ingres_autocommit

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5 <= 5.0.5, PECL ingres >= 1.0.0)

ingres_autocommitWłącza lub wyłącza automatyczne zatwierdzanie

Opis

bool ingres_autocommit ( resource $identyfikator_połączenia )

ingres_autocommit() jest wywoływana przed otwarciem transakcji (przed pierwszym wywołaniem ingres_query() lub po wywołaniu ingres_rollback() albo ingres_commit()) aby włączyć lub wyłączyć tryb "automatycznego zatwierdzania" na serwerze (gdy skrypt PHP jest uruchamiany, automatyczne zatwierdzanie jest wyłączone).

Gdy automatyczne zatwierdzanie jest włączone, każde zapytanie jest automatycznie zatwierdzane przez serwer, tak jakby była wywoływana ingres_commit() po każdej funkcji ingres_query(). Aby sprawdzić czy automatyczne zatwierdzanie jest włączone należy użyć funkcji ingres_autocommit_state().

Domyślnie Ingres wycofuje każde niezatwierdzone transakcje na koniec zapytania. Należy korzystać z funkcji ingres_commit(), aby zapewnić potwierdzenie zapisu danych w bazie danych Ingres.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top