$http_response_header

$http_response_headerسرآیند پاسخ‌های HTTP

Description

$http_response_header array همانند تابع get_headers() است. هنگام استفاده از پوشاننده HTTP$http_response_header با سرآیند پاسخ‌های HTTP پر خواهد شد.

Examples

Example #1 نمونه $http_response_header

<?php
file_get_contents
("http://example.com");
var_dump($http_response_header);
?>

The above example will output something similar to:

array(9) {
 [0]=>
 string(15) "HTTP/1.1 200 OK"
 [1]=>
 string(35) "Date: Sat, 12 Apr 2008 17:30:38 GMT"
 [2]=>
 string(29) "Server: Apache/2.2.3 (CentOS)"
 [3]=>
 string(44) "Last-Modified: Tue, 15 Nov 2005 13:24:10 GMT"
 [4]=>
 string(27) "ETag: "280100-1b6-80bfd280""
 [5]=>
 string(20) "Accept-Ranges: bytes"
 [6]=>
 string(19) "Content-Length: 438"
 [7]=>
 string(17) "Connection: close"
 [8]=>
 string(38) "Content-Type: text/html; charset=UTF-8"
}

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
17
nicolas at toniazzi dot net
3 years ago
Note that the HTTP wrapper has a hard limit of 1024 characters for the header lines.
Any HTTP header received that is longer than this will be ignored and won't appear in $http_response_header.

The cURL extension doesn't have this limit.

http_fopen_wrapper.c: #define HTTP_HEADER_BLOCK_SIZE 1024
up
7
MangaII
2 years ago
parser function to get formatted headers (with response code)

<?php

function parseHeaders( $headers )
{
   
$head = array();
    foreach(
$headers as $k=>$v )
    {
       
$t = explode( ':', $v, 2 );
        if( isset(
$t[1] ) )
           
$head[ trim($t[0]) ] = trim( $t[1] );
        else
        {
           
$head[] = $v;
            if(
preg_match( "#HTTP/[0-9\.]+\s+([0-9]+)#",$v, $out ) )
               
$head['reponse_code'] = intval($out[1]);
        }
    }
    return
$head;
}

print_r(parseHeaders($http_response_header));

/*
Array
(
    [0] => HTTP/1.1 200 OK
    [reponse_code] => 200
    [Date] => Fri, 01 May 2015 12:56:09 GMT
    [Server] => Apache
    [X-Powered-By] => PHP/5.3.3-7+squeeze18
    [Set-Cookie] => PHPSESSID=ng25jekmlipl1smfscq7copdl3; path=/
    [Expires] => Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
    [Cache-Control] => no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
    [Pragma] => no-cache
    [Vary] => Accept-Encoding
    [Content-Length] => 872
    [Connection] => close
    [Content-Type] => text/html
)
*/

?>
To Top