Öznitelik Sınıflarının Bildirimi

Zorunlu olmamakla birlikte, her öznitelik için gerçek bir sınıfın oluşturulması önerilir. En basit durumda, bir use ifadesiyle küresel isim alanından içe aktarılabilen #[Attribute] özniteliğinin bildirimi için yalnızca boş bir sınıfa ihtiyaç vardır.

Örnek 1 - Basit Öznitelik sınıfı

<?php

namespace Example;

use
Attribute;

#[
Attribute]
class
MyAttribute
{
}

Bir özniteliğin atanabileceği bildirim türünü kısıtlamak için, #[Attribute] bildirimine ilk bağımsız değişken olarak bir bit maskesi aktarılabilir.

Örnek 2 - Özniteliklerin kullanılabileceği yerleri kısıtlamak için hedef belirtiminin kullanımı

<?php

namespace Example;

use
Attribute;

#[
Attribute(Attribute::TARGET_METHOD | Attribute::TARGET_FUNCTION)]
class
MyAttribute
{
}

MyAttribute sınıfının başka bir türde bildirilmesi, ReflectionAttribute::newInstance() çağrısı sırasında bir istisna oluşmasına sebep olur.

Şu hedefler belirtilebilir:

Öntanımlı olarak, bir öznitelik her bildirimde yalnızca bir kere kullanılabilir. Özniteliğin bildirimlerde yinelenebilir olması isteniyorsa, #[Attribute] bildiriminde bit maskesinin bir parçası olarak belirtilmelidir.

Örnek 3 - Özniteliğin bir bildirimle defalarca kullanılabilmesi için IS_REPEATABLE kullanımı

<?php

namespace Example;

use
Attribute;

#[
Attribute(Attribute::TARGET_METHOD | Attribute::TARGET_FUNCTION | Attribute::IS_REPEATABLE)]
class
MyAttribute
{
}
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
14
esdras-schonevald
2 years ago
#! Require PHP >= 8.0

#! This is a Sample

<?php

declare(strict_types = 1);

#[
Attribute]
class
Foo
{
function
__construct(){
echo
"Running " . __METHOD__ . PHP_EOL;
}
}

#[
Attribute(Attribute::TARGET_CLASS|Attribute::IS_REPEATABLE)]
class
Bar {
function
__construct(?string ...$args){
echo
"Running " . __METHOD__ ,
" args: " . implode(", ", $args) . PHP_EOL;
}
}

#[
Attribute(Attribute::TARGET_ALL)]
class
Baz {
function
__construct(
private
string $parameter
){
echo
"Running " . __METHOD__ ,
" arg: " . $this->parameter . PHP_EOL;
}
}

#[
Foo] // [0]
#[Bar] // [1]
#[Bar("Banana")] // [2]
#[Bar("Banana", "Apple", "Lemon", "Grape")] // [3]
#[Baz("The Only One")] // [4]
class Qux
{
}

// Getting class attribute with ReflectionClass
$ref = new ReflectionClass(Qux::class);
$attrs = $ref->getAttributes(); // Array of attributes

$attrs[0]->newInstance(); // "Running Foo::__construct"
$attrs[1]->newInstance(); // "Running Bar::__construct args: "
$attrs[2]->newInstance(); // "Running Bar::__construct args: Banana"
$attrs[3]->newInstance(); // "Running Bar::__construct args: Banana, Apple, Lemon, Grape"
$attrs[4]->newInstance(); // "Running Baz::__construct arg: The Only One"
To Top