openal_buffer_get

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_buffer_get بازیابی خاصیت بافر OpenAL

Description

int openal_buffer_get ( resource $buffer , int $property )

Parameters

buffer

منبع Open AL(زمینه) (ساخته شده پیش از این توسط openal_context_create()).

property

خاصیت مشخص یکی از: AL_FREQUENCY، AL_BITS، AL_CHANNELS and AL_SIZE.

Return Values

بازگرداندن مقدار صحیح مناسب property درخواست شده or FALSE on failure.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top