PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Kurucular ve Yıkıcılar

Kurucular

__construct(mixed ...$değerler = ""): void

PHP geliştiricilerin sınıflar için kurucu yöntemler bildirmesine imkan verir. Bir kurucu yöntemi olan sınıflar her yeni nesne oluşturuluşunda bu yöntemi çağırırlar, bu bakımdan nesne kullanılmadan önce yapılması gereken ilklendirmeler için kurucular çok uygundur.

Bilginize: Çocuk sınıflardan kurucusu olanlar için örtük olarak ebeveyn sınıfın kurucusu çağrılmaz. Ebeveyn sınıfın kurucusunu çocuk sınıftan çağırmak için, çocuk sınıf içinden parent::__construct() çağrısı yapılması gerekir. Çocuğun bir kurucu tanımlamaması halinde, normal sınıf yöntemi gibi (eğer private olarak tanımlanmadıysa) ana sınıftan miras alınabilir.

Örnek 1 - Miras almada kurucuların kullanımı

<?php
class AnaSınıf {
   function 
__construct() {
      print 
"AnaSınıf kurucusundayız\n";
   }
}

class 
AltSınıf extends AnaSınıf {
   function 
__construct() {
      
parent::__construct();
      print 
"AltSınıf kurucusundayız\n";
   }
}

class 
DiğerAltSınıf extends AnaSınıf {
    
// AnaSınıf'ın kurucusunu miras alır
}

// AnaSınıf kurucusunda
$obj = new AnaSınıf();

// AnaSınıf kurucusunda
// AltSınıf kurucusunda
$obj = new AltSınıf();

// AnaSınıf kurucusunda
$obj = new DiğerAltSınıf();
?>

Diğer yöntemlerin tersine, __construct() genişletilirken olağan değiştirge sırası uyumluluk kurallarından muaftır.

Kurucular, karşılık gelen nesnelerinin somutlaştırılması sırasında çağrılan sıradan yöntemlerdir. Bu nedenle, gerekli olabilen, bir türe ve öntanımlı bir değere sahip olabilen rastgele sayıda değiştirge tanımlayabilirler. Kurucu değiştirgeleri, sınıf adından sonra gelen parantezlerin içine yerleştirilerek çağrılır.

Örnek 2 - Kurucu değiştirgelerinin kullanımı

<?php
class Point {
    protected 
int $x;
    protected 
int $y;

    public function 
__construct(int $xint $y 0) {
        
$this->$x;
        
$this->$y;
    }
}
// Değiştirgelerin ikisini de aktaralım
$p1 = new Point(45);
// Yalnız gerekli değiştirgeyi aktaralım.
// $y öntanımlı olan 0 değerini alır.
$p2 = new Point(4);
// isimli değiştirge kullanımı (PHP 8.0 ve sonrası):
$p3 = new Point(y5x4);
?>

Bir sınıf kurucuya sahip değilse veya kurucu değiştirgesizse parantezler konmayabilir.

Eski tarz kurucular

PHP 8.0.0'dan önce, genel isim alanındaki sınıflar, eski tarz kurucu ile aynı adı taşıyan bir yöntemi yorumlar. Bu sözdizimi kaldırılmış olup bir E_DEPRECATED hatasıyla sonuçlanırsa da yöntem yine de bir kurucu olarak çağrılır. Hem __construct() hem de aynı adı taşıyan yöntem tanımlanmışsa __construct() çağrılır.

İsim alanlı sınıflarda veya PHP 8.0.0 öncesinde herhangi bir sınıfta, sınıfla aynı ismi taşıyan bir yöntemin özel bir anlamı yoktur.

Yeni kodlarda daima __construct() kullanın.

Kurucu Tanıtımı

PHP 8.0.0'dan itibaren, kurucu değiştirgeleri de bir nesne özelliğine karşılık gelecek şekilde tanıtılabilir. Kurucu değiştirgelerinin kurucudaki bir özelliğe atanması, ancak başka şekilde çalıştırılmaması çok yaygındır. Kurucu tanıtımı, bu kullanım durumu için kestirme bir yol sağlar. Yukarıdaki örnek aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir.

Örnek 3 - Kurucu özelliği tanıtımının kullanımı

<?php
class Point {
    public function 
__construct(protected int $x, protected int $y 0) {
    }
}

Bir kurucu değiştirgesi bir görünürlük değiştirici içerdiğinde, PHP bunu hem nesne özelliği hem de kurucu değiştirgesi olarak yorumlar ve özelliğe değiştirgenin değerini atar. Kurucu gövdesi boş olabilir veya başka ifadeler içerebilir. Bu ifadeler, değiştirge değerleri karşılık gelen özelliklere atandıktan sonra yorumlanır.

Tüm değiştirgelerin tanıtımı gerekmez. Tanıtılan ve tanıtılmayan değiştirgeleri herhangi bir sırayla karıştırmak ve eşleştirmek mümkündür. Tanıtılan değiştirgelerin kurucuyu çağıran kod üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Bilginize:

Nesne özellikleri, ortaya çıkabilecek motor belirsizliği nedeniyle callable türde olamaz. Tanıtılan değiştirgeler de bu nedenle callable türde olamaz. Bununla birlikte, başka herhangi bir tür bildirimine izin verilir.

Bilginize:

Tanıtılan kurucu değiştirgelerine yerleştirilen öznitelikler, hem özelliğe hem de değiştirgeye atanır.

Statik kurucu yöntemleri

PHP, sınıf başına yalnızca tek bir kurucuyu destekler. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bir nesnenin farklı girdilere sahip farklı yollarla oluşturulabilmesi istenebilir. Bunu yapmanın önerilen yolu, kurucu sarmalayıcıları olarak statik yöntemler kullanmaktır.

Örnek 4 - Statik kurucu yöntemlerinin kullanımı

<?php
class Product {

    private ?
int $id;
    private ?
string $name;

    private function 
__construct(?int $id null, ?string $name null) {
        
$this->id $id;
        
$this->name $name;
    }

    public static function 
fromBasicData(int $idstring $name): static {
        
$new = new static($id$name);
        return 
$new;
    }

    public static function 
fromJson(string $json): static {
        
$data json_decode($json);
        return new static(
$data['id'], $data['name']);
    }

    public static function 
fromXml(string $xml): static {
        
// Özelleştirmeler buraya.
        
$data convert_xml_to_array($xml);
        
$new = new static();
        
$new->id $data['id'];
        
$new->name $data['name'];
        return 
$new;
    }
}

$p1 Product::fromBasicData(5'Widget');
$p2 Product::fromJson($some_json_string);
$p3 Product::fromXml($some_xml_string);

Kurucu, haricen çağrılmasını önlemek için özel veya korumalı yapılabilir. Bu durumda, sınıfı yalnızca statik bir yöntem örnekleyebilir. Aynı sınıf tanımında olduklarından, aynı nesne örneğinde olmasa bile özel yöntemlere erişebilirler. Özel kurucu isteğe bağlıdır ve kullanım durumuna bağlı olarak anlamlı olabilir veya olmayabilir.

Nesneyi örneklemenin farklı yollarını göstermek için üç tür public static yöntem vardır.

  • fromBasicData() gerekli değiştirgeleri alıp kurucuyu çalıştırarak nesney oluşturur vesonucu döndürür.
  • fromJson() bir JSON dizesi alıp bazı önişlemlerden geçirip kurucuya gereken biçime dönüştürür ve yeni nesneyi döndürür.
  • fromXml() bir XML dizesi alıp önişemden geçirerek çıplak bir nesne oluşurur. Kurucu hala çağrılabilirse de değiştirgelerin tamamı seçimlik olduğundan yöntem bunları yoksayar. Sonucu döndürmeden önce değerleri doğrudan nesne özelliklerine atar.

Üç durumda da, static anahtar sözcüğü, kodun bulunduğu sınıfın adına çevrilir. Bu durumda, Product.

Yıkıcılar

__destruct(): void

PHP C++ gibi nesne yönelimli dillerdekine benzer bir yıkıcı tasarımına sahiptir. Yıkıcı yöntem, belli bir nesneye başka bir gönderim yoksa veya nesne kapanma sırasında açıkça yok edildiği anda çalıştırılacaktır.

Örnek 5 - Yıkıcı Örneği

<?php
class YıkıcıSınıf
{
   function 
__construct()
   {
       print 
"Kurucu çalıştı\n";
   }

   function 
__destruct()
   {
       print 
"" __CLASS__ " yok ediliyor\n";
   }
}

$obj = new YıkıcıSınıf();
?>

Kurucularda olduğu gibi ebeveyn yıkıcılar çocuk sınıflar için dolaylı olarak çağrılmayacaktır. Ebeveyn sınıfın yıkıcısının çalışması için çocuk sınıfın yıkıcısından parent::__destruct() çağrısının yapılması gerekir. Ayrıca, kuruculardaki gibi, bir çocuk sınıf kendisininkini gerçeklemediyse ebeveyninin yıkıcısını miras alabilir.

Betiğin icrası exit() kullanılarak durdurulsa bile yıkıcı çağrılacaktır. exit() işlevinin bir yıkıcı içersinde çağrılması kalan kapanma yordamlarının icrasını engelleyecektir.

Bilginize:

Yıkıcılar, HTTP başlıklarının gönderilmiş olmasını sağlamak için betik sonlanırken çağrılırlar. Betiğin kapanma aşamasındaki çalışma dizini bazı SAPI’lerde (Apache gibi) farklı olabilir.

Bilginize:

Bir yıkıcı içinden bir istisna oluşturmaya çalışmak (betiğin sonlandırılması sırasında) ölümcül hata ile sonuçlanır.

add a note add a note

User Contributed Notes 12 notes

up
112
david dot scourfield at llynfi dot co dot uk
10 years ago
Be aware of potential memory leaks caused by circular references within objects.  The PHP manual states "[t]he destructor method will be called as soon as all references to a particular object are removed" and this is precisely true: if two objects reference each other (or even if one object has a field that points to itself as in $this->foo = $this) then this reference will prevent the destructor being called even when there are no other references to the object at all.  The programmer can no longer access the objects, but they still stay in memory.

Consider the following example:

<?php

header
("Content-type: text/plain");

class
Foo {
   
   
/**
     * An indentifier
     * @var string
     */
   
private $name;
   
/**
     * A reference to another Foo object
     * @var Foo
     */
   
private $link;

    public function
__construct($name) {
       
$this->name = $name;
    }

    public function
setLink(Foo $link){
       
$this->link = $link;
    }

    public function
__destruct() {
        echo
'Destroying: ', $this->name, PHP_EOL;
    }
}

// create two Foo objects:
$foo = new Foo('Foo 1');
$bar = new Foo('Foo 2');

// make them point to each other
$foo->setLink($bar);
$bar->setLink($foo);

// destroy the global references to them
$foo = null;
$bar = null;

// we now have no way to access Foo 1 or Foo 2, so they OUGHT to be __destruct()ed
// but they are not, so we get a memory leak as they are still in memory.
//
// Uncomment the next line to see the difference when explicitly calling the GC:
// gc_collect_cycles();
//
// see also: http://www.php.net/manual/en/features.gc.php
//

// create two more Foo objects, but DO NOT set their internal Foo references
// so nothing except the vars $foo and $bar point to them:
$foo = new Foo('Foo 3');
$bar = new Foo('Foo 4');

// destroy the global references to them
$foo = null;
$bar = null;

// we now have no way to access Foo 3 or Foo 4 and as there are no more references
// to them anywhere, their __destruct() methods are automatically called here,
// BEFORE the next line is executed:

echo 'End of script', PHP_EOL;

?>

This will output:

Destroying: Foo 3
Destroying: Foo 4
End of script
Destroying: Foo 1
Destroying: Foo 2

But if we uncomment the gc_collect_cycles(); function call in the middle of the script, we get:

Destroying: Foo 2
Destroying: Foo 1
Destroying: Foo 3
Destroying: Foo 4
End of script

As may be desired.

NOTE: calling gc_collect_cycles() does have a speed overhead, so only use it if you feel you need to.
up
25
domger at freenet dot de
4 years ago
The __destruct magic method must be public.

public function __destruct()
{
    ;
}

The method will automatically be called externally to the instance.  Declaring __destruct as protected or private will result in a warning and the magic method will not be called.

Note: In PHP 5.3.10 i saw strange side effects while some Destructors were declared as protected.
up
3
iwwp at outlook dot com
1 year ago
To better understand the __destrust method:

class A {
    protected $id;

    public function __construct($id)
    {
        $this->id = $id;
        echo "construct {$this->id}\n";
    }

    public function __destruct()
    {
        echo "destruct {$this->id}\n";
    }
}

$a = new A(1);
echo "-------------\n";
$aa = new A(2);
echo "=============\n";

The output content:

construct 1
-------------
construct 2
=============
destruct 2
destruct 1
up
14
spleen
13 years ago
It's always the easy things that get you -

Being new to OOP, it took me quite a while to figure out that there are TWO underscores in front of the word __construct.

It is __construct
Not _construct

Extremely obvious once you figure it out, but it can be sooo frustrating until you do.

I spent quite a bit of needless time debugging working code.

I even thought about it a few times, thinking it looked a little long in the examples, but at the time that just seemed silly(always thinking "oh somebody would have made that clear if it weren't just a regular underscore...")

All the manuals I looked at, all the tuturials I read, all the examples I browsed through  - not once did anybody mention this! 

(please don't tell me it's explained somewhere on this page and I just missed it,  you'll only add to my pain.)

I hope this helps somebody else!
up
8
prieler at abm dot at
14 years ago
i have written a quick example about the order of destructors and shutdown functions in php 5.2.1:

<?php
class destruction {
    var
$name;

    function
destruction($name) {
       
$this->name = $name;
       
register_shutdown_function(array(&$this, "shutdown"));
    }

    function
shutdown() {
        echo
'shutdown: '.$this->name."\n";
    }

    function
__destruct() {
        echo
'destruct: '.$this->name."\n";
    }
}

$a = new destruction('a: global 1');

function
test() {
   
$b = new destruction('b: func 1');
   
$c = new destruction('c: func 2');
}
test();

$d = new destruction('d: global 2');

?>

this will output:
shutdown: a: global 1
shutdown: b: func 1
shutdown: c: func 2
shutdown: d: global 2
destruct: b: func 1
destruct: c: func 2
destruct: d: global 2
destruct: a: global 1

conclusions:
destructors are always called on script end.
destructors are called in order of their "context": first functions, then global objects
objects in function context are deleted in order as they are set (older objects first).
objects in global context are deleted in reverse order (older objects last)

shutdown functions are called before the destructors.
shutdown functions are called in there "register" order. ;)

regards, J
up
8
Per Persson
9 years ago
As of PHP 5.3.10 destructors are not run on shutdown caused by fatal errors.

For example:
<?php
class Logger
{
    protected
$rows = array();

    public function
__destruct()
    {
       
$this->save();
    }

    public function
log($row)
    {
       
$this->rows[] = $row;
    }

    public function
save()
    {
        echo
'<ul>';
        foreach (
$this->rows as $row)
        {
            echo
'<li>', $row, '</li>';
        }
        echo
'</ul>';
    }
}

$logger = new Logger;
$logger->log('Before');

$nonset->foo();

$logger->log('After');
?>

Without the $nonset->foo(); line, Before and After will both be printed, but with the line neither will be printed.

One can however register the destructor or another method as a shutdown function:
<?php
class Logger
{
    protected
$rows = array();

    public function
__construct()
    {
       
register_shutdown_function(array($this, '__destruct'));
    }
   
    public function
__destruct()
    {
       
$this->save();
    }
   
    public function
log($row)
    {
       
$this->rows[] = $row;
    }
   
    public function
save()
    {
        echo
'<ul>';
        foreach (
$this->rows as $row)
        {
            echo
'<li>', $row, '</li>';
        }
        echo
'</ul>';
    }
}

$logger = new Logger;
$logger->log('Before');

$nonset->foo();

$logger->log('After');
?>
Now Before will be printed, but not After, so you can see that a shutdown occurred after Before.
up
4
Yousef Ismaeil cliprz[At]gmail[Dot]com
8 years ago
<?php

/**
* a funny example Mobile class
*
* @author Yousef Ismaeil Cliprz[At]gmail[Dot]com
*/

class Mobile {

   
/**
     * Some device properties
     *
     * @var string
     * @access public
     */
   
public $deviceName,$deviceVersion,$deviceColor;
   
   
/**
     * Set some values for Mobile::properties
     *
     * @param string device name
     * @param string device version
     * @param string device color
     */
   
public function __construct ($name,$version,$color) {
       
$this->deviceName = $name;
       
$this->deviceVersion = $version;
       
$this->deviceColor = $color;
        echo
"The ".__CLASS__." class is stratup.<br /><br />";
    }
   
   
/**
     * Some Output
     *
     * @access public
     */
   
public function printOut () {
        echo
'I have a '.$this->deviceName
           
.' version '.$this->deviceVersion
           
.' my device color is : '.$this->deviceColor;
    }
   
   
/**
     * Umm only for example we will remove Mobile::$deviceName Hum not unset only to check how __destruct working
     *
     * @access public
     */
   
public function __destruct () {
       
$this->deviceName = 'Removed';
        echo
'<br /><br />Dumpping Mobile::deviceName to make sure its removed, Olay :';
       
var_dump($this->deviceName);
        echo
"<br />The ".__CLASS__." class is shutdown.";
    }

}

// Oh ya instance
$mob = new Mobile('iPhone','5','Black');

// print output
$mob->printOut();

?>

The Mobile class is stratup.

I have a iPhone version 5 my device color is : Black

Dumpping Mobile::deviceName to make sure its removed, Olay :
string 'Removed' (length=7)

The Mobile class is shutdown.
up
2
Jonathon Hibbard
11 years ago
Please be aware of when using __destruct() in which you are unsetting variables...

Consider the following code:
<?php
class my_class {
  public
$error_reporting = false;

  function
__construct($error_reporting = false) {
   
$this->error_reporting = $error_reporting;
  }

  function
__destruct() {
    if(
$this->error_reporting === true) $this->show_report();
    unset(
$this->error_reporting);
  }
?>

The above will result in an error:
Notice: Undefined property: my_class::$error_reporting in my_class.php on line 10

It appears as though the variable will be unset BEFORE it actually can execute the if statement.  Removing the unset will fix this.  It's not needed anyways as PHP will release everything anyways, but just in case you run across this, you know why ;)
up
1
bolshun at mail dot ru
13 years ago
Ensuring that instance of some class will be available in destructor of some other class is easy: just keep a reference to that instance in this other class.
up
-1
instatiendaweb at gmail dot com
7 months ago
/**
* Haciendo una prueba con dos clases y dos destructores
* La prueba consta de acceder a la variable global del primer objeto en el segundo
* objeto el destructor 2
* Primera clase ==> $GLOBALS['obj']
* SEgunda clase ==> $GLOBALS['obj2']
* Se ejecuta construct y todo el codigo....
* Primer destruct borra el objeto y lo hace null
* Tratamos de acceder a $GLOBALS['obj'] en el segundo destruct pero
* ya no esta es un objeto null
* Warning: Undefined array key "obj" in...
*/

class MyDestructableClass{
public $parametro;

     function __construct($parametro) {
echo("<div class=\"div\">"), "Construyendo ",__CLASS__ , ("</div>");
         escribir::verifacionnota($this ,'Antes de guardar la variable  ');
         $this->parametro = $parametro;
         escribir::verifacionnota($this ,'Despues de guardar la variable  ');
     }

  

     function __destruct() {
        escribir::linea(5); //Separador
        echo("<div class=\"div\">"), "Destruyendo " ,  __CLASS__ , ("</div>");
        escribir::verifacionnota($this ,'Antes de borrar la variable  ');
        unset($this->parametro);
        escribir::verifacionnota($this ,'Despues de borrar la variable  ');

       // unset($GLOBALS[$this]);
     }
}

$obj = new MyDestructableClass('parametroone');
escribir::verifacionnota($obj ,' Verificar la clase MyDestructableClass, no es necesario
borrar la clase porque se ejecuta al final del script  ');
escribir::titulosep('Provando ejemplo aqui se puede acceder a la variable global');
escribir::verificacion($GLOBALS['obj']);

class destructora{
    function __destruct(){
        escribir::titulosep('Sin embargo esta variable muere aqui');
        escribir::verificacion($GLOBALS['obj']);
    }
}

$obj2 = new destructora();
up
0
Reza Mahjourian
15 years ago
Peter has suggested using static methods to compensate for unavailability of multiple constructors in PHP.  This works fine for most purposes, but if you have a class hierarchy and want to delegate parts of initialization to the parent class, you can no longer use this scheme.  It is because unlike constructors, in a static method you need to do the instantiation yourself.  So if you call the parent static method, you will get an object of parent type which you can't continue to initialize with derived class fields.

Imagine you have an Employee class and a derived HourlyEmployee class and you want to be able to construct these objects out of some XML input too.

<?php
class Employee {
   public function
__construct($inName) {
      
$this->name = $inName;
   }

   public static function
constructFromDom($inDom)
   {
      
$name = $inDom->name;
       return new
Employee($name);
   }

   private
$name;
}

class
HourlyEmployee extends Employee {
   public function
__construct($inName, $inHourlyRate) {
      
parent::__construct($inName);
      
$this->hourlyRate = $inHourlyRate;
   }

   public static function
constructFromDom($inDom)
   {
      
// can't call parent::constructFromDom($inDom)
       // need to do all the work here again
      
$name = $inDom->name// increased coupling
      
$hourlyRate = $inDom->hourlyrate;
       return new
EmployeeHourly($name, $hourlyRate);
   }

   private
$hourlyRate;
}
?>

The only solution is to merge the two constructors in one by adding an optional $inDom parameter to every constructor.
up
-3
david at synatree dot com
13 years ago
When a script is in the process of die()ing, you can't count on the order in which __destruct() will be called.

For a script I have been working on, I wanted to do transparent low-level encryption of any outgoing data.  To accomplish this, I used a global singleton class configured like this:

class EncryptedComms
{
    private $C;
    private $objs = array();
    private static $_me;
   
    public static function destroyAfter(&$obj)
    {
        self::getInstance()->objs[] =& $obj;
        /*
            Hopefully by forcing a reference to another object to exist
            inside this class, the referenced object will need to be destroyed
            before garbage collection can occur on this object.  This will force
            this object's destruct method to be fired AFTER the destructors of
            all the objects referenced here.
        */
    }
    public function __construct($key)
    {
            $this->C = new SimpleCrypt($key);
            ob_start(array($this,'getBuffer'));
    }
    public static function &getInstance($key=NULL)
    {
        if(!self::$_me && $key)
            self::$_me = new EncryptedComms($key);
        else
            return self::$_me;
    }
   
    public function __destruct()
    {
        ob_end_flush();
    }
   
    public function getBuffer($str)
    {
        return $this->C->encrypt($str);
    }

}

In this example, I tried to register other objects to always be destroyed just before this object.  Like this:

class A
{

public function __construct()
{
     EncryptedComms::destroyAfter($this);
}
}

One would think that the references to the objects contained in the singleton would be destroyed first, but this is not the case.  In fact, this won't work even if you reverse the paradigm and store a reference to EncryptedComms in every object you'd like to be destroyed before it.

In short, when a script die()s, there doesn't seem to be any way to predict the order in which the destructors will fire.
To Top