PHP 7.4.25 Released!

XML Etiket Eşleme Örneği

Örnek 1 - XML etiketlerini HTML etiketlerine eşleme

Bu örnekte bir XML belgedeki etiketler doğrudan HTML etiketlerine eşlenmektedir. $map_array içinde bulunmayan etiketler yok sayılmaktadır. Elbette, bu örnek belli bir XML belgeye özgüdür.

<?php
$file 
"data.xml";
$map_array = array(
    
"BOLD"     => "B",
    
"EMPHASIS" => "I",
    
"LITERAL"  => "TT"
);

function 
startElement($parser$name$attrs)
{
    global 
$map_array;
    if (isset(
$map_array[$name])) {
        echo 
"<$map_array[$name]>";
    }
}

function 
endElement($parser$name)
{
    global 
$map_array;
    if (isset(
$map_array[$name])) {
        echo 
"</$map_array[$name]>";
    }
}

function 
characterData($parser$data)
{
    echo 
$data;
}

$xml_parser xml_parser_create();
// Etiketin $map_array içinde bulunduğundan emin olmak için
// büyük harfe dönüşüm uyguluyoruz
xml_parser_set_option($xml_parserXML_OPTION_CASE_FOLDINGtrue);
xml_set_element_handler($xml_parser"startElement""endElement");
xml_set_character_data_handler($xml_parser"characterData");
if (!(
$fp fopen($file"r"))) {
    die(
"XML belge açılamadı");
}

while (
$data fread($fp4096)) {
    if (!
xml_parse($xml_parser$datafeof($fp))) {
        die(
sprintf("XML hatası: %d. satırda %s",
                    
xml_get_current_line_number($xml_parser)),
                    
xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)));
    }
}
xml_parser_free($xml_parser);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top