SDO_DAS_Setting::getValue

(^)

SDO_DAS_Setting::getValue دریافت مقدار قدیمی خاصیت تغییر یافته

Description

mixed SDO_DAS_Setting::getValue ( void )
Warning

This function is EXPERIMENTAL. The behaviour of this function, its name, and surrounding documentation may change without notice in a future release of PHP. This function should be used at your own risk.

دریافت مقدار قدیمی خاصیت تغییر یافته. این را می‌توان با Data Access Service هنگام نوشتن بروزرسانی منبع داده بکار برد. DAS مقدار قدیمی برای شناسایی برخوردها با شناسایی مقدار فعلی منبع داده به کار می‌برد. اگر تطبیق نداشته باشند منبع داده بروز رسانی شده است و شی داده تغییر نیافته است بنابراین نوشتن بروزرسانی جدید امکان از بین بردن اجماع داده باشد.

Parameters

هیچ.

Return Values

بازگرداندن مقدار قدیمی خاصیت تغییر یافته.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top