Yerleşik HTTP sunucusu

Uyarı

Bu HTTP sunucusu uygulama geliştirmeye yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, denetimli bir ortam olarak uygulamaların denenmesi amacıyla da kullanılabilir. Herşeyiyle eksiksiz bir HTTP sunucusu olarak tasarlanmamıştır. Halka açık ağlarda kullanılmamalıdır.

PHP 5.4.0'dan itibaren, CLI SAPI yerleşik bir HTTP sunucusu içermektedir.

Bu HTTP sunucusu tek evreli bir süreç çalıştırır. Dolayısıyla, PHP uygulamaları istek engellendiği zaman yavaşlayıp duracaktır.

İstenen adres PHP'nin başlatıldığı çalışma dizinine göre sunulur. Bu kök dizin PHP çalıştırılırken -t seçeneği kullanılarak değiştirlebilir. İstek bir dosya belirtmiyorsa belirtilen dizindeki index.php veya index.html dosyası sunulur. Bu iki dosya da mevcut değilse index.php veya index.html araması üst dizinde devam eder ve bu belge kök dizinine ulaşılıncaya dek devam eder. Bulunduğu takdirde, döndürülür ve URI'nin devamına $_SERVER['PATH_INFO'] atanır. Aksi takdirde 404 yanıt kodu döndürülür.

İstenen adres bir dosya belirtmezse, belirtilen dizindeki index.php veya index.html gösterilir. Bu dosyalar da mevcut değilse, bir 404 yanıtı döndürülür.

.3gp,.apk, .avi, .bmp, .css, .csv, .doc, .docx, .flac, .gif, .gz, .gzip, .htm, .html, .ics, .jpe, .jpeg, .jpg, .js, .kml, .kmz, .m4a, .mov, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .odp, .ods, .odt, .oga, .ogg, .ogv, .pdf, .pdf, .png, .pps, .pptx, .qt, .svg, .swf, .tar, .text, .tif, .txt, .wav, .webm, .wmv, .xls, .xlsx, .xml, .xsl, .xsd ve .zip uzantılı dosyalar için standart MIME türleri döndürülür.

Desteklenen MIME Türleri (dosya uzantıları) için değişiklik bilgisi
Sürüm: Açıklama
5.5.12 .xml, .xsl ve .xsd
5.5.7 .3gp, .apk, .avi, .bmp, .csv, .doc, .docx, .flac, .gz, .gzip, .ics, .kml, .kmz, .m4a, .mp3, .mp4, .mpg, .mpeg, .mov, .odp, .ods, .odt, .oga, .pdf, .pptx, .pps, .qt, .swf, .tar, .text, .tif, .wav, .wmv, .xls, .xlsx ve .zip
5.5.5 .pdf
5.4.11 .ogg, .ogv ve .webm
5.4.4 .htm ve .svg

Örnek 1 HTTP sunucusunun başlatılması

$ cd ~/public_html
$ php -S localhost:8000

Uçbirim çıktısı:

PHP 5.4.0 Development Server started at Thu Jul 21 10:43:28 2011
Listening on localhost:8000
Document root is /home/me/public_html
Press Ctrl-C to quit

http://localhost:8000/ ve http://localhost:8000/myscript.html isteklerinden sonra uçbirim çıktısı şuna benzer:

PHP 5.4.0 Development Server started at Thu Jul 21 10:43:28 2011
Listening on localhost:8000
Document root is /home/me/public_html
Press Ctrl-C to quit.
[Thu Jul 21 10:48:48 2011] ::1:39144 GET /favicon.ico - Request read
[Thu Jul 21 10:48:50 2011] ::1:39146 GET / - Request read
[Thu Jul 21 10:48:50 2011] ::1:39147 GET /favicon.ico - Request read
[Thu Jul 21 10:48:52 2011] ::1:39148 GET /myscript.html - Request read
[Thu Jul 21 10:48:52 2011] ::1:39149 GET /favicon.ico - Request read

Örnek 2 - Belge kök dizini belirterek başlatma

$ cd ~/public_html
$ php -S localhost:8000 -t foo/

Uçbirim çıktısı:

PHP 5.4.0 Development Server started at Thu Jul 21 10:50:26 2011
Listening on localhost:8000
Document root is /home/me/public_html/foo
Press Ctrl-C to quit

Örnek 3 - Yönlendirici betik belirtmek

Resim isteklerinde resimler gösterildiği halde bir HTML dosyası istendiğinde "Welcome to PHP" göstermek:

<?php
// router.php
if (preg_match('/\.(?:png|jpg|jpeg|gif)$/'$_SERVER["REQUEST_URI"])) {
    return 
false;    // kaynak olduğu gibi gösterilir.
} else {
    echo 
"<p>Welcome to PHP</p>";
}
?>
$ php -S localhost:8000 router.php

Örnek 4 Checking for CLI Web Server Use

Bir yönlendirici betiği geliştirici CLI sunucusunda kullandıktan sonra asıl HTTP sunucusunda yeniden kullanmak:

<?php
// router.php
if (php_sapi_name() == 'cli-server') {
    
/* duruk varlıkları yönlendir ve false ile dön */
}
/* normal index.php işlemleri ile devam et */
?>
$ php -S localhost:8000 router.php

Örnek 5 Desteklenmeyen Dosya Türlerinin İşlenmesi

MIME türleri CLI sunucusu tarafından işlenmeyen duruk kaynakları sunmanız gerekirse:

<?php
// router.php
$path pathinfo($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]);
if (
$path["extension"] == "el") {
    
header("Content-Type: text/x-script.elisp");
    
readfile($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]);
}
else {
    return 
FALSE;
}
?>
$ php -S localhost:8000 router.php

Örnek 6 CLI sunucusuna uzak makinelerden erişim

HTTP sunucusuna port 8000'den şöyle erişebilirsiniz:

$ php -S 0.0.0.0:8000
add a note add a note

User Contributed Notes 11 notes

up
46
jonathan at reinink dot ca
2 years ago
In order to set project specific configuration options, simply add a php.ini file to your project, and then run the built-in server with this flag:

php -S localhost:8000 -c php.ini

This is especially helpful for settings that cannot be set at runtime (ini_set()).
up
24
Ivan Ferrer
2 years ago
On Windows you may find useful to have a phpserver.bat file in shell:sendto with the folowing:
explorer http://localhost:8888
rem check if arg is file or dir
if exist "%~1\" (
  php -S localhost:8888 -t "%~1"
) else (
  php -S localhost:8888 -t "%~dp1"
)

then for fast web testing you only have to SendTo a file or folder to this bat and it will open your explorer and run the server.
up
6
php dot chaska at xoxy dot net
9 months ago
Note that to listen on a naked IPv6 address, you have to strangely enclose the address in so-called square brackets.  Example:

$ php -S [9990:116:a001:1900::1001]:8080 -t web/
up
8
tamas at bartatamas dot hu
1 year ago
If your URI contains a dot, you'll lose the $_SERVER['PATH_INFO'] variable, when using the built-in webserver.
I wanted to write an API, and use .json ending in the URI-s, but then the framework's routing mechanism broke, and it took a lot of time to discover that the reason behind it was its router relying on $_SERVER['PATH_INFO'].

References:
https://bugs.php.net/bug.php?id=61286
up
1
yuanoook at gmail dot com
1 month ago
This is my local php server

<?php
$request_uri
= '.'.urldecode($_SERVER['REQUEST_URI']);
if(
is_dir($request_uri) ){

   
// server use the relative directory
   
$dirname = preg_replace('/\/{2}/', '/', $request_uri.'/');

   
$files_arr = array_filter(scandir($dirname), function($file_name){
        return
false == (bool)preg_match('/^\.+/', $file_name);
    });

   
// browser use the absolute path_name which bases on the server root directory
   
$browser_path = preg_replace('/^\./', '', $dirname);

   
printf('<!DOCTYPE HTML>
            <html>
                <head>
                    <meta charset="utf-8">
                    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0">
                </head>
                <body>
                    %s
                </body>
            </html>'
,
           
implode(
               
preg_replace('/^(.*)$/', '<a href="'.$browser_path.'${1}">${1}</a>', $files_arr),
               
'<br/>'
           
)
        );
}else{
   
header('Content-Type: '.mime_content_type($request_uri));
    echo
file_get_contents($request_uri);
}
up
11
dstrout at dstrout dot net
3 years ago
Just gave it a try, and it is IPv6 compatible, if anyone was wondering.
up
2
simonbengt at gmail dot com
1 year ago
My routing file looks like this:

if (file_exists($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . $_SERVER["REQUEST_URI"])) {
    return false;
} else {
    require "index.php";
}

The reason is to support all static files.
up
1
synnus at gmail dot com
24 days ago
<?php

   
/*
     *  Web serv mod v2 with  ./WWW/
     *
     */

$request_uri = '.'.urldecode($_SERVER['REQUEST_URI']);
//var_dump($request_uri);
if($request_uri == './' ) { $request_uri = './www'; }

if(
is_dir($request_uri) ){

   
// server use the relative directory
   
$dirname = preg_replace('/\/{2}/', '/', $request_uri.'/');

   
// browser use the absolute path_name which bases on the server root directory
   
$browser_path = preg_replace('/^\./', '', $dirname);
   
   
$ex = explode('/',$browser_path);
   
   
$g = '../';
    foreach(
$ex as $k => $l) {
        echo
'<a href="../' . $g. '">' . str_ireplace('//' , '/' ,($l == ''  ?   '' $g . '/'  )) . '</a>';
       
$g = $l ;
    }
    echo
'<br />', PHP_EOL;
   
   
$files_arr = '';
   
$d = dir($dirname);
   
//echo $d->path , '<br />', PHP_EOL;

   
while (false !== ($entry = $d->read())) {
       if(
$entry != '.') {
           if(
is_dir($d->path . $entry) ){
               
$files_arr .= '<a href="' . $browser_path . $entry . '"> <img src="http://127.0.0.1:8000/res/folder.png" /> ' . $entry . '</a><br />' . PHP_EOL;
           }
           else {
              
$files_arr .= '<a href="' . $browser_path . $entry . '"> <img src="http://127.0.0.1:8000/res/file.png" /> ' . $entry . '</a><br />' . PHP_EOL;
           }
       }
    }
   
$d->close();

   

   echo
'<!DOCTYPE HTML>
            <html>
                <head>
                    <meta charset="utf-8">
                    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0">
                </head>
                <body>
                    '
, $files_arr,'
                </body>
            </html>'
;
}else{
   
   
//$exp_url = explode('/',$request_uri);
   
   
   
@header('Content-Type: ' . @mime_content_type($request_uri));
   
//echo file_get_contents('www/' . $request_uri);
   
   
$handle = @fopen($request_uri, "rb");
    if (
FALSE === $handle) {
        exit(
"Echec lors de l'ouverture du flux vers l'URL");
    }

    while (!
feof($handle)) {
        echo
fread($handle, 8192);
    }
   
   
fclose($handle);

}

?>
up
0
gabe at fijiwebdesign dot com
6 days ago
Here's a router.php that will show directory listings and allow traversal of the directories as well as load index.html and index.php from the directory if they exist.

<?php

// router for php built in server to show directory listings.
// php -S localhost:8001 router.php

$path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
$uri = $_SERVER["REQUEST_URI"];

// let server handle files or 404s
if (!file_exists($path) || is_file($path))  {
    return
false;
}

// append / to directories
if (is_dir($path) && $uri[strlen($uri) -1] != '/') {
   
header('Location: ' . $uri . '/');
}

// send index.html and index.php
$indexes = ['index.php', 'index.html'];
foreach(
$indexes as $index) {
   
$file = $path . '/' . $index;
    if (
is_file($file)) {
        return require(
$file);
    }
}

// show directory list
echo "<h2>Index of " . $uri . "</h2>";
$g = array_map(function($path) {
    if (
is_dir($path)) {
       
$path .= '/';
    }
    return
str_replace('//', '/', $path);
},
glob($path . '/*'));

usort($g, function($a,$b) {
    if(
is_dir($a) == is_dir($b))
        return
strnatcasecmp($a,$b);
    else
        return
is_dir($a) ? -1 : 1;
});

echo
implode("<br>", array_map(function($a) {
   
$url = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '', $a);
    return
'<a href="' . $url . '">' . substr($url, 1) . '</a>';
},
$g));

?>
up
0
@salmanapk
1 month ago
I improved Ivan Ferrer's phpserver.bat to open the Send To'd files in the browser directly:-

rem check if arg is file or dir
if exist "%~1\" (
  explorer http://localhost:8888
  php -S localhost:8888 -t "%~1"
) else (
  explorer http://localhost:8888/%~nx1
  php -S localhost:8888 -t "%~dp1"
)
up
-1
leandro at leandroleite dot info
2 months ago
when I need to up a server for develop with rewrite, I use it:

// php -S 0.0.0.0:8080 -file webServer.php

// webServer.php
<?php
if (preg_match('/\.css|\.js|\.jpg|\.png|\.map$/', $_SERVER['REQUEST_URI'], $match)) {
   
$mimeTypes = [
       
'.css' => 'text/css',
       
'.js'  => 'application/javascript',
       
'.jpg' => 'image/jpg',
       
'.png' => 'image/png',
       
'.map' => 'application/json'
   
];
   
$path = __DIR__ . $_SERVER['REQUEST_URI'];
    if (
is_file($path)) {
       
header("Content-Type: {$mimeTypes[$match[0]]}");
        require
$path;
        exit;
    }
}
require_once
__DIR__.'/../app/bootstrap.php';
To Top