İsim Alanlarının Tanımlanması

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

İsim alanları içinde her çeşit PHP kodu bulunabilirse de sadece şu tür kod isim alanlarından etkilenir: Sınıflar (nitelikler ve soyutlama dahil), arayüzler, işlevler ve sabitler.

İsim alanları, namespace anahtar sözcüğü ile bildirilirler. Bir isim alanını içeren bir dosyada isim alanı bütün diğer kodlardan önce (ama bir declare satırından önce değil) dosyanın başlarında bildirilmelidir.

Örnek 1 - Tek bir isim alanı bildirimi

<?php
namespace Projem;

const
BAĞLANTI_TAMAM = 1;
class
Bağlantı { /* ... */ }
function
bağlan() { /* ... */ }

?>

Bilginize: Tamamen nitelenmiş isimlere (yani, bir ters bölü ile başlayan isimlere) isim alanı bildirimlerinde izin verilmez, çünkü böyle oluşumlar göreli isim alanı ifadeleri olarak yorumlanır.

Bir isim alanı bildiriminden önce bulunmasına izin verilen tek oluşum, kaynak dosyanın kodlamasının tanımlandığı declare deyimidir. Bunun dışında, baştaki fazladan boşluklar da dahil hiçbir PHP-dışı kod, bir isim alanı bildiriminden önce yer alamaz. Örnek:

Örnek 2 - Tek bir isim alanı bildirimi

<html>
<?php
namespace Sınıfım; // ölümcül hata - namespace, betikteki ilk deyim olmalıdır
?>

Diğer tüm PHP oluşumlarının tersine, isim alanının dosya sistemi içinde parçalara bölünebilmesi için aynı isim alanı birden fazla dosyada tanımlanabilir.

add a note

User Contributed Notes 10 notes

up
203
kuzawinski dot marcin at NOSPAM dot gmail dot com
9 years ago
If your code looks like this:

<?php
namespace NS;
?>

...and you still get "Namespace declaration statement has to be the very first statement in the script" Fatal error, then you probably use UTF-8 encoding (which is good) with Byte Order Mark, aka BOM (which is bad). Try to convert your files to "UTF-8 without BOM", and it should be ok.
up
143
danbettles at yahoo dot co dot uk
15 years ago
Regarding constants defined with define() inside namespaces...

define() will define constants exactly as specified. So, if you want to define a constant in a namespace, you will need to specify the namespace in your call to define(), even if you're calling define() from within a namespace. The following examples will make it clear.

The following code will define the constant "MESSAGE" in the global namespace (i.e. "\MESSAGE").

<?php
namespace test;
define('MESSAGE', 'Hello world!');
?>

The following code will define two constants in the "test" namespace.

<?php
namespace test;
define('test\HELLO', 'Hello world!');
define(__NAMESPACE__ . '\GOODBYE', 'Goodbye cruel world!');
?>
up
82
FatBat
10 years ago
Expanding on @danbettles note, it is better to always be explicit about which constant to use.

<?php
namespace NS;

define(__NAMESPACE__ .'\foo','111');
define('foo','222');

echo
foo; // 111.
echo \foo; // 222.
echo \NS\foo // 111.
echo NS\foo // fatal error. assumes \NS\NS\foo.
?>
up
7
anisgazig at gmail dot com
3 years ago
namespace statement is defined at first of the php files. But
before namespace declaration only three elements allowed.
1.declare statement
2.spaces
3.comments
up
65
huskyr at gmail dot com
14 years ago
"A file containing a namespace must declare the namespace at the top of the file before any other code"

It might be obvious, but this means that you *can* include comments and white spaces before the namespace keyword.

<?php
// Lots
// of
// interesting
// comments and white space

namespace Foo;
class
Bar {
}
?>
up
46
jeremeamia at gmail dot com
14 years ago
You should not try to create namespaces that use PHP keywords. These will cause parse errors.

Examples:

<?php
namespace Project/Classes/Function; // Causes parse errors
namespace Project/Abstract/Factory; // Causes parse errors
?>
up
5
Anonymous
16 years ago
@ RS: Also, you can specify how your __autoload() function looks for the files. That way another users namespace classes cannot overwrite yours unless they replace your file specifically.
up
0
Baptiste
15 years ago
There is nothing wrong with PHP namespaces, except that those 2 instructions give a false impression of package management.
... while they just correspond to the "with()" instruction of Javascript.

By contrast, a package is a namespace for its members, but it offers more (like deployment facilities), and a compiler knows exactly what classes are in a package, and where to find them.
up
-1
anisgazig at gmail dot com
3 years ago
Namespace name are case-insensitive.
namespace App
and
namespace app
are same meaning.

Besides, Namespace keword are case-insensitive.
Namespace App
namespace App
and
NAMESPACE App
are same meaning.
up
-1
dino at tuxweb dot it
1 year ago
Please note that a PHP Namespace declaration cannot start with a number.
It took some time for me to debug...
To Top