Örnekler

Örnek 1 - Soket örneği: Basit bir TCP/IP sunucu

Bu örnekte basit bir raporlama sunucusu gösterilmiştir. adres ve port değişkenleri ayarlarınıza uygun olarak değiştirilip işleme sokulur. Sunucuya şöyle bir komutla bağlanabilirsiniz: telnet 192.168.1.53 10000 (buradaki adres ve port ayarlarınıza göre belirlenir). Yazdığınız herşey sunucu tarafında çıktılanır ve tekrar size gösterilir, Çıkmak için 'quit' girilir.

#!/usr/local/bin/php -q
<?php
error_reporting
(E_ALL);

/* Betik sürekli bağlantı beklesin. */
set_time_limit(0);

/* Örtük çıktılama etkin olsun, böylece ne yaptğımızı görürüz. */
ob_implicit_flush();

$adres '192.168.1.53';
$port 10000;

if ((
$sock socket_create(AF_INETSOCK_STREAMSOL_TCP)) === false) {
    echo 
"socket_create()  başarısız oldu: sebep: " .
          
socket_strerror(socket_last_error()) . "\n";
}

if (
socket_bind($sock$adres$port) === false) {
    echo 
"socket_bind()  başarısız oldu: sebep: " .
          
socket_strerror(socket_last_error($sock)) . "\n";
}

if (
socket_listen($sock5) === false) {
    echo 
"socket_listen()  başarısız oldu: sebep: " .
          
socket_strerror(socket_last_error($sock)) . "\n";
}

do {
    if ((
$msgsock socket_accept($sock)) === false) {
        echo 
"socket_accept()  başarısız oldu: sebep: " .
              
socket_strerror(socket_last_error($sock)) . "\n";
        break;
    }
    
/* Komutları gönder. */
    
$msg "\nPHP Deneme Sunucusuna Hoş Geldiniz.\n" .
        
"Çıkmak için 'quit', sunucuyu kapatmak için " .
        
"'shutdown' yazıp enter tuşuna basınız.\n";
    
socket_write($msgsock$msgstrlen($msg));

    do {
        if (
false === ($buf socket_read($msgsock2048PHP_NORMAL_READ)))
        {
            echo 
"socket_read() başarısız oldu: sebep: " .
                  
socket_strerror(socket_last_error($msgsock)) . "\n";
            break 
2;
        }
        if (!
$buf trim($buf)) {
            continue;
        }
        if (
$buf == 'quit') {
            break;
        }
        if (
$buf == 'shutdown') {
            
socket_close($msgsock);
            break 
2;
        }
        
$talkback "Şunları yazdınız:'$buf'.\n";
        
socket_write($msgsock$talkbackstrlen($talkback));
        echo 
"$buf\n";
    } while (
true);
    
socket_close($msgsock);
} while (
true);

socket_close($sock);
?>

Örnek 2 - Soket örneği: Basit TCP/IP istemci

Örnekte tek atımlık basit bir HTTP istemcisi gösterilmiştir. Bir sayfaya bağlanır, bir HEAD isteği yapar, yanıtı gösterir ve çıkar.

<?php
error_reporting
(E_ALL);

echo 
"<h2>TCP/IP bağlantısı</h2>\n";

/* WWW hizmeti için port isteyelim. */
$service_port getservbyname('www''tcp');

/* Hedef konağın IP adresini alalım. */
$adres gethostbyname('www.example.com');

/* Bir TCP/IP soketi oluşturalım. */
$socket socket_create(AF_INETSOCK_STREAMSOL_TCP);
if (
$socket === false) {
    echo 
"socket_create() başarısız oldu: sebep: " .
          
socket_strerror(socket_last_error()) . "\n";
} else {
    echo 
"Tamam.\n";
}

echo 
"'$adres' adresine '$service_port' üzerinden bağlanmaya çalışılıyor...";
$result socket_connect($socket$adres$service_port);
if (
$result === false) {
    echo 
"socket_connect() başarısız oldu.\nSebep: ($result) " .
          
socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
} else {
    echo 
"Tamam.\n";
}

$in "HEAD / HTTP/1.1\r\n";
$in .= "Host: www.example.com\r\n";
$in .= "Connection: Close\r\n\r\n";
$out '';

echo 
"HTTP HEAD isteği gönderiliyor...";
socket_write($socket$instrlen($in));
echo 
"Tamam.\n";

echo 
"Alınan yanıt:\n\n";
while (
$out socket_read($socket2048)) {
    echo 
$out;
}

echo 
"Soket kapatılıyor...";
socket_close($socket);
echo 
"Tamam.\n\n";
?>

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
82
javier,javiern at gmail dot com
10 years ago
You can easily extend the first example to handle any number of connections instead of jsut one

#!/usr/bin/env php
<?php
error_reporting
(E_ALL);

/* Permitir al script esperar para conexiones. */
set_time_limit(0);

/* Activar el volcado de salida implícito, así veremos lo que estamo obteniendo
* mientras llega. */
ob_implicit_flush();

$address = '127.0.0.1';
$port = 10000;

if ((
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP)) === false) {
    echo
"socket_create() falló: razón: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "\n";
}

if (
socket_bind($sock, $address, $port) === false) {
    echo
"socket_bind() falló: razón: " . socket_strerror(socket_last_error($sock)) . "\n";
}

if (
socket_listen($sock, 5) === false) {
    echo
"socket_listen() falló: razón: " . socket_strerror(socket_last_error($sock)) . "\n";
}

//clients array
$clients = array();

do {
   
$read = array();
   
$read[] = $sock;
   
   
$read = array_merge($read,$clients);
   
   
// Set up a blocking call to socket_select
   
if(socket_select($read,$write = NULL, $except = NULL, $tv_sec = 5) < 1)
    {
       
//    SocketServer::debug("Problem blocking socket_select?");
       
continue;
    }
   
   
// Handle new Connections
   
if (in_array($sock, $read)) {       
       
        if ((
$msgsock = socket_accept($sock)) === false) {
            echo
"socket_accept() falló: razón: " . socket_strerror(socket_last_error($sock)) . "\n";
            break;
        }
       
$clients[] = $msgsock;
       
$key = array_keys($clients, $msgsock);
       
/* Enviar instrucciones. */
       
$msg = "\nBienvenido al Servidor De Prueba de PHP. \n" .
       
"Usted es el cliente numero: {$key[0]}\n" .
       
"Para salir, escriba 'quit'. Para cerrar el servidor escriba 'shutdown'.\n";
       
socket_write($msgsock, $msg, strlen($msg));
       
    }
   
   
// Handle Input
   
foreach ($clients as $key => $client) { // for each client       
       
if (in_array($client, $read)) {
            if (
false === ($buf = socket_read($client, 2048, PHP_NORMAL_READ))) {
                echo
"socket_read() falló: razón: " . socket_strerror(socket_last_error($client)) . "\n";
                break
2;
            }
            if (!
$buf = trim($buf)) {
                continue;
            }
            if (
$buf == 'quit') {
                unset(
$clients[$key]);
               
socket_close($client);
                break;
            }
            if (
$buf == 'shutdown') {
               
socket_close($client);
                break
2;
            }
           
$talkback = "Cliente {$key}: Usted dijo '$buf'.\n";
           
socket_write($client, $talkback, strlen($talkback));
            echo
"$buf\n";
        }
       
    }       
} while (
true);

socket_close($sock);
?>
up
-2
zital at riseup dot net
5 years ago
due to PHP standars modify the code to:
<?php
//...
   
$write = NULL;
   
$except = NULL;
   
$tv_sec = 5;

   
// Set up a blocking call to socket_select
   
if(socket_select($read, $write, $except, $tv_sec) < 1)
//...
?>
To Top