SplFileInfo::__toString

(PHP 5 >= 5.1.2)

SplFileInfo::__toStringبازگرداندن مسیر فایل به عنوان رشته

Description

public void SplFileInfo::__toString ( void )

این متد نام فایل در فایل ارجاعی را بازمی‌گرداند.

Parameters

This function has no parameters.

Return Values

بازگرداندن مسیر فایل.

Examples

Example #1 مثال SplFileInfo::__toString()

<?php
$info 
= new SplFileInfo('foo');
var_dump($info->__toString());
echo 
$info.PHP_EOL;

$info = new SplFileInfo('/usr/bin/php');
var_dump($info->__toString());
echo 
$info.PHP_EOL;
?>

The above example will output something similar to:

string(3) "foo"
foo
string(12) "/usr/bin/php"
/usr/bin/php 

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
alvaro at demogracia dot com
2 years ago
It returns the exact $file_name string provided in the constructor, without further processing, normalisation or verification.
To Top