PHP Conference China 2020

php_logo_guid

(PHP 4, PHP 5 < 5.5.0)

php_logo_guidPHP logo kimliğini döndürür

Açıklama

php_logo_guid ( void ) : string

Bu işlev, yerleşik resmi kullanarak PHP logosunu göstermekte kullanılacak kimliği döndürür. Logonunu gösterilip gösterilmeyeceğini expose_php yönergesi belirler.

Dönen Değerler

PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 döner.

Örnekler

Örnek 1 - php_logo_guid() örneği

<?php

echo '<img src="' $_SERVER['PHP_SELF'] .
     
'?=' php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';

?>

Ayrıca Bakınız

  • phpinfo() - PHP'nin o anki durumu hakkında büyük miktarda bilgi çıktılar
  • phpversion() - Çalışan PHP'nin sürümünü döndürür
  • phpcredits() - PHP'ya katkıda bulunanları gösterir
  • zend_logo_guid() - Zend logo kimliğini döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top