HW}";
?>

gives: Parse error: parse error, unexpected T_BOOLEAN_AND, expecting '}' in - on line 3

There may still be some way to kludge the syntax to allow constants and unbound function calls inside a double-quoted string, but it isn't readily apparent to me at the moment, and I'm not sure I'd prefer the workaround over breaking out of the string at this point.
up
-24
Obeliks
10 years ago
Expectedly <?php $string[$x] ?> and <?php substr($string, $x, 1) ?> will yield the same result... normally!

However, when you turn on the  Function Overloading Feature (http://php.net/manual/en/mbstring.overload.php), this might not be true!

If you use this Overloading Feature with 3rd party software, you should check for usage of the String access operator, otherwise you might be in for some nasty surprises.
up
-9
gbarros at NOSPAM dot yahoo-inc dot com
1 year ago
Almost every editor (even VIM) will break the syntax highlighting on the case where you have two forward slashes in a string. Which is perfectly valid in php. In fact, you are likely to have tons of that because of URLs.

<?php
print_r
('hello // world<br>');
print_r("hello // world<br>");
$x = <<< ENDSTR
    hello // world<br>
ENDSTR;
print_r( $x );
/* above will result in:
hello // world
hello // world
hello // world

but most code/text editors will show "// wold" as a comment.
*/
?>
up
-22
cnbk201 at gmail dot com
3 years ago
Small note to consider in heredoc multiple dimension array will not work and neither will any native language functions

<?php

$a
[1] = "man";
$b['man'] = "player";
echo <<<ED
$b[$a[1]] // will result in error
substr(
$a[1], 1) // will result in substr(man, 1)
ED;
?>
up
-21
benl39 at free dot fr
4 years ago
Note that :

<?php
echo 'error' == 0, '<br>'; // TRUE
echo 'error' == '0', '<br>'; // FALSE
echo '0' == 0, '<br>'; // TRUE

// So, 'error' != 'error' ?
?>
up
-28
penda ekoka
11 years ago
error control operator (@) with heredoc syntax:

the error control operator is pretty handy for supressing minimal errors or omissions. For example an email form that request some basic non mandatory information to your users. Some may complete the form, other may not. Lets say you don't want to tweak PHP for error levels and you just wish to create some basic template that will be emailed to the admin with the user information submitted. You manage to collect the user input in an array called $form:

<?php
// creating your mailer
$mailer = new SomeMailerLib();
$mailer->from = ' System <mail@yourwebsite.com>';
$mailer->to = 'admin@yourwebsite.com';
$mailer->subject = 'New user request';
// you put the error control operator before the heredoc operator to suppress notices and warnings about unset indices like this
$mailer->body = @<<<FORM
Firstname = {$form['firstname']}
Lastname =
{$form['lastname']}
Email =
{$form['email']}
Telephone =
{$form['telephone']}
Address =
{$form['address']}
FORM;

?>
up
-37
Ultimater at gmail dot com
7 years ago
If you require a NowDoc but don't have support for them on your server -- since your PHP version is less than PHP 5.3.0 -- and you are in need of a workaround, I'd suggest using PHP's __halt_compiler() which is basically a knock-off of Perl's __DATA__ token if you are familiar with it.

Give this a run to see my suggestion in action:

<?php
//set $nowDoc to a string containing a code snippet for the user to read
$nowDoc = file_get_contents(__FILE__,null,null,__COMPILER_HALT_OFFSET__);
$nowDoc=highlight_string($nowDoc,true);

echo <<<EOF
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>NowDoc support for PHP &lt; 5.3.0</title>
<meta name="author" content="Ultimater at gmail dot com" />
<meta name="about-this-page"
content="Note that I built this code explicitly for the
php.net documenation for demonstrative purposes." />
<style type="text/css">
body{text-align:center;}
table.border{background:#e0eaee;margin:1px auto;padding:1px;}
table.border td{padding:5px;border:1px solid #8880ff;text-align:left;
background-color:#eee;}
code ::selection{background:#5f5color:white;}
code ::-moz-selection{background:#5f5;color:white;}
a{color:#33a;text-decoration:none;}
a:hover{color:rgb(3,128,252);}
</style>
</head>
<body>
<h1 style="margin:1px auto;">
<a
href="http://php.net/manual/en/language.types.string.php#example-77">
Example #8 Simple syntax example
</a></h1>
<table class="border"><tr><td>
$nowDoc
</td></tr></table></body></html>
EOF;

__halt_compiler()
//Example code snippet we want displayed on the webpage
//note that the compiler isn't actually stopped until the semicolon
;<?php
$juices
= array("apple", "orange", "koolaid1" => "purple");

echo
"He drank some $juices[0] juice.".PHP_EOL;
echo
"He drank some $juices[1] juice.".PHP_EOL;
echo
"He drank some juice made of $juice[0]s.".PHP_EOL; // Won't work
echo "He drank some $juices[koolaid1] juice.".PHP_EOL;

class
people {
    public
$john = "John Smith";
    public
$jane = "Jane Smith";
    public
$robert = "Robert Paulsen";
   
    public
$smith = "Smith";
}

$people = new people();

echo
"$people->john drank some $juices[0] juice.".PHP_EOL;
echo
"$people->john then said hello to $people->jane.".PHP_EOL;
echo
"$people->john's wife greeted $people->robert.".PHP_EOL;
echo
"$people->robert greeted the two $people->smiths."; // Won't work
?>
up
-20
Ray.Paseur often uses Gmail
4 years ago
In Example #8, above, consider the risk to the script if a programmer were to define('koolaid1', 'XYZ');  For this reason it's wise to use quotes around literal-string associative array keys.  As written without quotes, PHP should raise a Notice.
up
-54
Salil Kothadia
10 years ago
An interesting finding about Heredoc "syntax error, unexpected $end".
I got this error because I did not use the php close tag "?>" and I had no code after the heredoc code.

foo1.php code gives "syntax error, unexpected $end".
But in foo2.php and foo3.php, when you add a php close tag or when you have some more code after heredoc it works fine.

Example Code:
foo1.php
1. <?php
2. $str
= <<<EOD
3. Example of string
4. spanning multiple lines
5. using heredoc syntax.
6. EOD;
7.

foo2.php
1. <?php
2.
$str = <<<EOD
3. Example of string
4. spanning multiple lines
5. using heredoc syntax.
6. EOD;
7.
8. echo
$str;
9.

foo3.php
1. <?php
2.
$str = <<<EOD
3. Example of string
4. spanning multiple lines
5. using heredoc syntax.
6. EOD;
7. ?>
To Top