wddx_serialize_value

(PHP 4, PHP 5)

wddx_serialize_valueسریال‌سازی تک مقدار در بسته WDDX

Description

string wddx_serialize_value ( mixed $var [, string $comment ] )

ساخت بسته WDDX از تک مقدار داده شده.

Parameters

var

مقدار برای سریال‌سازی

comment

رشته توضیح اختیاری نمایش داده شده در سرایند بسته.

Return Values

بازگرداندن بسته WDDX یا FALSE در صورت خطا.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
chris at digitalbase dot com
16 years ago
When serializing JavaScript objects to interact with PHP objects, you should make the JavaScript object's first entry a php_class_name.

PHP:
class myclass {
    var $name;
    var $age;
    var $ssn;
    ...
   
    function myclass() {
        $this->name = "";
        $this->age = "";
        $this->ssn = "";
        ...
    }
}

JavaScript:
// serialization example code is from the
// WDDX SDK http://www.openwddx.org
function SerializeMsg(name, age, ssn, ...) {
    var MyObj = new Object;
   
    // the following line is necessary in order
    // to deserialize back to a PHP object
    MyObj.php_class_name = "myclass";
   
    MyObj.name = name;
    MyObj.age = age;
    MyObj.ssn = ssn;
    ...
   
    // Create a new serializer "object" to do our work for us
    MySer = new WddxSerializer;

    // Serialize the Message variable into a WDDX Packet
    MyWDDXPacket = MySer.serialize(MyObj);

    // Output WDDX Packet so we can see what it looks like
    return MyWDDXPacket;
}

Now you can use this in a page which is its own form action:
<?php
// don't forget to include the class definition from above!
if (!isSet($wddx_packet))
   
$MyObj = new myclass();
else
   
$MyObj = wddx_deserialize($wddx_packet);
?>

<html>
<head>
<script language="JavaScript">
<!--
function Init() {
    // sets the form's text-elements
    tmp = document.MyForm;
   
    tmp.name.value = "<? echo $MyObj->name ?>";
    tmp.age.value = "<? echo $MyObj->age ?>";
    tmp.ssn.value = "<? echo $MyObj->ssn ?>";
    ...
}

function SerializeMsg(name, age, ssn, ...) {
// see above!
}

function SubmitForm() {
    // sumbits the form
    tmp = document.MyForm;
   
    tmp.wddx_packet.value =
    SerializeMsg(tmp.name.value, tmp.age.value, tmp.ssn.value,...);
    document.submit();
}
// -->
</script>
</head>
<body>
...
<form name="MyForm"
action="<? echo $PHP_SELF ?>" method="post">
<input name="wddx_packet" type="hidden">
<input name="name" type="text">
<input name="age" type="text">
<input name="ssn" type="text">
...
<input name="SubmitBtn" type="button" onclick="SumbitForm()">
</form>
</body>
</html>

---------------------------------
If you don't provide that first 'php_class_name' in the JavaScript function, then when PHP deserializes it will deserialize into an associative array and not an object instance.

Note that this provides a way to maintain state without
using sessions or cookies - just good old HTML!

Hope this helps!
--
Chris Hansen
To Top