PHP 8.1.28 Released!

Özniteliklere giriş

(PHP 8)

Öznitelikler, koddaki bildirimlerin üzerine yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir meta veri bilgilerinin eklenmesini sağlar: Sınıflar, yöntemler, işlevler, bağımsız değişkenler, özellikler ve sınıf sabitleri bir özniteliğin hedefi olabilir. Özniteliklerle tanımlanan meta veriler daha sonra Yansıtma Arayüzleri kullanılarak çalışma anında incelenebilir. Bu nedenle öznitelikler, doğrudan koda gömülmüş bir yapılandırma dili olarak düşünülebilir.

Özniteliklerle, bir özelliğin kapsamlı gerçeklenimi ile bir uygulamadaki somut kullanımı ayrıştırılabilir. Bir bakıma arayüzler, gerçeklenimleri ile karşılaştırılabilir. Ancak arayüzlerin ve gerçeklenimlerin kodla ilgili olduğu yerlerde öznitelikler, ek bilgi ve yapılandırmaya küçük açıklamalar eklemekle ilgilidir. Arayüzler sınıflarla gerçeklenebilir, ancak öznitelikler ek olarak yöntemler, işlevler, bağımsız değişkenler, özellikler ve sınıf sabitleri üzerinde de bildirilebilir. Bu nedenle arayüzlerden daha esnektir.

Öznitelik kullanımına basit bir örnek, öznitelikleri kullanmak için isteğe bağlı yöntemlere sahip bir arayüzü dönüştürmektir. ActionHandler arayüzünün bir uygulamadaki bir işlemi yerine getirdiğini ve bu arayüzün bazı gerçeklenimlerinin ilklendirilmesi gerekirken diğerlerine bunun gerekmediğini varsayalım. ActionHandler arayüzünü gerçekleyen tüm sınıfların setUp() yöntemini gerçeklemesi gerekirken, bunu yapmak yerine, onun yerini alabilecek bir öznitelik kullanılabilir. Bu yaklaşımın tek yararı, öznitelliğin birkaç kez kullanabilmesidir.

Örnek 1 - Bir arayüzün isteğe bağlı yöntemlerini özniteliklerle gerçeklemek

<?php
interface ActionHandler
{
public function
execute();
}

#[
Attribute]
class
SetUp {}

class
CopyFile implements ActionHandler
{
public
string $fileName;
public
string $targetDirectory;

#[
SetUp]
public function
fileExists()
{
if (!
file_exists($this->fileName)) {
throw new
RuntimeException("Dosya yok");
}
}

#[
SetUp]
public function
targetDirectoryExists()
{
if (!
file_exists($this->targetDirectory)) {
mkdir($this->targetDirectory);
} elseif (!
is_dir($this->targetDirectory)) {
throw new
RuntimeException("Hedef dizin $this->targetDirectory bir dizin değil");
}
}

public function
execute()
{
copy($this->fileName, $this->targetDirectory . '/' . basename($this->fileName));
}
}

function
executeAction(ActionHandler $actionHandler)
{
$reflection = new ReflectionObject($actionHandler);

foreach (
$reflection->getMethods() as $method) {
$attributes = $method->getAttributes(SetUp::class);

if (
count($attributes) > 0) {
$methodName = $method->getName();

$actionHandler->$methodName();
}
}

$actionHandler->execute();
}

$copyAction = new CopyFile();
$copyAction->fileName = "/tmp/foo.jpg";
$copyAction->targetDirectory = "/home/user";

executeAction($copyAction);
add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
29
Florian Krmer
1 year ago
I've tried Harshdeeps example and it didn't run out of the box and I think it is not complete, so I wrote a complete and working naive example regarding attribute based serialization.

<?php
declare(strict_types=1);

#[
Attribute(Attribute::TARGET_CLASS_CONSTANT|Attribute::TARGET_PROPERTY)]
class
JsonSerialize
{
public function
__construct(public ?string $fieldName = null) {}
}

class
VersionedObject
{
#[
JsonSerialize]
public const
version = '0.0.1';
}

class
UserLandClass extends VersionedObject
{
protected
string $notSerialized = 'nope';

#[
JsonSerialize('foobar')]
public
string $myValue = '';

#[
JsonSerialize('companyName')]
public
string $company = '';

#[
JsonSerialize('userLandClass')]
protected ?
UserLandClass $test;

public function
__construct(?UserLandClass $userLandClass = null)
{
$this->test = $userLandClass;
}
}

class
AttributeBasedJsonSerializer {

protected const
ATTRIBUTE_NAME = 'JsonSerialize';

public function
serialize($object)
{
$data = $this->extract($object);

return
json_encode($data, JSON_THROW_ON_ERROR);
}

protected function
reflectProperties(array $data, ReflectionClass $reflectionClass, object $object)
{
$reflectionProperties = $reflectionClass->getProperties();
foreach (
$reflectionProperties as $reflectionProperty) {
$attributes = $reflectionProperty->getAttributes(static::ATTRIBUTE_NAME);
foreach (
$attributes as $attribute) {
$instance = $attribute->newInstance();
$name = $instance->fieldName ?? $reflectionProperty->getName();
$value = $reflectionProperty->getValue($object);
if (
is_object($value)) {
$value = $this->extract($value);
}
$data[$name] = $value;
}
}

return
$data;
}

protected function
reflectConstants(array $data, ReflectionClass $reflectionClass)
{
$reflectionConstants = $reflectionClass->getReflectionConstants();
foreach (
$reflectionConstants as $reflectionConstant) {
$attributes = $reflectionConstant->getAttributes(static::ATTRIBUTE_NAME);
foreach (
$attributes as $attribute) {
$instance = $attribute->newInstance();
$name = $instance->fieldName ?? $reflectionConstant->getName();
$value = $reflectionConstant->getValue();
if (
is_object($value)) {
$value = $this->extract($value);
}
$data[$name] = $value;
}
}

return
$data;
}

protected function
extract(object $object)
{
$data = [];
$reflectionClass = new ReflectionClass($object);
$data = $this->reflectProperties($data, $reflectionClass, $object);
$data = $this->reflectConstants($data, $reflectionClass);

return
$data;
}
}

$userLandClass = new UserLandClass();
$userLandClass->company = 'some company name';
$userLandClass->myValue = 'my value';

$userLandClass2 = new UserLandClass($userLandClass);
$userLandClass2->company = 'second';
$userLandClass2->myValue = 'my second value';

$serializer = new AttributeBasedJsonSerializer();
$json = $serializer->serialize($userLandClass2);

var_dump(json_decode($json, true));
up
38
Harshdeep
2 years ago
While the example displays us what we can accomplish with attributes, it should be kept in mind that the main idea behind attributes is to attach static metadata to code (methods, properties, etc.).

This metadata often includes concepts such as "markers" and "configuration". For example, you can write a serializer using reflection that only serializes marked properties (with optional configuration, such as field name in serialized file). This is reminiscent of serializers written for C# applications.

That said, full reflection and attributes go hand in hand. If your use case is satisfied by inheritance or interfaces, prefer that. The most common use case for attributes is when you have no prior information about the provided object/class.

<?php
interface JsonSerializable
{
public function
toJson() : array;
}
?>

versus, using attributes,
<?php

#[Attribute]
class
JsonSerialize
{
public function
__constructor(public ?string $fieldName = null) {}
}

class
VersionedObject
{
#[
JsonSerialize]
public const
version = '0.0.1';
}

public class
UserLandClass extends VersionedObject
{
#[
JsonSerialize('call it Jackson')]
public
string $myValue;
}

?>
The example above is a little extra convoluted with the existence of the VersionedObject class as I wished to display that with attribute mark ups, you do not need to care how the base class manages its attributes (no call to parent in overriden method).
up
-1
abdallakaramdev at gmail dot com
17 days ago
<?php

use App\Concat;

require_once
__DIR__ . '/vendor/autoload.php';

//echo 'Welcome To phpunit 11.0';

class WordConcat{

#[
Concat('php attributes')]
public static function
welcome(): string
{
return
'welcome ';
}
}

$reflectionClass = new ReflectionClass(new WordConcat());
foreach (
$reflectionClass->getMethods() as $method) {
$attributes = $method->getAttributes();
foreach (
$attributes as $attribute){
$result = call_user_func([WordConcat::class, $method->getName()]) . $attribute->newInstance()->value;
dd($result);
}
}
up
-89
Justin
2 years ago
Allowing multiple functions to be tagged with the same Attribute is promoting weird design patterns. Because now the order of the tagged functions within the class becomes relevant. The order of functions within a class should remain arbitrary.

It would be better to limit function tagging to one Attribute only. This would force people to implement one function per attribute, which can then call all the other functions they would otherwise tag with these Attribute's.
To Top