php[world] 2015 Schedule Announced

imagexbm

(PHP 5)

imagexbmOutput XBM image to browser or file

Opis

bool imagexbm ( resource $image , string $filename [, int $foreground ] )

Outputs or save an XBM version of the given image.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

filename

Ścieżka do zapisu pliku. Jeśli nie jest ustawiona lub ma wartość NULL, obraz zostanie przesłany bezpośrednio na wyjście.

foreground

You can set the foreground color with this parameter by setting an identifier obtained from imagecolorallocate(). The default foreground color is black.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Saving an XBM file

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);

// Save the image
imagexbm($im'simpletext.xbm');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Przykład #2 Saving an XBM file with a different foreground color

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);

// Set a replacement foreground color
$foreground_color imagecolorallocate($im25500);

// Save the image
imagexbm($imNULL$foreground_color);

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli PHP zostało skompilowane z dołączoną wersją biblioteki GD.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
4 years ago
FlagCreation with some random text inside.

<?php
class Logo{
    private
$colors;
        private
$imgWidth
    private
$imgHeight;  
    private
$img;
    private
$text;

    public function
__construct($width = 100, $height = 60){
       
$this->imgWidth = $width;
       
$this->imgHeight = $height;
       
$this->text = "RND TEXT";
       
$this->createImage();
    }
   
    public function
getText(){
        return
$this->text;
    }
   
    public function
createImage(){
       
$this->img = imagecreatetruecolor($this->imgWidth,$this->imgHeight);
           
$farbe = array(200,200,200);
           
$this->colors[0] = $this->makeColor($farbe);
           
$farbe = array(100,100,200);
           
$this->colors[1] = $this->makeColor($farbe);
       
       
imagefill($this->img,0,0,$this->colors[0]);
               
       
$streifenhoehe = intval($this->imgHeight / 6);       
       
$textgroesse = intval($streifenhoehe *2);
       
$y = 0;
       
$x = 0;
       
       
imagefilledrectangle($this->img,0,0,$this->imgWidth,$streifenhoehe,$this->colors[1]);
       
$y = $this->imgHeight - $streifenhoehe;
       
imagefilledrectangle($this->img,0,$y,$this->imgWidth,$this->imgHeight,$this->colors[1]);
       
       
       
$textma = imagettfbbox ( $textgroesse ,0 , "ARIAL.TTF", $this->text);
       
$textanfang = ($this->imgWidth - ($textma[2] - $textma[0]))/2;
       
$textanfang_hoehe = intval(($this->imgHeight-($textma[7]-$textma[1]))/2);
       
        
imagettftext($this->img, $textgroesse,0,$textanfang, $textanfang_hoehe, $this->colors[1],"ARIAL.TTF", $this->text);
       
       
    }
   
    public function
makeColor($color){
        if (
count($color)%3 != 0)
            return
false;
        else
            return
imagecolorallocate($this->img,$color[0],$color[1],$color[2]);
    }
   
    public function
getImage(){
        
header('Content-Type: image/gif', true);
       
imagejpeg($this->img);
    }   
}

$logo = new Logo(300,180);
$logo->getImage();
?>
To Top