swf_actionsettarget

(PHP 4)

swf_actionsettargetتعیین زمینه فعالیت

Description

void swf_actionsettarget ( string $target )

تعیین زمینه برای تمام فعالیت‌ها. شما می‌توانید از آن برای کنترل فیلم flash پخش شده فعلی استفاده کنید.

Parameters

target

هدف به عنوان رشته.

Return Values

No value is returned.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top