SplFileObject::fgets

(PHP 5 >= 5.1.0)

SplFileObject::fgetsدریافت خطا از فایل

Description

public string SplFileObject::fgets ( void )

دریافت خط از فایل.

Parameters

This function has no parameters.

Return Values

بازگرداندن رشته شامل خط بعدی فایل یا در صورت خطا FALSE.

Errors/Exceptions

ایحاد RuntimeException اگر فایل نمی‌تواند خوانده شود.

Examples

Example #1 مثال SplFileObject::fgets()

این مثال بسادگی محتوای file.txt را خط به خط به خروجی می‌فرستد.

<?php
$file 
= new SplFileObject("file.txt");
while (!
$file->eof()) {
    echo 
$file->fgets();
}
?>

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top