PHPCon Poland 2024

TypeError

(PHP 7, PHP 8)

Giriş

TypeError sınıfının yavrulanabildiği durumlar:

  • Bir sınıf özelliğine atanan değerin türü ile özelliğin bildirilen türünün uyuşmaması.
  • Bir işleve aktarılan bağımsız değişken türünün bildirilen bağımsız değişken türü ile uyuşmaması.
  • Bir işlevden dönen bir değerin işlevin bildirilen dönüş türü ile uyuşmaması.

Sınıf Sözdizimi

class TypeError extends Error {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message = "";
private string $string = "";
protected int $code;
protected string $file = "";
protected int $line;
private array $trace = [];
private ?Throwable $previous = null;
/* Miras alınan yöntemler */
public Error::__construct(string $message = "", int $code = 0, ?Throwable $previous = null)
final public Error::getMessage(): string
final public Error::getCode(): int
final public Error::getFile(): string
final public Error::getLine(): int
final public Error::getTrace(): array
private Error::__clone(): void
}

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 Katı kodlama kipinde yerleşik bir PHP işlevine geçersiz sayıda bağımsız değişken aktarımında artık TypeError yerine ArgumentCountError yavrulanıyor.
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
celsowmbr at outlook dot com
5 years ago
An example:

<?php

function test($x):int {
return
$x;
}

try {
test('ss');
}catch(
TypeError $e){
echo
"Error !";
}
To Top