HaruDoc::addPageLabel

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::addPageLabelتنظیم استایل شماره‌گذاری برای بازه خاصی از صفحات

Description

bool HaruDoc::addPageLabel ( int $first_page , int $style , int $first_num [, string $prefix = "" ] )

تنظیم استایل شماره‌گذاری برای بازه خاصی از صفحات.

Parameters

first_page

اولین صفحه شامل شده در بازه برچسب‌گذاری .

style

استایل شماره‌گذاری. مقادیر زیر ممکن است:

  • HaruPage::NUM_STYLE_DECIMAL -برچسب صفحه با استفاده از اعداد دهدهی نمایش داده می‌شود.
  • HaruPage::NUM_STYLE_UPPER_ROMAN - برچسب صفحه با استفاده از اعداد رومی بزرگ نمایش داده می‌شود.
  • HaruPage::NUM_STYLE_LOWER_ROMAN - برچسب صفحه با استفاده از اعداد رومی کوچک نمایش داده می‌شود.
  • HaruPage::NUM_STYLE_UPPER_LETTER - برچسب صفحه با استفاده از حروف بزرگ نمایش داده می‌شود (از A تا Z).
  • HaruPage::NUM_STYLE_LOWER_LETTERS - برچسب صفحه با استفاده از حروف کوچک نمایش داده می‌شود (از a تا z).

first_num

اولین صفحه در این بازه.

prefix

پیشوند برچسب این صفحه.

Return Values

بازگرداندن TRUE در صورت موفقیت.

Errors/Exceptions

Throws a HaruException on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top