domxml_xslt_stylesheet

(PHP 4 >= 4.2.0)

domxml_xslt_stylesheet ساخت شی DomXsltStylesheet از سند XSL در رشته

Description

DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet ( string $xsl_buf )

ساخت شی DomXsltStylesheet از بافر داده شده XSL.

Parameters

xsl_buf

سند XSL به عنوان رشته.

Return Values

بازگرداندن نمونه جدید DomXsltStylesheet.

Migrating to PHP 5

فراخوانی XSLTProcessor::importStylesheet() به همراه DOMDocument::loadXML($xsl_buf) به عنوان پارامتر.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top