php[world] 2018 - Call for Speakers

TokyoTyrant::tune

(PECL tokyo_tyrant >= 0.2.0)

TokyoTyrant::tuneتنظیم مقدار اتصال

Description

public TokyoTyrant TokyoTyrant::tune ( float $timeout [, int $options = TokyoTyrant::RDBT_RECON ] )

تنظیم مقدار گزینه‌های اتصال پایگاه داده.

Parameters

timeout

مقدار timeout شی (پیض‌فرض: 5.0)

options

Bitmask گزینه‌ها برای تنظیم. می‌تواند 0 یا TokyoTyrant::RDBT_RECON باشد. توضیه می‌شود که از مقدار دوم استفاده نمایید.

Return Values

بازگرداندن ارجاع به شی فعلی در صورت موفقیت و ایجاد TokyoTyrantException در صورت شکست.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top