openal_device_open

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_device_open شروع لایه صوتی OpenAL

Description

resource openal_device_open ([ string $device_desc ] )

Parameters

device_desc

باز کردن اختیاری دستگاه صوتی مشخص شده توسط device_desc. اگر device_desc مشخص نشده باشد اولین دستگاه صوتی در دسترس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Return Values

بازگرداندن منبع Open AL(دستگاه) در صورت موفقیت یا FALSE در صورت شکست.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top