PHP 7.2.7 Released

odbc_columnprivileges

(PHP 4, PHP 5)

odbc_columnprivilegesLists columns and associated privileges for the given table

Opis

resource odbc_columnprivileges ( resource $connection_id , string $qualifier , string $owner , string $table_name , string $column_name )

Lists columns and associated privileges for the given table.

Parametry

connection_id

Identyfikator połączenia ODBC. Zobacz opis funkcji odbc_connect() aby poznać szczegóły.

qualifier

The qualifier.

owner

The owner.

table_name

The table name.

column_name

The column_name argument accepts search patterns ('%' to match zero or more characters and '_' to match a single character).

The owner, table_name, and column_name accept search patterns ('%' to match zero or more characters and '_' to match a single character).

Zwracane wartości

Returns an ODBC result identifier lub FALSE w przypadku niepowodzenia. This result identifier can be used to fetch a list of columns and associated privileges.

The result set has the following columns:

  • TABLE_QUALIFIER
  • TABLE_OWNER
  • TABLE_NAME
  • GRANTOR
  • GRANTEE
  • PRIVILEGE
  • IS_GRANTABLE

The result set is ordered by TABLE_QUALIFIER, TABLE_OWNER and TABLE_NAME.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top