PHPCon Poland 2024

Örnekler

Aşağıda, PHP hata işleme yeteneklerinin kullanımına ilişkin bir örneğe yer verilmiştir. Hataları işleme sokan işlevin iletilerinin (XML biçeminde) bir dosyaya yazılması; kodlama mantığıyla çelişen önemli hataların ise geliştiriciye eposta ile gönderilmesi sağlanmıştır.

Örnek 1 Bir betikte hataların yakalanıp işleme sokulması

<?php
// Kendi hata işleme sistemimizi oluşturacağız.
error_reporting(0);

// kullanıcı tanımlı hata eylemcisi
function userErrorHandler($errno, $errmsg, $filename, $linenum, $vars)
{
// Hata iletisi için zaman damgası
$dt = date("Y-m-d H:i:s (T)");

// Hata iletisi türlerini bir ilişkisel dizi olarak tanımlayalım.
// Aslında sadece E_WARNING, E_NOTICE, E_USER_ERROR,
// E_USER_WARNING ve E_USER_NOTICE kullanılacak.
$errortype = array (
E_ERROR => 'Hata',
E_WARNING => 'Uyarı',
E_PARSE => 'Çözümleme Hatası',
E_NOTICE => 'Bilginize',
E_CORE_ERROR => 'PHP Hatası',
E_CORE_WARNING => 'PHP Uyarısı',
E_COMPILE_ERROR => 'Derleme Hatası',
E_COMPILE_WARNING => 'Derleme Uyarısı',
E_USER_ERROR => 'Kullanıcı Hatası',
E_USER_WARNING => 'Kullanıcı Uyarısı',
E_USER_NOTICE => 'Kullanıcı Bildirimi',
E_STRICT => 'Çalışma Anı Bildirimi',
E_RECOVERABLE_ERROR => 'Yakalanabilir Ölümcül Hata'
);
// Hataların oluşumunu izlemek için hataları bir değişkene kaydedelim
$user_errors = array(E_USER_ERROR, E_USER_WARNING, E_USER_NOTICE);

$err = "<errorentry>\n";
$err .= "\t<datetime>" . $dt . "</datetime>\n";
$err .= "\t<errornum>" . $errno . "</errornum>\n";
$err .= "\t<errortype>" . $errortype[$errno] . "</errortype>\n";
$err .= "\t<errormsg>" . $errmsg . "</errormsg>\n";
$err .= "\t<scriptname>" . $filename . "</scriptname>\n";
$err .= "\t<scriptlinenum>" . $linenum . "</scriptlinenum>\n";

if (
in_array($errno, $user_errors)) {
$err .= "\t<vartrace>" . wddx_serialize_value($vars, "Variables") . "</vartrace>\n";
}
$err .= "</errorentry>\n\n";

// Denemek için:
// echo $err;

// Hatayı günlüğe kaydedelim ve önemliyse ayrıca bana postalayalım
error_log($err, 3, "/usr/local/php4/error.log");
if (
$errno == E_USER_ERROR) {
mail("phpdev@example.com", "Critical User Error", $err);
}
}


function
distance($vect1, $vect2)
{
if (!
is_array($vect1) || !is_array($vect2)) {
trigger_error("Bağımsız değişkenler yanlış, dizi belirtilmesi bekleniyor",
E_USER_ERROR);
return
NULL;
}

if (
count($vect1) != count($vect2)) {
trigger_error("Vektörlerin aynı boyutta olması gerekir", E_USER_ERROR);
return
NULL;
}

for (
$i=0; $i<count($vect1); $i++) {
$c1 = $vect1[$i]; $c2 = $vect2[$i];
$d = 0.0;
if (!
is_numeric($c1)) {
trigger_error(
"1. vektörün $i konumu bir sayı değil, 0 kullanılıyor",
E_USER_WARNING);
$c1 = 0.0;
}
if (!
is_numeric($c2)) {
trigger_error(
"2. vektörün $i konumu bir sayı değil, 0 kullanılıyor",
E_USER_WARNING);
$c2 = 0.0;
}
$d += $c2*$c2 - $c1*$c1;
}
return
sqrt($d);
}

$old_error_handler = set_error_handler("userErrorHandler");

// Tanımsız sabit, bir uyarı üretir
$t = TANIMSIZIM;

// bazı "vektörler" tanımlayalım
$a = array(2, 3, "foo");
$b = array(5.5, 4.3, -1.6);
$c = array(1, -3);

// bir kullanıcı hatası üretelim
$t1 = distance($c, $b) . "\n";

// başka bir bir kullanıcı hatası üretelim
$t2 = distance($b, "ben bir dizi değilim") . "\n";

// bir uyarı üretelim
$t3 = distance($a, $b) . "\n";

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
delcroixenator at gmail dot com
2 years ago
For the above "distance" function to work properly, you must correct it as follows:
$d = 0.0; // must be moved before the for loop
$d += $c2*$c2 - $c1*$c1; // must be replaced by $d += ($c2 - $c1) ** 2 ;

Another thing: in the "userErrorHandler" function, the variables $vars and $user_errors are declared but not used.
To Top