variant_idiv

(PHP 5)

variant_idivConverts variants to integers and then returns the result from dividing them

Opis

mixed variant_idiv ( mixed $left , mixed $right )

Converts left and right to integer values, and then performs integer division.

Parametry

left

The left operand.

right

The right operand.

Informacja:

Wszystkie arytmetyczne funkcje wariantowe przyjmują jako parametry albo rdzenne typy PHP (integer, string, floating point, boolean lub NULL), albo instancje klas COM, VARINAT lub DOTNET. Rdzenne typy PHP są konwertowane do wariantowych przy użyciu tych samych reguł, które znajdują się w klasie konstruktora VARIANT. Obiekty COM i DOTNET powinny mieć wartości swoich domyślnych właściwości pobierane i używane jako wartości wariantowe.

Arytmetyczne funkcje wariantowe są nakładkami na podobnie nazwane funkcje w bibliotece COM; aby uzyskac więcej informacji o tych funkcjach odwiedź witrynę biblioteki MSDN. Funkcje PHP są nazwane nieco inaczej. Na przykład funkcji variant_add() w PHP odpowiada VarAdd() w dokumentacji MSDN.

Zwracane wartości

Variant Integer Division Rules
If Then
Both expressions are of the string, date, character, boolean type Division and integer is returned
One expression is a string type and the other a character Division
One expression is numeric and the other is a string Division
Both expressions are numeric Division
Either expression is NULL NULL is returned
Both expressions are empty A com_exception with code DISP_E_DIVBYZERO is thrown

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top