string

Bir dize string türünde bir sayıl değer olup bir dizi tek bayta eşdeğer karakterden oluşur. Yani, olası karakter sayısı 256'dan ibarettir. Bu yüzden PHP Unicode için yerleşik desteğe sahip olamıyor. Dize türünün ayrıntıları belgesine bakınız.

Bilginize: PHP 7.0.0 ve sonrasında, 64 bitlik derlemelerde dize uzunluğu ile ilgili bir sınırlama yoktur. 32 bitlik derlemelerde ve erken dönem sürümlerde dize uzunluğu en fazla 2GB (2147483647 bayt) olabilir.

Sözdizimi

string türünde bir sayıl dört şekilde belirtilebilir:

Tek tırnaklı dizeler

Bir dizeyi belirtmenin en basit yolu dizeyi tek tırnak (') imlerinin arasına almaktır.

Tek tırnaklı bir dize içinde tek tırnağı sayıl değeriyle kullanmak isterseniz önüne bir tersbölü imi getirmelisiniz (\). Bir tersbölü imini sayıl değeriyle kullanmak isterseniz onun da önüne bir tersbölü imi getirmelisiniz (\\). Tersbölü imini bunlardan başka bir karakterin önünde kullanırsanız, tersbölü imi karakterle birlikte basılır. \r veya \n gibi özel anlamı olan öncelemeler özel anlamı yoksayılarak olduğu gibi basılır.

Bilginize: çift tırnak ve yorumlu metin sözdizimlerinin aksine, değişkenler ve özel karakterlerin öncelemleri tek tırnaklı dizelerin içinde kullanıldıklarında yorumlanmazlar.

<?php
echo 'Bu basit bir dizedir';

echo 
'Dizgelerin içinde satırsonu karakterlerini
tıpkı buradaki gibi
kullanabilirsiniz'
;

// Çıktısı: Arnold dedi ki: "I'll be back"
echo 'Arnold dedi ki: "I\'ll be back"';

// Çıktısı: You deleted C:\*.*?
echo 'You deleted C:\\*.*?';

// Çıktısı: You deleted C:\*.*?
echo 'You deleted C:\*.*?';

// Çıktısı: This will not expand: \n a newline
echo 'This will not expand: \n a newline';

// Çıktısı: Variables do not $expand $either
echo 'Variables do not $expand $either';
?>

Çift tırnaklı dizeler

Eğer bir dize çift tırnak (") içine alınmışsa PHP, aşağıdaki özel karakter öncelemlerini yorumlayacaktır:

Tersbölü ile öncelenmiş karakterler
Öncelem Anlamı
\n satırsonu (LF veya ASCII 10 (0x0A))
\r satırbaşı (CR veya ASCII 13 (0x0D))
\t yatay sekme (HT veya ASCII 9 (0x09))
\v düşey sekme (VT veya ASCII 11 (0x0B)) (PHP 5.2.5 ve sonrası)
\e escape (ESC veya ASCII 27 (0x1B) (PHP 5.4.4 ve sonrası)
\f sayfa ileri (FF veya ASCII 12 (0x0C)) (PHP 5.2.5 ve sonrası)
\\ tersbölü
\$ dolar imi
\" çift tırnak
\[0-7]{1,3} Bu düzenli ifade ile eşleşen dizilim, karakterin sekizlik gösterimi olup bir bayta sığmak için sessizce taşar (örn, "\400" === "\000").
\x[0-9A-Fa-f]{1,2} Bu düzenli ifade ile eşleşen dizilim, karakterin onaltılık gösterimidir.
\u{[0-9A-Fa-f]+} Bu düzenli ifade ile eşleşen dizilim bir Unicode karakter kodu olup, dizeye karakter kodunun UTF-8 gösterimini çıktılar (PHP 7.0.0'da eklendi).

Tersbölü imini bunlardan başka bir karakterin önünde kullanırsanız, tersbölü imi karakterle birlikte basılır. PHP 5.1.1'den önce, \{$var} içindeki tersbölü imi basılmıyordu.

Çift tırnaklı dizelerin en önemli özelliği içerdiği değişkenlerin yorumlanmasıdır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için Değişken çözümleme bölümüne bakınız.

Yorumlu metinler

Bir dizenin sınırlarını belirlemenin üçüncü yolu, yorumlu metin sözdizimidir. Bir yorumlu metin daima <<< karakterleri ile başlar ve hemen ardından bir betimleyici ve bir satırsonu karakteri gelir. Asıl dize satırsonu karakterinden sonra yer alır. Dizgenin sonunu belirtmek üzere dizenin sonuna, baştaki betimleyici konur.

Kapanış betimleyicisinin dizeden sonraki satırın başında olması gerekir. Ayrıca, betimleyici PHP'deki diğer isimlere uygulanan kurallara uygun olmalıdır: Sadece bir harfle veya alt çizgi imi ile başlayabilir; sadece harfler, rakamlar veya alt çizgi imleri içerebilir.

Uyarı

Kapanış betimleyicisinin bulunduğu satırda betimleyicinin hemen ardına konan muhtemel bir noktalı virgül (;) dışında hiçbir karakter bulunmaması çok önemli olup buna özellikle dikkat etmelisiniz. Yani, betimleyici özellikle girintilenmemeli; noktalı virgülden önce ve sonra herhangi bir boşluk karakteri bulunmamalıdır. Ayrıca, kapanış betimleyicisinden hemen önce gelen karakterin yerel işletim sistemine özgü satırsonu karakteri olması çok önemlidir. Bu karakter Unix ve macOS için \n'dir. Kapanış betimleyicisinden (ve olası noktalı virgül karakterinden) sonraki karakter de böyle bir satırsonu karakteri olmalıdır.

Eğer bu kurallara uyulmaz ve kapanış betimleyicisinin etrafı temiz tutulmazsa kapanış betimleyicisi algılanamayacağından PHP kapanış betimleyicisini aramaya devam edecektir. Eğer dosyanın sonuna kadar uygun bir kapanış betimleyicisi bulunamazsa son satırda bir çözümleme hatası oluşacaktır.

Yorumlu metinler sınıf özelliklerini ilklendirmek için kullanılamazlar. PHP 5.3'ten beri bu sınırlama sadece değişken içeren yorumlu metinler için geçerlidir. Bunun yerine yorumsuz metinler kullanılabilir.

Örnek 1 - Geçersiz örnek

<?php
class foo {
    public 
$bar = <<<EOT
bar
    EOT;
}
// Betimleyici girintilenmez
?>

Örnek 2 - Geçerli örnek

<?php
class foo {
    public 
$bar = <<<EOT
bar
EOT;
}
?>

Yorumlu metinler sınıf özelliklerini ilklendirmek için kullanılamaz. PHP 5.3 ve sonrasında, bu sınırlama sadece değişken içeren yorumlu metinler için geçerlidir.

Yorumlu metinler tıpkı çift tırnaklı dizeler gibi davranırlar. Yorumlu metin çift tırnaklar arasına alınmaz ve metin içindeki çift tırnak imlerinin tersbölü ile öncelenmesi gerekmez, ancak yukarıda çift tırnaklı dizeler için belirtilen öncelem kodları kullanılabilir. Değişkenler yorumlanır, fakat yorumlanan metin içinde yer alan karmaşık değişkenler ifade edilirken dizelerde dikkate alınması gerekenler yorumlu metinlerde de dikkate alınmalıdır.

Örnek 3 - Yorumlu metin örneği

<?php
$str 
= <<<EOD
Yorumlu metin sözdizimi
kullanılarak çok sayıda
satıra bölünmüş dize örneği.
EOD;

/* Değişkenlerin de kullanıldığı daha karmaşık bir örnek */
class foo
{
    var 
$foo;
    var 
$bar;

    function 
__construct()
    {
        
$this->foo 'Foo';
        
$this->bar = array('Bar1''Bar2''Bar3');
    }
}

$foo = new foo();
$name 'Kimimben';

echo <<<EOT
Adım "$name" ve işim $foo->foo basmak.
Şimdi 
{$foo->bar[1]} basıyorum.
Bu büyük 'A' basmalı: \x41\n
EOT;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Adım "Kimimben" ve işim Foo basmak.
Şimdi Bar2 basıyorum.
Bu büyük 'A' basmalı: A

Ayrıca işlev değiştirgesinde veri aktarırken de yorumlu metin kullanılabilir:

Örnek 4 - Değiştirgelerde yorumlu metin kullanımı

<?php
var_dump
(array(<<<EOD
foobar!
EOD
));
?>

PHP 5.3.0 ve sonrasında, duruk değişkenleri ve sınıf özelliklerini veya sabitlerini yorumlu metin sözdizimini kullanarak ilklendirmek mümkündür:

Örnek 5 - Duruk değer olarak yorumlu metin kullanımı

<?php
// Duruk değişkenler
function foo()
{
  static 
$bar = <<<LABEL
Burada  hiçbir şey yok...
LABEL;
}

// Sınıf özellikleri ve sabitleri
class foo
{
  const 
BAR = <<<FOOBAR
Sınıf sabiti örneği
FOOBAR;

  public 
$baz = <<<FOOBAR
Özellik örneği
FOOBAR;
}
?>

PHP 5.3.0 ve sonrasında, yorumlu metinlerin açılış betimleyicisi seçimlik olarak çift tırnaklarla kapatılabilir:

Örnek 6 - Yorumlu metin bildiriminde çift tırnak kullanımı

<?php
echo <<<"TIRNAKLI"
Merhaba Dünya!
TIRNAKLI;
?>

Yorumsuz metinler

Yorumlu metinlerin çift tırnaklı dizelere karşılık gelmesi gibi yorumsuz metinler de tek tırnaklı dizelere karşılık gelir. Yorumsuz metinler de yorumlular gibi belirtilir ama, yorumsuz metin içinde çözümleme yapılmaz. Yorumsuz metinler, PHP kodlarını veya büyük metin bloklarını herhangi bir önlem almaksızın içine yerleştirmek için elverişlidirler. Belirtilen metin bloğunun çözümlenmemesinden dolayı SGML'nin <![CDATA[ ]]> oluşumu ile benzer özelliklere sahiptir.

Yorumsuz metin de yorumlu metindeki <<< dizesini kullanır fakat betimleyicisi tek tırnak içine alınır; yani, şuna benzer: <<<'EOT'. Yorumlu metin için geçerli tüm diğer kurallar yorumsuz metin için de geçerlidir; özellikle de kapanış betimleyici ile ilgili olanlar.

Örnek 7 - Yorumsuz metin örneği

<?php
$str 
= <<<'EOD'
Yorumlu metin sözdizimi
kullanılarak çok sayıda
satıra bölünmüş dize örneği.
EOD;

/* Değişkenli daha karmaşık bir örnek. */
class foo
{
    public 
$foo;
    public 
$bar;

    function 
__construct()
    {
        
$this->foo 'Foo';
        
$this->bar = array('Bar1''Bar2''Bar3');
    }
}

$foo = new foo();
$name 'Kimimben';

echo <<<'EOT'
İsmim "$name" ve işim $foo->foo basmak.
Artık {$foo->bar[1]} basıyorum.
Bu büyük 'A' basmalı: \x41
EOT;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

İsmim "$name" ve işim $foo->foo basmak.
Artık {$foo->bar[1]} basıyorum.
Bu büyük 'A' basmalı: \x41

Örnek 8 - Duruk veri örneği

<?php
class foo {
    public 
$bar = <<<'EOT'
bar
EOT;
}
?>

Bilginize:

Yorumlu metin desteği PHP 5.3.0'da eklenmiştir.

Değişken çözümleme

Bir dize çift tırnaklar arasında veya bir yorumlu metin olarak belirtilmişse içindeki değişkenler çözümlenir.

İki sözdizimi türü vardır: Biri basit, diğeri karmaşık. Basit sözdizimi en çok kullanılanı ve elverişli olanıdır; bir değişken, bir dizi değeri veya bir nesne özelliğini bir dize içinde en az çabayla kullanmayı sağlar.

Karmaşık sözdizimi ifadeyi sarmalayan kaşlı ayraçlar biçiminde kendini gösterir.

Basit Sözdizimi

Çözümleyici, bir dolar imine ($) rastlandığında, geçerli bir değişken ismi oluşturmak için alabildiği bütün dizecikleri açgözlülükle toplar. Değişken isminin kaşlı ayraçlar arasına alınması ismin sonunun açıkça belirtilmesini sağlar.

<?php
$juice 
"apple";

echo 
"He drank some $juice juice.".PHP_EOL;

// Geçersiz. "s" değişken ismi olarak geçerli karakterdir fakat, değişken: $juice.
echo "He drank some juice made of $juices.";

// Geçerli. Kaşlı ayraçların içine alınarak değişken isminin bitimi açıkça belirtilmiş
echo "He drank some juice made of ${juice}s.";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

He drank some apple juice.
He drank some juice made of .
He drank some juice made of apples.

Bir dizi indisi veya bir nesne özelliği de benzer şekilde çözümlenebilir. Dizi indislerinde indis sonunu, kapayan köşeli ayraç (]) belirler. Aynı kural, basit değişkenler olarak nesne özelliklerine de uygulanır.

Örnek 9 - Basit sözdizimi örneği

<?php
$juices 
= array("apple""orange""koolaid1" => "purple");

echo 
"He drank some $juices[0] juice.".PHP_EOL;
echo 
"He drank some $juices[1] juice.".PHP_EOL;
echo 
"He drank some $juices[koolaid1] juice.".PHP_EOL;

class 
people {
    public 
$john "John Smith";
    public 
$jane "Jane Smith";
    public 
$robert "Robert Paulsen";
    
    public 
$smith "Smith";
}
$people = new people();

echo 
"$people->john drank some $juices[0] juice.".PHP_EOL;
echo 
"$people->john then said hello to $people->jane.".PHP_EOL;
echo 
"$people->john's wife greeted $people->robert.".PHP_EOL;
echo 
"$people->robert greeted the two $people->smiths."// Won't work
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

He drank some apple juice.
He drank some orange juice.
He drank some purple juice.
John Smith drank some apple juice.
John Smith then said hello to Jane Smith.
John Smith's wife greeted Robert Paulsen.
Robert Paulsen greeted the two .

PHP 7.1.0 ve sonrasında negatif sayısal indisler desteklenir.

Örnek 10 Negative numeric indices

<?php
$string 
'string';
echo 
"The character at index -2 is $string[-2]."PHP_EOL;
$string[-3] = 'o';
echo 
"Changing the character at index -3 to o gives $string."PHP_EOL;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

The character at index -2 is n.
Changing the character at index -3 to o gives strong.

Bunlardan daha karmaşık herşey için karmaşık sözdizimini kullanmalısınız.

Karmaşık (kaşlı ayraçlı) sözdizimi

Buna karmaşık denmesinin sebebi sözdiziminin karmaşıklığı değil, karmaşık ifadelerin kullanımını mümkün kılmasıdır.

Herhangi bir sayıl değer, dizi elemanı veya nesne özelliği bir dize içinde bu sözdizimi ile yer alabilir. İfade basitçe dize dışındaki gösterimiyle yazılıp { ve } arasına alınır. { öncelenemeyeceğinden bu sözdizimi sadece $ iminin { iminin hemen ardında yer aldığı durumlarda tanınır. {\$ kullanımı bir sayıl {$ alınmasıyla sonuçlanır. Bazı örnekler:

<?php
// Tüm hataları görelim
error_reporting(E_ALL);

$şahane 'harika';

// Çalışmaz, çıktısı: Bu çok { harika}
echo "Bu çok { $şahane}";

// Çalışır, çıktısı: Bu çok harika
echo "Bu çok {$şahane}";

// Çalışır
echo "Bu karenin bir kenarı {$square->width}00 santimetre uzunluktadır.";

// Çalışır, tırnaklı anahtarlar sadece kaşlı ayraç sözdizimi kullanılarak çalışır
echo "Bu çalışır: {$arr['key']}";


// Çalışır
echo "Bu çalışır: {$arr[4][3]}";

// $foo[bar] bir dize dışında neden yanlışsa bu da o yüzden yanlıştır.
// Yani, bu yine de çalışır fakat PHP önce foo adında bir sabit
// arayacağından çalışır; bununla birlikte E_NOTICE seviyesinde
// bir hata oluşacaktır (tanımsız sabit).
echo "Bu yanlış: {$arr[foo][3]}";

// Çalışır. Çok boyutlu dizileri dizelerin içinde kullanılırken,
// dizileri daima kaşlı ayraçlar arasına alın.
echo "Bu çalışır: {$arr['foo'][3]}";

// Çalışır.
echo "Bu çalışır: " $arr['foo'][3];

echo 
"Bu da çalışır: {$obj->values[3]->name}";

echo 
"$name adlı değişkenin değeri: {${$name}}";

echo 
"Adı getName() işlevinin dönüş değeri olan değişkenin değeri: {${getName()}}";

echo 
"Adı \$object->getName() yönteminin dönüş değeri olan değişkenin değeri: {${$object->getName()}}";

// Çalışmaz, çıktısı: This is the return value of getName(): {getName()}
echo "This is the return value of getName(): {getName()}";
?>

Bu sözdizimini kullanan dizeler içindeki değişkenler üzerinden de sınıf özelliklerine erişmek mümkündür.

<?php
class foo {
    var 
$bar 'I am bar.';
}

$foo = new foo();
$bar 'bar';
$baz = array('foo''bar''baz''quux');
echo 
"{$foo->$bar}\n";
echo 
"{$foo->{$baz[1]}}\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

 I am bar.
 I am bar.

Bilginize:

İşlev ve yöntem çağrılarının, duruk sınıf değişkenlerinin ve sınıf sabitlerinin {$} içinde çağrılması PHP 5'ten beri çalışmaktadır. Erişilen değer, dizenin tanımlandığı etki alanındaki bir değişkenin ismi olarak yorumlanır. Kaşlı ayraçların tek başına kullanımı ({}), duruk sınıf değişkenlerinin veya sınıf sabitlerinin değerlerine veya işlev ve yöntemlerin dönüş değerlerine erişim için kullanılmaz.

<?php
// Tüm hatalar gösterilsin.
error_reporting(E_ALL);

class 
beers {
    const 
softdrink 'rootbeer';
    public static 
$ale 'ipa';
}

$rootbeer 'A & W';
$ipa 'Alexander Keith\'s';

// Bu çalışır; çıktısı: I'd like an A & W
echo "I'd like an {${beers::softdrink}}\n";

// Bu da çalışır; çıktısı: I'd like an Alexander Keith's
echo "I'd like an {${beers::$ale}}\n";
?>

Dizge erişimi ve karaktere göre değişiklik

Dizgelerin içindeki karakterlere, dizilerin köşeli ayraçları arasında karakterin dizinin başlangıcından itibaren (ilk karakterin indisi sıfır olmak üzere) kaçıncı karakter olduğu belirtilerek ($dize[42] gibi) erişilebilir veya o karakterde değişiklik yapılabilir. Dizgeler bu nedenle bir karakter dizisi olarak düşünülür. 1 karakterden fazlasını elde etmek veya yer değiştirmek isterseniz substr() ve substr_replace() işlevlerini kullanabilirsiniz.

Bilginize: PHP 7.1.0 ve sonrasında, negatif dize başlangıçları da desteklenmektedir. Öncesinde, bunların okunması boş bir dizeyle ve E_NOTICE çıktılanmasıyla, yazılması ise dizenin olduğu gibi bırakılması ve E_WARNING çıktılanması ile sonuçlanırdı.

Bilginize: Dizge karakterlerine ayrıca $str{42} biçeminde kaşlı ayraçlar kullanılarak da erişilebilir

Uyarı

Karakter indisi olarak dizenin uzunluğundan büyük bir değer belirtmek, dizenin sonuna boşlukların eklenmesine sebep olur. Tamsayı olmayan indis değerleri tamsayıya dönüştürülür. Kuraldışı indis belirtimi E_WARNING'e sebep olur. Atanmış bir dizenin sadece ilk karakteri kullanılır. PHP 7.1.0 ve sonrasında, boş dize ataması ölümcül hata ile sonuçlanır. Evvelce, bir NULL bayt atanırdı.

Uyarı

Dahili olarak, PHP dizeleri bayt dizileridir. Sonuç olarak, dizi ayraçları kullanarak bir dizeye erişmek ve değişklik yapmak, çok baytlı gösterimde güvenli değildir. Bu işlem dizelere sadece ASCII gibi tek baytlık kodlamalarda yapılmalıdır.

Bilginize: PHP 7.1.0 ve sonrasında, boş dize üzerinde boş indis işleci kullanımı ölümcül hataya yol açar. Evvelce, boş dize sessizce bir diziye dönüştürülürdü.

Örnek 11 - Bazı dize örnekleri

<?php
// Dizgenin ilk karakterini alalım
$str 'This is a test.';
$first $str[0];

// Dizgenin üçüncü karakterini alalım
$third $str[2];

// Dizgenin son karakterini alalım
$str 'This is still a test.';
$last $str[strlen($str)-1];

// Dizgenin son karakterini değiştirelim
$str 'Look at the sea';
$str[strlen($str)-1] = 'e';

?>

PHP 5.4 ve sonrasında, dizi başlangıçları ya tamsayı ya da tamsayı benzeri dize olmalıdır, aksi takdirde bir uyarı çıktılanır. Evvelce, "foo" gibi bir başlangıç belirtimi sessizce 0 belirtimi olarak ele alınırdı.

Örnek 12 - PHP 5.3 ve PHP 5.4 arasındaki farklar

<?php
$str 
'abc';

var_dump($str['1']);
var_dump(isset($str['1']));

var_dump($str['1.0']);
var_dump(isset($str['1.0']));

var_dump($str['x']);
var_dump(isset($str['x']));

var_dump($str['1x']);
var_dump(isset($str['1x']));
?>

Yukarıdaki örneğin PHP 5.3 çıktısı:

string(1) "b"
bool(true)
string(1) "b"
bool(true)
string(1) "a"
bool(true)
string(1) "b"
bool(true)

Yukarıdaki örneğin PHP 5.4 çıktısı:

string(1) "b"
bool(true)

Warning: Illegal string offset '1.0' in /tmp/t.php on line 7
string(1) "b"
bool(false)

Warning: Illegal string offset 'x' in /tmp/t.php on line 9
string(1) "a"
bool(false)
string(1) "b"
bool(false)

Bilginize:

Diğer türlerdeki değişkenlere (uygun arayüzleri gerçekleyen nesneler ve diziler hariç) [] veya {} kullanarak erişme çabası NULL dönmesiyle sonuçlanır.

Kullanışlı işlevler ve işleçler

Dizgeler '.' (nokta) işleci kullanılarak ardarda eklenebilir. '+' (toplama) işlecinin bu amaçla kullanımının yararsız oluşuna dikkat ediniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Dizge İşleçleri belgesine bakınız.

Dizgelerde değişiklik yapmak için çok sayıda yararlı işlev mevcuttur.

Genel işlevler için Dize İşlevlerine, ileri düzey bul ve değiştir işlevselliği için Perl uyumlu düzenli ifade işlevlerine bakınız.

Ayrıca, URL dizeleri için işlevler ve dizeleri şifrelemek veya şifrelerini çözmek için Sodium ve Hash işlevleri vardır.

Son olarak, karakter türü işlevlerine de bakabilirsiniz.

Dizgeye dönüşüm

Bir değer bir dizeye (string) tür çarpıtması veya strval() işleviyle dönüştürülür. Bir dizenin gerekli olduğu ifade bağlamlarında dizeye dönüşüm özdevinimli olarak gerçekleşir. Bu genellikle, echo veya print işlevleri kullanılırken veya bir değişken bir dize ile karşılaştırılırken gerçekleşir. Aşağıdakilere, Türler ve Tür Dönüşümü bölümlerinde daha ayrıntılı değinilmiştir. Ayrıca, settype() işlevine de bakabilirsiniz.

boolean türündeki TRUE değeri string türündeki "1" değerine dönüştürülür. boolean türündeki FALSE değeri string türündeki "" değerine (boş dizeye) dönüştürülür. Bu şekilde, boolean ve string değerler arasında her iki yönde de dönüşüm yapılabilmektedir.

integer veya float türünde bir değerin string türüne dönüşümü sayının dizesel gösterimiyle (üstel gösterim dahil) sonuçlanır. Kayan noktalı sayılar üstel gösterim kullanılarak dönüştürülebilir (4.1E+6 gibi).

Bilginize:

Ondalık nokta karakteri betiğin çalıştığı yerele (LC_NUMERIC) özgüdür. Bakınız: setlocale() işlevi.

Diziler daima "Array" dizesine dönüştürülür; bundan dolayı echo ve print bir dizinin içeriğini kendiliklerinden gösteremezler. Tek bir dizi elemanını görüntüleyebilmek için echo $arr['foo'] gibi bir oluşum kullanınız. İçeriğin tamamının görüntülenebilmesiyle ilgili ipuçları için aşağıya bakınız.

object türleri string türüne dönüştürmek için __toString sihirli yöntemi kullanılmalıdır.

resource türler daima "Resource id #1" benzeri bir dizeye dönüştürülürler; buradaki 1, özkaynağa PHP tarafından çalışma anında atanan eşsiz bir sayıdır. Bu dizenin tam yapısı değişikliğe konu olduğundan güvenilmemelidir ve değişime tabi tutulmalıdır. Çalıştırılan bir betiğin (bir sayfa isteği veya CLI işlemi) ömrü boyunca, belirli bir özkaynak için daima benzersiz olacak ve yeniden kullanılabilir olmayacaktır. Özkaynağın türünü öğrenmek için get_resource_type() işlevini kullanınız.

NULL daima boş bir dizeye dönüştürülür.

Yukarıda bahsedildiği gibi, bir diziyi, nesneyi veya özkaynağı doğrudan dönüştürmek, bunların değerleri hakkında işe yarar hiçbir bilgi sağlamaz. Bu tür içerikleri daha verimli şekilde incelemek isterseniz print_r() ve var_dump() işlevlerine bakınız.

Çoğu PHP değeri kalıcı olarak saklamak amacıyla dizelere dönüştürülebilir. Bu yönteme dizeleştirme adı verilir ve serialize() işlevi tarafından gerçekleştirilir. Eğer PHP motoru WDDX desteğiyle derlenmişse PHP değerleri ayrıca iyi biçimli XML metin olarak da dizeleştirilebilir.

Dizgelerin sayılara dönüşümü

Bir dize, sayısal bir bağlamda değerlendirildiğinde sonuçlanacak değer ve türün nasıl belirleneceği aşağıda açıklanmıştır.

Dizge, '.', 'e' veya 'E' karakterlerini içermiyorsa ve sayısal değeri PHP_INT_MAX ile tanımlanan genişlikte bir tamsayı ise string tür bir integer tür olarak, aksi takdirde bir float olarak değerlendirilir.

Değerin dizenin başında belirtileceği varsayılır. Eğer dize geçerli bir sayısal veri ile başlıyorsa sayısal değer olarak bu kullanılır. Aksi takdirde değer 0 (sıfır) olacaktır. Geçerli sayısal veri isteğe bağlı bir işaret ile başlar, bir veya daha fazla sayıda rakam ile isteğe bağlı bir ondalık nokta içerebilir ve isteğe bağlı bir üstel gösterimle sona erer. Üs, 'e' veya 'E' harfini takibeden bir veya daha fazla rakamdan oluşur.

<?php
$foo 
"10.5";                // $foo float'tır (11.5)
$foo "-1.3e3";              // $foo float'tır (-1299)
$foo "bob-1.3e3";           // $foo integer'dir (1)
$foo "bob3";                // $foo integer'dir (1)
$foo "10 Small Pigs";       // $foo integer'dir (11)
$foo "10.2 Little Piggies"// $foo float'tır (14.2)
$foo "10.0 pigs " 1;          // $foo float'tır (11)
$foo "10.0 pigs " 1.0;        // $foo float'tır (11)
?>

Bu dönüşüm nakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için strtod(3) Unix kılavuz sayfasına bakınız.

Bu bölümdeki örneklerden birini denemek isterseniz örnekleri kopyala/yapıştır yöntemiyle aşağıdaki satıra yerleştirip neler olup bittiğini görebilirsiniz:

<?php
echo "\$foo==$foo; " gettype ($foo) . " türündedir<br />\n";
?>

Tamsayıya dönüştürerek C'deki gibi bir karakterin kodunu alabilmeyi beklemeyin. Karakter/ASCII kod dönüşümleri için ord() ve chr() işlevlerini kullanınız.

String Türü ve Ayrıntılar

PHP'de string türü bir bayt dizisi ve tampon uzumlığunu belirten bir tamsayı olarak gerçeklenmiştir. Bu baytların nasıl karakterlere dönüştüğü hakkında bir bilgiye sahip değildir, bu görev yazılımcıya bırakılmıştır. Bir dizeyi oluşturan değerlerle ilgili bir sınırlama yoktur. Özellikle 0 değerli baytlara (NUL baytlar) dizenin her yerinde izin verilir. (Bununla birlikte, bu kılavuzda "ikil olarak güvenli" olmadığı belirtilen bir kaç işlev, dizeleri, NULL baytından sonra verileri yok sayan kitaplıklara dağıtabilir.)

string türünün bu doğası, PHP'de neden ayrı bir bayt türünün olmadığını açıklar; bu rolü dizeler üstlenir. Örneğin metin veri döndürmeyen işlevler, ham veriyi bir ağ soketinden okuyup yine de dize döndürecektir.

PHP dizelere belli bir karakter kodlaması dayatmaz, dizelerin nasıl baytlara dönüştüğü merak edilebilir. Örneğin, "á" dizesi "\xE1" (ISO-8859-1), "\xC3\xA1" (UTF-8, C form), "\x61\xCC\x81" (UTF-8, D form) olarak mı yoksa olası başka bir gösterime göre mi kodlanacak? Bunun yanıtı, betiğin karakter kodlaması neyse ona göre karakterler kodlanır, olacaktır. Bu bakımdan, betik örneğin ISO-8859-1'de yazılmışsa dize de ISO-8859-1'de kodlanacaktır. Ancak, Zend Çokbaytlılık etkinse bu uygulanmaz; bu durumda betik keyfi bir kodlamada (açıkça belirtilmiş veya algılanmış olabilir) yazılabilir ve ardından belli bir dahili kodlamaya (dizeler için kullanılacak kodlama) dönüştürülebilir. Betiğin kodlanmasında (veya dahili kodlamada, Zend Çokbaytlılık etkin olmalıdır) bazı kısıtlamalar olduğunu unutmayın. Bu hemen hemen her zaman, bu kodlamanın UTF-8 veya ISO-8859-1 gibi ASCII'nin uyumlu bir üst kümesi olması gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, büyük/küçük harf durumlarında aynı bayt değerlerinin kullanılabildiği durum bağımlı kodlamaların sorunlu olabileceğini unutmayın.

Şüphesiz, kullanışlı olmak noktasında, metinler üzerinde çalışan işlevler dizenin nasıl kodlanacağına ilşkin bazı varsayımlarda bulunabilir. Ne yazık ki, işlevler arasında bu konuda çok farklı varsayımlar mevcuttur:

  • Bazı işlevler dizenin tek baytlı bir kodlamayla kodlanacağını varsayar, fakat bu baytları belli karakterlere yorumlama gereği duymazlar. substr(), strpos(), strlen() ve strcmp() işlevleri bu durumdadır. Bu işlevlerin bellek tamponlarında, yani baytlar ve bayt adresleriyle çalıştıkları için böyle oldukları düşünülebilir.
  • Diğer bir işlev grubu, dizgenin kodlamasının aktarıldığını ya da bir öntanımlı kodlamanın olduğunu varsayar. mbstring eklentisindeki işlevler ve htmlentities() böyledir.
  • Bir başka işlev grubu geçerli yereli kullanır (bak setlocale()), fakat bayt bayt çalışır. strcasecmp(), strtoupper() ve ucfirst() işlevi böyledir. Yani yerelle uyumlu olduğu sürece sadece tek baytlı kodlamaları kullanabilirler. Örneğin, strtoupper("á") eğer yerel doğru ayarlanmışsa ve á tek bayta çözümlenmişse "Á" döndürür. UTF-8 kodlamada doğru sonuç dönmeyebilir ve sonuçlanan dize geçerli yerele bağlı olarak bozunmuş ya da bozunmamış olabilir.
  • Son grup, dizenin belli bir kodlamayı, normal olarak UTF-8 kullandığını varsayar. intl ve PCRE eklentilerindeki işlevlerin çoğu böyledir (PCRE eklentilerindeki işlevlerde sadece u değiştircisi kullanıldığında). Özel kullanımlarından dolayı olsa da, utf8_decode() işlevi kodlamanın UTF-8 olduğunu varsayarken utf8_encode() işlevi ise ISO-8859-1 olduğunu varsayar.

Sonuç olarak, Unicode kullanarak doğru programların yazılması, çalışmayan ve büyük olasılıkla verileri bozacak işlevlerden itinayla kaçınmaya ve bunun yerine doğru davranan, genellikle intl ve mbstring eklentilerindeki işlevleri kullanmaya bağlıdır. Bununla birlikte, Unicode kodlamaları işleyebilen işlevleri kullanmak sadece başlangıçtır. Dilin sağladığı işlevler ne olursa olsun, asıl olan Unicode belirtimini bilmektir. Örneğin, sadece büyük ve küçük harfler olduğunu varsayan bir yazılım yanlış kabul yapıyor demektir.

add a note add a note

User Contributed Notes 26 notes

up
324
John
3 years ago
I've been a PHP programmer for a decade, and I've always been using the "single-quoted literal" and "period-concatenation" method of string creation. But I wanted to answer the performance question once and for all, using sufficient numbers of iterations and a modern PHP version. For my test, I used:

php -v
PHP 7.0.12 (cli) (built: Oct 14 2016 09:56:59) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies

------ Results: -------

* 100 million iterations:

$outstr = 'literal' . $n . $data . $int . $data . $float . $n;
63608ms (34.7% slower)

$outstr = "literal$n$data$int$data$float$n";
47218ms (fastest)

$outstr =<<<EOS
literal$n$data$int$data$float$n
EOS;
47992ms (1.64% slower)

$outstr = sprintf('literal%s%s%d%s%f%s', $n, $data, $int, $data, $float, $n);
76629ms (62.3% slower)

$outstr = sprintf('literal%s%5$s%2$d%3$s%4$f%s', $n, $int, $data, $float, $data, $n);
96260ms (103.9% slower)

* 10 million iterations (test adapted to see which of the two fastest methods were faster at adding a newline; either the PHP_EOL literal, or the \n string expansion):

$outstr = 'literal' . $n . $data . $int . $data . $float . $n;
6228ms (reference for single-quoted without newline)

$outstr = "literal$n$data$int$data$float$n";
4653ms (reference for double-quoted without newline)

$outstr = 'literal' . $n . $data . $int . $data . $float . $n . PHP_EOL;
6630ms (35.3% slower than double-quoted with \n newline)

$outstr = "literal$n$data$int$data$float$n\n";
4899ms (fastest at newlines)

* 100 million iterations (a test intended to see which one of the two ${var} and {$var} double-quote styles is faster):

$outstr = 'literal' . $n . $data . $int . $data . $float . $n;
67048ms (38.2% slower)

$outstr = "literal$n$data$int$data$float$n";
49058ms (1.15% slower)

$outstr = "literal{$n}{$data}{$int}{$data}{$float}{$n}"
49221ms (1.49% slower)

$outstr = "literal${n}${data}${int}${data}${float}${n}"
48500ms (fastest; the differences are small but this held true across multiple runs of the test, and this was always the fastest variable encapsulation style)

* 1 BILLION iterations (testing a completely literal string with nothing to parse in it):

$outstr = 'literal string testing';
23852ms (fastest)

$outstr = "literal string testing";
24222ms (1.55% slower)

It blows my mind. The double-quoted strings "which look so $slow since they have to parse everything for \n backslashes and $dollar signs to do variable expansion", turned out to be the FASTEST string concatenation method in PHP - PERIOD!

Single-quotes are only faster if your string is completely literal (with nothing to parse in it and nothing to concatenate), but the margin is very tiny and doesn't matter.

So the "highest code performance" style rules are:

1. Always use double-quoted strings for concatenation.

2. Put your variables in "This is a {$variable} notation", because it's the fastest method which still allows complex expansions like "This {$var['foo']} is {$obj->awesome()}!". You cannot do that with the "${var}" style.

3. Feel free to use single-quoted strings for TOTALLY literal strings such as array keys/values, variable values, etc, since they are a TINY bit faster when you want literal non-parsed strings. But I had to do 1 billion iterations to find a 1.55% measurable difference. So the only real reason I'd consider using single-quoted strings for my literals is for code cleanliness, to make it super clear that the string is literal.

4. If you think another method such as sprintf() or 'this'.$var.'style' is more readable, and you don't care about maximizing performance, then feel free to use whatever concatenation method you prefer!
up
92
gtisza at gmail dot com
8 years ago
The documentation does not mention, but a closing semicolon at the end of the heredoc is actually interpreted as a real semicolon, and as such, sometimes leads to syntax errors.

This works:

<?php
$foo
= <<<END
abcd
END;
?>

This does not:

<?php
foo
(<<<END
abcd
END;
);
// syntax error, unexpected ';'
?>

Without semicolon, it works fine:

<?php
foo
(<<<END
abcd
END
);
?>
up
17
garbage at iglou dot eu
4 years ago
You can use string like array of char (like C)

$a = "String array test";

var_dump($a);
// Return string(17) "String array test"

var_dump($a[0]);
// Return string(1) "S"

// -- With array cast --
var_dump((array) $a);
// Return array(1) { [0]=> string(17) "String array test"}

var_dump((array) $a[0]);
// Return string(17) "S"

- Norihiori
up
8
Ray.Paseur sometimes uses Gmail
1 year ago
md5('240610708') == md5('QNKCDZO')

This comparison is true because both md5() hashes start '0e' so PHP type juggling understands these strings to be scientific notation.  By definition, zero raised to any power is zero.
up
4
vseokdog at gmail dot com
1 year ago
Don't forget about new E_WARNING and E_NOTICE errors from PHP 7.1.x: they have been introduced when invalid strings are coerced using operators expecting numbers (+ - * / ** % << >> | & ^) or their assignment equivalents. An E_NOTICE is emitted when the string begins with a numeric value but contains trailing non-numeric characters, and an E_WARNING is emitted when the string does not contain a numeric value.

Example:
$foo = 1 + "bob-1.3e3"; 
$foo = "10.2 pigs " + 1.0;
Will produce: Warning: A non-numeric value encountered

Read more: https://www.php.net/manual/en/migration71.other-changes.php
up
24
lelon at lelon dot net
16 years ago
You can use the complex syntax to put the value of both object properties AND object methods inside a string.  For example...
<?php
class Test {
    public
$one = 1;
    public function
two() {
        return
2;
    }
}
$test = new Test();
echo
"foo {$test->one} bar {$test->two()}";
?>
Will output "foo 1 bar 2".

However, you cannot do this for all values in your namespace.  Class constants and static properties/methods will not work because the complex syntax looks for the '$'.
<?php
class Test {
    const
ONE = 1;
}
echo
"foo {Test::ONE} bar";
?>
This will output "foo {Test::one} bar".  Constants and static properties require you to break up the string.
up
17
og at gams dot at
13 years ago
easy transparent solution for using constants in the heredoc format:
DEFINE('TEST','TEST STRING');

$const = get_defined_constants();

echo <<<END
{$const['TEST']}
END;

Result:
TEST STRING
up
5
sideshowAnthony at googlemail dot com
4 years ago
Something I experienced which no doubt will help someone . . .
In my editor, this will syntax highlight HTML and the $comment:

$html = <<<"EOD"
<b>$comment</b>
EOD;

Using this shows all the same colour:

$html = <<<EOD
<b>$comment</b>
EOD;

making it a lot easier to work with
up
10
chAlx at findme dot if dot u dot need
12 years ago
To save Your mind don't read previous comments about dates  ;)

When both strings can be converted to the numerics (in ("$a" > "$b") test) then resulted numerics are used, else FULL strings are compared char-by-char:

<?php
var_dump
('1.22' > '01.23'); // bool(false)
var_dump('1.22.00' > '01.23.00'); // bool(true)
var_dump('1-22-00' > '01-23-00'); // bool(true)
var_dump((float)'1.22.00' > (float)'01.23.00'); // bool(false)
?>
up
3
mark at manngo dot net
3 years ago
I though that it would be helpful to add this comment so that the information at least appears on the right page on the PHP site.

Note that if you intend to use a double-quoted string with an associative key, you may run into the T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE error. Some regard this as one of the less obvious error messages.

An expression such as:

<?php
    $fruit
=array(
       
'a'=>'apple',
       
'b'=>'banana',
       
//    etc
   
);

    print
"This is a $fruit['a']";    //    T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE
?>

will definitely fall to pieces.

You can resolve it as follows:

<?php
   
print "This is a $fruit[a]";    //    unquote the key
   
print "This is a ${fruit['a']}";    //    Complex Syntax
   
print "This is a {$fruit['a']}";    //    Complex Syntax variation
?>

I have a personal preference for the last variation as it is more natural and closer to what the expression would be like outside the string.

It’s not clear (to me, at least) why PHP misinterprets the single quote inside the expression but I imagine that it has something to do with the fact quotes are not part of the value string — once the string is already being parsed the quotes just get in the way … ?
up
8
headden at karelia dot ru
11 years ago
Here is an easy hack to allow double-quoted strings and heredocs to contain arbitrary expressions in curly braces syntax, including constants and other function calls:

<?php

// Hack declaration
function _expr($v) { return $v; }
$_expr = '_expr';

// Our playground
define('qwe', 'asd');
define('zxc', 5);

$a=3;
$b=4;

function
c($a, $b) { return $a+$b; }

// Usage
echo "pre {$_expr(1+2)} post\n"; // outputs 'pre 3 post'
echo "pre {$_expr(qwe)} post\n"; // outputs 'pre asd post'
echo "pre {$_expr(c($a, $b)+zxc*2)} post\n"; // outputs 'pre 17 post'

// General syntax is {$_expr(...)}
?>
up
6
php at richardneill dot org
7 years ago
Leading zeroes in strings are (least-surprise) not treated as octal.
Consider:
  $x = "0123"  + 0;  
  $y = 0123 + 0;
  echo "x is $x, y is $y";    //prints  "x is 123, y is 83"
in other words:
* leading zeros in numeric literals in the source-code are interpreted as "octal", c.f. strtol().
* leading zeros in strings (eg user-submitted data), when cast (implicitly or explicitly) to integer are ignored, and considered as decimal, c.f. strtod().
up
6
steve at mrclay dot org
12 years ago
Simple function to create human-readably escaped double-quoted strings for use in source code or when debugging strings with newlines/tabs/etc.

<?php
function doubleQuote($str) {
   
$ret = '"';
    for (
$i = 0, $l = strlen($str); $i < $l; ++$i) {
       
$o = ord($str[$i]);
        if (
$o < 31 || $o > 126) {
            switch (
$o) {
                case
9: $ret .= '\t'; break;
                case
10: $ret .= '\n'; break;
                case
11: $ret .= '\v'; break;
                case
12: $ret .= '\f'; break;
                case
13: $ret .= '\r'; break;
                default:
$ret .= '\x' . str_pad(dechex($o), 2, '0', STR_PAD_LEFT);
            }
        } else {
            switch (
$o) {
                case
36: $ret .= '\$'; break;
                case
34: $ret .= '\"'; break;
                case
92: $ret .= '\\\\'; break;
                default:
$ret .= $str[$i];
            }
        }
    }
    return
$ret . '"';
}
?>
up
1
jonijnm at example dot com
3 years ago
Both should work :(

<?php

class Testing {
    public static
$VAR = 'static';
    public const VAR =
'const';
   
    public function
sayHelloStatic() {
        echo
"hello: {$this::$VAR}";
    }
   
    public function
sayHelloConst() {
        echo
"hello: {$this::VAR}"; //Parse error:  syntax error, unexpected '}', expecting '['
   
}
}

$obj = new Testing();
$obj->sayHelloStatic();
$obj->sayHelloConst();
up
1
nospam at nospam dot com
4 years ago
Beware that consistent with "String conversion to numbers":

<?php

if ('123abc' == 123) echo '(intstr == int) incorrectly tests as true.';

// Because one side is a number, the string is incorrectly converted from intstr to int, which then matches the test number.

// True for all conditionals such as if and switch statements (probably also while loops)!

// This could be a huge security risk when testing/using/saving user input, while expecting and testing for only an integer.

// It seems the only fix is for 123 to be a string as '123' so no conversion happens.

?>
up
5
Richard Neill
13 years ago
Unlike bash, we can't do
  echo "\a"       #beep!

Of course, that would be rather meaningless for PHP/web, but it's useful for PHP-CLI. The solution is simple:  echo "\x07"
up
0
greenbluemoonlight at gmail dot com
2 months ago
<?php
\\Example # 10 Simple Syntax - Solution for the last "echo" line.

class people {
    public
$john = "John Smith";
    public
$jane = "Jane Smith";
    public
$robert = "Robert Paulsen";

    public
$smith = "Smith";
}

$people = new people();

echo
"$people->john then said hello to $people->jane.".PHP_EOL;
echo
"$people->john's wife greeted $people->robert.".PHP_EOL;
echo
"$people->robert greeted the two $people->smiths";
\\
Won't work
\\Outputs: Robert Paulsen greeted the two

/**Solution:**\

echo "$people->robert greeted the two $people->smith\x08s";

\\Will work
\\Outputs: Robert Paulsen greeted the two Smiths

?>
up
3
atnak at chejz dot com
16 years ago
Here is a possible gotcha related to oddness involved with accessing strings by character past the end of the string:

$string = 'a';

var_dump($string[2]);  // string(0) ""
var_dump($string[7]);  // string(0) ""
$string[7] === '';  // TRUE

It appears that anything past the end of the string gives an empty string..  However, when E_NOTICE is on, the above examples will throw the message:

Notice:  Uninitialized string offset:  N in FILE on line LINE

This message cannot be specifically masked with @$string[7], as is possible when $string itself is unset.

isset($string[7]);  // FALSE
$string[7] === NULL;  // FALSE

Even though it seems like a not-NULL value of type string, it is still considered unset.
up
-1
necrodust44 at gmail dot com
6 years ago
String conversion to numbers.

Unfortunately, the documentation is not correct.

«The value is given by the initial portion of the string. If the string starts with valid numeric data, this will be the value used. Otherwise, the value will be 0 (zero).»

It is not said and is not shown in examples throughout the documentation that, while converting strings to numbers, leading space characters are ignored, like with the strtod function.

<?php
   
echo "     \v\f    \r   1234" + 1;    // 1235
   
var_export ("\v\f    \r   1234" == "1234");    // true
?>

However, PHP's behaviour differs even from the strtod's. The documentation says that if the string contains a "e" or "E" character, it will be parsed as a float, and suggests to see the manual for strtod for more information. The manual says

«A hexadecimal number consists of a "0x" or "0X" followed by a nonempty sequence of hexadecimal digits possibly containing a radix character, optionally followed by a binary exponent.  A binary exponent consists of a 'P' or 'p', followed by an optional plus or minus sign, followed by a nonempty sequence of decimal digits, and indicates multiplication by a power of 2.»

But it seems that PHP does not recognise the exponent or the radix character.

<?php
   
echo "0xEp4" + 1;     // 15
?>

strtod also uses the current locale to choose the radix character, but PHP ignores the locale, and the radix character is always 2E. However, PHP uses the locale while converting numbers to strings.

With strtod, the current locale is also used to choose the space characters, I don't know about PHP.
up
0
shd at earthling dot net
11 years ago
If you want a parsed variable surrounded by curly braces, just double the curly braces:

<?php
  $foo
= "bar";
  echo
"{{$foo}}";
?>

will just show {bar}. The { is special only if followed by the $ sign and matches one }. In this case, that applies only to the inner braces. The outer ones are not escaped and pass through directly.
up
-2
cvolny at gmail dot com
11 years ago
I commented on a php bug feature request for a string expansion function and figured I should post somewhere it might be useful:

using regex, pretty straightforward:
<?php
function stringExpand($subject, array $vars) {
   
// loop over $vars map
   
foreach ($vars as $name => $value) {
       
// use preg_replace to match ${`$name`} or $`$name`
       
$subject = preg_replace(sprintf('/\$\{?%s\}?/', $name), $value,
$subject);
    }
   
// return variable expanded string
   
return $subject;
}
?>

using eval() and not limiting access to only certain variables (entire current symbol table including [super]globals):

<?php
function stringExpandDangerous($subject, array $vars = array(), $random = true) {
   
       
// extract $vars into current symbol table
       
extract($vars);
       
       
$delim;
       
// if requested to be random (default), generate delim, otherwise use predefined (trivially faster)
       
if ($random)
           
$delim = '___' . chr(mt_rand(65,90)) . chr(mt_rand(65,90)) . chr(mt_rand(65,90)) . chr(mt_rand(65,90)) . chr(mt_rand(65,90)) . '___';
        else
           
$delim = '__ASDFZXCV1324ZXCV__'// button mashing...
       
        // built the eval code
       
$statement = "return <<<$delim\n\n" . $subject . "\n$delim;\n";
       
       
// execute statement, saving output to $result variable
       
$result = eval($statement);
       
       
// if eval() returned FALSE, throw a custom exception
       
if ($result === false)
            throw new
EvalException($statement);
       
       
// return variable expanded string
       
return $result;
    }
?>

I hope that helps someone, but I do caution against using the eval() route even if it is tempting.  I don't know if there's ever a truely safe way to use eval() on the web, I'd rather not use it.
up
-2
webmaster at rephunter dot net
14 years ago
Use caution when you need white space at the end of a heredoc. Not only is the mandatory final newline before the terminating symbol stripped, but an immediately preceding newline or space character is also stripped.

For example, in the following, the final space character (indicated by \s -- that is, the "\s" is not literally in the text, but is only used to indicate the space character) is stripped:

$string = <<<EOT
this is a string with a terminating space\s
EOT;

In the following, there will only be a single newline at the end of the string, even though two are shown in the text:

$string = <<<EOT
this is a string that must be
followed by a single newline

EOT;
up
-3
bishop
14 years ago
You may use heredoc syntax to comment out large blocks of code, as follows:
<?php
<<<_EOC
    // end-of-line comment will be masked... so will regular PHP:
    echo (
$test == 'foo' ? 'bar' : 'baz');
    /* c-style comment will be masked, as will other heredocs (not using the same marker) */
    echo <<<EOHTML
This is text you'll never see!       
EOHTML;
    function defintion(
$params) {
        echo 'foo';
    }
    class definition extends nothing     {
       function definition(
$param) {
          echo 'do nothing';
       }      
    }

    how about syntax errors?; = gone, I bet.
_EOC;
?>

Useful for debugging when C-style just won't do.  Also useful if you wish to embed Perl-like Plain Old Documentation; extraction between POD markers is left as an exercise for the reader.

Note there is a performance penalty for this method, as PHP must still parse and variable substitute the string.
up
-8
rkfranklin+php at gmail dot com
13 years ago
If you want to use a variable in an array index within a double quoted string you have to realize that when you put the curly braces around the array, everything inside the curly braces gets evaluated as if it were outside a string.  Here are some examples:

<?php
$i
= 0;
$myArray[Person0] = Bob;
$myArray[Person1] = George;

// prints Bob (the ++ is used to emphasize that the expression inside the {} is really being evaluated.)
echo "{$myArray['Person'.$i++]}<br>";

// these print George
echo "{$myArray['Person'.$i]}<br>";
echo
"{$myArray["Person{$i}"]}<br>";

// These don't work
echo "{$myArray['Person$i']}<br>";
echo
"{$myArray['Person'$i]}<br>";

// These both throw fatal errors
// echo "$myArray[Person$i]<br>";
//echo "$myArray[Person{$i}]<br>";
?>
up
-4
Hayley Watson
2 years ago
Any single expression, however complex, that starts with $ (i.e., a variable) can be {}-embedded in a double-quoted string:

<?php

echo "The expression {$h->q()["x}"]->p(9 == 0 ? 17 : 42)} gets parsed just as well as " . $h->q()["x}"]->p(9 == 0 ? 17 : 42) . " does.";

?>
up
-15
M. H. S.
1 year ago
<?php

// Its A Example for "Heredoc":

$n = 10;

$var_heredoc = <<<HEREDOC

Its A String For "
$var_heredoc" variable.

heredoc can expanding variables.
(example:
$n)

if you want not expanding, you need print " \ " befor variable.
(example: /
$n)

heredoc can use " /n, /t, /r, ... ".

heredoc = the string of double-qoutation;

        HEREDOC; -> its bad closing of heredoc!

HEREDOC;
// its a good closing of heredoc!

?>
To Top