domxml_xslt_stylesheet

(PHP 4 >= 4.2.0)

domxml_xslt_stylesheet ساخت شی DomXsltStylesheet از سند XSL در رشته

Description

DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet ( string $xsl_buf )

ساخت شی DomXsltStylesheet از بافر داده شده XSL.

Parameters

xsl_buf

سند XSL به عنوان رشته.

Return Values

بازگرداندن نمونه جدید DomXsltStylesheet.

Migrating to PHP 5

فراخوانی XSLTProcessor::importStylesheet() به همراه DOMDocument::loadXML($xsl_buf) به عنوان پارامتر.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
mdn at heokieng dot com
13 years ago
This is an exemple to change from XML to HTML by XSL utilising XML_DOM

File XML : Reunions.xml
<?xml version="1.0"?>
<reunions prev_id_reunion="2">
    <reunion id_reunion="0">
        <organisateur>Organisateur 1</organisateur>
        <date>Date 1</date>
        <heure>Heure 1</heure>
        <lieu>Lieu 1</lieu>
        <sujets>
            <sujet>Sujet 11</sujet>
            <sujet>Sujet 12</sujet>
        </sujets>
        <participants>
            <participant>Participant11</participant>
            <participant>Participant12</participant>
        </participants>
    </reunion>
    <reunion id_reunion="1">
        <organisateur>Organisateur 2</organisateur>
        <date>Date 2</date>
        <heure>Heure 2</heure>
        <lieu>Lieu 2</lieu>
        <sujets>
            <sujet>Sujet21</sujet>
            <sujet>Sujet22</sujet>
        </sujets>
        <participants>
            <participant>Participant21</participant>
            <participant>Participant22</participant>
        </participants>
    </reunion>
</reunions>

File PHP : Reunions.PhP
<?php
$StrXsl
=    '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>'.
           
'<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">'.
           
'<xsl:template match="/">'.
           
'<html>'.
               
'<head>'.
                   
'<title></title>'.
               
'</head>'.

               
'<body bgcolor="white" text="black" link="blue" vlink="purple" alink="red">'.
               
'<div align="center">'.
                   
'<font face="Verdana" color="#4682b4" size="+2">La liste des reunions</font>'.
                   
'<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300" bgcolor="#f5fffa">'.
                       
'<tr>'.
                           
'<th>'.
                               
'<div align="center">'.
                                   
'<font face="Verdana" color="#4682b4" size="-1">Organisateur</font>'.
                               
'</div>'.
                              
'</th>'.

                              
'<th>'.
                               
'<div align="center">'.
                                   
'<font face="Verdana" color="#4682b4" size="-1">Date</font>'.
                               
'</div>'.
                              
'</th>'.

                              
'<th>'.
                               
'<div align="center">'.
                                   
'<font face="Verdana" color="#4682b4" size="-1">Heure</font>'.
                               
'</div>'.
                              
'</th>'.

                              
'<th>'.
                               
'<div align="center">'.
                                   
'<font face="Verdana" color="#4682b4" size="-1">Lieu</font>'.
                               
'</div>'.
                              
'</th>'.
                       
'</tr>'.
                       
'<xsl:apply-templates select="reunions/reunion">'.
                              
'<xsl:sort select="organisateur" order="ascending"/>'.
                        
'</xsl:apply-templates>'.
                   
'</table>'.
               
'</div>'.
               
'</body>'.

           
'</html>'.
           
'</xsl:template>'.
           
'<xsl:template match="reunion">'.
               
'<tr>'.
                      
'<td bgcolor="white">'.
                       
'<font face="Verdana" color="#4682b4" size="-1"><xsl:value-of select="organisateur"/></font>'.
                      
'</td>'.
                      
'<td bgcolor="white">'.
                       
'<font face="Verdana" color="#4682b4" size="-1"><xsl:value-of select="date"/></font>'.
                      
'</td>'.
                      
'<td bgcolor="white">'.
                       
'<font face="Verdana" color="#4682b4" size="-1"><xsl:value-of select="heure"/></font>'.
                      
'</td>'.
                      
'<td bgcolor="white">'.
                       
'<font face="Verdana" color="#4682b4" size="-1"><xsl:value-of select="lieu"/></font>'.
                      
'</td>'.
                
'</tr>'.
           
'</xsl:template>'.
           
'</xsl:stylesheet>';

//Transformer XML -> HTML par XSL
$CurrentDir = dirname(__FILE__);
$xmldoc = domxml_open_file("$CurrentDir\\Reunions.xml");
$xsldoc = domxml_xslt_stylesheet ($StrXsl);
$result $xsldoc->process($xmldoc);
print
$xsldoc->result_dump_mem($result);
?>
To Top