rad2deg

(PHP 4, PHP 5)

rad2deg Przelicza radiany na stopnie.

Opis

float rad2deg ( float $liczba )

rad2deg() przelicza kąt liczba podany w radianach na jego odpowiednik w stopniach.

Przykład #1 Przykład użycia rad2deg()

<?php

echo rad2deg(M_PI_4); // 45

?>

Patrz także: deg2rad().

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
Anonymous
13 years ago
Definition

<?
function rad2deg($arg) {
return
$arg*180/pi();
}
?>
up
-3
money1109 at gmail dot com
10 years ago
Conversion between grads and degrees

function gon2deg($gon) {
    return ($gon / 400) * 360;
}

function deg2gon($deg) {
    return ($deg / 360) * 400;
}
To Top