PHP 7.1.18 Released

عبارت‌ها

عبارات مهم‌ترین بخش سازنده PHP است در PHP هر چیزی که نوشته می‌شود عبارت است. ساده‌ترین و در عین حال دقیقترین تعریف برای عبارت این است که عبارت هر چیزی است که مقدار داشته باشد.

اصلی‌ترین شکل عبارات ثابت‌ها و متغیرها هستند. وقتی شما "$a = 5" می‌نویسید مقدار '5' را در $a وارد می‌نمایید. '5' واضح است که مقدر ۵ دارد (در این حالت '5' یک ثابت صحیح است).

پس از این انتصاب شما انتظار دارید مقدار $a برابر با 5 باشد بنابراین زمانی که می‌نویسید $b = $a شما انتظار دارید همانند عبارت $b = 5 عمل نماید. به عبارت دیگر $a یک عبارت با مقدار 5 است. اگر هم چیز درست عمل نماید همین اتفاق خواهد افتاد.

مثال‌های پیچیده‌تر برای عبارت توابع هستند. برای نمونه تابع زیر را در نظر بگیرید:

<?php
function foo ()
{
    return 
5;
}
?>

اگر شما با با مفهو توابع آشنا باشید (اگر نیستید به فصل درباره توابع نگاه کنید) شما هنگام تایپ نمودن $c = foo() فرض خواهید کرد که همانند نوشتن عبارت $c = 5 است و حق نیز با شما است. توابع عباراتی هستند که مقدار آنها مقدار بازگردانده شده توسط تابع است. با توجه به این که foo() مقدار 5 را بازمی‌گرداند مقدار عبارت 'foo()' برابر با 5 است. معمولا توابع تنها یک مقدار ثابت را باز نمی‌گردانند بلکه آن را محاسبه می‌نمایند.

البته مقادیر در PHP حتما نباید مقادیر صحیح باشد و عموما نیز نیستند. PHP از مقادیر عددی خطی پشتیبانی می‌نماید: مقدار integer مقدار ممیز شناور (float) مقدار string و مقدار boolean (مقادیر خطی مقادیری هستند که نمی‌توان آنها را به اندازه‌های کوچک تقسیم نمود برای نمونه برخلاف آرایه‌ها ). PHP همچنین از دو نوع ترکیبی (غیرخطی نیز پشتیبانی می‌نماید) :آرایه‌ها و اشیا. هر دو این نوع مقدارها را می‌توان در متغیرها نسبت داده یا از توابع بازگرداند.

PHP عبارات را بصورت گسترده‌تری مانند سایر زبان‌ها در نظر می‌گیرد. PHP یک زبان عبارت-محور است و همه چیز را میذتوان در آن یک عبارت در نظر گرفت. مثال قبلی را دوباره در نظر بگیرید '$a = 5'. بسادگی می‌توان دید دو مقدار در این جا دخیل هستند مقدار عدد ثابت صحیح '5' و مقدار $a که به مقدار 5 بروز می‌گردد. انتصاب خود به مقدار انتصاب ارزیابی می‌گردد که در این جا 5 است. در عمل '$a = 5' بدون توجه به عملکرد آن عبارتی با مقدار 5 است. بنابراین نوشتن چیزی مانند '$b = ($a = 5)' مشابه نوشتن '$a = 5; $b = 5;' است (یک سمی کالن نشان دهنده پایان جمله است). چون انتصاب‌ها بصورت راست به چپ ارزیابی می‌گردند شما همچنین می‌توانید بنویسید '$b = $a = 5'.

یک مثال خوب دیگر برای عبارت-محوری افزایش و کاهش پیشوندی و پسوندی است . کاربران PHP زبان‌های دیگری با علامت ++ و -- آشنا هستند. این‌ها عملگرهای کاهش و افزایش هستند. در PHP/FI 2 حمله '$a++' هیچ مقداری ندارد (یک عبارت نیست) و نمی‌توانید آن را انتصاب دهید یا به گونه‌ای دیگر از آن استفاده نمایید. PHP توانایی کاهش/افزایش را با استفاده از این عبارات همانند C افزایش داده است. در PHP مانند C دو نوع افزایش پیشوندی و پسوندی وجود دارد. افزایش پبشوندی یا پسوندی هر دو متغیر را افزایش می‌دهند. تفاوت تنها در مقدار عبارت افزایش است. کاهش پیشوندی '++$variable' به مقدار پیاده‌سازی شده ارزیابی می‌گردد. (PHP متغیر را کاهش داده و پس از آن مقدار را می‌خواند به مین دلیل به آن کاهش پیشوندی گفته می‌شود). کاهش پسوندی که به صورت '$variable++' نوشته می‌شود مقدار اصلی $variable پیش از کاهش بازگردانده می‌شود (PHP کاهش متغیر پس از خواندن مقدار آن است بنابراین به آن کاهش پسوندی گفته می‌شود).

یک نوع عبارت معمول عبارت مقایسه است. این عبارت‌ها به FALSE یا TRUE ارزیابی می‌گردد. PHP از > (بزرگتر از) >= (بزرگتر از مساوی با) == (برابر) != (نابرابر) < (کوچک‌تر از) و <= (کوچک‌تر از یا مساوی با) پشتیبانی می‌نماید. زبان همچنین از یک سری عملگرهای دقیق مشابهت نیز پشتیبانی می‌نماید: === (برابر با و یک نوع) and !== (نابرابر یا دارای نوع غیر یکسان). این عبارت‌ها عموما در جملات شرطی استفاده می‌شوند مانند جمله if.

آخرین نمونه عبارت ترکیب عملگر و انتصاب هستند. شما پیش از این می‌دانید که اگر شما بخواهید مقدار $a را 1 افزایش دهید می‌توانید براحتی بنویسید '$a++' یا '++$a'. اما اگر بخواهید بیش از یک واحد به آن بیافزایید اما آشکارا این راه مناسبی برای این افزایش نیست. یک راه بهتر برای این کار '$a = $a + 3' است. '$a + 3' به مقدار $a به اضافه 3 ارزیابی می‌گردد. و دوباره به $a منتصب می‌گردد که نتیجه آن افزایش $a به اندازه 3 واحد است. در PHP همانند بسیاری از زبان‌های دیگر مانند C شما می‌توانید این عبارت را بصورت کوتاه‌تری نیز بنویسید. اضافه نمودن 3 واحد به مقدار فعلی $a می‌تواند بصورت '$a += 3' نوشته شود. این به معنای "مقدار $a را بگیر به آن 3 واحد اضافه نمایید و آن را دوباره به $a منتصب کن" است. علاوه بر کوتاه بودن و واضح بودن سرعت اجرا نیز افزایش می‌یابد. مقدار '$a += 3' مانند مقدار یک انتصاب معمولی است یعنی مقدار انتصاب. توجه کنید که این مقدار 3 نیست بلکه مقدار ترکیبی $a به اضافه 3 است (این مقدار به $a انتصاب داده می‌شود). هر عملگر دودویی برای عملگر انتصاب می‌تواند بکار رود برای نمونه '$a -= 5' (مقدار 5 را از مقدار $a کم کن) '$b *= 7' (مقدار $b را در 7 ضرب کن) و غیره.

عبارت دیگری وجود دارد که بنظر عجیب می‌آید مگر این که آن را در زبان‌های دیگری دیده باشید. این عملگر عملگر سه تایی است:

<?php
$first 
$second $third
?>

مقدار اولین زیرعبارت اگر برابر با TRUE باشد (غیر صفر)آنگاه دومین زیر عبارت ارزیابی خواهد گردید. در غیر این صورت عبارت سوم ارزیابی شده و آن مقدار عبارت خواهد بود.

مثال پایین به شما کمک خواهد کرد تا عبارات و افزایش پیشوندی و پسوندی را بصورت عمومی‌تر درک نمایید:

<?php
function double($i)
{
    return 
$i*2;
}
$b $a 5;        /* assign the value five into the variable $a and $b */
$c $a++;          /* post-increment, assign original value of $a 
                       (5) to $c */
$e $d = ++$b;     /* pre-increment, assign the incremented value of 
                       $b (6) to $d and $e */

/* at this point, both $d and $e are equal to 6 */

$f double($d++);  /* assign twice the value of $d before
                       the increment, 2*6 = 12 to $f */
$g double(++$e);  /* assign twice the value of $e after
                       the increment, 2*7 = 14 to $g */
$h $g += 10;      /* first, $g is incremented by 10 and ends with the 
                       value of 24. the value of the assignment (24) is 
                       then assigned into $h, and $h ends with the value 
                       of 24 as well. */
?>

بعضی عبارات را می‌توان جمله در نظر گرفت. در این حالت جمله به شکل 'expr' ';' یک عبارت به همراه ; است. در '$b=$a=5;' $a=5 یک عبارت صحیح است اما یک جمله به تنهایی نیست. '$b=$a=5;' یک جمله معتبر است.

آخرین موضوع ارزشمند مقدار واقعی برای عبارت است. در بشتر رویدادها در اجرای شرطی و حلقه‌ها شما علاقه‌مند نیستید که جمقدار مشخص عبارت را بدانید. و تنها برای شما مقدار TRUE یا FALSE مهم است. ثابت‌های TRUE و FALSE (غیرحساس به حروف بزرگ و کوچک) دو مقدار منطقی boolean است. زمانی که مورد نیاز است یک عبارت بصورت خودکار به boolean تبدیل می‌شوند. بخش درباره تبدیل نوع را برای جزئیات بیشتر ببینید.

PHP یک پیاده‌اسزی قوی و کامل برای عبارات پیاده نموده است و مستند نمودن آن از حوزه این راهنما فراتر است. مثال‌های بالا به شما ایده خوبی درباره چگونگی عبارات و ساخت عبارات را فرا می‌گیرد. در طول ادامه این راهنما ما برای نشان دادن expr عبارت صحیح PHP استفاده خواهیم کرد.

add a note add a note

User Contributed Notes 21 notes

up
25
yasuo_ohgaki at hotmail dot com
17 years ago
Manual defines "expression is anything that has value", Therefore, parser will give error for following code.

<?php
($val) ? echo('true') : echo('false');
Note: "? : " operator has this syntax  "expr ? expr : expr;"
?>

since echo does not have(return) value and ?: expects expression(value).

However, if function/language constructs that have/return value, such as include(), parser compiles code.

Note: User defined functions always have/return value without explicit return statement (returns NULL if there is no return statement). Therefore, user defined functions are always valid expressions.
[It may be useful to have VOID as new type to prevent programmer to use function as RVALUE by mistake]

For example,

<?php
($val) ? include('true.inc') : include('false.inc');
?>

is valid, since "include" returns value.

The fact "echo" does not return value(="echo" is not a expression), is less obvious to me.

Print() and Echo() is NOT identical since print() has/returns value and can be a valid expression.
up
26
Magnus Deininger, dma05 at web dot de
9 years ago
Note that even though PHP borrows large portions of its syntax from C, the ',' is treated quite differently. It's not possible to create combined expressions in PHP using the comma-operator that C has, except in for() loops.

Example (parse error):

<?php

$a
= 2, $b = 4;

echo
$a."\n";
echo
$b."\n";

?>

Example (works):
<?php

for ($a = 2, $b = 4; $a < 3; $a++)
{
  echo
$a."\n";
  echo
$b."\n";
}

?>

This is because PHP doesn't actually have a proper comma-operator, it's only supported as syntactic sugar in for() loop headers. In C, it would have been perfectly legitimate to have this:

int f()
{
  int a, b;
  a = 2, b = 4;

  return a;
}

or even this:

int g()
{
  int a, b;
  a = (2, b = 4);

  return a;
}

In f(), a would have been set to 2, and b would have been set to 4.
In g(), (2, b = 4) would be a single expression which evaluates to 4, so both a and b would have been set to 4.
up
16
Mattias at mail dot ee
16 years ago
A note about the short-circuit behaviour of the boolean operators.

1. if (func1() || func2())
Now, if func1() returns true, func2() isn't run, since the expression
will be true anyway.

2. if (func1() && func2())
Now, if func1() returns false, func2() isn't run, since the expression
will be false anyway.

The reason for this behaviour comes probably from the programming
language C, on which PHP seems to be based on. There the
short-circuiting can be a very useful tool. For example:

int * myarray = a_func_to_set_myarray(); // init the array
if (myarray != NULL && myarray[0] != 4321) // check
    myarray[0] = 1234;

Now, the pointer myarray is checked for being not null, then the
contents of the array is validated. This is important, because if
you try to access an array whose address is invalid, the program
will crash and die a horrible death. But thanks to the short
circuiting, if myarray == NULL then myarray[0] won't be accessed,
and the program will work fine.
up
12
winks716
10 years ago
reply to egonfreeman at gmail dot com
04-Apr-2007 07:45

the second example u mentioned as follow:
=====================================

$n = 3;
$n * $n++

from 3 * 3 into 3 * 4. Post- operations operate on a variable after it has been 'checked', but it doesn't necessarily state that it should happen AFTER an evaluation is over (on the contrary, as a matter of fact).

===========================================

everything works correctly but one sentence should be modified:

"from 3 * 3 into 3 * 4"  should be "from 3 * 3 into 4 * 3"

best regards~ :)
up
10
chriswarbo at gmail dot com
4 years ago
Note that there is a difference between a function and a function call, and both
are expressions. PHP has two kinds of function, "named functions" and "anonymous
functions". Here's an example with both:

<?php
// A named function. Its name is "double".
function double($x) {
  return
2 * $x;
}

// An anonymous function. It has no name, in the same way that the string
// "hello" has no name. Since it is an expression, we can give it a temporary
// name by assigning it to the variable $triple.
$triple = function($x) {
  return
3 * $x;
};
?>

We can "call" (or "run") both kinds of function. A "function call" is an
expression with the value of whatever the function returns. For example:

<?php
// The easiest way to run a function is to put () after its name, containing its
// arguments (if any)
$my_numbers = array(double(5), $triple(5));
?>

$my_numbers is now an array containing 10 and 15, which are the return values of
double and $triple when applied to the number 5.

Importantly, if we *don't* call a function, ie. we don't put () after its name,
then we still get expressions. For example:

<?php
$my_functions
= array('double', $triple);
?>

$my_functions is now an array containing these two functions. Notice that named
functions are more awkward than anonymous functions. PHP treats them differently
because it didn't use to have anonymous functions, and the way named functions
were implemented didn't work for anonymous functions when they were eventually
added.

This means that instead of using a named function literally, like we can with
anonymous functions, we have to use a string containing its name instead. PHP
makes sure that these strings will be treated as functions when it's
appropriate. For example:

<?php
$temp     
= 'double';
$my_number = $temp(5);
?>

$my_number will be 10, since PHP has spotted that we're treating a string as if
it were a function, so it has looked up that named function for us.

Unfortunately PHP's parser is very quirky; rather than looking for generic
patterns like "x(y)" and seeing if "x" is a function, it has lots of
special-cases like "$x(y)". This makes code like "'double'(5)" invalid, so we
have to do tricks like using temporary variables. There is another way around
this restriction though, and that is to pass our functions to the
"call_user_func" or "call_user_func_array" functions when we want to call them.
For example:

<?php
$my_numbers
= array(call_user_func('double', 5), call_user_func($triple, 5));
?>

$my_numbers contains 10 and 15 because "call_user_func" called our functions for
us. This is possible because the string 'double' and the anonymous function
$triple are expressions. Note that we can even use this technique to call an
anonymous function without ever giving it a name:

<?php
$my_number
= call_user_func(function($x) { return 4 * $x; }, 5);
?>

$my_number is now 20, since "call_user_func" called the anonymous function,
which quadruples its argument, with the value 5.

Passing functions around as expressions like this is very useful whenever we
need to use a 'callback'. Great examples of this are array_map and array_reduce.
up
1
Bichis Paul
1 year ago
Regarding 12345alex at gmx dot net's example:

I think you miss the identical equal documentation line from: http://php.net/manual/en/language.operators.comparison.php

$a == $b     Equal     TRUE if $a is equal to $b after type juggling.
$a === $b     Identical     TRUE if $a is equal to $b, and they are of the same type.

Try:
print array() === NULL ? "True" : "False";

Check this:
var_dump(is_null(array()));
up
7
anthony at n dot o dot s dot p dot a dot m dot trams dot com
17 years ago
The ternary conditional operator is a useful way of avoiding inconvenient if statements.  They can even be used in the middle of a string concatenation, if you use parentheses. 

Example:

if ( $wakka ) {
  $string = 'foo' ;
} else {
  $string = 'bar' ;
}

The above can be expressed like the following:

$string = $wakka ? 'foo' : 'bar' ;

If $wakka is true, $string is assigned 'foo', and if it's false, $string is assigned 'bar'.

To do the same in a concatenation, try:

$string = $otherString . ( $wakka ? 'foo' : 'bar' ) ;
up
5
petruzanauticoyahoo?com!ar
10 years ago
Regarding the ternary operator, I would rather say that the best option is to enclose all the expression in parantheses, to avoid errors and improve clarity:

<?php
  
print ( $a > 1 ? "many" : "just one" );
?>

PS: for php, C++, and any other language that has it.
up
5
oliver at hankeln-online dot de
15 years ago
The short-circuiting IS a feature. It is also available in C, so I suppose the developers wont remove it in future PHP versions.

It is rather nice to write:

$file=fopen("foo","r") or die("Error!");

Greets,
Oliver
up
4
denzoo at gmail dot com
10 years ago
To jvm at jvmyers dot com:
Your first two if statements just check if there's anything in the string, if you wish to actually execute the code in your string you need eval().
up
5
shawnster
11 years ago
An easy fix (although intuitively tough to do...) is to reverse the comparison.

if (5 == $a) {}

If you forget the second '=', you'll get a parse error for trying to assign a value to a non-variable.
up
2
nabil_kadimi at hotmail dot com
11 years ago
Attention! php will not warn you if you write (1) When you mean (2)

(1)
<?
if($a=0)
    echo
"condition is true";
else
    echo
"condition is false";
//output: condition is false
?>

(2)
<?
if($a==0)
    echo
"condition is true";
else
    echo
"condition is false";
//output: condition is true
?>
up
-2
jvm at jvmyers dot com
10 years ago
<?php
// Compound booleans expressed as string args in an 'if' statement don't work as expected:
//
//    Context:
//        1.  I generate an array of counters
//        2.  I dynamically generate a compound boolean based on selected counters in the array
//                Note: since the real array is sparse, I must use the 'empty' operator
//        3.  When I submit the compound boolean as the expression of an 'if' statement,
//            the 'if' appears to resolve ONLY the first element of the compound boolean.
//    Conclusion: appears to be a short-circuiting issue

$aArray = array(1,0);

// Case 1: 'if' expression passed as string:

$sCondition = "!empty($aArray[0]) && !empty($aArray[1])";
if (
$sCondition)
{
    echo
"1. Conditions met<br />";
}
else
{
    echo
"1. Conditions not met<br />";
}

// Case 1 output:  "1. Conditions met"

// Case 2: same as Case 1, but using catenation operator

if ("".$sCondition."")
{
    echo
"2. Conditions met<br />";
}
else
{
    echo
"2. Conditions not met<br />";
}

// Case 2 output:  "2. Conditions met"

// Case 3: same 'if' expression but passed in context:

if (!empty($aArray[0]) && !empty($aArray[1]))
{
    echo
"3. Conditions met<br />";
}
else
{
    echo
"3. Conditions not met<br />";
}

// Case 3 output:  "3. Conditions not met"

// jvm@jvmyers.com
?>

PS: the bug folks say this "does not imply a bug in PHP itself."  Sure bugs me!
up
-2
egonfreeman at gmail dot com
11 years ago
It is worthy to mention that:

$n = 3;
$n * --$n

WILL RETURN 4 instead of 6.

It can be a hard to spot "error", because in our human thought process this really isn't an error at all! But you have to remember that PHP (as it is with many other high-level languages) evaluates its statements RIGHT-TO-LEFT, and therefore "--$n" comes BEFORE multiplying, so - in the end - it's really "2 * 2", not "3 * 2".

It is also worthy to mention that the same behavior will change:

$n = 3;
$n * $n++

from 3 * 3 into 3 * 4. Post- operations operate on a variable after it has been 'checked', but it doesn't necessarily state that it should happen AFTER an evaluation is over (on the contrary, as a matter of fact).

So, if you ever find yourself on a 'wild goose chase' for a bug in that "impossible-to-break, so-very-simple" piece of code that uses pre-/post-'s, remember this post. :)

(just thought I'd check it out - turns out I was right :P)
up
-3
richard at phase4 dot ie
12 years ago
Follow up on Martin K. There are no hard and fast rules regarding operator precedence. Newbies should definitely learn them, but if their use results in code that is not easy to read you should use parentheses. The two important things are that it works properly AND is maintainable by you and others.
up
-4
Anonymous
12 years ago
I don't see why it is necessary here to explain pre- and post- incrementing.

This is something that will confuse new users of PHP, even longer time programmers will sometimes miss a the fine details of a construct like that.

If something has a side-effect it should be on a line of it's own, or at least be an expression of it's own and not part of an assignment, condition or whatever.
up
-5
tom at darlingpet dot com
13 years ago
Something I've noticed with ternary expressions is if you do something like :

<?= $var=="something" ? "is something" : "not something"; ?>

It will give wacky results sometimes...

So be sure to enclose the ternary expression in parenthesis when ever necessary (such as having multiple expressions or nested ternary expressions)

The above could look like:

<?= ($var=="something") ? "is something" : "not something"; ?>

It's also a good idea to use parenthesis when using something SIMILAR to:

<?php
echo (trim($var)=="") ? "empty" : "not empty";
?>

In some cases other than the <?= ?> example, not placing the entire expression in appropriate parenthesis might yield undesirable results as well.. but I'm not quite sure.
up
-6
antickon at gmail dot com
6 years ago
evaluation order of subexpressions is not strictly defined for all operators

<?php
function a() {echo 'a';}
function
b() {echo 'b';}
a() == b(); // outputs "ab", ie evaluates left-to-right

$a = 3;
var_dump( $a == $a = 4 ); // outputs bool(true), ie evaluates right-to-left
?>

this is not a bug: "we [php developers] make no guarantee about the order of evaluation".
See https://bugs.php.net/bug.php?id=61188
up
-13
george dot langley at shaw dot ca
10 years ago
Here's a quick example of Pre and Post-incrementation, in case anyone does feel confused (ref anonymous poster 31 May 2005)

<?PHP
echo "Using Pre-increment ++\$a:<br>";
$a = 1;
echo
"\$a = $a<br>";
$b = ++$a;
echo
"\$b = ++\$a, so \$b = $b and \$a = $a<br>";
echo
"<br>";
echo
"Using Post-increment \$a++:<br>";
$a = 1;
echo
"\$a = $a<br>";
$b = $a++;
echo
"\$b = \$a++, so \$b = $b and \$a = $a<br>";
?>

HTH
up
-14
Martin K
12 years ago
At 04-Feb-2005 05:13, tom at darlingpet dot com said:
> It's also a good idea to use parenthesis when using something SIMILAR to:
>
> <?php
> echo (trim($var)=="") ? "empty" : "not empty";
>
?>

No, it's a BAD idea.

All the short-circuiting operators, including the ternary conditional operator, have LOWER precedence than the comparison operators, so they almost NEVER need parentheses around their subexpressions.

Inserting the parentheses suggested above does not change the meaning of the code, but their use misleads inexperienced programmers to expect that things like this will work in a similar manner:

<?php
function my_print($a) { print($a); }
my_print (trim($var)=="") ? "empty" : "not empty";
?>

when of course it doesn't.

Rather than worrying that code doesn't work as expected, simply learn the precedence rules (http://www.php.net/manual/en/language.operators.php) so that one expects the right things.
up
-14
12345alex at gmx dot net
12 years ago
this code:
    print array() == NULL ? "True" : "False";
    print " (" . (array() == NULL) . ")\n";

    $arr = array();
    print array() == $arr ? "True" : "False";
    print " (" . (array() == $arr) . ")\n";

    print count(array()) . "\n";
    print count(NULL) . "\n";

will output (on php4 and php5):
    True (1)
    True (1)
    0
    0

so to decide wether i have NULL or an empty array i will also have to use gettype(). this seems some kind of weird for me, although if is this is a bug, somebody should have noticed it before.

alex
To Top