مثال‌های زیادی در این مرجع به XML و فایل XSL نیاز دارند. ما از collection.xml و collection.xsl شامل محتوای زیر استفاده می‌کنیم:

Example #1 collection.xml

<collection>
 <cd>
 <title>Fight for your mind</title>
 <artist>Ben Harper</artist>
 <year>1995</year>
 </cd>
 <cd>
 <title>Electric Ladyland</title>
 <artist>Jimi Hendrix</artist>
 <year>1997</year>
 </cd>
</collection>

Example #2 collection.xsl

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:param name="owner" select="'Nicolas Eliaszewicz'"/>
 <xsl:output method="html" encoding="iso-8859-1" indent="no"/>
 <xsl:template match="collection">
 Hey! Welcome to <xsl:value-of select="$owner"/>'s sweet CD collection! 
 <xsl:apply-templates/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="cd">
 <h1><xsl:value-of select="title"/></h1>
 <h2>by <xsl:value-of select="artist"/> - <xsl:value-of select="year"/></h2>
 <hr />
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top