CascadiaPHP 2024

Sihirli Yöntemler

Sihirli yöntemler, bir nesne üzerinde belirli eylemler gerçekleştirildiğinde PHP'nin öntanımlı eylemini geçersiz kılan özel yöntemlerdir.

Dikkat

__ ile başlayan tüm yöntem isimleri PHP tarafından ayrılmıştır. Bu nedenle, PHP'nin davranışını geçersiz kılmadıkça bu tür yöntem adlarının kullanılması önerilmez.

Aşağıdakiler sihirli yöntem olarak ele alınır: __construct(), __destruct(), __call(), __callStatic(), __get(), __set(), __isset(), __unset(), __sleep(), __wakeup(), __serialize(), __unserialize(), __toString(), __invoke(), __set_state(), __clone(), __debugInfo(), __clone() ve __debugInfo().

Uyarı

__construct(), __destruct() ve __clone() hariç tüm sihirli yöntemler mutlaka public olarak bildirilmelidir, aksi takdirde bir E_WARNING çıktılanır. PHP 8.0.0 öcesinde, __sleep(), __wakeup(), __serialize(), __unserialize() ve __set_state() sihirli yöntemleri için böyle bir uyarı yapılmazdı.

Uyarı

Bir sihirli yöntemin tanımında yapılan tür bildirimleri bu belgede açıklandığı gibi yapılmalıdır. Aksi takdirde, ölümcül hata çıktılanır. PHP 8.0.0 öncesinde hiçbir uyarı yapılmazdı. Bundan başka, __construct() ve __destruct() yöntemleri de bir dönüş türü bildirmemelidir, yoksa ölümcül hata oluşur.

__sleep() ve __wakeup()

public __sleep(): array
public __wakeup(): void

serialize() işlevi, sınıfın __sleep() adında sihirli bir işleve sahip olup olmadığına bakar. Böyle bir işlev varsa herhangi bir dizileştirme işleminden önce bu işlev çalıştırılır. Bu işlev ile nesne üzerinde temizlik yapılabilir ve dizileştirilmesi gereken nesnenin tüm değişken isimlerinin bir dizi halinde döndürülmesi sağlanabilir. Eğer işlev hiçbir şey döndürmemişse null dizileştirilir ve bir E_NOTICE çıktılanır.

Bilginize:

Ebeveyn sınıflardaki private özelliklerin isimlerini döndürmek __sleep() için imkansızdır. Bu yapılırsa E_NOTICE seviyesinde bir hata iletisi çıktılanır. Bunun yerine Serializable arayüzünü kullanılabilir.

Bilginize:

PHP 8.0.0 ve sonrasında, __sleep() işlevinden dizi olmayan bir değerin döndürülmesi uyarı üretimine sebep olur. Evvelce, bildirim üretimine sebep oluyordu.

__sleep() işlevinin asıl kullanım amacı askıdaki veriyi göndermek gibi temizliğe benzer işlemler yapmaktır. Ayrıca, tümüyle kaydedilmesi gerekmeyen büyük bir nesne sözkonusu olduğunda da bu işlevden yararlanılabilir.

unserialize() işlevi tersine bir işlem yaparak __wakeup() adında bir sihirli işlevin varlığını araştırır. Böyle bir işlev varsa, bu işlev nesnenin sahip olduğu tüm özkaynakları yeniden oluşturabilir.

__wakeup() işlevinin asıl kullanım amacı, dizileştirme sırasında kaybedilebilen veritabanı bağlantılarını yeniden oluşturmak ve diğer ilklendirme işlemlerini yeniden yapmaktır.

Örnek 1 - Uyutma ve uyandırma

<?php
class Bağlantı
{
protected
$hat;
private
$dsn, $kullanıcı, $parola, $db;

public function
__construct($dsn, $kullanıcı, $parola, $db)
{
$this->dsn = $dsn;
$this->kullanıcı = $kullanıcı;
$this->parola = $parola;
$this->db = $db;
$this->bağlan();
}

private function
bağlan()
{
$this->hat = new PDO($this->dsn, $this->kullanıcı, $this->parola);
}

public function
__sleep()
{
return array(
'dsn', 'kullanıcı', 'parola');
}

public function
__wakeup()
{
$this->bağlan();
}
}
?>

__serialize() ve __unserialize()

public __serialize(): array
public __unserialize(array $data): void

serialize() işlevi, sınıfın __serialize() sihirli adına sahip bir işlevinin olup olmadığına bakar. Varsa, bu işlev herhangi bir dizileştirmeden önce çalıştırılır. Nesnenin dizileştirilmiş biçimini temsil eden ilişkisel bir anahtar/değer çiftleri dizisi oluşturmalı ve döndürmelidir. Hiçbir dizi döndürülmezse, bir TypeError yavrulanır.

Bilginize:

Aynı nesnede hem __serialize() hem de __sleep() tanımlanmışsa, sadece __serialize() çağrılır. __sleep() ise yok sayılır. Nesne Serializable arayüzünü gerçekliyorsa, arayüzün serialize() yöntemi yok sayılır ve yerine __serialize() kullanılır.

__serialize() yönteminin amaçlanan kullanımı, nesnenin dizileştirmeye uygun keyfi bir gösterimini tanımlamaktır. Dizinin öğeleri, nesnenin özelliklerine karşılık gelebilir, ancak bu gerekli değildir.

unserialize() işlevi ise tersine sınıfın __unserialize() sihirli adına sahip bir işlevinin olup olmadığına bakar. Varsa, bu işlev __serialize() işlevinden döndürülen geri yüklenmiş diziye aktarılır. Daha sonra nesnenin özelliklerini uygun şekilde bu diziden geri yükleyebilir.

Bilginize:

Aynı nesnede hem __unserialize() hem de __wakeup() tanımlanmışsa, yalnızca __unserialize() çağrılır. __wakeup() ise yok sayılır.

Bilginize:

Özellik PHP 7.4.0'dan beri kullanılabilmektedir.

Örnek 2 - Dizileştirme ve Nesneleştirme

<?php
class Connection
{
protected
$link;
private
$dsn, $username, $password;

public function
__construct($dsn, $username, $password)
{
$this->dsn = $dsn;
$this->username = $username;
$this->password = $password;
$this->connect();
}

private function
connect()
{
$this->link = new PDO($this->dsn, $this->username, $this->password);
}

public function
__serialize(): array
{
return [
'dsn' => $this->dsn,
'user' => $this->username,
'pass' => $this->password,
];
}

public function
__unserialize(array $data): void
{
$this->dsn = $data['dsn'];
$this->username = $data['user'];
$this->password = $data['pass'];

$this->connect();
}
}
?>

__toString()

public __toString(): string

__toString() yöntemi, sınıf bir dizgeye dönüştürüldüğünde sınıfın nasıl tepki vereceğine karar vermeyi sağlar. Örneğin, echo $obj; ile ne basılacağı gibi.

Uyarı

PHP 8.0.0'dan itibaren, dönüş değerine standart PHP tür anlamlandırması uygulanmaktadır, yani katı kodlama devre dışı bırakılırsa, mümkün olduğu takdirde değer string türe zorlanır.

strict typing etkinken Stringable nesnesi string tür bildirimi tarafından kabul edilmez. Bunun olması isteniyorsa Stringable ve string türleri birleşim türü bildirimi içinde birleştirilmelidir.

PHP 8.0.0'dan itibaren, __toString() yöntemi içeren her sınıf örtük olarak Stringable arayüzünü de gerçekler ve dolayısıyla bu arayüz için tür sınamaları yapılmaz. Bu durumda, arayüzün doğrudan gerçeklenmesi tercih edilmelidir.

PHP 7.4'te, döndürülen değer mutlaka string türünde olmalıdır, aksi takdirde bir Error yavrulanır.

PHP 7.4.0 öncesinde, döndürülen değer mutlaka string türünde olmalıydı, aksi takdirde ölümcül bir E_RECOVERABLE_ERROR çıktılanırdı.

Uyarı

__toString() yönteminin içinden bir istisna yavrulatılamaz. PHP 7.4.0 öncesinde, bunun yapılması ölümcül hata ile sonuçlanırdı.

Örnek 3 - Basit bir örnek

<?php
// Basit bir sınıf tanımlayalım
class TestClass
{
public
$foo;

public function
__construct($foo)
{
$this->foo = $foo;
}

public function
__toString()
{
return
$this->foo;
}
}

$class = new TestClass('Merhaba');
echo
$class;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Merhaba

__invoke()

__invoke( ...$values): mixed

__invoke() yöntemi, bir betik bir nesneyi bir işlev olarak çağırmaya çalışırsa çağrılır.

Örnek 4 - __invoke() kullanımı

<?php
class CallableClass
{
public function
__invoke($x)
{
var_dump($x);
}
}
$obj = new CallableClass;
$obj(5);
var_dump(is_callable($obj));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(5)
bool(true)

Örnek 5 - __invoke() kullanımı

<?php
class Sort
{
private
$key;

public function
__construct(string $key)
{
$this->key = $key;
}

public function
__invoke(array $a, array $b): int
{
return
$a[$this->key] <=> $b[$this->key];
}
}

$müşteriler = [
[
'no' => 1, 'isim' => 'John', 'soyisim' => 'Do'],
[
'no' => 3, 'isim' => 'Alice', 'soyisim' => 'Gustav'],
[
'no' => 2, 'isim' => 'Bob', 'soyisim' => 'Filipe']
];

// $müşterileri isme göre sırala
usort($müşteriler, new Sort('isim'));
print_r($müşteriler);

// $müşterileri soyisme göre sırala
usort($müşteriler, new Sort('soyisim'));
print_r($müşteriler);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [no] => 3
      [isim] => Alice
      [soyisim] => Gustav
    )

  [1] => Array
    (
      [no] => 2
      [isim] => Bob
      [soyisim] => Filipe
    )

  [2] => Array
    (
      [no] => 1
      [isim] => John
      [soyisim] => Do
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [no] => 1
      [isim] => John
      [soyisim] => Do
    )

  [1] => Array
    (
      [no] => 2
      [isim] => Bob
      [soyisim] => Filipe
    )

  [2] => Array
    (
      [no] => 3
      [isim] => Alice
      [soyisim] => Gustav
    )

)

__set_state()

static __set_state(array $özellikler): object

Bu statik yöntem, var_export() tarafından ihraç edilen sınıflar için çağrılır.

Bu yöntemin tek bağımsız değişkeni ['özellik' => değer, ...] biçeminde ihraç edilen özellikleri içeren bir dizidir.

Örnek 6 - __set_state() kullanımı

<?php

class A
{
public
$var1;
public
$var2;

public static function
__set_state($bir_dizi)
{
$obj = new A;
$obj->var1 = $bir_dizi['var1'];
$obj->var2 = $bir_dizi['var2'];
return
$obj;
}
}

$a = new A;
$a->var1 = 5;
$a->var2 = 'foo';

$b = var_export($a, true);
var_dump($b);

eval(
'$c = ' . $b . ';');
var_dump($c);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(60) "A::__set_state(array(
  'var1' => 5,
  'var2' => 'foo',
))"
object(A)#2 (2) {
 ["var1"]=>
 int(5)
 ["var2"]=>
 string(3) "foo"
}

Bilginize: Bir nesne ihraç edilirken, var_export() işlevi __set_state() nesnenin sınıfı tarafından gerçeklenmiş mi diye bakmaz, dolayısıyla böyle nesnelerin yeniden ithali __set_state() hiç gerçeklenmemiş gibi bir Error istisnası yavrulanmasına sebep olur. Bu kısmen bazı dahili sınıfları da etkiler. Sadece, __set_state() gerçekleyen sınıfın nesnelerinin yeniden ithal edilmesini sağlamak yazılımcının sorumluluğundadır.

__debugInfo()

__debugInfo(): array

Gösterilmesi gereken özelliklerini döndürmek için bir nesne dökümleneceği zaman bu yöntem var_dump() tarafından çağrılır.

Örnek 7 - __debugInfo() kullanımı

<?php
class C {
private
$prop;

public function
__construct($val) {
$this->prop = $val;
}

public function
__debugInfo() {
return [
'propSquared' => $this->prop ** 2,
];
}
}

var_dump(new C(42));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

object(C)#1 (1) {
 ["propSquared"]=>
 int(1764)
}
add a note

User Contributed Notes 10 notes

up
48
jon at webignition dot net
15 years ago
The __toString() method is extremely useful for converting class attribute names and values into common string representations of data (of which there are many choices). I mention this as previous references to __toString() refer only to debugging uses.

I have previously used the __toString() method in the following ways:

- representing a data-holding object as:
- XML
- raw POST data
- a GET query string
- header name:value pairs

- representing a custom mail object as an actual email (headers then body, all correctly represented)

When creating a class, consider what possible standard string representations are available and, of those, which would be the most relevant with respect to the purpose of the class.

Being able to represent data-holding objects in standardised string forms makes it much easier for your internal representations of data to be shared in an interoperable way with other applications.
up
3
tyler at nighthound dot us
1 year ago
Please note that as of PHP 8.2 implementing __serialize() has no control over the output of json_encode(). you still have to implement JsonSerializable.
up
16
jsnell at e-normous dot com
15 years ago
Be very careful to define __set_state() in classes which inherit from a parent using it, as the static __set_state() call will be called for any children. If you are not careful, you will end up with an object of the wrong type. Here is an example:

<?php
class A
{
public
$var1;

public static function
__set_state($an_array)
{
$obj = new A;
$obj->var1 = $an_array['var1'];
return
$obj;
}
}

class
B extends A {
}

$b = new B;
$b->var1 = 5;

eval(
'$new_b = ' . var_export($b, true) . ';');
var_dump($new_b);
/*
object(A)#2 (1) {
["var1"]=>
int(5)
}
*/
?>
up
10
kguest at php dot net
7 years ago
__debugInfo is also utilised when calling print_r on an object:

$ cat test.php
<?php
class FooQ {

private
$bar = '';

public function
__construct($val) {

$this->bar = $val;
}

public function
__debugInfo()
{
return [
'_bar' => $this->bar];
}
}
$fooq = new FooQ("q");
print_r ($fooq);

$
php test.php
FooQ Object
(
[
_bar] => q
)
$
up
5
ctamayo at sitecrafting dot com
3 years ago
Due to a bug in PHP <= 7.3, overriding the __debugInfo() method from SPL classes is silently ignored.

<?php

class Debuggable extends ArrayObject {
public function
__debugInfo() {
return [
'special' => 'This should show up'];
}
}

var_dump(new Debuggable());

// Expected output:
// object(Debuggable)#1 (1) {
// ["special"]=>
// string(19) "This should show up"
// }

// Actual output:
// object(Debuggable)#1 (1) {
// ["storage":"ArrayObject":private]=>
// array(0) {
// }
// }

?>

Bug report: https://bugs.php.net/bug.php?id=69264
up
6
daniel dot peder at gmail dot com
6 years ago
http://sandbox.onlinephpfunctions.com/code/4d2cc3648aed58c0dad90c7868173a4775e5ba0c

IMHO a bug or need feature change

providing a object as a array index doesn't try to us __toString() method so some volatile object identifier is used to index the array, which is breaking any persistency. Type hinting solves that, but while other than "string" type hinting doesn't work on ob jects, the automatic conversion to string should be very intuitive.

PS: tried to submit bug, but withot patch the bugs are ignored, unfortunately, I don't C coding

<?php

class shop_product_id {

protected
$shop_name;
protected
$product_id;

function
__construct($shop_name,$product_id){
$this->shop_name = $shop_name;
$this->product_id = $product_id;
}

function
__toString(){
return
$this->shop_name . ':' . $this->product_id;
}
}

$shop_name = 'Shop_A';
$product_id = 123;
$demo_id = $shop_name . ':' . $product_id;
$demo_name = 'Some product in shop A';

$all_products = [ $demo_id => $demo_name ];
$pid = new shop_product_id( $shop_name, $product_id );

echo
"with type hinting: ";
echo (
$demo_name === $all_products[(string)$pid]) ? "ok" : "fail";
echo
"\n";

echo
"without type hinting: ";
echo (
$demo_name === $all_products[$pid]) ? "ok" : "fail";
echo
"\n";
up
6
martin dot goldinger at netserver dot ch
18 years ago
When you use sessions, its very important to keep the sessiondata small, due to low performance with unserialize. Every class shoud extend from this class. The result will be, that no null Values are written to the sessiondata. It will increase performance.

<?
class BaseObject
{
function __sleep()
{
$vars = (array)$this;
foreach ($vars as $key => $val)
{
if (is_null($val))
{
unset($vars[$key]);
}
}
return array_keys($vars);
}
};
?>
up
6
rayRO
18 years ago
If you use the Magical Method '__set()', be shure that the call of
<?php
$myobject
->test['myarray'] = 'data';
?>
will not appear!

For that u have to do it the fine way if you want to use __set Method ;)
<?php
$myobject
->test = array('myarray' => 'data');
?>

If a Variable is already set, the __set Magic Method already wont appear!

My first solution was to use a Caller Class.
With that, i ever knew which Module i currently use!
But who needs it... :]
There are quiet better solutions for this...
Here's the Code:

<?php
class Caller {
public
$caller;
public
$module;

function
__call($funcname, $args = array()) {
$this->setModuleInformation();

if (
is_object($this->caller) && function_exists('call_user_func_array'))
$return = call_user_func_array(array(&$this->caller, $funcname), $args);
else
trigger_error("Call to Function with call_user_func_array failed", E_USER_ERROR);

$this->unsetModuleInformation();
return
$return;
}

function
__construct($callerClassName = false, $callerModuleName = 'Webboard') {
if (
$callerClassName == false)
trigger_error('No Classname', E_USER_ERROR);

$this->module = $callerModuleName;

if (
class_exists($callerClassName))
$this->caller = new $callerClassName();
else
trigger_error('Class not exists: \''.$callerClassName.'\'', E_USER_ERROR);

if (
is_object($this->caller))
{
$this->setModuleInformation();
if (
method_exists($this->caller, '__init'))
$this->caller->__init();
$this->unsetModuleInformation();
}
else
trigger_error('Caller is no object!', E_USER_ERROR);
}

function
__destruct() {
$this->setModuleInformation();
if (
method_exists($this->caller, '__deinit'))
$this->caller->__deinit();
$this->unsetModuleInformation();
}

function
__isset($isset) {
$this->setModuleInformation();
if (
is_object($this->caller))
$return = isset($this->caller->{$isset});
else
trigger_error('Caller is no object!', E_USER_ERROR);
$this->unsetModuleInformation();
return
$return;
}

function
__unset($unset) {
$this->setModuleInformation();
if (
is_object($this->caller)) {
if (isset(
$this->caller->{$unset}))
unset(
$this->caller->{$unset});
}
else
trigger_error('Caller is no object!', E_USER_ERROR);
$this->unsetModuleInformation();
}

function
__set($set, $val) {
$this->setModuleInformation();
if (
is_object($this->caller))
$this->caller->{$set} = $val;
else
trigger_error('Caller is no object!', E_USER_ERROR);
$this->unsetModuleInformation();
}

function
__get($get) {
$this->setModuleInformation();
if (
is_object($this->caller)) {
if (isset(
$this->caller->{$get}))
$return = $this->caller->{$get};
else
$return = false;
}
else
trigger_error('Caller is no object!', E_USER_ERROR);
$this->unsetModuleInformation();
return
$return;
}

function
setModuleInformation() {
$this->caller->module = $this->module;
}

function
unsetModuleInformation() {
$this->caller->module = NULL;
}
}

// Well this can be a Config Class?
class Config {
public
$module;

public
$test;

function
__construct()
{
print(
'Constructor will have no Module Information... Use __init() instead!<br />');
print(
'--> '.print_r($this->module, 1).' <--');
print(
'<br />');
print(
'<br />');
$this->test = '123';
}

function
__init()
{
print(
'Using of __init()!<br />');
print(
'--> '.print_r($this->module, 1).' <--');
print(
'<br />');
print(
'<br />');
}

function
testFunction($test = false)
{
if (
$test != false)
$this->test = $test;
}
}

echo(
'<pre>');
$wow = new Caller('Config', 'Guestbook');
print_r($wow->test);
print(
'<br />');
print(
'<br />');
$wow->test = '456';
print_r($wow->test);
print(
'<br />');
print(
'<br />');
$wow->testFunction('789');
print_r($wow->test);
print(
'<br />');
print(
'<br />');
print_r($wow->module);
echo(
'</pre>');
?>

Outputs something Like:

Constructor will have no Module Information... Use __init() instead!
--> <--

Using of __init()!
--> Guestbook <--

123

456

789

Guestbook
up
4
jeffxlevy at gmail dot com
18 years ago
Intriguing what happens when __sleep() and __wakeup() and sessions() are mixed. I had a hunch that, as session data is serialized, __sleep would be called when an object, or whatever, is stored in _SESSION. true. The same hunch applied when session_start() was called. Would __wakeup() be called? True. Very helpful, specifically as I'm building massive objects (well, lots of simple objects stored in sessions), and need lots of automated tasks (potentially) reloaded at "wakeup" time. (for instance, restarting a database session/connection).
up
5
ddavenport at newagedigital dot com
19 years ago
One of the principles of OOP is encapsulation--the idea that an object should handle its own data and no others'. Asking base classes to take care of subclasses' data, esp considering that a class can't possibly know how many dozens of ways it will be extended, is irresponsible and dangerous.

Consider the following...

<?php
class SomeStupidStorageClass
{
public function
getContents($pos, $len) { ...stuff... }
}

class
CryptedStorageClass extends SomeStupidStorageClass
{
private
$decrypted_block;
public function
getContents($pos, $len) { ...decrypt... }
}
?>

If SomeStupidStorageClass decided to serialize its subclasses' data as well as its own, a portion of what was once an encrypted thingie could be stored, in the clear, wherever the thingie was stored. Obviously, CryptedStorageClass would never have chosen this...but it had to either know how to serialize its parent class's data without calling parent::_sleep(), or let the base class do what it wanted to.

Considering encapsulation again, no class should have to know how the parent handles its own private data. And it certainly shouldn't have to worry that users will find a way to break access controls in the name of convenience.

If a class wants both to have private/protected data and to survive serialization, it should have its own __sleep() method which asks the parent to report its own fields and then adds to the list if applicable. Like so....

<?php

class BetterClass
{
private
$content;

public function
__sleep()
{
return array(
'basedata1', 'basedata2');
}

public function
getContents() { ...stuff... }
}

class
BetterDerivedClass extends BetterClass
{
private
$decrypted_block;

public function
__sleep()
{
return
parent::__sleep();
}

public function
getContents() { ...decrypt... }
}

?>

The derived class has better control over its data, and we don't have to worry about something being stored that shouldn't be.
To Top