PHP Conference China 2020

sqlite_unbuffered_query

SQLiteDatabase->unbufferedQuery

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_unbuffered_query -- SQLiteDatabase->unbufferedQuerySonuçların alınıp bir tampona konmadığı bir sorgu çalıştırır

Açıklama

sqlite_unbuffered_query ( resource $db , string $sorgu [, int $sonuç_türü [, string &$hata_iletisi ]] ) : resource
sqlite_unbuffered_query ( string $sorgu , resource $db [, int $sonuç_türü [, string &$hata_iletisi ]] ) : resource

Nesne yönelimli kullanım

unbufferedQuery ( string $sorgu [, int $sonuç_türü [, string &$hata_iletisi ]] ) : SQLiteUnbuffered

Sıralı ve sadece ileri yönde ilerlenebilen, her seferinde tek bir satırın okunabildiği bir sonuç döndürmesi dışında sqlite_query() işlevi gibidir.

Her seferinde bir satırın işlenmesine gerek duyan, satır verisine rasgele erişimin gerekmediği HTML tabloları gibi şeyleri üretmek için çok kullanışlıdır.

Bilginize:

Bu işlevden dönen sonuç tanıtıcısı sqlite_seek(), sqlite_rewind(), sqlite_next(), sqlite_current() ve sqlite_num_rows() işlevinde çalışmaz.

Değiştirgeler

db

SQLite Veritabanı özkaynağı. Yordamsal kullanımda sqlite_open() işlevi tarafından döndürülür. Nesne yönelimli kullanımda bu değiştirgeye gerek yoktur.

sorgu

Çalıştırılacak sorgu.

Sorgu içindeki verinin düzgün olarak öncelenmiş olması gerekir.

sonuç_türü

İsteğe bağlı bu değiştirgede döndürülen dizinin nasıl oluşturulacağını belirleyen bir sabit belirtilir. SQLITE_ASSOC belirtilirse alanların isimleri indis olarak kullanılır. SQLITE_NUM belirtilirse alanların sıra numaraları indis olarak kullanılır. SQLITE_BOTH için ise hem isimli hem de sayısal indisli bir dizi döner. SQLITE_BOTH bu işlev için öntanımlı değerdir.

hata_iletisi

Bir hata oluştuğunda hata iletisi bu değiştirgeye konur. SQL sözdizimi hataları sqlite_last_error() işlevi ile alınamadığından bu değiştirge özellikle önemlidir.

Bilginize: Diğer veritabanı eklentileri (MySQL gibi) ile uyumluluk için iki ayrı sözdizimi desteklenmektedir. Genelde tercih edilen sözdizimi db değiştirgesinin ilk değiştirge olarak kullanıldığı ilk sözdizimidir.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE yoksa bir sonuç tanıtıcısı döner.

sqlite_unbuffered_query() işlevi, Sıralı ve sadece ileri yönde ilerlenebilen, her seferinde tek bir satırın okunabildiği bir sonuç döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 hata_iletisi değiştirgesi eklendi.

Ayrıca Bakınız

  • sqlite_query() - Belirtilen veritabanında bir sorgu çalıştırıp bir sonuç tanıtıcısı döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
radley25 at spamcop net
16 years ago
Always use this over the sqlite_fetch_* functions if possible as it's much faster.
To Top