openal_source_get

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_source_get بازیابی خاصیت منبع OpenAL

Description

mixed openal_source_get ( resource $source , int $property )

Parameters

source

منبع Open AL(زمینه) (ساخته شده پیش از این توسط openal_context_create()).

property

خاصیت برای دریافت یکی از: AL_SOURCE_RELATIVE (int)، AL_SOURCE_STATE (int)، AL_PITCH (float)، AL_GAIN (float)، AL_MIN_GAIN (float)، AL_MAX_GAIN (float)، AL_MAX_DISTANCE (float)، AL_ROLLOFF_FACTOR (float)، AL_CONE_OUTER_GAIN (float)، AL_CONE_INNER_ANGLE (float)، AL_CONE_OUTER_ANGLE (float)، AL_REFERENCE_DISTANCE (float)، AL_POSITION (array(float,float,float))، AL_VELOCITY (array(float,float,float))، AL_DIRECTION (array(float,float,float)).

Return Values

بازگرداندن نوع مربوط به خاصیت بازیابی شده. or FALSE on failure.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top