SplFileObject::fgetcsv

(PHP 5 >= 5.1.0)

SplFileObject::fgetcsvدریافت خط از فایل و تحلیل فیلدهای CSV

Description

public array SplFileObject::fgetcsv ([ string $delimiter = "," [, string $enclosure = "\"" [, string $escape = "\\" ]]] )

دریافت خط از فایل در قالب CSV و بازکرداندن آرایه شامل فیلدهای خوانده شده.

Parameters

delimiter

جداکننده فیلد (تنها یک کاراکتر). به طور پیش‌فرض کاما یا مقدار تعیین شده با استفاده از SplFileObject::setCsvControl().

enclosure

کاراکتر شمول فیلد (تنها یک کاراکتر). پیش‌فرض آن " یا مقدار تعیین شده به وسیله SplFileObject::setCsvControl().

escape

کارکتر گریز (تنها یک کاراکتر). بطور پیش‌فرض (\) یا مقدار تعیین شده به وسیله SplFileObject::setCsvControl().

Return Values

بازگرداندن آرایه اندیس‌دار شامل فیلدهای خوانده شده یا FALSE در صورت خطا.

Note:

خط خالی در فایل CSV به شکل آرایه‌ای شامل فیلد NULL بازگردانده می‌شود مگر این که از SplFileObject::SKIP_EMPTY | SplFileObject::DROP_NEW_LINE استفاده شود که خطوط خالی پرش شوند.

Examples

Example #1 مثال SplFileObject::fgetcsv()

<?php
$file 
= new SplFileObject("data.csv");
while (!
$file->eof()) {
    
var_dump($file->fgetcsv());
}
?>

Example #2 مثال SplFileObject::READ_CSV

<?php
$file 
= new SplFileObject("animals.csv");
$file->setFlags(SplFileObject::READ_CSV);
foreach (
$file as $row) {
    list(
$animal$class$legs) = $row;
    
printf("A %s is a %s with %d legs\n"$animal$class$legs);
}
?>

محتوای animals.csv

crocodile,reptile,4
dolphin,mammal,0
duck,bird,2
koala,mammal,4
salmon,fish,0

The above example will output something similar to:

A crocodile is a reptile with 4 legs
A dolphin is a mammal with 0 legs
A duck is a bird with 2 legs
A koala is a mammal with 4 legs
A salmon is a fish with 0 legs

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
4
vaughn dot clayton+php at servicetrade dot com
5 years ago
Note that due to bugs 55807 and 61032, introduced in 5.3.8, if the csv in example #2 has a newline character at the end of each line, the foreach will execute 6 times.

The last time through the loop $row will be bool(false). This is true even if using SplFileObject::SKIP_EMPTY and SplFileObject::DROP_NEW_LINE.

Until the bug is fixed, the workaround is to also add SplFileObject::READ_AHEAD to your setFlags() call.
up
1
v-fpiris at teknober dot com
6 years ago
after setting the delimiter '\t' fgetcsv() truncates the value when it is empty string

workaround:

<?php
$file
= new SplFileObject($path);
$file->setFlags(SplFileObject::DROP_NEW_LINE);
while (
$file->valid()) {
   
$line = $file->fgets();
   
$line = explode("\t", $line);

   
print_r($line);
}
?>
To Top