استفاده اصلی

زمانی که PHP با موفقیت به همراه Shockwave Flash نصب شد شما می‌توانید فایل‌های Shockwave را از PHP بسازید. شما از قابلیت‌های در دسترس شما تعجب خواهید کردکد پایین را در نظر بگیرید:

Example #1 مثال SWF

<?php
swf_openfile
("test.swf"25625630111);
swf_ortho2(-100100, -100100);
swf_defineline(1, -700700.2);
swf_definerect(460, -107000);
swf_definerect(5, -600, -70100);
swf_addcolor(0000);

swf_definefont(10"Mod");
swf_fontsize(5);
swf_fontslant(10);
swf_definetext(11"This be Flash wit PHP!"1);

swf_pushmatrix();
swf_translate(-50800);
swf_placeobject(1160);
swf_popmatrix();

for (
$i 0$i 30$i++) {
    
$p $i/(30-1);
    
swf_pushmatrix();
    
swf_scale(1-($p*.9), 11);
    
swf_rotate(60*$p'z');
    
swf_translate(20+20*$p$p/1.50);
    
swf_rotate(270*$p,  'z');
    
swf_addcolor($p0$p/1.2, -$p);
    
swf_placeobject(150);
    
swf_placeobject(450);
    
swf_placeobject(550);
    
swf_popmatrix();
    
swf_showframe();
}

for (
$i 0$i 30$i++) {
    
swf_removeobject(50);
    if ((
$i%4) == 0) {
        
swf_showframe();
    }
}

swf_startdoaction();
swf_actionstop();
swf_enddoaction();

swf_closefile();
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top