ساخت در Win32

برای ساخت APD در Windows نیاز به یک محیط ترجمه PHP همانند http://php.net/ هستید -- اساسا شما باید Microsoft Visual C++، win32build.zip، bison/flex، را داشته و نحوه کار آنها را بدانید. همچنین مطمئن شوید adp.dsp دارای پایان خط‌های DOS باشد; اگر به صورت یونیکس باشد، Microsoft Visual C++ آن را دچار خطا تشخیص خواهد داد.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top