PHPCon Poland 2024

Nesnelerin Kalıtımı

Kalıtım iyi kurgulanmış bir programlama prensibidir ve PHP bu prensibi kendi nesne modelinde kullanır. Bu prensip çoğu sınıf ve nesnenin bir diğeri ile ilişkisini düzenler.

Örneğin, bir sınıf (extend ile) genişletildiğinde alt sınıf üst sınıftaki genel ve korunmuş yöntemlerin tümünü miras alır. Bir sınıf bu yöntemleri aynı isimdeki yöntemlerle geçersizleştirmedikçe bunlar özgün işlevselliklerini korur.

Bu, işlevselliği tanımlamak ve soyutlamak için ve paylaşılan işlevselliğin tamamını yeni baştan gerçeklemeksizin benzer nesnelerde ek işlevsellikleri gerçeklemek için kullanışlıdır.

Bir ebeveyn sınıfın private yöntemlerine bir çocuk sınıftan erişilemez. Sonuç olarak, normal miras alma kurallarına aldırmadan çocuk sınıfların bu private yöntemleri yeniden gerçeklemesi gerekebilir. PHP 8.0.0 öncesinde, private yöntemlere bunun yanında final ve static sınırlamaları da uygulanırdı. PHP 8.0.0 ve sonrasında zorunlu olan tek private yöntem kısıtlaması, private final kuruculardır, çünkü bu, yerleşik statik yöntemleri kullanırken kurucuyu "devre dışı" bırakmanın yaygın bir yoludur.

Yöntemlerin, özelliklerin ve sabitlerin görünürlüğü gevşetilebilir, örn. protected bir yöntem public olarak imlenebilir; ancak sınırlandırılamaz, örneğin bir public özellik, private olarak imlenebilir. Görünürlüğü kısıtlanabilen kurucular istisnadır, örn. bir public kurucu, bir çocuk sınıfta private olarak imlenebilir.

Bilginize:

Otomatik yükleme kullanılmadıkça, sınıflar kullanılmadan önce tanımlanmalıdır. Eğer bir sınıf diğerini genişletiyorsa ebeveyn sınıf çocuk sınıfın yapısı kurulmadan önce bildirilmiş olmalıdır. Bu kural diğer sınıfları ve arayüzleri miras alan tüm sınıflara uygulanır.

Bilginize:

Okunup yazılabilir bir özellik salt-okunur özellik vb. ile geçersiz kılınamaz.

<?php

class A {
public
int $prop;
}
class
B extends A {
// Geçersiz: oku-yaz özellik salt-okunur yapılamaz
public readonly int $prop;
}
?>

Örnek 1 Inheritance Example

<?php

class Foo
{
public function
printItem($string)
{
echo
'Foo: ' . $string . PHP_EOL;
}

public function
printPHP()
{
echo
'PHP is great.' . PHP_EOL;
}
}

class
Bar extends Foo
{
public function
printItem($string)
{
echo
'Bar: ' . $string . PHP_EOL;
}
}

$foo = new Foo();
$bar = new Bar();
$foo->printItem('baz'); // Çıktısı: 'Foo: baz'
$foo->printPHP(); // Çıktısı: 'PHP is great'
$bar->printItem('baz'); // Çıktısı: 'Bar: baz'
$bar->printPHP(); // Çıktısı: 'PHP is great'

?>

Dahili Sınıflar ve Dönüş Türü Uyumluluğu

PHP 8.1 öncesinde, dahili sınıfların vaya yöntemlerin çoğunda dönüş türü bildirimi yoktu ve bunları genişletirken dönüş türüne izin veriliyordu.

PHP 8.1.0 ve sonrasında, çoğu dahili yöntem dönüş türlerini "geçici olarak" bildirmeye başladı, bu durumda yöntemin dönüş türü, genişletilen ebeveyn ile uyumlu olmalıdır; aksi takdirde, bir kullanımdan kaldırma bildirimi çıktılanır. Açık bir dönüş türü bildiriminin olmayışı, ayrıca yapısal bir uyuşmazlık olarak kabul edilmekte ve dolayısıyla kullanımdan kaldırma bildirimiyle sonuçlanmaktadır.

PHP'nin sürümler arası uyumluluk endişeleri nedeniyle geçersiz kılma yöntemi için dönüş türü bildirilemezse, kullanımdan kaldırma bildirimini sessizleştirmek için ReturnTypeWillChange özniteliği eklenebilir.

Örnek 2 - Dönüş türünü bildirmeyen geçersiz kılma yöntemi

<?php
class MyDateTime extends DateTime
{
public function
modify(string $modifier) { return false; }
}

// "Deprecated: Return type of MyDateTime::modify(string $modifier) should either be compatible with DateTime::modify(string $modifier): DateTime|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice" as of PHP 8.1.0
// Kullanımı önerilmiyor: MyDateTime::modify(string $modifier) için dönüş türü ya DateTime::modify(string $modifier): DateTime|false ile uymlu olmalı ya da PHP 8.1.0 ve sonrasında uyarıyı susturmak için #[\ReturnTypeWillChange] özniteliği kullanılmış olmalıdır.
?>

Örnek 3 - Yanlış dönüş türü bildiren geçersiz kılma yöntemi

<?php
class MyDateTime extends DateTime
{
public function
modify(string $modifier): ?DateTime { return null; }
}

// "Deprecated: Return type of MyDateTime::modify(string $modifier): ?DateTime should either be compatible with DateTime::modify(string $modifier): DateTime|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice" as of PHP 8.1.0
// Kullanımı önerilmiyor: MyDateTime::modify(string $modifier): ?DateTime için dönüş türü ya DateTime::modify(string $modifier): DateTime|false ile uymlu olmalı ya da PHP 8.1.0 ve sonrasında uyarıyı susturmak için #[\ReturnTypeWillChange] özniteliği kullanılmış olmalıdır.
?>

Örnek 4 - Yanlış dönüş türü bildiren ama kullanımı önerilmiyor uyarısı vermeyen geçersiz kılma yöntemi

<?php
class MyDateTime extends DateTime
{
/**
* @return DateTime|false
*/
#[\ReturnTypeWillChange]
public function
modify(string $modifier) { return false; }
}

// Bir uyarı tetiklenmez
?>
add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
212
jackdracona at msn dot com
14 years ago
Here is some clarification about PHP inheritance – there is a lot of bad information on the net. PHP does support Multi-level inheritance. (I tested it using version 5.2.9). It does not support multiple inheritance.

This means that you cannot have one class extend 2 other classes (see the extends keyword). However, you can have one class extend another, which extends another, and so on.

Example:

<?php
class A {
// more code here
}

class
B extends A {
// more code here
}

class
C extends B {
// more code here
}


$someObj = new A(); // no problems
$someOtherObj = new B(); // no problems
$lastObj = new C(); // still no problems

?>
up
100
Mohammad Istanbouly
7 years ago
I think the best way for beginners to understand inheritance is through a real example so here is a simple example I can gave to you

<?php

class Person
{
public
$name;
protected
$age;
private
$phone;

public function
talk(){
//Do stuff here
}

protected function
walk(){
//Do stuff here
}

private function
swim(){
//Do stuff here
}
}

class
Tom extends Person
{
/*Since Tom class extends Person class this means
that class Tom is a child class and class person is
the parent class and child class will inherit all public
and protected members(properties and methods) from
the parent class*/

/*So class Tom will have these properties and methods*/

//public $name;
//protected $age;
//public function talk(){}
//protected function walk(){}

//but it will not inherit the private members
//this is all what Object inheritance means
}
up
16
akashwebdev at gmail dot com
8 years ago
The Idea that multiple inheritence is not supported is correct but with tratits this can be reviewed.

for e.g.

<?php
trait custom
{
public function
hello()
{
echo
"hello";
}
}

trait
custom2
{
public function
hello()
{
echo
"hello2";
}
}

class
inheritsCustom
{
use
custom, custom2
{
custom2::hello insteadof custom;
}
}

$obj = new inheritsCustom();
$obj->hello();
?>
up
21
strata_ranger at hotmail dot com
13 years ago
I was recently extending a PEAR class when I encountered a situation where I wanted to call a constructor two levels up the class hierarchy, ignoring the immediate parent. In such a case, you need to explicitly reference the class name using the :: operator.

Fortunately, just like using the 'parent' keyword PHP correctly recognizes that you are calling the function from a protected context inside the object's class hierarchy.

E.g:

<?php
class foo
{
public function
something()
{
echo
__CLASS__; // foo
var_dump($this);
}
}

class
foo_bar extends foo
{
public function
something()
{
echo
__CLASS__; // foo_bar
var_dump($this);
}
}

class
foo_bar_baz extends foo_bar
{
public function
something()
{
echo
__CLASS__; // foo_bar_baz
var_dump($this);
}

public function
call()
{
echo
self::something(); // self
echo parent::something(); // parent
echo foo::something(); // grandparent
}
}

error_reporting(-1);

$obj = new foo_bar_baz();
$obj->call();

// Output similar to:
// foo_bar_baz
// object(foo_bar_baz)[1]
// foo_bar
// object(foo_bar_baz)[1]
// foo
// object(foo_bar_baz)[1]

?>
up
14
jarrod at squarecrow dot com
14 years ago
You can force a class to be strictly an inheritable class by using the "abstract" keyword. When you define a class with abstract, any attempt to instantiate a separate instance of it will result in a fatal error. This is useful for situations like a base class where it would be inherited by multiple child classes yet you want to restrict the ability to instantiate it by itself.

Example........

<?php

abstract class Cheese
{
//can ONLY be inherited by another class
}

class
Cheddar extends Cheese
{
}

$dinner = new Cheese; //fatal error
$lunch = new Cheddar; //works!

?>
up
-4
Anonymous
5 years ago
PHP7 gives you a warning if you redeclare a function in a child class with different parameters. For example:

class foo {
function print($text='') {
print text;
}
}

class bar extends foo {
function print($text1='',$text2='') {
print text1.text2
}
}

will give a PHP Warning: Declaration of bar::print($text1 = '', $text2 = '') should be compatible with foo::print($text= '').
up
-6
niemans at pbsolo dot nl
4 years ago
Inheritance works at create time, i.e. using the keyword 'new'. Static properties confused my understanding, so in order tho show the effect of visibility to inherintence I've created a simple demo script along with some set and get magic:

<?php
class A {
private
$a = 'private';
protected
$b = 'protected';
public
$c = 'public';
static
$d = 'static';
public function
__construct()
{
$this->e = 'constructed';
}
public function
__set($property, $value)
{
echo
' set ' . $property . '=' . $value;
$this->$property=$value;
}
public function
__get($property)
{
echo
' get ' . $property;
$this->$property = 'dynamic'; // invokes __set() !!
return $this->$property;
}
}

class
B extends A
{
public function
constructMe()
{
$this->e = 'constructed2';
}
}

class
C extends B
{
public function
__construct()
{
parent::constructMe();
}
}

echo
" \n";
$a = new A();
$b = new B();
echo
" \n";
echo
' B:c='.$b->c;
echo
" \n";
echo
' B:d=' .$b->d;
echo
" \n";

$c = new C();
echo
" \n";

print_r($a);
print_r($b);
print_r($c);

print_r(A::$d);
print_r(B::$d);
print_r(C::$d);

echo
'A class: ';
$R = new reflectionclass('A');
print_r($R->getdefaultproperties());
print_r($R->getstaticproperties());
echo
'B class: ';
$R = new reflectionclass('B');
print_r($R->getdefaultproperties());
print_r($R->getstaticproperties());

?>

This outputs:

set e=constructed
B:c=public
get d set d=dynamic B:d=dynamic
set e=constructed2
A Object
(
[a:A:private] => private
[b:protected] => protected
[c] => public
[e] => constructed
)
B Object
(
[a:A:private] => private
[b:protected] => protected
[c] => public
[d] => dynamic
)
C Object
(
[a:A:private] => private
[b:protected] => protected
[c] => public
[e] => constructed2
)
staticstaticstaticA class: Array
(
[d] => static
[a] => private
[b] => protected
[c] => public
)
Array
(
[d] => static
)
B class: Array
(
[d] => static
[b] => protected
[c] => public
)
Array
(
[d] => static
)

This shows how private variables ($a) are inherited, how static variables ($d) are inherited (by the class, not by the object) and that changing or adding variables in the parent ($e, $d) are not inherited by the child.
up
-8
sibian0218 at gmail dot com
5 years ago
I've noticed one thing concerning inheritance...
When declaring an abstract class with a private method,
which is overridden by a sub-class, private takes precedence over public for child class...
(in the case you're redeclaring a method with a different signature in fact).

Hope this helps
To Top