int

Bir int türünde değer şu kümeden bir tamsayıdır: ℤ = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}.

Sözdizimi

int türünde değerler onluk, sekizlik veya onaltılık tabanda belirtilebilirler. değil işleci negatif bir int belirtmekte kullanılabilir.

Sekizlik gösterimde sayıların önüne 0 (sıfır), onaltılık gösterimde 0x ve ikil gösterimde 0b getirilir. PHP 8.1.0 ve sonrasında sekizlik gösterim ayrıca, 0o veya 0O ile öncelenmiş de olabilir.

PHP 7.4.0'dan itibaren, tamsayı değişmezleri, değişmez değerlerin daha iyi okunabilirliği için rakamlar arasında alt çizgi (_) içerebilir. Bu alt çizgiler PHP'nin tarayıcısı tarafından kaldırılır.

Örnek 1 - Tamsayı değişmezler

<?php
$a
= 1234; // onluk sayı
$a = -123; // negatif sayı
$a = 0123; // sekizlik sayı (onluk: 83)
$a = 0o123; // sekizlik sayı (PHP 8.1.0 ve sonrası)
$a = 0x1A; // onaltılık sayı (onluk: 26)
$a = 0b11111111; // ikil sayı (onluk: 255)
$a = 1_234.567; // onluk sayı (PHP 7.4.0 ve sonrası)
?>

PHP 8.1.0'dan itibaren, biçimsel olarak, int değişmezlerinin yapısı (evvelce, 0o ve 0O sekizlik öneklerine ve PHP 7.4.0'dan önce alt çizgilere izin verilmezdi):

onluk   : [1-9][0-9]*(_[0-9]+)*
     | 0

onaltılık : 0[xX][0-9a-fA-F]+(_[0-9a-fA-F]+)*

sekizlik : 0[oO]?[0-7]+(_[0-7]+)*

ikil   : 0[bB][01]+(_[01]+)*

tamsayı  : onluk
     | onaltılık
     | sekizlik
     | ikil

Bir intr türün genişliği platforma göre değişir. 32 bitlik sistemlerde azami değer 2 milyon civarında iken 64 bitlik sistemlerde 9E18 civarındadır. PHP işaretsiz tamsayıları (C'deki unsigned) desteklemez. int türün genişliği PHP_INT_SIZE sabitine, olası en büyük değeri PHP_INT_MAX sabitine ve en küçük değeri ise PHP_INT_MIN sabitine atanmıştır.

Tamsayılarda taşma

PHP, int türünde bir değerin bellekte int türüne ayrılan genişliğe sığmadığını saptarsa float türünde bir değer olarak ele alır ve bu durum yapılan bir işlem sırasında ortaya çıkmışsa işlemden dönen değer float türünde olur.

Örnek 2 - 32 bitlik sistemlerde tamsayı taşması

<?php
$büyük_sayı
= 2147483647;
var_dump($büyük_sayı);

$büyük_sayı = 2147483648;
var_dump($büyük_sayı);

$milyon = 1000000;
$büyük_sayı = 50000 * $million;
var_dump($büyük_sayı);
?>

Örnek 3 64 bitlik sistemlerde tamsayı taşması

<?php
$büyük_sayı
= 9223372036854775807;
var_dump($büyük_sayı); // int(9223372036854775807)

$büyük_sayı = 9223372036854775808;
var_dump($büyük_sayı); // float(9.2233720368548E+18)

$milyon = 1000000;
$büyük_sayı= 50000000000000 * $milyon;
var_dump($büyük_sayı); // float(5.0E+19)
?>

PHP'de sonucun int türünde elde edileceği bir bölme işleci mevcut değildir, bunu sağlamak için intdiv() işlevini kullanın. 1/2 işleminin sonucu float türünde 0.5 değeridir. Bu değer (int) ile çarpıtılarak sıfıra yuvarlamak suretiyle bir tamsayıya dönüştürülebilirse de round() işlevini kullanırsanız dönüşümün nasıl yapılacağını kendiniz belirleyebilirsiniz.

<?php
var_dump
(25/7); // float(3.5714285714286)
var_dump((int) (25/7)); // int(3)
var_dump(round(25/7)); // float(4)
?>

int türüne dönüşüm

Bir değeri doğrudan int türüne dönüştürmek için (int) veya (integer) çarpıtmasını kullanabilirsiniz. Ancak, çoğu durumda türü çarpıtmak gerekmez, bir int değer gerektiren bir işlev veya denetim yapısı, değeri kendiliğinden int türüne dönüştürecektir. Ayrıca, bir değer int türüne intval() işleviyle de dönüştürülebilir.

Bir resource bir inte sayıya dönüştürülürse, sonuç, PHP tarafından çalışma anında özkaynağa atanan eşsiz özkaynak numarası olacaktır.

Ayrıca, Tür Dönüşümü bölümüne de bakınız.

bool türünden dönüşüm

false, 0'a (sıfır); true, 1'e (bir) dönüştürülür.

float türünden dönüşüm

float türünden int türüne dönüşümde sayı sıfıra yaklaştırılarak yuvarlanır. PHP 8.1.0 ve sonrasında, örtük dönüşümdeki hassasiyet kaybından dolayı işlemin önerilmediğini belirten bir uyarı çıktılanmaktadır.

<?php

function foo($value): int {
return
$value;
}

var_dump(foo(8.1)); // "Önerilmiyor: float 8.1 değerin int türüne örtük
// olarak dönüştürülmesi hassasiyet kaybı oluşturduğundan PHP 8.1.0 ve
// sonrasında önerilmemektedir.
var_dump(foo(8.1)); // PHP 8.1.0 öncesinde 8
var_dump(foo(8.0)); // Her iki durumda 8

var_dump((int)8.1); // Her iki durumda 8
var_dump(intval(8.1)); // Her iki durumda 8
?>

Dönüşüm sonucu int türüne ayrılan genişliğe (normalde 32 bitlik sistemlerde +/- 2.15e+9 = 2^31, 64 bitlik sistemlerde ise +/- 9.22e+18 = 2^63) sığmıyorsa, float türün hassasiyeti int türünde tam bir sonuç vermeyeceğinden sonuç tanımsızdır. Bu durumda ne bir uyarı ne de bir bilgi verilir!

Bilginize:

int türüne çarpıtıldığında NaN ve Infinity daima sıfır olacaktır.

Uyarı

Ondalık kısmı int türüne asla dönüştürmeyin, yoksa beklenmedik sonuçlar elde edebilirsiniz.

<?php
echo (int) ( (0.1+0.7) * 10 ); // çıktısı: 7!
?>

Ayrıca bakınız: Kayan noktalı sayılarda hassasiyet uyarısı.

string türünden dönüşüm

Dize sayısal veya öncü sayısal ise, karşılık gelen tamsayı değerine çözümlenir, aksi takdirde sıfıra (0) dönüştürülür.

NULL türünden dönüşüm

null daima sıfıra dönüşür (0).

Diğer türlerden dönüşüm

Dikkat

Diğer türlerden int türüne dönüşümün nasıl davranacağı henüz kesin olarak tanımlanmamıştır. Gözlemlediğiniz bir davranışın doğruluğuna güvenmeyiniz, ileride bu davranış hiçbir bilgi verilmeden değiştirilebilir.

add a note

User Contributed Notes 19 notes

up
138
php at richardneill dot org
10 years ago
A leading zero in a numeric literal means "this is octal". But don't be confused: a leading zero in a string does not. Thus:
$x = 0123; // 83
$y = "0123" + 0 // 123
up
52
d_n at NOSPAM dot Loryx dot com
16 years ago
Here are some tricks to convert from a "dotted" IP address to a LONG int, and backwards. This is very useful because accessing an IP addy in a database table is very much faster if it's stored as a BIGINT rather than in characters.

IP to BIGINT:
<?php
$ipArr
= explode('.',$_SERVER['REMOTE_ADDR']);
$ip = $ipArr[0] * 0x1000000
+ $ipArr[1] * 0x10000
+ $ipArr[2] * 0x100
+ $ipArr[3]
;
?>

IP as BIGINT read from db back to dotted form:

Keep in mind, PHP integer operators are INTEGER -- not long. Also, since there is no integer divide in PHP, we save a couple of S-L-O-W floor (<division>)'s by doing bitshifts. We must use floor(/) for $ipArr[0] because though $ipVal is stored as a long value, $ipVal >> 24 will operate on a truncated, integer value of $ipVal! $ipVint is, however, a nice integer, so
we can enjoy the bitshifts.

<?php
$ipVal
= $row['client_IP'];
$ipArr = array(0 =>
floor( $ipVal / 0x1000000) );
$ipVint = $ipVal-($ipArr[0]*0x1000000); // for clarity
$ipArr[1] = ($ipVint & 0xFF0000) >> 16;
$ipArr[2] = ($ipVint & 0xFF00 ) >> 8;
$ipArr[3] = $ipVint & 0xFF;
$ipDotted = implode('.', $ipArr);
?>
up
5
kuzawinski dot marcin_NOSPAM at gmail dot com
3 years ago
Integer literals may be decimal, octal, hexadecimal or binary, but integer values have single representation;

<?php

var_dump
(010); // int(8) NOT int(010)
var_dump(0x10); // int(16) NOT int(0x10)
var_dump(0b10); // int(2) NOT int(0b10)

?>

This is the reason why casting integer to string gives us always a decimal:

<?php

var_dump
((string) 010); // string(8) NOT string(010)
var_dump((string) 0x10); // string(16) NOT string(0x10)
var_dump((string) 0b10); // string(2) NOT string(0b10)

?>
up
11
ganlvtech at qq dot com
3 years ago
Be aware of float to int cast overflow

<?php

// You may expected these
var_dump(0x7fffffffffffffff); // int(9223372036854775807)
var_dump(0x7fffffffffffffff + 1); // float(9.2233720368548E+18)
var_dump((int)(0x7fffffffffffffff + 1)); // int(9223372036854775807)
var_dump(0x7fffffffffffffff + 1 > 0); // bool(true)
var_dump((int)(0x7fffffffffffffff + 1) > 0); // bool(true)
var_dump((int)'9223372036854775807'); // int(9223372036854775807)
var_dump(9223372036854775808); // float(9.2233720368548E+18)
var_dump((int)'9223372036854775808'); // int(9223372036854775807)
var_dump((int)9223372036854775808); // int(9223372036854775807)

// But actually, it likes these
var_dump(0x7fffffffffffffff); // int(9223372036854775807)
var_dump(0x7fffffffffffffff + 1); // float(9.2233720368548E+18)
var_dump((int)(0x7fffffffffffffff + 1)); // int(-9223372036854775808) <-----
var_dump(0x7fffffffffffffff + 1 > 0); // bool(true)
var_dump((int)(0x7fffffffffffffff + 1) > 0); // bool(false) <-----
var_dump((int)'9223372036854775807'); // int(9223372036854775807)
var_dump(9223372036854775808); // float(9.2233720368548E+18)
var_dump((int)'9223372036854775808'); // int(9223372036854775807)
var_dump((int)9223372036854775808); // int(-9223372036854775808) <-----

?>

These overflows are dangerous when you try to compare it with zero, or substract it from another value (e.g. money).
up
23
dhairya lakhera
6 years ago
-------------------------------------------------------------------------
Question :
var_dump((int) 010); //Output 8

var_dump((int) "010"); //output 10

First one is octal notation so the output is correct. But what about the when converting "010" to integer. it should be also output 8 ?
--------------------------------------------------------------------------
Answer :

Casting to an integer using (int) will always cast to the default base, which is 10.

Casting a string to a number this way does not take into account the many ways of formatting an integer value in PHP (leading zero for base 8, leading "0x" for base 16, leading "0b" for base 2). It will simply look at the first characters in a string and convert them to a base 10 integer. Leading zeroes will be stripped off because they have no meaning in numerical values, so you will end up with the decimal value 10 for (int)"010".

Converting an integer value between bases using (int)010 will take into account the various ways of formatting an integer. A leading zero like in 010 means the number is in octal notation, using (int)010 will convert it to the decimal value 8 in base 10.

This is similar to how you use 0x10 to write in hexadecimal (base 16) notation. Using (int)0x10 will convert that to the base 10 decimal value 16, whereas using (int)"0x10" will end up with the decimal value 0: since the "x" is not a numerical value, anything after that will be ignored.

If you want to interpret the string "010" as an octal value, you need to instruct PHP to do so. intval("010", 8) will interpret the number in base 8 instead of the default base 10, and you will end up with the decimal value 8. You could also use octdec("010") to convert the octal string to the decimal value 8. Another option is to use base_convert("010", 8, 10) to explicitly convert the number "010" from base 8 to base 10, however this function will return the string "8" instead of the integer 8.

Casting a string to an integer follows the same the logic used by the intval function:

Returns the integer value of var, using the specified base for the conversion (the default is base 10).
intval allows specifying a different base as the second argument, whereas a straight cast operation does not, so using (int) will always treat a string as being in base 10.

php > var_export((int) "010");
10
php > var_export(intval("010"));
10
php > var_export(intval("010", 8));
8
up
18
egwayjen at gmail dot com
6 years ago
"There is no integer division operator in PHP". But since PHP 7, there is the intdiv function.
up
14
Anonymous
8 years ago
Converting to an integer works only if the input begins with a number
(int) "5txt" // will output the integer 5
(int) "before5txt" // will output the integer 0
(int) "53txt" // will output the integer 53
(int) "53txt534text" // will output the integer 53
up
9
litbai
7 years ago
<?php
$ipArr
= explode('.', $ipString);
$ipVal = ($ipArr[0] << 24)
+ (
$ipArr[1] << 16)
+ (
$ipArr[2] << 8)
+
$ipArr[3]
;
?>
1. the priority of bit op is lower than '+',so there should be brackets.
2. there is no unsighed int in PHP, if you use 32 bit version,the code above will get negative result when the first position of IP string greater than 127.
3. what the code actually do is calculate the integer value of transformed 32 binary bit from IP string.
up
17
rustamabd@gmail-you-know-what
16 years ago
Be careful with using the modulo operation on big numbers, it will cast a float argument to an int and may return wrong results. For example:
<?php
$i
= 6887129852;
echo
"i=$i\n";
echo
"i%36=".($i%36)."\n";
echo
"alternative i%36=".($i-floor($i/36)*36)."\n";
?>
Will output:
i=6.88713E+009
i%36=-24
alternative i%36=20
up
14
Anonymous
16 years ago
To force the correct usage of 32-bit unsigned integer in some functions, just add '+0' just before processing them.

for example
echo(dechex("2724838310"));
will print '7FFFFFFF'
but it should print 'A269BBA6'

When adding '+0' php will handle the 32bit unsigned integer
correctly
echo(dechex("2724838310"+0));
will print 'A269BBA6'
up
10
Anonymous
19 years ago
Sometimes you need to parse an unsigned
32 bit integer. Here's a function I 've used:

function parse_unsigned_int($string) {
$x = (float)$string;
if ($x > (float)2147483647)
$x -= (float)"4294967296";
return (int)$x;
}
up
4
Jacek
16 years ago
On 64 bits machines max integer value is 0x7fffffffffffffff (9 223 372 036 854 775 807).
up
0
darkshire
16 years ago
d_n at NOSPAM dot Loryx dot com
13-Aug-2007 05:33
Here are some tricks to convert from a "dotted" IP address to a LONG int, and backwards. This is very useful because accessing an IP addy in a database table is very much faster if it's stored as a BIGINT rather than in characters.

IP to BIGINT:
<?php
$ipArr
= explode('.',$_SERVER['REMOTE_ADDR']);
$ip = $ipArr[0] * 0x1000000
+ $ipArr[1] * 0x10000
+ $ipArr[2] * 0x100
+ $ipArr[3]
;
?>

This can be written in a bit more efficient way:
<?php
$ipArr
= explode('.',$_SERVER['REMOTE_ADDR']);
$ip = $ipArr[0]<<24
+ $ipArr[1]<<16
+ $ipArr[2] <<8
+ $ipArr[3]
;
?>

shift is more cheaper.
up
-6
eric
15 years ago
In response to the comment by me at troyswanson dot net:

-2147483648 falls into the range of 32 bit signed integers yet php treats it as a float. However, -2147483647-1 is treated as an integer.

The following code demonstrates:
<?php
var_dump
(-2147483648); //float(-2147483648)
var_dump(-2147483647 - 1); //int(-2147483648)
?>

This is probably very similar to the MS C bug which also treats -2147483648 as an UNSIGNED because it thinks it's out of the range of a signed int.

The problem is that the parser does not view "-x" as a single token, but rather as two, "-" and "x". Since "x" is out of the range of an INT, it is promoted to float, even though in this unique case, "-x" is in the range of an int.

The best cure is probably to replace "-2147483648" with "0x80000000", as that is the hexadecimal equivalent of the same number.

Hope that helps explain what's going on

Peace

- Eric / fez
up
-12
pere dot cil at wanadoo dot fr
12 years ago
Please also note that the maximum stored in the integer depends on the platform / compilation; on windows xp 32 bits, the following value:

0x5468792130ABCDEF

echoes to:

6.0822444802213E+18 (cast to float)

On a fully 64 bits system, it echoes to:

6082244480221302255
up
-10
13453814063 at 163 dot com
5 years ago
$e = 0x8000000000000000;
$e2 = 0b1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
if ($e == $e2){
echo "e==e2<br>";
}else{
echo "e!=e2<br>";
}
pirnt "e!=e2"
----------------------------
echo decbin($e) . "<br>";
echo decbin($e2) . "<br>";
the result is :
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000
up
-18
wbcarts at juno dot com
15 years ago
PHP offers a slew of built-in functions and automatic type-casting routines which can get pretty complicated. But most of the time, you still have to take matters into your own hands and allow PHP to do its thing. In that case, and something that has NOT been mentioned, is how to construct your code. To keep things simple, I divide all my scripts in half. The top half gives my scripts the "capability" they need, and the lower half is the actual code to be "run" or "executed".

<?php
/*
* build the program's capability - define variables and functions...
*/
$item_label = ''; // type string
$item_price = 0.0; // type float
$item_qty = 1; // type integer
$item_total = 0.0; // type float - to set use calculate()

function calculate(){
global
$item_price, $item_qty, $item_total;
$item_price = number_format($item_price, 2);
$item_total = number_format(($item_price * $item_qty), 2);
}

function
itemToString() {
global
$item_label, $item_price, $item_qty, $item_total;
return
"$item_label [price=\$$item_price, qty=$item_qty, total=\$$item_total]";
}

/*
* run the program - set data, call methods...
*/
$item_label = "Coffee";
$item_price = 3.89;
$item_qty = 2;
calculate(); // set $item_total
echo itemToString(); // -> Coffee [price=$3.89, qty=2, total=$7.78]

$item_label = "Chicken";
$item_price = .80; // per lb.
$item_qty = 3.5; // lbs.
calculate(); // set $item_total
echo itemToString(); // -> Chicken [price=$0.80, qty=3.5, total=$2.80]
?>
Note: All type-casting is done by PHP's built-in number_format() method. This allows our program to enter any number (float or int) on item price or quantity in the runtime part of our script. Also, if we explicitly cast values to integer in the capability part of our script, then we start getting results that may not be desirable for this program. For example, if in the calculate method we cast item_qty to integer, then we can no longer sell chicken by the pound!
up
-14
dewi at dewimorgan dot com
8 years ago
Note that the soft-typing of numbers in PHP means that some things become very difficult. For example, efficiently emulating the more common linear congruential generators (LCGs) for fast, deterministic, pseudo-randomness. The naive code to create the next value in a sequence (for power-of-2 values of $m) is:

$seed = ($seed * $a + $c) % $m;

...where $m, $a, and $c are values and data types carefully chosen such that repeating this operation will eventually generate every value in the range $0 to $m, with no repetition.

I can find no good commonly used LCGs which use PHP-compatible values. The LCG values used in by rand() in systems like Borland Delphi, Virtual Pascal, MS Visual/Quick C/C++, VMS's MTH$RANDOM, old versions of glibc, Numerical Recipes, glibc, GCC, ANSI C, Watcom, Digital Mars, CodeWarrior, IBM VisualAge C/C++, java.util.Random, Newlib, MMX... *all* fail when ported, for one of two reasons, and sometimes both:

- In PHP on 32 bit machines and all Windows machines, $m = 2^32 or larger requires UInt or even UInt64, or the result becomes negative.

- Large $a multiplied by an integer seed gets converted to a float64, but the number can be too long for the 53-bit mantissa, and it drops the least significant digits... but the LCG code above requires that the most significant digits should be lost.

These are two classes of problem to beware of when porting integer math to PHP, and I see no clean and efficient way to avoid either one.

So if designing a cross-platform system that must work in PHP, you must select LCG values that fit the following criteria:
$m = 2^31 or less (PHP limitation). Recommend: 2^31.
$a = Less than 2^22 (PHP limitation); $a-1 divisible by all prime factors of $m; $a-1 divisible by 4 if $m is. Recommend: 1+(4*(any prime <= 1048573)).
$c = smaller than (2^53-($m*$a)) (PHP limitation); relatively prime with $m. Recommend: any prime <= 23622320123.
up
-25
jmw254 at cornell dot edu
17 years ago
Try this one instead:

function iplongtostring($ip)
{
$ip=floatval($ip); // otherwise it is capped at 127.255.255.255

$a=($ip>>24)&255;
$b=($ip>>16)&255;
$c=($ip>>8)&255;
$d=$ip&255;

return "$a.$b.$c.$d";
}
To Top