maxdb_store_result

maxdb::store_result

(PECL maxdb >= 1.0)

maxdb_store_result -- maxdb::store_resultانتقال مجموعه نتیحه از آخرین پرس و جو

Description

Procedural style

resource maxdb_store_result ( resource $link )

Oriented object style

object maxdb::store_result ( void )

این تابع هیچ تاثیر کاربردی ندارد.

Return Values

بازگرداندن منبع نتیحه یا FALSE اگر خطا رخ داده باشد.

Examples

See maxdb_multi_query().

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top