PHP 7.4.12 Released!

sqlite_escape_string

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_escape_stringBir sorgu değiştirgesi olarak kullanmak üzere bir dizgeyi önceler

Açıklama

sqlite_escape_string ( string $öğe ) : string

Bir SQLite deyiminde kullanmak için öğe ile belirtilen dizgeye önceleme uygular. Buna tek tırnakların tek tırnaklarla öncelenmesi ve ikil olarak güvenilir olmayan karakterlerin uygun şekilde öncelenmesi dahildir.

Kodlamak suretiyle verinin güvenle yerleştirilmesini sağlasa da basit metin karşılaştırmalarıyla bunu yaptığından, LIKE deyimlerinde olduğu gibi ikil veri içeren sütunlar için kullanışsızdır. Uygulamada, böyle şeyleri ikil sütunlarda saklamamanız gerektiğinden (aslında ikil verileri başka bir yerde örneğin dosyalarda saklamanız daha iyidir) bunun bir sorun olmaması gerekir.

Değiştirgeler

öğe

Öncelenecek dizge.

Belirtilen dizge bir NUL karakteri içeriyorsa veya 0x01 karakteri ile başlıyorsa PHP'nin uygulayacağı ikil kodlama şemasından dolayı böyle ikil verileri rahatça alıp saklayabilirsiniz.

Dönen Değerler

Bir SQLite deyiminde kullanmak üzere bir öncelenmiş dizge döndürür.

Notlar

Bilginize: sqlite_create_function() veya sqlite_create_aggregate() kullanılarak oluşturulmuş kullanıcı tanımlı bir işlevden dönen bir değeri kodlamak için bu işlevi değil sqlite_udf_encode_binary() işlevini kullanın.

Uyarı

SQLite sorgularında kullanacağınız dizgeler için addslashes() işlevini kullanmayın; veriyi veritabanından alırken tuhaf sonuçlar verebilir.

Ayrıca Bakınız

  • sqlite_udf_encode_binary() - Bir kullanıcı tanımlı işlevden dönecek ikil veriyi döndürmeden önce kodlamak için kullanılır

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
4
carlo_greco at live dot it
10 years ago
You can try this (it works with strings and arrays):

<?php
// oop

class sqlite extends SQLiteDatabase {
    public function
escape($data) {
        if(
is_array($data))
            return
array_map("sqlite_escape_string", $data);

        return
sqlite_escape_string($data);
    }
}

$db = new sqlite("dbname");
$values = array("hell'o", "he'y");
$values = $db->escape($values); // returns array("hell''o", "hey''y")

// procedural

function sqlite_myescape($data) {
    if(
is_array($data))
        return
array_map("sqlite_escape_string", $data);

    return
sqlite_escape_string($data);
}

$values = array("hell'o", "he'y");
$values = sqlite_myescape($values); // returns array("hell''o", "hey''y")
?>
up
3
16 years ago
sometimes i you have to escape an array instead of a string.
my function to do it works like:
array sqlite_escape_array ( &array string)

<?php
function sqlite_escape_array(&$arr)
{
  while ( list(
$key, $val) = each($arr) ):
    if ( (
strtoupper($key)!=$key OR "".intval($key) == "$key") && $key!="argc" and $key!="argv"):
        if (
is_string($val)):
           
$arr[$key]=sqlite_escape_string($val);
        endif;
        if (
is_array($val)):
           
$arr[$key]=sqlite_escape_array($val);
        endif;
    endif;
  endwhile;
  return
$arr;
}
?>
up
0
jwzumwalt at neatinfo dot com
8 years ago
sqlite_escape_string() does not catch all HTML characters that may 
conflict with a browser display. Notice the difference with the
custom routine below

<?php
# php lib command
$str = "Advoid! /slashes\, 'single' and these <too>";
$str = sqlite_escape_string($str);
echo
"<br>$str<br>";

# custom function
$str = "Advoid! /slashes\, 'single' and these <too>";
$str = clean($str);
echo
"<br>$str<br>";

function
clean($str) {
 
$search  = array('&'    , '"'     , "'"    , '<'   , '>'    );
 
$replace = array('&amp;', '&quot;', '&#39;', '&lt;', '&gt;' );

 
$str = str_replace($search, $replace, $str);
  return
$str;
}
?>

Output:
Advoid! /slashes\, "single" and these
Advoid! /slashes\, 'single' and these <too>
up
0
soletan at toxa dot de
15 years ago
@minots: simplify what you are doing:

<?php

function sqlite_escape_array( &$arr ) {

 
$invalid = array( 'argv', 'argc' );

  foreach (
$arr as $key => $val )
     if ( (
strtoupper( $key ) != $key ) && !is_numeric( $key ) && !in_array( $key, $invalid ) ) {
       if (
is_string( $val ) )
          
$arr[$key] = sqlite_escape_string( $val );
       else if (
is_array( $val ) )
          
sqlite_escape_array( $arr[$key] );
     }

  return
$arr;
}

?>

I'm not sure if the condition is equivalent to yours, but this excludes any numeric key, any completely uppercase'd keys and some selected (argc and argv) special keys. In case of never passing $GLOBALS or $_SERVER as argument one might shorten everything to this as a "pipelined" version:

<?php

function sqlite_escape_array( $arr ) {

  foreach (
$arr as $key => $val )

    if (
is_string( $val ) )
     
$arr[$key] = sqlite_escape_string( $val );

    else if (
is_array( $val ) )
     
$arr[$key] = sqlite_escape_array( $val );

  return
$arr;

}

?>

PHP's syntax is more powerful than those of many other languages, even when it's supporting their one's as well.
To Top