SDO_DAS_XML_Document::getRootElementURI

(^)

SDO_DAS_XML_Document::getRootElementURI ルート要素の URI 文字列を返す

説明

SDO_DAS_XML_Document::getRootElementURI ( void ) : string

ルート要素の URI 文字列を返します。

パラメータ

返り値

ルート要素の URI 文字列を返します。

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top