Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

AF_UNIX (int)
AF_INET (int)
AF_INET6 (int)
Sadece IPv6 desteği ile derlendiği takdirde kullanılabilir.
SOCK_STREAM (int)
SOCK_DGRAM (int)
SOCK_RAW (int)
SOCK_SEQPACKET (int)
SOCK_RDM (int)
MSG_OOB (int)
MSG_WAITALL (int)
MSG_PEEK (int)
MSG_DONTROUTE (int)
MSG_EOR (int)
Windows platformlarında kullanılamaz.
MSG_EOF (int)
Windows platformlarında kullanılamaz.
MSG_ZEROCOPY (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SO_DEBUG (int)
SO_REUSEADDR (int)
SO_REUSEPORT (int)
Sadece SO_REUSEPORT soket seçeneğini destekleyen platformlarda kullanılabilir: Linux, macOS ve FreeBSD dahil, Windows hariç.
SO_KEEPALIVE (int)
SO_DONTROUTE (int)
SO_LINGER (int)
SO_BROADCAST (int)
SO_OOBINLINE (int)
SO_SNDBUF (int)
SO_RCVBUF (int)
SO_SNDLOWAT (int)
SO_RCVLOWAT (int)
SO_SNDTIMEO (int)
SO_RCVTIMEO (int)
SO_TYPE (int)
SO_ERROR (int)
SO_ZEROCOPY (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TCP_NODELAY (int)
Nagle TCP algoritmasını iptal etmek içindir.
TCP_KEEPCNT (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TCP_KEEPIDLE (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TCP_KEEPINTVL (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TCP_KEEPALIVE (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TCP_NOTSENT_LOWAT (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SO_MARK (int)
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SO_RTABLE (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SO_ACCEPTFILTER (int)
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SO_DONTTRUNC (int)
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SO_WANTMORE (int)
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SO_INCOMING_CPU (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SO_MEMINFO (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SO_BPF_EXTENSIONS (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SO_SETFIB (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SOL_FILTER (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TCP_DEFER_ACCEPT (int)
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TCP_CONGESTION (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SOL_SOCKET (int)
PHP_NORMAL_READ (int)
PHP_BINARY_READ (int)
SOL_TCP (int)
SOL_UDP (int)

Aşağıdaki sabitler Windows ve Unix benzeri platformlarda tanımlıdır. Her sabit sadece bu platformlarda eşdeğerleri mevcutsa tanımlanır.

SOCKET_EINTR (int)
Kesilen sistem çağrısı.
SOCKET_EBADF (int)
Hatalı dosya tanıtıcı.
SOCKET_EACCES (int)
İzin reddedildi.
SOCKET_EFAULT (int)
Bad address.
SOCKET_EINVAL (int)
Geçersiz bağımsız değişken.
SOCKET_EMFILE (int)
Çok fazla sayıda açık dosya.
SOCKET_ENAMETOOLONG (int)
Dosya ismi çok uzun.
SOCKET_ENOTEMPTY (int)
Dizin boş değil.
SOCKET_ELOOP (int)
Çok fazla sembolik bağ saptandı.
SOCKET_EWOULDBLOCK (int)
İşlem engellenebilir.
SOCKET_EREMOTE (int)
Nesne uzak.
SOCKET_EUSERS (int)
Çok sayıda kullanıcı.
SOCKET_ENOTSOCK (int)
Soket çalışması soket üzerinde değil.
SOCKET_EDESTADDRREQ (int)
Hedef adres gerekli.
SOCKET_EMSGSIZE (int)
İleti çok uzun.
SOCKET_EPROTOTYPE (int)
Soket için yanlış protokol türü.
SOCKET_EPROTONOSUPPORT (int)
Protokol desteklenmiyor.
SOCKET_ESOCKTNOSUPPORT (int)
Soket türü desteklenmiyor.
SOCKET_EOPNOTSUPP (int)
Aaktarım uç noktasında işlem desteklenmiyor.
SOCKET_EPFNOSUPPORT (int)
Protokol ailesi desteklenmiyor.
SOCKET_EAFNOSUPPORT (int)
Adres ailesi protokol tarafından desteklenmiyor.
SOCKET_EADDRNOTAVAIL (int)
İstenen adres atanamıyor.
SOCKET_ENETDOWN (int)
Ağ çöktü.
SOCKET_ENETUNREACH (int)
Ağa ulaşılamıyor.
SOCKET_ENETRESET (int)
Sıfırlama sebebiyle ağ bağlantıyı kesti.
SOCKET_ECONNABORTED (int)
Yazılım bağlantının kesilmesine sebep oldu.
SOCKET_ECONNRESET (int)
Bağlantı görevdeş tarafından sıfırlandı.
SOCKET_ENOBUFS (int)
Kullanılabilir tampon alanı yok.
SOCKET_EISCONN (int)
Aktarım uç noktası zaten bağlı.
SOCKET_ENOTCONN (int)
Aktarım uç noktası bağlı değil.
SOCKET_ESHUTDOWN (int)
Aktarım uç noktası kapandıktan sonra gönderim yapılamaz.
SOCKET_ETIMEDOUT (int)
Bağlantı zaman aşımına uğradı.
SOCKET_ECONNREFUSED (int)
Bağlantı reddedildi.
SOCKET_EHOSTDOWN (int)
Konak çöktü.
SOCKET_EHOSTUNREACH (int)
Konağa yol yok.
SOCKET_EALREADY (int)
Operation already in progress.
SOCKET_EINPROGRESS (int)
İşlem zaten devam ediyor.

Aşağıdaki sabitlr sadece Windows altında tanımlıdır.

SOCKET_ENOPROTOOPT (int)
SOCKET_EADDRINUSE (int)
SOCKET_ETOOMYREFS (int)
SOCKET_EPROCLIM (int)
SOCKET_EDUOT (int)
SOCKET_ESTALE (int)
SOCKET_EDISCON (int)
SOCKET_SYSNOTREADY (int)
SOCKET_VERNOTSUPPORTED (int)
SOCKET_NOTINITIALISED (int)
SOCKET_HOST_NOT_FOUND (int)
SOCKET_TRY_AGAIN (int)
SOCKET_NO_RECOVERY (int)
SOCKET_NO_DATA (int)
SOCKET_NO_ADDRESS (int)

Aaşğıdaki sabitler sadece UNIX benzeri sistemlerde tanımlıdır. Her sabit sadece eşdeğeri platformda varsa tanımlıdır.

SOCKET_EPERM (int)
İşleme izin verilmiyor.
SOCKET_ENOENT (int)
Böyle bir dosya veya dizin yok.
SOCKET_EIO (int)
G/Ç hatası.
SOCKET_ENXIO (int)
Böyle bir aygıt ya da adres yok.
SOCKET_E2BIG (int)
Bağımsız değişken listesi çok uzun.
SOCKET_EAGAIN (int)
Tekrar dene.
SOCKET_ENOMEM (int)
Bellek tükendi.
SOCKET_ENOTBLK (int)
Blok aygıtı gerekli.
SOCKET_EBUSY (int)
Aygıt veya özkaynak meşgul.
SOCKET_EEXIST (int)
Dosya var.
SOCKET_EXDEV (int)
Çapraz aygıt bağı.
SOCKET_ENODEV (int)
Böyle bir aygıt yok.
SOCKET_ENOTDIR (int)
Bir dizin değil.
SOCKET_EISDIR (int)
Bir dizin.
SOCKET_ENFILE (int)
Dosya tablosu taştı.
SOCKET_ENOTTY (int)
Daktilo değil.
SOCKET_ENOSPC (int)
Aygıtta boş yer yok.
SOCKET_ESPIPE (int)
Kuraldışı arama.
SOCKET_EROFS (int)
Salt-okunur dosya sistemi.
Bağ sayısı çok fazla.
SOCKET_EPIPE (int)
Kırık boru.
SOCKET_ENOLCK (int)
Boş kayıt kilidi yok.
SOCKET_ENOSYS (int)
İşlev gerçeklenmedi.
SOCKET_ENOMSG (int)
İstenen türde ileti yok
SOCKET_EIDRM (int)
Tanıtıcı silindi.
SOCKET_ECHRNG (int)
Kanal numarası kapsam dışı.
SOCKET_EL2NSYNC (int)
2. seviye eşzamanlı değil.
SOCKET_EL3HLT (int)
3. seviye aniden durdu.
SOCKET_EL3RST (int)
3. seviye sıfırlandı.
SOCKET_ELNRNG (int)
Bağ numarası kapsam dışı.
SOCKET_EUNATCH (int)
Protokol sürücüsü bağlı değil.
SOCKET_ENOCSI (int)
CSI yapısı mevcut değil.
SOCKET_EL2HLT (int)
2. seviye aniden durdu.
SOCKET_EBADE (int)
Geçersiz takas.
SOCKET_EBADR (int)
Geçersiz istek tanımlayıcısı.
SOCKET_EXFULL (int)
Takas dolu.
SOCKET_ENOANO (int)
Anot yok.
SOCKET_EBADRQC (int)
Geçersiz istek kodu.
SOCKET_EBADSLT (int)
Geçersiz yuva.
SOCKET_ENOSTR (int)
Aygıt bir akım değil.
SOCKET_ENODATA (int)
İşe yarar veri yok.
SOCKET_ETIME (int)
Zamanlayıcının süresi doldu.
SOCKET_ENOSR (int)
Akım dışı özkaynaklar.
SOCKET_ENONET (int)
Makine ağa bağlı değil.
Bağlantı koptu.
SOCKET_EADV (int)
İlan hatası.
SOCKET_ESRMNT (int)
Srmount hatası.
SOCKET_ECOMM (int)
Gönderimde iletişim hatası.
SOCKET_EPROTO (int)
Protokol hatası.
SOCKET_EMULTIHOP (int)
Çok sayıda adrese atlama denendi.
SOCKET_EBADMSG (int)
Bir veri iletisi değil.
SOCKET_ENOTUNIQ (int)
İsim ağ üzerinde eşsiz değil.
SOCKET_EBADFD (int)
Dosya tanıtıcı kçtü durumda.
SOCKET_EREMCHG (int)
Uzak adres değişti.
SOCKET_ERESTART (int)
Kesilen sistem çağrısı yeniden başlatılmalı.
SOCKET_ESTRPIPE (int)
Akış borusu hatası.
SOCKET_EPROTOOPT (int)
Protokol kullanılamıyor.
SOCKET_ADDRINUSE (int)
Adres zaten kullanılıyor.
SOCKET_ETOOMANYREFS (int)
Çok fazla gönderim: eklenemiyor.
SOCKET_EISNAM (int)
Adlandırılmış bir tür dosyasıdır.
SOCKET_EREMOTEIO (int)
Uzak G/Ç hatası.
SOCKET_EDQUOT (int)
Kota aşıldı.
SOCKET_ENOMEDIUM (int)
Ortam yok.
SOCKET_EMEDIUMTYPE (int)
Yanlış ortam türü.
SCM_RIGHTS (int)
Başka bir süreçteki açık dosya tanıtıcı kümesi alındı veya gönderildi.
SCM_CREDENTIALS (int)
SCM_CREDS (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SCM_CREDS2 (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
LOCAL_CREDS (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
LOCAL_CREDS_PERSISTENT (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_OFF (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_PROTOCOL (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_PKTTYPE (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_IFINDEX (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_NLATTR (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_NLATTR_NEST (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_MARK (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_QUEUE (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_HATYPE (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_RXHASH (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_CPU (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_ALU_XOR_X (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_VLAN_TAG (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_VLAN_TAG_PRESENT (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_PAY_OFFSET (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_RANDOM (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_VLAN_TPID (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
SKF_AD_MAX (int)
PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
15
Anonymous
12 years ago
We can know sockets constants values with :

<?php
$a
= get_defined_constants(TRUE) ;
foreach (
$a['sockets'] as $constant => $value ) {
printf("%-25s %d\r\n", $constant, $value) ;
}
?>

AF_UNIX 1
AF_INET 2
AF_INET6 23
SOCK_STREAM 1
SOCK_DGRAM 2
SOCK_RAW 3
SOCK_SEQPACKET 5
SOCK_RDM 4
MSG_OOB 1
MSG_WAITALL 0
MSG_PEEK 2
MSG_DONTROUTE 4
SO_DEBUG 1
SO_REUSEADDR 4
SO_KEEPALIVE 8
SO_DONTROUTE 16
SO_LINGER 128
SO_BROADCAST 32
SO_OOBINLINE 256
SO_SNDBUF 4097
SO_RCVBUF 4098
SO_SNDLOWAT 4099
SO_RCVLOWAT 4100
SO_SNDTIMEO 4101
SO_RCVTIMEO 4102
SO_TYPE 4104
SO_ERROR 4103
SOL_SOCKET 65535
SOMAXCONN 2147483647
TCP_NODELAY 1
PHP_NORMAL_READ 1
PHP_BINARY_READ 2
SOCKET_EINTR 10004
SOCKET_EBADF 10009
SOCKET_EACCES 10013
SOCKET_EFAULT 10014
SOCKET_EINVAL 10022
SOCKET_EMFILE 10024
SOCKET_EWOULDBLOCK 10035
SOCKET_EINPROGRESS 10036
SOCKET_EALREADY 10037
SOCKET_ENOTSOCK 10038
SOCKET_EDESTADDRREQ 10039
SOCKET_EMSGSIZE 10040
SOCKET_EPROTOTYPE 10041
SOCKET_ENOPROTOOPT 10042
SOCKET_EPROTONOSUPPORT 10043
SOCKET_ESOCKTNOSUPPORT 10044
SOCKET_EOPNOTSUPP 10045
SOCKET_EPFNOSUPPORT 10046
SOCKET_EAFNOSUPPORT 10047
SOCKET_EADDRINUSE 10048
SOCKET_EADDRNOTAVAIL 10049
SOCKET_ENETDOWN 10050
SOCKET_ENETUNREACH 10051
SOCKET_ENETRESET 10052
SOCKET_ECONNABORTED 10053
SOCKET_ECONNRESET 10054
SOCKET_ENOBUFS 10055
SOCKET_EISCONN 10056
SOCKET_ENOTCONN 10057
SOCKET_ESHUTDOWN 10058
SOCKET_ETOOMANYREFS 10059
SOCKET_ETIMEDOUT 10060
SOCKET_ECONNREFUSED 10061
SOCKET_ELOOP 10062
SOCKET_ENAMETOOLONG 10063
SOCKET_EHOSTDOWN 10064
SOCKET_EHOSTUNREACH 10065
SOCKET_ENOTEMPTY 10066
SOCKET_EPROCLIM 10067
SOCKET_EUSERS 10068
SOCKET_EDQUOT 10069
SOCKET_ESTALE 10070
SOCKET_EREMOTE 10071
SOCKET_EDISCON 10101
SOCKET_SYSNOTREADY 10091
SOCKET_VERNOTSUPPORTED 10092
SOCKET_NOTINITIALISED 10093
SOCKET_HOST_NOT_FOUND 11001
SOCKET_TRY_AGAIN 11002
SOCKET_NO_RECOVERY 11003
SOCKET_NO_DATA 11004
SOCKET_NO_ADDRESS 11004
SOL_TCP 6
SOL_UDP 17
up
5
gvgvgvijayan at gmail dot com
10 years ago
$a = get_defined_constants(TRUE);
foreach ($a as $k => $v) {
printf('%-25s <br/>', $k);
foreach ($v as $k => $v) {
printf('&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp--->%-25s %d<br/>', $k, $v);
}
}

this may look duplicate for previous anonymous post but that code snippet only return 1 for constants value
1-->first called the get_defined_constants by passing argument true to categorize the data
2-->then using foreach iterate over index of the array
3-->here printf is used to print title of the category
4-->then it move on to interrior array and display the list of contants available in each category along with its value
up
1
kenverhaegen at gmail dot com
4 years ago
Seems like SOCKET_EAGAIN is an alias of SOCKET_EWOULDBLOCK (int 11)
up
-1
yyb8 at vip dot qq dot com
7 years ago
note:Linux kernel 3.9 now support SO_REUSEPORT option
To Top