php[world] 2018 - Call for Speakers

Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Image Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Changelog
gd.jpeg_ignore_warning "0" PHP_INI_ALL Available since PHP 5.1.3.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

gd.jpeg_ignore_warning bool

Ignore warnings created by jpeg2wbmp() and imagecreatefromjpeg()

See also the exif configuration directives.

Ostrzeżenie

Image functions are very memory intensive. Be sure to set memory_limit high enough.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top