Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

AF_UNIX (integer)
AF_INET (integer)
AF_INET6 (integer)
Sadece IPv6 desteği ile derlendiği takdirde kullanılabilir.
SOCK_STREAM (integer)
SOCK_DGRAM (integer)
SOCK_RAW (integer)
SOCK_SEQPACKET (integer)
SOCK_RDM (integer)
MSG_OOB (integer)
MSG_WAITALL (integer)
MSG_PEEK (integer)
MSG_DONTROUTE (integer)
MSG_EOR (integer)
Windows platformlarında kullanılamaz.
MSG_EOF (integer)
Windows platformlarında kullanılamaz.
SO_DEBUG (integer)
SO_REUSEADDR (integer)
SO_KEEPALIVE (integer)
SO_DONTROUTE (integer)
SO_LINGER (integer)
SO_BROADCAST (integer)
SO_OOBINLINE (integer)
SO_SNDBUF (integer)
SO_RCVBUF (integer)
SO_SNDLOWAT (integer)
SO_RCVLOWAT (integer)
SO_SNDTIMEO (integer)
SO_RCVTIMEO (integer)
SO_TYPE (integer)
SO_ERROR (integer)
TCP_NODELAY (integer)
Nagle TCP algoritmasını iptal etmek içindir. PHP 5.2.7'de eklendi.
SOL_SOCKET (integer)
PHP_NORMAL_READ (integer)
PHP_BINARY_READ (integer)
SOL_TCP (integer)
SOL_UDP (integer)

Aşağıdaki sabitler sadece Windows altında tanımlıdır.

SOCKET_EINTR (integer)
SOCKET_EBADF (integer)
SOCKET_EACCES (integer)
SOCKET_EFAULT (integer)
SOCKET_EINVAL (integer)
SOCKET_EMFILE (integer)
SOCKET_EWOULDBLOCK (integer)
SOCKET_EINPROGRESS (integer)
SOCKET_EALREADY (integer)
SOCKET_ENOTSOCK (integer)
SOCKET_EDESTADDRREQ (integer)
SOCKET_EMSGSIZE (integer)
SOCKET_EPROTOTYPE (integer)
SOCKET_ENOPROTOOPT (integer)
SOCKET_EPROTONOSUPPORT (integer)
SOCKET_ESOCKTNOSUPPORT (integer)
SOCKET_EOPNOTSUPP (integer)
SOCKET_EPFNOSUPPORT (integer)
SOCKET_EAFNOSUPPORT (integer)
SOCKET_EADDRINUSE (integer)
SOCKET_EADDRNOTAVAIL (integer)
SOCKET_ENETDOWN (integer)
SOCKET_ENETUNREACH (integer)
SOCKET_ENETRESET (integer)
SOCKET_ECONNABORTED (integer)
SOCKET_ECONNRESET (integer)
SOCKET_ENOBUFS (integer)
SOCKET_EISCONN (integer)
SOCKET_ENOTCONN (integer)
SOCKET_ESHUTDOWN (integer)
SOCKET_ETOOMYREFS (integer)
SOCKET_ETIMEDOUT (integer)
SOCKET_ECONNREFUSED (integer)
SOCKET_ELOOP (integer)
SOCKET_ENAMETOOLONG (integer)
SOCKET_EHOSTDOWN (integer)
SOCKET_EHOSTUNREACH (integer)
SOCKET_ENOTEMPTY (integer)
SOCKET_EPROCLIM (integer)
SOCKET_EUSERS (integer)
SOCKET_EDUOT (integer)
SOCKET_ESTALE (integer)
SOCKET_EREMOTE (integer)
SOCKET_EDISCON (integer)
SOCKET_SYSNOTREADY (integer)
SOCKET_VERNOTSUPPORTED (integer)
SOCKET_NOTINITIALISED (integer)
SOCKET_HOST_NOT_FOUND (integer)
SOCKET_TRY_AGAIN (integer)
SOCKET_NO_RECOVERY (integer)
SOCKET_NO_DATA (integer)
SOCKET_NO_ADDRESS (integer)

Aşağıdaki sabitler Unix ve türevlerinde kullanılabilir. Her sabit, platformda eşdeğeri tanımlıysa kullanılabilir.

SOCKET_EPERM (integer)
İşleme izin verilmez.
SOCKET_ENOENT (integer)
Böyle bir dosya veya dizin yok.
SOCKET_EINTR (integer)
Sistem çağrısı kesintiye uğratıldı.
SOCKET_EIO (integer)
I/O error.
SOCKET_ENXIO (integer)
Böyle bir aygıt veya adres yok.
SOCKET_E2BIG (integer)
Değiştirge listesi çok uzun.
SOCKET_EBADF (integer)
Dosya numarası hatalı.
SOCKET_EAGAIN (integer)
Tekrar dene.
SOCKET_ENOMEM (integer)
Bellek yetersiz.
SOCKET_EACCES (integer)
Erişim izni yok.
SOCKET_EFAULT (integer)
Adres hatalı.
SOCKET_ENOTBLK (integer)
Blok aygıtı gerekli.
SOCKET_EBUSY (integer)
Aygıt veya özkaynak meşgul.
SOCKET_EEXIST (integer)
Dosya var.
SOCKET_EXDEV (integer)
Çapraz aygıt bağlantısı.
SOCKET_ENODEV (integer)
Böyle bir aygıt yok.
SOCKET_ENOTDIR (integer)
Bir dizin değil.
SOCKET_EISDIR (integer)
Bir dizin.
SOCKET_EINVAL (integer)
Geçersiz değiştirge.
SOCKET_ENFILE (integer)
Dosya tablosunda taşma.
SOCKET_EMFILE (integer)
Çok fazla açık dosya var.
SOCKET_ENOTTY (integer)
Bir konsol değil.
SOCKET_ENOSPC (integer)
Aygıtta boş yer yok.
SOCKET_ESPIPE (integer)
Kuraldışı konumlama.
SOCKET_EROFS (integer)
Salt okunur dosya sistemi.
SOCKET_EMLINK (integer)
Çok fazla bağlantı.
SOCKET_EPIPE (integer)
Kırık boru.
SOCKET_ENAMETOOLONG (integer)
Dosya ismi çok uzun.
SOCKET_ENOLCK (integer)
Kullanılabilecek kayıt kilidi yok.
SOCKET_ENOSYS (integer)
İşlev gerçeklenmedi.
SOCKET_ENOTEMPTY (integer)
Dizin boş değil.
SOCKET_ELOOP (integer)
Çok fazla sembolik bağ saptandı.
SOCKET_EWOULDBLOCK (integer)
İşlem engellendi.
SOCKET_ENOMSG (integer)
İstenen türde ileti yok.
SOCKET_EIDRM (integer)
Tanıtıcı silindi.
SOCKET_ECHRNG (integer)
Kanal numarası kapsam dışı.
SOCKET_EL2NSYNC (integer)
2. seviye eşzamanlanmadı.
SOCKET_EL3HLT (integer)
3. seviye çöktü.
SOCKET_EL3RST (integer)
3. seviye sıfırlandı.
SOCKET_ELNRNG (integer)
Bağlantı numarası kapsam dışı.
SOCKET_EUNATCH (integer)
Protokol sürücüsü ekli değil.
SOCKET_ENOCSI (integer)
Kullanılabilir CSI yapısı yok.
SOCKET_EL2HLT (integer)
2. seviye çöktü.
SOCKET_EBADE (integer)
Alışveriş geçersiz.
SOCKET_EBADR (integer)
Geçersiz istek tanıtıcısı.
SOCKET_EXFULL (integer)
Aktarım dolu.
SOCKET_ENOANO (integer)
Düğüm tablosu dolu.
SOCKET_EBADRQC (integer)
İstek kodu geçersiz.
SOCKET_EBADSLT (integer)
Yuva geçersiz.
SOCKET_ENOSTR (integer)
Aygıt bir akım aygıtı değil.
SOCKET_ENODATA (integer)
Kullanılabilir veri yok.
SOCKET_ETIME (integer)
Zaman aşımı.
SOCKET_ENOSR (integer)
Akım özkaynakları yetersiz.
SOCKET_ENONET (integer)
Makine bir ağa bağlı değil.
SOCKET_EREMOTE (integer)
Nesne uzakta.
SOCKET_ENOLINK (integer)
Bağlantı koptu.
SOCKET_EADV (integer)
Dikkat çekme hatası.
SOCKET_ESRMNT (integer)
Srmount hatası.
SOCKET_ECOMM (integer)
Gönderimde iletişim hatası.
SOCKET_EPROTO (integer)
Protokol hatası.
SOCKET_EMULTIHOP (integer)
Çoklu sıçrama denendi.
SOCKET_EBADMSG (integer)
Bir veri iletisi değil.
SOCKET_ENOTUNIQ (integer)
İsim ağ üzerinde eşsiz değil.
SOCKET_EBADFD (integer)
Dosya tanıtıcısı hatalı durumda.
SOCKET_EREMCHG (integer)
Uzak adres değişti.
SOCKET_ERESTART (integer)
Engellenen sistem çağrısı yeniden başlatılmalı.
SOCKET_ESTRPIPE (integer)
Akım borulama hatası.
SOCKET_EUSERS (integer)
Kullanıcı sayısı çok fazla.
SOCKET_ENOTSOCK (integer)
Bir soket gerektiği halde belirtilen dosya bir soket değil.
SOCKET_EDESTADDRREQ (integer)
Sokete öntanımlı hedef adresi belirtilmemiş.
SOCKET_EMSGSIZE (integer)
İleti çok uzun.
SOCKET_EPROTOTYPE (integer)
İstenen protokol bu soket türünü desteklemiyor.
SOCKET_EPROTOOPT (integer)
Belirttiğiniz soket seçeneği soket tarafından kullanılmakta olan protokol için uygun değil.
SOCKET_EPROTONOSUPPORT (integer)
Soket istenen iletişim protokolünü desteklemiyor.
SOCKET_ESOCKTNOSUPPORT (integer)
Soket türü desteklenmiyor.
SOCKET_EOPNOTSUPP (integer)
İstediğiniz işlem desteklenmiyor. Sunucunun bu çağrı için hiçbir şey yapamayacağı genel bir durumu belirtir.
SOCKET_EPFNOSUPPORT (integer)
İstediğiniz soket iletişim protokolü ailesi desteklenmiyor.
SOCKET_EAFNOSUPPORT (integer)
Bir soket için belirtilmiş adres ailesi desteklenmiyor; adres ailesinin soket üzerinde kullanılan protokolle bağdaşmadığını belirtir.
SOCKET_ADDRINUSE (integer)
İstenen soket adresi kullanımda.
SOCKET_EADDRNOTAVAIL (integer)
İstenen soket adresi kullanıma uygun değil.
SOCKET_ENETDOWN (integer)
Ağ çökük olduğundan soket işlemi başarısız oldu.
SOCKET_ENETUNREACH (integer)
Uzak konağı içeren alt ağ erişilemez olduğundan soket işlemi başarısız oldu.
SOCKET_ENETRESET (integer)
Uzak konak çöktüğünden ağ bağlantısı sıfırlandı.
SOCKET_ECONNABORTED (integer)
Ağ bağlantısı yerel olarak sonlandırıldı.
SOCKET_ECONNRESET (integer)
Ağ bağlantısı yerel konağın denetimi dışında kapandı.
SOCKET_ENOBUFS (integer)
Çekirdeğin G/Ç tamponlarının hepsi kullanımda.
SOCKET_EISCONN (integer)
Zaten bağlı olan bir sokete bağlanmayı denediniz.
SOCKET_ENOTCONN (integer)
Soket hiçbir şeye bağlı değil. Veriyi hedefini belirtmeksizin bir soket üzerinden aktarmaya çalışırsanız bu hatayı alırsınız.
SOCKET_ESHUTDOWN (integer)
Soket zaten kapatılmış.
SOCKET_ETOOMANYREFS (integer)
Çok fazla başvuru: uçlar birbirine bağlanamıyor
SOCKET_ETIMEDOUT (integer)
Bir zamanaşımı belirtilmiş bir soket işlemine zamanaşımı süresinde bir yanıt gelmedi.
SOCKET_ECONNREFUSED (integer)
Bir uzak konak ağ bağlantısına izin vermedi.
SOCKET_EHOSTDOWN (integer)
İstenen ağ bağlantısındaki uzak konak çökük.
SOCKET_EHOSTUNREACH (integer)
İstenen ağ bağlantısındaki uzak konak erişilebilir değil.
SOCKET_EALREADY (integer)
Engellenmemesi öngörülmüş bir nesne üzerindeki işlem hala sürüyor.
SOCKET_EINPROGRESS (integer)
Engellenmemesi öngörülmüş bir nesne üzerinde başlatılmış bir işlem tamamlanmadı.
SOCKET_EISNAM (integer)
Bir isimli tür dosyası.
SOCKET_EREMOTEIO (integer)
Uzak G/Ç hatası.
SOCKET_EDQUOT (integer)
Kullanıcının disk kotası aşıldı.
SOCKET_ENOMEDIUM (integer)
Ortam bulunamadı.
SOCKET_EMEDIUMTYPE (integer)
Ortam türü yanlış.
add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
15
Anonymous
8 years ago
We can know sockets constants values with :

<?php
$a
= get_defined_constants(TRUE) ;
foreach (
$a['sockets'] as $constant => $value ) {
   
printf("%-25s %d\r\n", $constant, $value) ;
}
?>

AF_UNIX                   1
AF_INET                   2
AF_INET6                  23
SOCK_STREAM               1
SOCK_DGRAM                2
SOCK_RAW                  3
SOCK_SEQPACKET            5
SOCK_RDM                  4
MSG_OOB                   1
MSG_WAITALL               0
MSG_PEEK                  2
MSG_DONTROUTE             4
SO_DEBUG                  1
SO_REUSEADDR              4
SO_KEEPALIVE              8
SO_DONTROUTE              16
SO_LINGER                 128
SO_BROADCAST              32
SO_OOBINLINE              256
SO_SNDBUF                 4097
SO_RCVBUF                 4098
SO_SNDLOWAT               4099
SO_RCVLOWAT               4100
SO_SNDTIMEO               4101
SO_RCVTIMEO               4102
SO_TYPE                   4104
SO_ERROR                  4103
SOL_SOCKET                65535
SOMAXCONN                 2147483647
TCP_NODELAY               1
PHP_NORMAL_READ           1
PHP_BINARY_READ           2
SOCKET_EINTR              10004
SOCKET_EBADF              10009
SOCKET_EACCES             10013
SOCKET_EFAULT             10014
SOCKET_EINVAL             10022
SOCKET_EMFILE             10024
SOCKET_EWOULDBLOCK        10035
SOCKET_EINPROGRESS        10036
SOCKET_EALREADY           10037
SOCKET_ENOTSOCK           10038
SOCKET_EDESTADDRREQ       10039
SOCKET_EMSGSIZE           10040
SOCKET_EPROTOTYPE         10041
SOCKET_ENOPROTOOPT        10042
SOCKET_EPROTONOSUPPORT    10043
SOCKET_ESOCKTNOSUPPORT    10044
SOCKET_EOPNOTSUPP         10045
SOCKET_EPFNOSUPPORT       10046
SOCKET_EAFNOSUPPORT       10047
SOCKET_EADDRINUSE         10048
SOCKET_EADDRNOTAVAIL      10049
SOCKET_ENETDOWN           10050
SOCKET_ENETUNREACH        10051
SOCKET_ENETRESET          10052
SOCKET_ECONNABORTED       10053
SOCKET_ECONNRESET         10054
SOCKET_ENOBUFS            10055
SOCKET_EISCONN            10056
SOCKET_ENOTCONN           10057
SOCKET_ESHUTDOWN          10058
SOCKET_ETOOMANYREFS       10059
SOCKET_ETIMEDOUT          10060
SOCKET_ECONNREFUSED       10061
SOCKET_ELOOP              10062
SOCKET_ENAMETOOLONG       10063
SOCKET_EHOSTDOWN          10064
SOCKET_EHOSTUNREACH       10065
SOCKET_ENOTEMPTY          10066
SOCKET_EPROCLIM           10067
SOCKET_EUSERS             10068
SOCKET_EDQUOT             10069
SOCKET_ESTALE             10070
SOCKET_EREMOTE            10071
SOCKET_EDISCON            10101
SOCKET_SYSNOTREADY        10091
SOCKET_VERNOTSUPPORTED    10092
SOCKET_NOTINITIALISED     10093
SOCKET_HOST_NOT_FOUND     11001
SOCKET_TRY_AGAIN          11002
SOCKET_NO_RECOVERY        11003
SOCKET_NO_DATA            11004
SOCKET_NO_ADDRESS         11004
SOL_TCP                   6
SOL_UDP                   17
up
4
gvgvgvijayan at gmail dot com
7 years ago
$a = get_defined_constants(TRUE);
foreach ($a as $k => $v) {
    printf('%-25s <br/>', $k);
    foreach ($v as $k => $v) {
        printf('&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp--->%-25s %d<br/>', $k, $v);
    }
}

this may look duplicate for previous anonymous post but that code snippet only return 1 for constants value
1-->first called the get_defined_constants by passing argument true to categorize the data
2-->then using foreach iterate over index of the array
3-->here printf is used to print title of the category
4-->then it move on to interrior array and display the list of contants available in each category along with its value
up
0
kenverhaegen at gmail dot com
9 months ago
Seems like SOCKET_EAGAIN is an alias of SOCKET_EWOULDBLOCK (int 11)
up
0
yyb8 at vip dot qq dot com
3 years ago
note:Linux kernel 3.9  now support SO_REUSEPORT option
To Top