int

Bir int türünde değer şu kümeden bir tamsayıdır: ℤ = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}.

Sözdizimi

int türünde değerler onluk, sekizlik veya onaltılık tabanda belirtilebilirler. değil işleci negatif bir int belirtmekte kullanılabilir.

Sekizlik gösterimde sayıların önüne 0 (sıfır), onaltılık gösterimde 0x ve ikil gösterimde 0b getirilir. PHP 8.1.0 ve sonrasında sekizlik gösterim ayrıca, 0o veya 0O ile öncelenmiş de olabilir.

PHP 7.4.0'dan itibaren, tamsayı değişmezleri, değişmez değerlerin daha iyi okunabilirliği için rakamlar arasında alt çizgi (_) içerebilir. Bu alt çizgiler PHP'nin tarayıcısı tarafından kaldırılır.

Örnek 1 - Tamsayı değişmezler

<?php
$a
= 1234; // onluk sayı
$a = -123; // negatif sayı
$a = 0123; // sekizlik sayı (onluk: 83)
$a = 0o123; // sekizlik sayı (PHP 8.1.0 ve sonrası)
$a = 0x1A; // onaltılık sayı (onluk: 26)
$a = 0b11111111; // ikil sayı (onluk: 255)
$a = 1_234.567; // onluk sayı (PHP 7.4.0 ve sonrası)
?>

PHP 8.1.0'dan itibaren, biçimsel olarak, int değişmezlerinin yapısı (evvelce, 0o ve 0O sekizlik öneklerine ve PHP 7.4.0'dan önce alt çizgilere izin verilmezdi):

onluk   : [1-9][0-9]*(_[0-9]+)*
     | 0

onaltılık : 0[xX][0-9a-fA-F]+(_[0-9a-fA-F]+)*

sekizlik : 0[oO]?[0-7]+(_[0-7]+)*

ikil   : 0[bB][01]+(_[01]+)*

tamsayı  : onluk
     | onaltılık
     | sekizlik
     | ikil

Bir intr türün genişliği platforma göre değişir. 32 bitlik sistemlerde azami değer 2 milyon civarında iken 64 bitlik sistemlerde 9E18 civarındadır. PHP işaretsiz tamsayıları (C'deki unsigned) desteklemez. int türün genişliği PHP_INT_SIZE sabitine, olası en büyük değeri PHP_INT_MAX sabitine ve en küçük değeri ise PHP_INT_MIN sabitine atanmıştır.

Tamsayılarda taşma

PHP, int türünde bir değerin bellekte int türüne ayrılan genişliğe sığmadığını saptarsa float türünde bir değer olarak ele alır ve bu durum yapılan bir işlem sırasında ortaya çıkmışsa işlemden dönen değer float türünde olur.

Örnek 2 - 32 bitlik sistemlerde tamsayı taşması

<?php
$büyük_sayı
= 2147483647;
var_dump($büyük_sayı);

$büyük_sayı = 2147483648;
var_dump($büyük_sayı);

$milyon = 1000000;
$büyük_sayı = 50000 * $million;
var_dump($büyük_sayı);
?>

Örnek 3 64 bitlik sistemlerde tamsayı taşması

<?php
$büyük_sayı
= 9223372036854775807;
var_dump($büyük_sayı); // int(9223372036854775807)

$büyük_sayı = 9223372036854775808;
var_dump($büyük_sayı); // float(9.2233720368548E+18)

$milyon = 1000000;
$büyük_sayı= 50000000000000 * $milyon;
var_dump($büyük_sayı); // float(5.0E+19)
?>

PHP'de sonucun int türünde elde edileceği bir bölme işleci mevcut değildir, bunu sağlamak için intdiv() işlevini kullanın. 1/2 işleminin sonucu float türünde 0.5 değeridir. Bu değer (int) ile çarpıtılarak sıfıra yuvarlamak suretiyle bir tamsayıya dönüştürülebilirse de round() işlevini kullanırsanız dönüşümün nasıl yapılacağını kendiniz belirleyebilirsiniz.

<?php
var_dump
(25/7); // float(3.5714285714286)
var_dump((int) (25/7)); // int(3)
var_dump(round(25/7)); // float(4)
?>

int türüne dönüşüm

Bir değeri doğrudan int türüne dönüştürmek için (int) veya (integer) çarpıtmasını kullanabilirsiniz. Ancak, çoğu durumda türü çarpıtmak gerekmez, bir int değer gerektiren bir işlev veya denetim yapısı, değeri kendiliğinden int türüne dönüştürecektir. Ayrıca, bir değer int türüne intval() işleviyle de dönüştürülebilir.

Bir resource bir inte sayıya dönüştürülürse, sonuç, PHP tarafından çalışma anında özkaynağa atanan eşsiz özkaynak numarası olacaktır.

Ayrıca, Tür Dönüşümü bölümüne de bakınız.

bool türünden dönüşüm

false, 0'a (sıfır); true, 1'e (bir) dönüştürülür.

float türünden dönüşüm

float türünden int türüne dönüşümde sayı sıfıra yaklaştırılarak yuvarlanır. PHP 8.1.0 ve sonrasında, örtük dönüşümdeki hassasiyet kaybından dolayı işlemin önerilmediğini belirten bir uyarı çıktılanmaktadır.

<?php

function foo($value): int {
return
$value;
}

var_dump(foo(8.1)); // "Önerilmiyor: float 8.1 değerin int türüne örtük
// olarak dönüştürülmesi hassasiyet kaybı oluşturduğundan PHP 8.1.0 ve
// sonrasında önerilmemektedir.
var_dump(foo(8.1)); // PHP 8.1.0 öncesinde 8
var_dump(foo(8.0)); // Her iki durumda 8

var_dump((int)8.1); // Her iki durumda 8
var_dump(intval(8.1)); // Her iki durumda 8
?>

Dönüşüm sonucu int türüne ayrılan genişliğe (normalde 32 bitlik sistemlerde +/- 2.15e+9 = 2^31, 64 bitlik sistemlerde ise +/- 9.22e+18 = 2^63) sığmıyorsa, float türün hassasiyeti int türünde tam bir sonuç vermeyeceğinden sonuç tanımsızdır. Bu durumda ne bir uyarı ne de bir bilgi verilir!

Bilginize:

int türüne çarpıtıldığında NaN ve Infinity daima sıfır olacaktır.

Uyarı

Ondalık kısmı int türüne asla dönüştürmeyin, yoksa beklenmedik sonuçlar elde edebilirsiniz.

<?php
echo (int) ( (0.1+0.7) * 10 ); // çıktısı: 7!
?>

Ayrıca bakınız: Kayan noktalı sayılarda hassasiyet uyarısı.

string türünden dönüşüm

Dize sayısal veya öncü sayısal ise, karşılık gelen tamsayı değerine çözümlenir, aksi takdirde sıfıra (0) dönüştürülür.

NULL türünden dönüşüm

null daima sıfıra dönüşür (0).

Diğer türlerden dönüşüm

Dikkat

Diğer türlerden int türüne dönüşümün nasıl davranacağı henüz kesin olarak tanımlanmamıştır. Gözlemlediğiniz bir davranışın doğruluğuna güvenmeyiniz, ileride bu davranış hiçbir bilgi verilmeden değiştirilebilir.

add a note

User Contributed Notes 10 notes

up
138
php at richardneill dot org
11 years ago
A leading zero in a numeric literal means "this is octal". But don't be confused: a leading zero in a string does not. Thus:
$x = 0123; // 83
$y = "0123" + 0 // 123
up
52
d_n at NOSPAM dot Loryx dot com
16 years ago
Here are some tricks to convert from a "dotted" IP address to a LONG int, and backwards. This is very useful because accessing an IP addy in a database table is very much faster if it's stored as a BIGINT rather than in characters.

IP to BIGINT:
<?php
$ipArr
= explode('.',$_SERVER['REMOTE_ADDR']);
$ip = $ipArr[0] * 0x1000000
+ $ipArr[1] * 0x10000
+ $ipArr[2] * 0x100
+ $ipArr[3]
;
?>

IP as BIGINT read from db back to dotted form:

Keep in mind, PHP integer operators are INTEGER -- not long. Also, since there is no integer divide in PHP, we save a couple of S-L-O-W floor (<division>)'s by doing bitshifts. We must use floor(/) for $ipArr[0] because though $ipVal is stored as a long value, $ipVal >> 24 will operate on a truncated, integer value of $ipVal! $ipVint is, however, a nice integer, so
we can enjoy the bitshifts.

<?php
$ipVal
= $row['client_IP'];
$ipArr = array(0 =>
floor( $ipVal / 0x1000000) );
$ipVint = $ipVal-($ipArr[0]*0x1000000); // for clarity
$ipArr[1] = ($ipVint & 0xFF0000) >> 16;
$ipArr[2] = ($ipVint & 0xFF00 ) >> 8;
$ipArr[3] = $ipVint & 0xFF;
$ipDotted = implode('.', $ipArr);
?>
up
13
ganlvtech at qq dot com
3 years ago
Be aware of float to int cast overflow

<?php

// You may expected these
var_dump(0x7fffffffffffffff); // int(9223372036854775807)
var_dump(0x7fffffffffffffff + 1); // float(9.2233720368548E+18)
var_dump((int)(0x7fffffffffffffff + 1)); // int(9223372036854775807)
var_dump(0x7fffffffffffffff + 1 > 0); // bool(true)
var_dump((int)(0x7fffffffffffffff + 1) > 0); // bool(true)
var_dump((int)'9223372036854775807'); // int(9223372036854775807)
var_dump(9223372036854775808); // float(9.2233720368548E+18)
var_dump((int)'9223372036854775808'); // int(9223372036854775807)
var_dump((int)9223372036854775808); // int(9223372036854775807)

// But actually, it likes these
var_dump(0x7fffffffffffffff); // int(9223372036854775807)
var_dump(0x7fffffffffffffff + 1); // float(9.2233720368548E+18)
var_dump((int)(0x7fffffffffffffff + 1)); // int(-9223372036854775808) <-----
var_dump(0x7fffffffffffffff + 1 > 0); // bool(true)
var_dump((int)(0x7fffffffffffffff + 1) > 0); // bool(false) <-----
var_dump((int)'9223372036854775807'); // int(9223372036854775807)
var_dump(9223372036854775808); // float(9.2233720368548E+18)
var_dump((int)'9223372036854775808'); // int(9223372036854775807)
var_dump((int)9223372036854775808); // int(-9223372036854775808) <-----

?>

These overflows are dangerous when you try to compare it with zero, or substract it from another value (e.g. money).
up
23
dhairya lakhera
6 years ago
-------------------------------------------------------------------------
Question :
var_dump((int) 010); //Output 8

var_dump((int) "010"); //output 10

First one is octal notation so the output is correct. But what about the when converting "010" to integer. it should be also output 8 ?
--------------------------------------------------------------------------
Answer :

Casting to an integer using (int) will always cast to the default base, which is 10.

Casting a string to a number this way does not take into account the many ways of formatting an integer value in PHP (leading zero for base 8, leading "0x" for base 16, leading "0b" for base 2). It will simply look at the first characters in a string and convert them to a base 10 integer. Leading zeroes will be stripped off because they have no meaning in numerical values, so you will end up with the decimal value 10 for (int)"010".

Converting an integer value between bases using (int)010 will take into account the various ways of formatting an integer. A leading zero like in 010 means the number is in octal notation, using (int)010 will convert it to the decimal value 8 in base 10.

This is similar to how you use 0x10 to write in hexadecimal (base 16) notation. Using (int)0x10 will convert that to the base 10 decimal value 16, whereas using (int)"0x10" will end up with the decimal value 0: since the "x" is not a numerical value, anything after that will be ignored.

If you want to interpret the string "010" as an octal value, you need to instruct PHP to do so. intval("010", 8) will interpret the number in base 8 instead of the default base 10, and you will end up with the decimal value 8. You could also use octdec("010") to convert the octal string to the decimal value 8. Another option is to use base_convert("010", 8, 10) to explicitly convert the number "010" from base 8 to base 10, however this function will return the string "8" instead of the integer 8.

Casting a string to an integer follows the same the logic used by the intval function:

Returns the integer value of var, using the specified base for the conversion (the default is base 10).
intval allows specifying a different base as the second argument, whereas a straight cast operation does not, so using (int) will always treat a string as being in base 10.

php > var_export((int) "010");
10
php > var_export(intval("010"));
10
php > var_export(intval("010", 8));
8
up
19
egwayjen at gmail dot com
6 years ago
"There is no integer division operator in PHP". But since PHP 7, there is the intdiv function.
up
18
Anonymous
17 years ago
To force the correct usage of 32-bit unsigned integer in some functions, just add '+0' just before processing them.

for example
echo(dechex("2724838310"));
will print '7FFFFFFF'
but it should print 'A269BBA6'

When adding '+0' php will handle the 32bit unsigned integer
correctly
echo(dechex("2724838310"+0));
will print 'A269BBA6'
up
16
rustamabd@gmail-you-know-what
17 years ago
Be careful with using the modulo operation on big numbers, it will cast a float argument to an int and may return wrong results. For example:
<?php
$i
= 6887129852;
echo
"i=$i\n";
echo
"i%36=".($i%36)."\n";
echo
"alternative i%36=".($i-floor($i/36)*36)."\n";
?>
Will output:
i=6.88713E+009
i%36=-24
alternative i%36=20
up
7
litbai
8 years ago
<?php
$ipArr
= explode('.', $ipString);
$ipVal = ($ipArr[0] << 24)
+ (
$ipArr[1] << 16)
+ (
$ipArr[2] << 8)
+
$ipArr[3]
;
?>
1. the priority of bit op is lower than '+',so there should be brackets.
2. there is no unsighed int in PHP, if you use 32 bit version,the code above will get negative result when the first position of IP string greater than 127.
3. what the code actually do is calculate the integer value of transformed 32 binary bit from IP string.
up
9
Anonymous
9 years ago
Converting to an integer works only if the input begins with a number
(int) "5txt" // will output the integer 5
(int) "before5txt" // will output the integer 0
(int) "53txt" // will output the integer 53
(int) "53txt534text" // will output the integer 53
up
2
Jacek
17 years ago
On 64 bits machines max integer value is 0x7fffffffffffffff (9 223 372 036 854 775 807).
To Top