variant_add

(PHP 5)

variant_add"Adds" two variant values together and returns the result

Opis

mixed variant_add ( mixed $left , mixed $right )

Adds left to right using the following rules (taken from the MSDN library), which correspond to those of Visual Basic:

Variant Addition Rules
If Then
Both expressions are of the string type Concatenation
One expression is a string type and the other a character Addition
One expression is numeric and the other is a string Addition
Both expressions are numeric Addition
Either expression is NULL NULL is returned
Both expressions are empty Integer subtype is returned

Parametry

left

The left operand.

right

The right operand.

Informacja:

Wszystkie arytmetyczne funkcje wariantowe przyjmują jako parametry albo rdzenne typy PHP (integer, string, floating point, boolean lub NULL), albo instancje klas COM, VARINAT lub DOTNET. Rdzenne typy PHP są konwertowane do wariantowych przy użyciu tych samych reguł, które znajdują się w klasie konstruktora VARIANT. Obiekty COM i DOTNET powinny mieć wartości swoich domyślnych właściwości pobierane i używane jako wartości wariantowe.

Arytmetyczne funkcje wariantowe są nakładkami na podobnie nazwane funkcje w bibliotece COM; aby uzyskac więcej informacji o tych funkcjach odwiedź witrynę biblioteki MSDN. Funkcje PHP są nazwane nieco inaczej. Na przykład funkcji variant_add() w PHP odpowiada VarAdd() w dokumentacji MSDN.

Zwracane wartości

Returns the result.

Zobacz też:

  • variant_sub() - Subtracts the value of the right variant from the left variant value

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top