ScotlandPHP 2016

fopen

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fopenBir dosya veya URL'yi açar

Açıklama

resource fopen ( string $dosyaismi , string $kip [, bool $include_path_kullan = false [, resource $bağlam ]] )

fopen() işlevi dosyaismi ile belirtilen özkaynak için bir akım açar.

Değiştirgeler

dosyaismi

Eğer dosyaismi "şema://...", biçeminde belirtilmişse bir URL belirtildiği varsayılır ve PHP bu şema için bir protokol eylemcisi (başka bir deyişle bir sarmalayıcı) bulmaya çalışır. Eğer bu protokol için kayıtlı bir sarmalayıcı yoksa PHP, sorunun giderilmesine yardımcı olmanız için bir uyarı verip belirtilen dosya ismini sıradan bir dosya gibi ele alarak işleme devam eder.

Eğer PHP dosyaismi ile belirtilen dosyanın bir yerel dosya olduğuna karar verirse bu dosya üzerinde bir akım açmaya çalışır. Dosya PHP için erişilebilir olmalıdır, yani dosyanın bu erişim için yeterli izinlere sahip olduğundan emin olmanız gerekir. safe_mode, veya open_basedir yönergesi etkinse bunlarla ilgili kısıtlamalar uygulanabilir.

Eğer PHP dosyaismi ile belirtilen dosyanın bir URL olduğuna ve bununla ilgili kayıtlı bir protokol olduğuna karar verirse ve bu protokol bir ağ protokolü olarak kaydedilmişse PHP allow_url_fopen yönergesinin etkin olup olmadığına bakar. Eğer yönergeye 'Off' değeri atanmışsa PHP bir uyarı verip işlevin başarısız olmasını sağlar.

Bilginize:

Desteklenen protokolleri Supported Protocols and Wrappers bölümünde bulabilirsiniz. Bazı protokoller (sarmalayıcılar) bağlam ve/veya php.ini seçeneklerini destekler. Kullanılabilecek seçeneklerin neler olduğunu öğrenmek için protokolle ilgili sayfaya bakınız (örneğin, http sarmalayıcısı user_agent php.ini yönergesini kullanır).

Windows platformunda dosya yolunu belirtmekte kullanılan tersbölü çizgilerini öncelemeyi unutmayın. Daha da iyisi dosya yolunu belirtmek için bölü çizgilerini kullanın. Örnek:

<?php
$dt 
fopen("c:\\veri\\bilgi.txt""r");
?>

kip

kip değiştirgesinde akım için gerekli erişim türü belirtilir. Şunlardan biri olabilir:

fopen() işlevinin kip değiştirgesinde belirtilebilecek kip çeşitleri
Kip Açıklama
'r' Akım sadece okumak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir.
'r+' Akım hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir.
'w' Akım sadece yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir ve dosya uzunluğu sıfır yapılır. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır.
'w+' Akım hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir ve dosya uzunluğu sıfır yapılır. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır.
'a' Akım sadece yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın sonuna yerleştirilir. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır.
'a+' Akım hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın sonuna yerleştirilir. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır.
'x' Dosya oluşturulur ve sadece yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir. Dosya zaten mevcutsa fopen() FALSE döndürürek başarısız olur ve E_WARNING seviyesinde bir hata üretir. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır. Bu işlem, open(2) sistem çağrısı için O_EXCL|O_CREAT seçeneklerini belirtmeye eşdeğerdir.
'x+' Dosya oluşturulur ve hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir. Dosya zaten mevcutsa fopen() FALSE döndürürek başarısız olur ve E_WARNING seviyesinde bir hata üretir. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır. Bu işlem, open(2) sistem çağrısı için O_EXCL|O_CREAT seçeneklerini belirtmeye eşdeğerdir.

Bilginize:

Her işletim sistemi ailesinin farklı satır sonlandırma kuralları vardır. Bir metin dosyasını yazarken işletim sisteminizin gerektirdiği satır sonlandırma karakterlerini kullanmanız gerekir. Unix ve türevleri satırları sonlandırmak için \n, Windows ailesi \r\n, Mac'ler ise \r karakterini kullanırlar.

Dosyalarınızı yazarken yanlış satır sonlandırma karakterleri kullanırsanız, dosyayı başka uygulamalarda açtığınızda tuhaf görünebilir.

Windows'un \n karakterlerini şeffaf olarak \r\n karakterlerine dönüştürmesini sağlayan bir metin kipi dönüşüm seçeneği ('t') vardır. Eğer satır sonlandırma karakterlerinin değişmeden kalmasını istiyorsanız ikil kipi devreye sokan 'b' seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçenekleri ('b' veya 't') kip değiştirgesinde daima son karakter olarak belirtin.

Öntanımlı dönüşüm kipi kullandığınız PHP sürümüne ve SAPI'ye bağlıdır. Bu bakımdan uyumluluk için daima uygun seçeneği belirtmelisiniz. Salt metin dosyalarla çalışıyorsanız ve betiğinizde satır sonu karakteri olarak \n kullanıyorsanız, fakat dosyalarınızın notepad gibi uygulamalarla da okunabilmesini istiyorsanız 't' kipini kullanmanız, diğer tüm durumlarda ise 'b' kipini kullanmanız gerekir.

İkil dosyalarla çalışırken 'b' seçeneğini belirtmezseniz, verinizle ilgili tuhaf sorunlarla karşılaşabilirsiniz (örneğin, bozuk resim dosyaları ve \r\n karakterlerine bağlı tuhaf sorunlar).

Bilginize:

Uyumluluk adına, dosyaları fopen() ile açarken daima 'b' seçeneğini kullanmanızı hararetle tavsiye ederiz.

Bilginize:

Tekrar, uyumluluk adına, dosyanızı 't' seçeneğinin kullanılmasını gerektirmeyecek satır sonlandırma karakterleri ile yazmanızı ve dosyayı açarken daima 'b' seçeneğini kullanmanızı hararetle tavsiye ederiz.

include_path_kullan

Açacağınız dosyanın aranacağı yollara include_path yönergesinde belirtilen yolları da dahil etmek isterseniz, isteğe bağlı olan bu üçüncü değiştirgeyle '1' veya TRUE değerini aktarmalısınız.

bağlam

Bilginize: Bağlamsal destek PHP 5.0.0 ile eklenmiştir. Bağlamlar hakkında bilgi edinmek için Akım İşlevleri belgesine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir dosya tanıtıcısı aksi takdirde FALSE döner.

Hatalar/İstisnalar

Dosya başarıyla açılamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir. Bu uyarının çıktılanmaması için işlev isminin başına @ karakterini ekleyebilirsiniz.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.2 PHP 4.3.2'den beri, ikil ve metin ayrımı yapan tüm platformlar için ikil kip öntanımlıdır. PHP sürümünüzü yükselttikten sonra sorunlarla karşılaşırsanız, betiğinizi taşınabilir duruma getirene kadar sorundan kurtulmak için 't' seçeneğini kullanmayı deneyebilirsiniz.
4.3.2 'x' ve 'x+' seçenekleri eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - fopen() örnekleri

<?php
$dt 
fopen("/home/rasmus/file.txt""r");
$dt fopen("/home/rasmus/file.gif""wb");
$dt fopen("http://www.example.com/""r");
$dt fopen("ftp://user:password@example.com/somefile.txt""w");
?>

Notlar

Uyarı

Microsoft IIS, SSL kullanırken bir close_notify göndermeden bağlantıyı kapatarak protokolle çelişir. Verinin sonuna ulaştığınız zaman PHP bunu "SSL: Fatal Protocol Error" (SSL: "Ölümcül Protokol Hatası") olarak raporlar. Bu sorunu bertaraf etmek için error_reporting değerini uyarıları içermeyecek bir seviyeye indirmek gerekir. PHP, akımı https:// şemasını kullanarak açarsanız hatalı IIS sunucu yazılımını saptayıp uyarıları engelleyebilir. Bir ssl:// soketi oluşturmak için fsockopen() kullanılacaksa uyarıları saptayıp engellemekten geliştirici sorumludur.

Bilginize: Güvenli kip etkinken, PHP, betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığını sınar.

PHP'nin sunucu modülü sürümünü kullanıyorsanız ve dosyaları okumak ve yazmak ile ilgili sorunlar bakımından deneyimliyseniz, sunucu sürecinin bu dosya ve dizinlere erişim izninin olması gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 52 notes

up
54
chapman at worldtakeoverindustries dot com
4 years ago
Note - using fopen in 'w' mode will NOT update the modification time (filemtime) of a file like you may expect. You may want to issue a touch() after writing and closing the file which update its modification time. This may become critical in a caching situation, if you intend to keep your hair.
up
16
php at delhelsa dot com
8 years ago
With php 5.2.5 on Apache 2.2.4, accessing files on an ftp server with fopen() or readfile() requires an extra forwardslash if an absolute path is needed.

i.e., if a file called bullbes.txt is stored under /var/school/ on ftp server example.com and you're trying to access it with user blossom and password buttercup, the url would be:

ftp://blossom:buttercup@example.com//var/school/bubbles.txt

Note the two forwardslashes. It looks like the second one is needed so the server won't interpret the path as relative to blossom's home on townsville.
up
8
info at b1g dot de
10 years ago
Simple class to fetch a HTTP URL. Supports "Location:"-redirections. Useful for servers with allow_url_fopen=false. Works with SSL-secured hosts.

<?php
#usage:
$r = new HTTPRequest('http://www.example.com');
echo
$r->DownloadToString();

class
HTTPRequest
{
    var
$_fp;        // HTTP socket
   
var $_url;        // full URL
   
var $_host;        // HTTP host
   
var $_protocol;    // protocol (HTTP/HTTPS)
   
var $_uri;        // request URI
   
var $_port;        // port
   
    // scan url
   
function _scan_url()
    {
       
$req = $this->_url;
       
       
$pos = strpos($req, '://');
       
$this->_protocol = strtolower(substr($req, 0, $pos));
       
       
$req = substr($req, $pos+3);
       
$pos = strpos($req, '/');
        if(
$pos === false)
           
$pos = strlen($req);
       
$host = substr($req, 0, $pos);
       
        if(
strpos($host, ':') !== false)
        {
            list(
$this->_host, $this->_port) = explode(':', $host);
        }
        else
        {
           
$this->_host = $host;
           
$this->_port = ($this->_protocol == 'https') ? 443 : 80;
        }
       
       
$this->_uri = substr($req, $pos);
        if(
$this->_uri == '')
           
$this->_uri = '/';
    }
   
   
// constructor
   
function HTTPRequest($url)
    {
       
$this->_url = $url;
       
$this->_scan_url();
    }
   
   
// download URL to string
   
function DownloadToString()
    {
       
$crlf = "\r\n";
       
       
// generate request
       
$req = 'GET ' . $this->_uri . ' HTTP/1.0' . $crlf
           
.    'Host: ' . $this->_host . $crlf
           
.    $crlf;
       
       
// fetch
       
$this->_fp = fsockopen(($this->_protocol == 'https' ? 'ssl://' : '') . $this->_host, $this->_port);
       
fwrite($this->_fp, $req);
        while(
is_resource($this->_fp) && $this->_fp && !feof($this->_fp))
           
$response .= fread($this->_fp, 1024);
       
fclose($this->_fp);
       
       
// split header and body
       
$pos = strpos($response, $crlf . $crlf);
        if(
$pos === false)
            return(
$response);
       
$header = substr($response, 0, $pos);
       
$body = substr($response, $pos + 2 * strlen($crlf));
       
       
// parse headers
       
$headers = array();
       
$lines = explode($crlf, $header);
        foreach(
$lines as $line)
            if((
$pos = strpos($line, ':')) !== false)
               
$headers[strtolower(trim(substr($line, 0, $pos)))] = trim(substr($line, $pos+1));
       
       
// redirection?
       
if(isset($headers['location']))
        {
           
$http = new HTTPRequest($headers['location']);
            return(
$http->DownloadToString($http));
        }
        else
        {
            return(
$body);
        }
    }
}
?>
up
5
apathetic012 at gmail dot com
3 years ago
a variable $http_response_header is available when doing the fopen(). Which contains an array of the response header.
up
4
splogamurugan at gmail dot com
5 years ago
While opening a file with multibyte data (Ex: données multi-octets), faced some issues with the encoding. Got to know that it uses  windows-1250. Used iconv to convert it to UTF-8 and it resolved the issue. 

<?php
function utf8_fopen_read($fileName) {
   
$fc = iconv('windows-1250', 'utf-8', file_get_contents($fileName));
   
$handle=fopen("php://memory", "rw");
   
fwrite($handle, $fc);
   
fseek($handle, 0);
    return
$handle;
}
?>

Example usage:

<?php
$fh
= utf8_fopen_read("./tpKpiBundle.csv");
while ((
$data = fgetcsv($fh, 1000, ",")) !== false) {
    foreach (
$data as $value) {
        echo
$value . "<br />\n";
    }
}
?>

Hope it helps.
up
2
kasper at webmasteren dot eu
4 years ago
"Do not use the following reserved device names for the name of a file:
CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1,
LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, and LPT9. Also avoid these names
followed immediately by an extension; for example, NUL.txt is not recommended.
For more information, see Namespaces"
it is a windows limitation.
see:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365247(v=vs.85).aspx
up
3
Jem Tallon
12 years ago
If you're using fopen to open a URL that requires authorization, you might need to force a HTTP/1.0 request for it since fopen won't support HTTP/1.1 requests. You can do that by setting your user_agent to one that is known only to support HTTP/1.0 (most webservers will be configured to force HTTP/1.0 for some browsers). Here's what worked for me:

<?php
$returned
=URLopen("http://$username:$password@example.com");

function
URLopen($url)
{
       
// Fake the browser type
       
ini_set('user_agent','MSIE 4\.0b2;');

       
$dh = fopen("$url",'r');
       
$result = fread($dh,8192);                                                                                                                            
        return
$result;
}
?>
up
1
php at themastermind1 dot com
14 years ago
I have found that I can do fopen("COM1:", "r+"); to open the comport in windows. You have to make sure the comport isn't already open or you will get a permission denied.

I am still playing around with this but you have to somehow flush what you send to the comport if you are trying to communicate realtime with a device.
up
2
gmdebby at gmail dot com
7 years ago
I was wondering why was added the "x" mode, it works only if the file do not exists, will create it and open it in read only, it's useless !!
But I found something I could do with that.

Here is a little mk_file function.

<?php
function mk_file($filename) {
    if(!
is_file($filename)) {
       
fclose(fopen($filename,"x")); //create the file and close it
       
return true;
    } else return
false; //file already exists
}
?>

You can improve it, add chmod support etc...
up
3
flobee
10 years ago
download: i need a function to simulate a "wget url" and do not buffer the data in the memory to avoid thouse problems on large files:
<?php
function download($file_source, $file_target) {
       
$rh = fopen($file_source, 'rb');
       
$wh = fopen($file_target, 'wb');
        if (
$rh===false || $wh===false) {
// error reading or opening file
          
return true;
        }
        while (!
feof($rh)) {
            if (
fwrite($wh, fread($rh, 1024)) === FALSE) {
                  
// 'Download error: Cannot write to file ('.$file_target.')';
                  
return true;
               }
        }
       
fclose($rh);
       
fclose($wh);
       
// No error
       
return false;
    }
?>
up
2
dan at cleandns dot com
12 years ago
<?php
#going to update last users counter script since
#aborting a write because a file is locked is not correct.

$counter_file = '/tmp/counter.txt';
clearstatcache();
ignore_user_abort(true);     ## prevent refresh from aborting file operations and hosing file
if (file_exists($counter_file)) {
  
$fh = fopen($counter_file, 'r+');
    while(
1) {
      if (
flock($fh, LOCK_EX)) {
        
#$buffer = chop(fgets($fh, 2));
        
$buffer = chop(fread($fh, filesize($counter_file)));
        
$buffer++;
        
rewind($fh);
        
fwrite($fh, $buffer);
        
fflush($fh);
        
ftruncate($fh, ftell($fh));    
        
flock($fh, LOCK_UN);
         break;
      }
   }
}
else {
  
$fh = fopen($counter_file, 'w+');
  
fwrite($fh, "1");
  
$buffer="1";
}
fclose($fh);

print
"Count is $buffer";

?>
up
1
simon dot riget at gamil dot com
3 years ago
Writing and reading on a serial port.

If you are unable or unwilling to install the serial device library for PHP, its still possible to communicate through a serial port or USB device.

There are two issues to note:
- you must use a system call to set the port control options
- you must use NON blocking stream mode for reading (not for writing unless you use flow control)

<?php
// Set timeout to 500 ms
$timeout=microtime(true)+0.5;

// Set device controle options (See man page for stty)
exec("/bin/stty -F /dev/ttyS0 19200 sane raw cs8 hupcl cread clocal -echo -onlcr ");
   
// Open serial port
$fp=fopen("/dev/ttyS0","c+");
if(!
$fp) die("Can't open device");

// Set blocking mode for writing
stream_set_blocking($fp,1);
fwrite($fp,"foo\n");

// Set non blocking mode for reading
stream_set_blocking($fp,0);
do{
 
// Try to read one character from the device
 
$c=fgetc($fp);

 
// Wait for data to arive
 
if($c === false){
     
usleep(50000);
      continue;
  } 
 
 
$line.=$c;
   
}while(
$c!="\n" && microtime(true)<$timeout);
 
echo
"Responce: $line"
?>
up
1
owltech at larkandowl dot net
5 years ago
[fopen note]

I have been trying unsuccessfully to upload and read a Mac OS file on a Linux server. Lots of records show up a just one big using only the following:

<?php $fhandle = fopen($file, 'r'); ?>
  or
<?php $fhandle = fopen($file, 'rb'); ?>

It does work, however, this way:

<?php
ini_set
('auto_detect_line_endings', TRUE);
$fhandle = fopen($file, 'r');
?>
up
1
ken dot gregg at rwre dot com
12 years ago
PHP will open a directory if a path with no file name is supplied. This just bit me. I was not checking the filename part of a concatenated string.

For example:

<?php
$fd
= fopen('/home/mydir/' . $somefile, 'r');
?>

Will open the directory if $somefile = ''

If you attempt to read using the file handle you will get the binary directory contents. I tried append mode and it errors out so does not seem to be dangerous.

This is with FreeBSD 4.5 and PHP 4.3.1. Behaves the same on 4.1.1 and PHP 4.1.2. I have not tested other version/os combinations.
up
1
Luiz Miguel Axcar (lmaxcar at yahoo dot com dot br)
11 years ago
If you are getting message "Warning: fopen(): URL file-access is disabled in the server configuration", you can use function below to get the content from a local or remote file.

Function uses CURL lib, follow the link to get help: http://www.php.net/curl

<?php
/*
   * @return string
   * @param string $url
   * @desc Return string content from a remote file
   * @author Luiz Miguel Axcar (lmaxcar@yahoo.com.br)
*/

function get_content($url)
{
   
$ch = curl_init();

   
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
   
curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

   
ob_start();

   
curl_exec ($ch);
   
curl_close ($ch);
   
$string = ob_get_contents();

   
ob_end_clean();
   
    return
$string;    
}

#usage:
$content = get_content ("http://www.php.net");
var_dump ($content);
?>
up
1
marcovtwout
4 months ago
If you are getting a "HTTP request failed!" without further details, the socket timeout could be expired. This default to 60 seconds. See stream_set_timeout().
up
0
lp dot soni at yahoo dot co dot in
10 months ago
For the directory separators use the PHP constant DIRECTORY_SEPARATOR.
up
0
Antoine
1 year ago
On a Windows webserver, when using fopen with a file path stored in a variable, PHP will return an error if the variable isn't encoded in ASCII, which may be the case if the file file path is retrieved from a database.

Possible workaround :
<?
$encoding
= mb_detect_encoding($filePath);
$filePath = mb_convert_encoding($filePath, "ASCII", $encoding);
$filePath = str_replace("?", "", $filePath);
$filePath = addslashes($filePath);

if(
file_exists($filePath)) {
    echo
"File Found.";
   
$handle       = fopen($filePath, "r");
   
$fileContents = fread($handle, filesize($filePath));
   
fclose($handle);
    if(!empty(
$fileContents)) {
        echo
"<pre>".$fileContents."</pre>";
    }
}
else {
    echo
"File Not Found.";
}
?>
up
0
php at richardneill dot org
5 years ago
fopen() will block if the file to be opened is a fifo. This is true whether it's opened in "r" or "w" mode.  (See man 7 fifo: this is the correct, default behaviour; although Linux supports non-blocking fopen() of a fifo, PHP doesn't).
The consequence of this is that you can't discover whether an initial fifo read/write would block because to do that you need stream_select(), which in turn requires that fopen() has happened!
up
0
ceo at l-i-e dot com
10 years ago
If you need fopen() on a URL to timeout, you can do like:
<?php
  $timeout
= 3;
 
$old = ini_set('default_socket_timeout', $timeout);
 
$file = fopen('http://example.com', 'r');
 
ini_set('default_socket_timeout', $old);
 
stream_set_timeout($file, $timeout);
 
stream_set_blocking($file, 0);
 
//the rest is standard
?>
up
0
ideacode
11 years ago
Note that whether you may open directories is operating system dependent. The following lines:

<?php
// Windows ($fh === false)
$fh = fopen('c:\\Temp', 'r');

// UNIX (is_resource($fh) === true)
$fh = fopen('/tmp', 'r');
?>

demonstrate that on Windows (2000, probably XP) you may not open a directory (the error is "Permission Denied"), regardless of the security permissions on that directory.

On UNIX, you may happily read the directory format for the native filesystem.
up
0
Jhilton a at t nurv dot us
13 years ago
Quick tip. If using fopen to make http requests that contain a querystring, it is advised that you urlencode() your values, else characters like @ can make fopen (or whatever wrapper it is using) throw an error.
up
0
keithm at aoeex dot NOSPAM dot com
15 years ago
I was working on a consol script for win32 and noticed a few things about it.  On win32 it appears that you can't re-open the input stream for reading, but rather you have to open it once, and read from there on.  Also, i don't know if this is a bug or what but it appears that fgets() reads until the new line anyway.  The number of characters returned is ok, but it will not halt reading and return to the script.  I don't know of a work around for this right now, but i'll keep working on it.

This is some code to work around the close and re-open of stdin.

<?php
function read($length='255'){
    if (!isset(
$GLOBALS['StdinPointer'])){
       
$GLOBALS['StdinPointer']=fopen("php://stdin","r");
    }
   
$line=fgets($GLOBALS['StdinPointer'],$length);
    return
trim($line);
}
echo
"Enter your name: ";
$name=read();
echo
"Enter your age: ";
$age=read();
echo
"Hi $name, Isn't it Great to be $age years old?";
@
fclose($StdinPointer);
?>
up
0
icon at mricon dot com
16 years ago
If you're running PHP as apache module, it will always write files as "nobody", "www", "httpd", (or whatever user your webserver runs as) unless you specify a different user/group in httpd.conf, or compile apache with suexec support.
However, if you run PHP as a CGI wrapper, you may setuid the PHP executable to whatever user you wish (*severe* security issues apply). If you really want to be able to su to other user, I recommend compiling with suexec support.
AFAIK, PHP can't NOT use SuEXEC if apache does. If PHP is configured as an apache module it will act as whatever user the apache is. If apache SuEXEC's to otheruser:othergroup (e.g. root:root), that's what PHP will write files as, because it acts as a part of apache code. I suggest you double-check your SuEXEC configuration and settings. Note: you can't su to another user within the PHP code -- it has to be an apache directive, either through <VirtualHost>, or through .htaccess. Also note: I'm not sure how it all works (if it works at all) on Win32 platforms.
Check www.apache.org to see how it's done.
up
-1
Pastix
6 years ago
If fopen() has been disabled for security reasons, is possible a porting FROM:

<?php
$f
=fopen($file,'rb');
$data='';
while(!
feof($f))
   
$data.=fread($f,$size);
fclose($f);
?>

TO:

<?php
$data
= file_get_contents($file); // (PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)
?>

and also a porting FROM:

<?php
$f
= fopen($file,'wb');
fwrite($f,$content,strlen($content));
fclose($f);
?>

TO:

<?php
$f
=file_put_contents($file, $content); // (PHP 5)
?>

For detail read the php manual.
up
-1
magnetik at magnetik dot org
6 years ago
There IS an option to use fopen with a proxy, it's in $context.
No need to recode everything.
up
-1
admin at sellchain dot com
10 years ago
TIP: If you are using fopen and fread to read HTTP or FTP or Remote Files, and experiencing some performance issues such as stalling, slowing down and otherwise, then it's time you learned a thing called cURL.

Performance Comparison:

10 per minute for fopen/fread for 100 HTTP files
2000 per minute for cURL for 2000 HTTP files

cURL should be used for opening HTTP and FTP files, it is EXTREMELY reliable, even when it comes to performance.

I noticed when using too many scripts at the same time to download the data from the site I was harvesting from, fopen and fread would go into deadlock. When using cURL i can open 50 windows, running 10 URL's from each window, and getting the best performance possible.

Just a Tip :)
up
-1
info at NOSPAMPLEASE dot c-eagle dot com
8 years ago
If there is a file that´s excessively being rewritten by many different users, you´ll note that two almost-simultaneously accesses on that file could interfere with each other. For example if there´s a chat history containing only the last 25 chat lines. Now adding a line also means deleting the very first one. So while that whole writing is happening, another user might also add a line, reading the file, which, at this point, is incomplete, because it´s just being rewritten. The second user would then rewrite an incomplete file and add its line to it, meaning: you just got yourself some data loss!

If flock() was working at all, that might be the key to not let those interferences happen - but flock() mostly won´t work as expected (at least that´s my experience on any linux webserver I´ve tried), and writing own file-locking-functions comes with a lot of possible issues that would finally result in corrupted files. Even though it´s very unlikely, it´s not impossible and has happened to me already.

So I came up with another solution for the file-interference-problem:

1. A file that´s to be accessed will first be copied to a temp-file directory and its last filemtime() is being stored in a PHP-variable. The temp-file gets a random filename, ensuring no other process is able to interfere with this particular temp-file.
2. When the temp-file has been changed/rewritten/whatever, there´ll be a check whether the filemtime() of the original file has been changed since we copied it into our temp-directory.
2.1. If filemtime() is still the same, the temp-file will just be renamed/moved to the original filename, ensuring the original file is never in a temporary state - only the complete previous state or the complete new state.
2.2. But if filemtime() has been changed while our PHP-process wanted to change its file, the temp-file will just be deleted and our new PHP-fileclose-function will return a FALSE, enabling whatever called that function to do it again (ie. upto 5 times, until it returns TRUE).

These are the functions I´ve written for that purpose:

<?php
$dir_fileopen
= "../AN/INTERNAL/DIRECTORY/fileopen";

function
randomid() {
    return
time().substr(md5(microtime()), 0, rand(5, 12));
}

function
cfopen($filename, $mode, $overwriteanyway = false) {
    global
$dir_fileopen;
   
clearstatcache();
    do {
       
$id = md5(randomid(rand(), TRUE));
       
$tempfilename = $dir_fileopen."/".$id.md5($filename);
    } while(
file_exists($tempfilename));
    if (
file_exists($filename)) {
       
$newfile = false;
       
copy($filename, $tempfilename);
    }else{
       
$newfile = true;
    }
   
$fp = fopen($tempfilename, $mode);
    return
$fp ? array($fp, $filename, $id, @filemtime($filename), $newfile, $overwriteanyway) : false;
}

function
cfwrite($fp,$string) { return fwrite($fp[0], $string); }

function
cfclose($fp, $debug = "off") {
    global
$dir_fileopen;
   
$success = fclose($fp[0]);
   
clearstatcache();
   
$tempfilename = $dir_fileopen."/".$fp[2].md5($fp[1]);
    if ((@
filemtime($fp[1]) == $fp[3]) or ($fp[4]==true and !file_exists($fp[1])) or $fp[5]==true) {
       
rename($tempfilename, $fp[1]);
    }else{
       
unlink($tempfilename);
        if (
$debug != "off") echo "While writing, another process accessed $fp[1]. To ensure file-integrity, your changes were rejected.";
       
$success = false;
    }
    return
$success;
}
?>

$overwriteanyway, one of the parameters for cfopen(), means: If cfclose() is used and the original file has changed, this script won´t care and still overwrite the original file with the new temp file. Anyway there won´t be any writing-interference between two PHP processes, assuming there can be no absolute simultaneousness between two (or more) processes.
up
-1
Thomas Candrian tc_ at gmx dot ch
11 years ago
With this it isn't possible to get data from another port than 80 (and 443) - at least for me. Because of that I've made this function who gets data from every port you want using HTTP:

<?php;
function
getcontent($server, $port, $file)
{
   
$cont = "";
   
$ip = gethostbyname($server);
   
$fp = fsockopen($ip, $port);
    if (!
$fp)
    {
        return
"Unknown";
    }
    else
    {
       
$com = "GET $file HTTP/1.1\r\nAccept: */*\r\nAccept-Language: de-ch\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nUser-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)\r\nHost: $server:$port\r\nConnection: Keep-Alive\r\n\r\n";
       
fputs($fp, $com);
        while (!
feof($fp))
        {
           
$cont .= fread($fp, 500);
        }
       
fclose($fp);
       
$cont = substr($cont, strpos($cont, "\r\n\r\n") + 4);
        return
$cont;
    }
}
echo
getcontent("www.myhost.com", "81", "/"));
?>

Works fine for me. Had to do this especially for a shoutcast server, which only delivered the HTML-file if the user-agent was given.
up
-1
RobNar
13 years ago
This is an addendum to ibetyouare at home dot com's note about Apache directory permissions.  If you are on a shared host and cannot tweak Apache's permissions directives then you might try setting the same thing in a .htaccess file.  Failing that, if you are having trouble just creating files then  set the directory permissions to allow writing (for whatever directory the file is supposed to be in) and include the following before fopen():

`touch /path/to/myfile/myfile.txt`;

That will usually create a new empty file that you can write to even when fopen fails. - PHP 4.3.0
up
-1
durwood at speakeasy dot NOSPAM dot net
10 years ago
I couldn't for the life of me get a certain php script working when i moved my server to a new Fedora 4 installation. The problem was that fopen() was failing when trying to access a file as a URL through apache -- even though it worked fine when run from the shell and even though the file was readily readable from any browser.  After trying to place blame on Apache, RedHat, and even my cat and dog, I finally ran across this bug report on Redhat's website:

https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=164700

Basically the problem was SELinux (which I knew nothing about) -- you have to run the following command in order for SELinux to allow php to open a web file:

/usr/sbin/setsebool httpd_can_network_connect=1

To make the change permanent, run it with the -P option:

/usr/sbin/setsebool -P httpd_can_network_connect=1

Hope this helps others out -- it sure took me a long time to track down the problem.
up
-2
eyrie88 at gmail dot com
6 years ago
Be aware that fopen($url) also respects HTTP status headers. If the URL responds with a 1xx, 4xx, or 5xx status code, you will get a "failed to open stream: HTTP request failed!", followed by the HTTP status response. Same goes for file_get_contents($url)...
up
-2
rene
6 years ago
if fopen() throws a E_WARNING "failed to open stream: HTTP request failed!" at you when opening a valid URL that you know returns data, i advise you to do the following before calling fopen($url,'r'):

<?php
ini_set
('user_agent', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
?>

or anyways, set that 'user_agent' with ini_set() to something valid.

thanks, pollita|at|php.net @ http://bugs.php.net/bug.php?id=22937#c64196 , for the clue to this
up
-1
qrworld.net
1 year ago
Here you have a function found on the website http://softontherocks.blogspot.com/2014/11/funcion-para-escribir-en-un-fichero-log.html with an example of how to make a log file.

The function is this:

function writeLog($data) {
list($usec, $sec) = explode(' ', microtime());
$datetime = strftime("%Y%m%d %H:%M:%S",time());
$msg = "$datetime'". sprintf("%06s",intval($usec*1000000)).": $data";
$save_path = 'foo.txt';
$fp = @fopen($save_path, 'a'); // open or create the file for writing and append info
fputs($fp, "$msg\n"); // write the data in the opened file
fclose($fp); // close the file
}
up
-1
nefertari at nefertari dot be
10 years ago
Important note:

You have always to use the real path name for a file with the command fopen [for example: fopen($filename, 'w')], never use a symbolic link, it will not work (unable to open $filename).
up
-1
pflaume dot NOSPAM at NOSPAM dot gmx dot de
11 years ago
fopen() and PROXY

I wondered why there is no possibility to use fopen() through a proxy in php. The solution posted above did not work for me.

This little function gets http through a given proxy:

<?php
function proxy_url($proxy_url)
{
   
$proxy_name = '127.0.0.1';
   
$proxy_port = 4001;
   
$proxy_cont = '';

   
$proxy_fp = fsockopen($proxy_name, $proxy_port);
    if (!
$proxy_fp)    {return false;}
   
fputs($proxy_fp, "GET $proxy_url HTTP/1.0\r\nHost: $proxy_name\r\n\r\n");
    while(!
feof($proxy_fp)) {$proxy_cont .= fread($proxy_fp,4096);}
   
fclose($proxy_fp);
   
$proxy_cont = substr($proxy_cont, strpos($proxy_cont,"\r\n\r\n")+4);
    return
$proxy_cont;
}
?>
up
-2
simon dot allen at swerve dot co dot nz
9 years ago
using fopen to upload a file through ftp cannot overwrite that file - use curl instead
up
-3
anfragen at tsgames dot de
6 years ago
Since the http-wrapper doesn't support stat() and so you can't use file_exists() for url's, you can simply use a function like this:

<?php
function http_file_exists($url)
{
$f=@fopen($url,"r");
if(
$f)
{
fclose($f);
return
true;
}
return
false;
}
?>
up
-2
Anonymous
14 years ago
Note that if specifying the optional 'b' (binary) mode, it appears that it cannot be the first letter for some unaccountable reason. In other words, "br" doesn't work, while "rb" is ok!
up
-3
sergiopaternoster at tiscali dot it
12 years ago
If you want to open large files (more than 2GB) that's what I did and it works: you should recompile your php with the CFLAGS="-D_FILE_OFFSET_BITS=64" ./configure etc... This tells to your compiler (I tested only gcc on PHP-4.3.4 binary on Linux and Solaris) to make the PHP parser binary large file aware. This way fopen() will not give you the "Value too large for defined data type" error message.
God bless PHP
ciao
Sergio Paternoster
up
-2
Brad G
5 years ago
While adding CFLAGS="-D_FILE_OFFSET_BITS=64" immediately before calling "./configure" on the PHP source will enable support for using fopen() on large files (greater than 2 GB), note that -- if such an installation of PHP is used in conjunction with Apache HTTPD [2.x], Apache will become completely unresponsive even when not serving output from a PHP application.

In order to gain large file support for non-web applications while maintaining the operability of Apache, consider making two distinct PHP installations:  one with the above CFLAGS specified during configuration (for non-web uses), and the other without this flag (for use with Apache).
up
-2
b dot evieux at gmail dot com
6 years ago
Hello all. I have had trouble getting files through proxy, and the solution posted above only works if the requested file is also hosted on the proxy server (which is quite unlikely). so I've put together the following functions pfopen & preadfile. they quite work like the replaced fopen & readfile, and will resort to them if no proxy is provided :)

<?php
function preadfile($_url, $_proxy_name = null, $_proxy_port = 4480){
  if(
is_null($_proxy_name) || LOCAL_TEST){
    return
readfile($_url);
  }else{
   
$proxy_cont = '';

   
$proxy_fp = pfopen($_url, $_proxy_name, $_proxy_port);
    while(!
feof($proxy_fp)) {$proxy_cont .= fread($proxy_fp,4096);}
   
fclose($proxy_fp);

   
$proxy_cont = substr($proxy_cont, strpos($proxy_cont,"\r\n\r\n")+4);
    echo
$proxy_cont;
    return
count($proxy_cont);
  }
}
function
pfopen($_url, $_proxy_name = null, $_proxy_port = 4480) {
  if(
is_null($_proxy_name) || LOCAL_TEST){
    return
fopen($_url);
  }else{
   
$proxy_fp = fsockopen($_proxy_name, $_proxy_port);
    if (!
$proxy_fp) return false;
   
$host= substr($_url, 7);
   
$host = substr($bucket, 0, strpos($host, "/"));

   
$request = "GET $_url HTTP/1.0\r\nHost:$host\r\n\r\n";

   
fputs($proxy_fp, $request);

    return
$proxy_fp;
  }
}
?>
up
-4
webmaster at myeshop dot fr
8 years ago
Also a small function useful for backup for example. It's a mixed between the fopen() and the mkdir() functions.

This function opens a file but also make the path recursively where the file is contained. This is helpful for ending to finish with "No such file or directory in" errors

<?php
function fopen_recursive($path, $mode, $chmod=0755){
 
preg_match('`^(.+)/([a-zA-Z0-9]+\.[a-z]+)$`i', $path, $matches);
 
$directory = $matches[1];
 
$file = $matches[2];

  if (!
is_dir($directory)){
    if (!
mkdir($directory, $chmod, 1)){
    return
FALSE;
    }
  }
return
fopen ($path, $mode);
}
?>
up
-2
richard dot quadling at carval dot co dot uk
12 years ago
The issue involving some sites requiring a valid user-agent string when using fopen can easily be resolved by setting the user_agent string in the PHP.INI file.

If you do not have access to the PHP.INI file, then the use of

ini_set('user_agent','Mozilla: (compatible; Windows XP)');

should also work.

The actual agent string is up to you. If you want to identify to the sites that you are using PHP ...

ini_set('user_agent','PHP');

would do.

Regards,

Richard Quadling.
up
-2
unshift at yahoo dot com
13 years ago
It seems that fopen() errors when you attempt opening a url starting with HTTP:// as opposed to http:// - it is case sensitive.  In 4.3.1 anyway..."HTTP://", by not matching "http://" will tell the wrapper to look locally.  From the looks of the source, the same goes for HTTPS vs https, etc.
up
-2
Anonymous
13 years ago
To overwrite a file with a new content without deleting it, and without changing the owner or access rights, it's best to not use:

<?php
$file
= fopen($filename, 'r+b'); // binary update mode
//...
ftruncate($file, 0);
fwrite($file, $my_stuff);
//...
fclose($file);
?>

but instead the faster one:

<?php
$file
= fopen($filename, 'r+b); // binary update mode
//...
rewind($file);
fwrite($file, $my_stuff);
fflush($file);
ftruncate($file, ftell($file));
//...
fclose($file);
?>

The reason is that truncating a file at size 0 forces the OS to deallocate all storage clusters used by the file, before you write your content which will be reallocated on disk.

The second code simply overwrites the existing content where it is already located on disk, and truncates any remaining bytes that may exist (if the new content is shorter than the old content). The "r+b" mode allows access for both read and write: the file can be kept opened after reading it and before rewriting the modified content.

It'
s particularly useful for files that are accessed often or have a size larger than a few kilobytes, as it saves lots of system I/O, and also limits the filesystem fragmentation if the updated file is quite large.

And
this method also works if the file is locked exclusively once opened (but I would rather recommend using another empty file for locking purpose, opened with "a+" access mode, in "/var/lock/yourapp/*" or other fast filesystems where filelocks are easily monitored and where the webserver running PHP is allowed to create and update lock files, and not forgetting to close the lock file after closing the content file).
up
-1
KOmaSHOOTER at gxm dot de
1 year ago
Check for UTF-8 content in fread after fopen:
For checking the UTF-8 content I use the function 'htmlentities();'
Example:
<?php
$filename
= "CONTENT.htm";
$handle = fopen($filename, "r");
$contents = fread($handle, filesize($filename));
// Check for UTF-8 content
if(htmlentities(utf8_decode($contents))){
   
$contents = htmlentities(utf8_decode($contents));
}else{
   
$contents = htmlentities($contents);
}
?>
up
-13
merye at web-graphique dot com
5 years ago
I had to switch from relative paths to full paths when my web host recently migrated the server onto their hosting cloud.  This used to work for me:

<?php
$fplog
= fopen('ipn.log','a');
?>

After the migration, however, I received the following error message:

Warning: fopen(ipn.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in D:\home\server_name\log_test.php on line 21

I had to change the code to the following to get it to work:

<?php
$logfile
= $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'\\ipn.log';
$fplog = fopen($logfile,'a');
?>
up
-3
sean downey
8 years ago
when using ssl / https on windows i would get the error:
"Warning: fopen(https://example.com): failed to open stream: Invalid argument in someSpecialFile.php on line 4344534"

This was because I did not have the extension "php_openssl.dll" enabled.

So if you have the same problem, goto your php.ini file and enable it :)
up
-6
simon dot riget at gmail dot com
3 years ago
The following is an  example of file locking used in a function to share an array between processes.
In this example the function reads the array, possibly remove stuff like spend semaphores and insert new stuff to share.
The file gets locked for writing thus making sure that two processes doesn't inadvertently delete each others data.

The function can be called multiple times during a script, which becomes increasingly important if you write HTML5 Server Sent Events and websockets apps, since the script dose not end when the page are loaded. (there are other issues with that like garbage collection and memory leaks)
Using the “c” mode of fopen, removes the (remote) change of a race condition to the file lock.

Be aware that the function filesize() is not working correctly when files are in cash memory. You could flush the cash or in this case, since the file size of IPC are neglectable, just give a very large number as length parameter to fread.

<?php
function ipc($new_record=""){
 
$update=false;

 
// Open file with locking
 
$handle=fopen("example.dat","c+");
 
 
// Lock the file for writing
 
flock($handle,LOCK_EX);

 
// Get file size.
  // you can either fluch the file cash to get an acurate number
  // clearstatcache();
  // Or use a large number   

  // Load event file into array
 
$contents=fread($handle,10000000);

 
$ipc_array=json_decode($contents,true);

 
// Clean out old stuff
 
if(is_array($ipc_array)){
   
$timeout=time()-60
    foreach(
$ipc_array as $key=>$record){
     
// eg remove spend semaphores or timed out messages
     
if( $record['time'] < $timeout ){
        unset(
$ipc_array[$key]);
       
$update=true;
      }
    }
  }

 
// Add new message
 
if(is_array($new_record)){
   
$new_record['time']=time();
   
$ipc_array[]=$new_record;
   
$update=true;
  }

 
// Write file and end
 
if($update){
   
// Overwrite the old data
   
ftruncate($handle,0);
   
rewind($handle);
 
   
// Write the new array to file
   
fwrite($handle,json_encode($ipc_array,JSON_NUMERIC_CHECK));
  }

 
// Unlock the file - you have to do it! it doesn't happen on fclose
 
flock($handle,LOCK_UN);

 
// Close the file     
 
fclose($handle);

  return
$ipc_array;
}

// Read messages
$ipc=ipc();

// Show messages
foreach( $ipc as $record)
  echo
$record['message'] ."<br>\n";

// Send a message
$message["message"]="hello world.";
$message["foo"]="bar";
$ipc=ipc($message);
?>
up
-8
contact at sergeylukin dot com
3 years ago
Here is how you could modify file's contents by only opening it once in "r+" mode:

<?php
$filePath
= '/path/to/file';
if( !@
$fh = fopen($filePath, 'r+') ) {
  die(
"Could not open $filePath in READ+WRITE mode");
}

// Extract contents
$contents = fread($fh, filesize($filePath));

// ..modify $contents in any way you need..

// Truncate file (important to move the pointer first)
fseek($fh, 0);
ftruncate($fh, 0);

// Write
fwrite($fh, $contents);

fclose($fh);
?>
up
-12
jphansen at uga dot edu
8 years ago
If you open a file with r+ and execute an fwrite(), writing less to the file than what it originally was, it will result in the difference being padded with the end of the file from the previous end of the file. Example:

<?php
// Open file for read and string modification
$file = "/test";
$fh = fopen($file, 'r+');
$contents = fread($fh, filesize($file));
$new_contents = str_replace("hello world", "hello", $contents);
fclose($fh);

// Open file to write
$fh = fopen($file, 'r+');
fwrite($fh, $new_contents);
fclose($fh);
?>

If the end of the file was "abcdefghij", you will notice that the difference in "hello world" and "hello", 6 characters, will be appended to the file, resulting in the new ending: "efghij". To obviate this, fopen() with +w instead, which truncates the file to zero length.
To Top