variant_sub

(PHP 5)

variant_subSubtracts the value of the right variant from the left variant value

Opis

mixed variant_sub ( mixed $left , mixed $right )

Subtracts right from left.

Parametry

left

The left operand.

right

The right operand.

Informacja:

Wszystkie arytmetyczne funkcje wariantowe przyjmują jako parametry albo rdzenne typy PHP (integer, string, floating point, boolean lub NULL), albo instancje klas COM, VARINAT lub DOTNET. Rdzenne typy PHP są konwertowane do wariantowych przy użyciu tych samych reguł, które znajdują się w klasie konstruktora VARIANT. Obiekty COM i DOTNET powinny mieć wartości swoich domyślnych właściwości pobierane i używane jako wartości wariantowe.

Arytmetyczne funkcje wariantowe są nakładkami na podobnie nazwane funkcje w bibliotece COM; aby uzyskac więcej informacji o tych funkcjach odwiedź witrynę biblioteki MSDN. Funkcje PHP są nazwane nieco inaczej. Na przykład funkcji variant_add() w PHP odpowiada VarAdd() w dokumentacji MSDN.

Zwracane wartości

Variant Subtraction Rules
If Then
Both expressions are of the string type Subtraction
One expression is a string type and the other a character Subtraction
One expression is numeric and the other is a string Subtraction.
Both expressions are numeric Subtraction
Either expression is NULL NULL is returned
Both expressions are empty Empty string is returned

Zobacz też:

  • variant_add() - "Adds" two variant values together and returns the result

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top