Imagick::__construct

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::__constructسازنده Imagick

Description

Imagick Imagick::__construct ([ mixed $files ] )
Warning

This function is currently not documented; only its argument list is available.

سازنده Imagick

Parameters

files

مسیر تصویر برای بارگذاری یا آرایه مسیرها

Return Values

بازگرداندن شی جدید Imagick در صورت موفقیت. Throw an ImagickException on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top