is_executable

(PHP 4, PHP 5)

is_executableMówi czy plik jest wykonywalny

Opis

bool is_executable ( string $nazwa_pliku )

Zwraca TRUE jeśli plik istnieje i jest wykonywalny.

is_executable() w Windows jest dostępna w wersji PHP 5.0.0.

Przykład #1 is_executable() przykład

<?php

$file 
'/home/vincent/somefile.sh';

if (
is_executable($file)) {
  echo 
$file.' jest wykonywalny';
} else {
  echo 
$file.' nie jest wykonywalny';
}

?>

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Supported Protocols and Wrappers aby uzyskać listę nakładek, które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Patrz także: is_file() i is_link().

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
4
Shyammakwana.me
1 year ago
For windows users,

It will return TRUE for EXE extensions. I have checked for MSI, but it returns FALSE.
up
-7
david at littlesystems dot com dot au
15 years ago
to test whether the directory /home/david is executable (regardless of whether it is readable or writeable), issue the command:
$my_isWriteable = @file_exists("/home/david/.")

the @ gets rid of the warning when this command fails when the directory is not executable.
To Top