KTaglib_Tag::getComment

(0.0.1)

KTaglib_Tag::getCommentبازگرداندن توضیح از برچسب ID3

Description

public string KTaglib_Tag::getComment ( void )

بازگرداندن توضیح از برچسب ID3. این متد در برچسب‌های ID3v1 و ID3v2 پیاده شده است.

Return Values

بازگرداندن رشته توضیح

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top