PHP 7.4.24 Released!

Özellikler

Sınıf üyesi değişkenlere özellik denir. Bunlara bazan öznitelik veya alan dendiği de olur, fakat bu kılavuzun amaçları doğrultusunda biz özellik terimini kullanacağız. Bunlar normal değişken bildiriminin önüne public, protected veya private anahtar sözcüklerinden biri ve PHP 7.4 itibariyle ardından isteğe bağlı bir tür bildirimi getirilerek bildirilir. Bu bildirim, bir ilklendirme olarak da yapılabilir; bu durumda bir sabit değerle ilklendirme yapılmalıdır.

public, protected, ve private sözcüklerinin anlamları için Görünürlük belgesine bakınız.

Bilginize:

Sınıf özelliklerini bildirmenin diğer bir yolu, önerilmemekle birlikte, PHP 4 ile geriye uyumluluğu sağlamak için, var sözcüğünü kullanmaktır. Böyle bir durumda özellik public bildirilmiş gibi ele alır.

Statik olmayan özelliklere, yöntemleri içinden -> (Nesne İşleci): $this->özellik (burada özellik özelliğin ismidir) kullanarak erişilir. Statik özelliklere ise :: (Çift İki nokta imi): self::özellik kullanarak erişilir. Statik ve statik olmayan özellikler arasıdaki fark hakkında daha ayrıntılı bilgi için static Anahtar Sözcüğü bölümüne bakınız.

Yöntem bir nesne bağlamından çağrılıyorsa $this sözde değişkeni sınıf yöntemleri içinde de kullanılabilir. $this, yöntemi çağıran nesnenin değeridir.

Örnek 1 - Özellik bildirimi

<?php
class SimpleClass
{
   public 
$var1 'hello ' 'world';

   public 
$var2 = <<<EOD
hello world
EOD;
   public 
$var3 1+2;

   
// geçersiz özellik bildirimleri:
   
public $var4 self::myStaticMethod();
   public 
$var5 $myVar;

   
// geçerli özellik bildirimleri:
   
public $var6 myConstant;
   public 
$var7 = [truefalse];

   public 
$var8 = <<<'EOD'
hello world
EOD;
}
?>

Bilginize:

Sınıflar ve nesnelerle çalışan bazı işlevler vardır. Bunlar için Sınıf ve Nesne İşlevleri bölümüne bakınız.

Tür Bildirimleri

PHP 7.4.0 ve sonrasında özellik tanımı bir callable istisnası ile tür bildirimi içerebilmektedir.

Örnek 2 - Tür ile özellik bildirimi

<?php

class User
{
    public 
int $id;
    public ?
string $name;

    public function 
__construct(int $id, ?string $name)
    {
        
$this->id $id;
        
$this->name $name;
    }
}

$user = new User(1234null);

var_dump($user->id);
var_dump($user->name);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(1234)
NULL

Tür bildirimli özellikler erişilmeden önce ilklendirilmelidir, aksi takdirde bir Error yavrulanır.

Örnek 3 - Özelliklere erişim

<?php

class Shape
{
    public 
int $numberOfSides;
    public 
string $name;

    public function 
setNumberOfSides(int $numberOfSides): void
    
{
        
$this->numberOfSides $numberOfSides;
    }

    public function 
setName(string $name): void
    
{
        
$this->name $name;
    }

    public function 
getNumberOfSides(): int
    
{
        return 
$this->numberOfSides;
    }

    public function 
getName(): string
    
{
        return 
$this->name;
    }
}

$triangle = new Shape();
$triangle->setName("triangle");
$triangle->setNumberofSides(3);
var_dump($triangle->getName());
var_dump($triangle->getNumberOfSides());

$circle = new Shape();
$circle->setName("circle");
var_dump($circle->getName());
var_dump($circle->getNumberOfSides());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(8) "triangle"
int(3)
string(6) "circle"

Fatal error: Uncaught Error: Typed property Shape::$numberOfSides must not be accessed before initialization

add a note add a note

User Contributed Notes 9 notes

up
323
Anonymous
9 years ago
In case this saves anyone any time, I spent ages working out why the following didn't work:

class MyClass
{
    private $foo = FALSE;

    public function __construct()
    {
        $this->$foo = TRUE;

        echo($this->$foo);
    }
}

$bar = new MyClass();

giving "Fatal error: Cannot access empty property in ...test_class.php on line 8"

The subtle change of removing the $ before accesses of $foo fixes this:

class MyClass
{
    private $foo = FALSE;

    public function __construct()
    {
        $this->foo = TRUE;

        echo($this->foo);
    }
}

$bar = new MyClass();

I guess because it's treating $foo like a variable in the first example, so trying to call $this->FALSE (or something along those lines) which makes no sense. It's obvious once you've realised, but there aren't any examples of accessing on this page that show that.
up
65
anca at techliminal dot com
6 years ago
You can access property names with dashes in them (for example, because you converted an XML file to an object) in the following way:

<?php
$ref
= new StdClass();
$ref->{'ref-type'} = 'Journal Article';
var_dump($ref);
?>
up
58
Anonymous
10 years ago
$this can be cast to array.  But when doing so, it prefixes the property names/new array keys with certain data depending on the property classification.  Public property names are not changed.  Protected properties are prefixed with a space-padded '*'.  Private properties are prefixed with the space-padded class name...

<?php

class test
{
    public
$var1 = 1;
    protected
$var2 = 2;
    private
$var3 = 3;
    static
$var4 = 4;
   
    public function
toArray()
    {
        return (array)
$this;
    }
}

$t = new test;
print_r($t->toArray());

/* outputs:

Array
(
    [var1] => 1
    [ * var2] => 2
    [ test var3] => 3
)

*/
?>

This is documented behavior when converting any object to an array (see </language.types.array.php#language.types.array.casting> PHP manual page).  All properties regardless of visibility will be shown when casting an object to array (with exceptions of a few built-in objects).

To get an array with all property names unaltered, use the 'get_object_vars($this)' function in any method within class scope to retrieve an array of all properties regardless of external visibility, or 'get_object_vars($object)' outside class scope to retrieve an array of only public properties (see: </function.get-object-vars.php> PHP manual page).
up
16
php at webflips dot net
7 years ago
Heredoc IS valid as of PHP 5.3 and this is documented in the manual at http://php.net/manual/en/language.types.string.php#language.types.string.syntax.heredoc

Only heredocs containing variables are invalid because then it becomes dynamic.
up
28
zzzzBov
11 years ago
Do not confuse php's version of properties with properties in other languages (C++ for example).  In php, properties are the same as attributes, simple variables without functionality.  They should be called attributes, not properties.

Properties have implicit accessor and mutator functionality.  I've created an abstract class that allows implicit property functionality.

<?php

abstract class PropertyObject
{
  public function
__get($name)
  {
    if (
method_exists($this, ($method = 'get_'.$name)))
    {
      return
$this->$method();
    }
    else return;
  }
 
  public function
__isset($name)
  {
    if (
method_exists($this, ($method = 'isset_'.$name)))
    {
      return
$this->$method();
    }
    else return;
  }
 
  public function
__set($name, $value)
  {
    if (
method_exists($this, ($method = 'set_'.$name)))
    {
     
$this->$method($value);
    }
  }
 
  public function
__unset($name)
  {
    if (
method_exists($this, ($method = 'unset_'.$name)))
    {
     
$this->$method();
    }
  }
}

?>

after extending this class, you can create accessors and mutators that will be called automagically, using php's magic methods, when the corresponding property is accessed.
up
-14
Ashley Dambra
7 years ago
Updated method objectThis() to transtypage class array properties or array to stdClass.

Hope it help you.

public function objectThis($array = null) {
    if (!$array) {
        foreach ($this as $property_name => $property_values) {
            if (is_array($property_values) && !empty($property_values)) {
                $this->{$property_name} = $this->objectThis($property_values);
            } else if (is_array($property_values) && empty($property_values)) {
                $this->{$property_name} = new stdClass();
            }
        }
    } else {
        $object = new stdClass();
        foreach ($array as $index => $values) {
            if (is_array($values) && empty($values)) {
                $object->{$index} = new stdClass();
            } else if (is_array($values)) {
                $object->{$index} = $this->objectThis($values);
            } else {
                $object->{$index} = $values;
            }
        }
        return $object;
    }
}
up
-8
Markus Zeller
4 years ago
Accessing a property without any value initialized will give NULL.

class foo
{
  private $bar;

  public __construct()
  {
      var_dump($this->bar); // null
  }
}
up
-18
AshleyDambra at live dot com
7 years ago
Add this method to you class in order to 'transtypage' all the array properties into stdClass();

Hope it help you.

public function objectThis($object = null) {
    if (!$object) {
        foreach ($this as $property_name => $property_values) {
            if (is_array($property_values)) {
                $this->{$property_name} = $this->objectThis($property_values);
            }
        }
    } else {
        $object2 = new stdClass();
        foreach ($object as $index => $values) {
            if (is_array($values)) {
                $object2->{$index} = $this->objectThis($values);
            } else {
                $object2->{$index} = $values;
            }
        }
        return $object2;
    }
}
up
-31
Anonymous
6 years ago
In case this saves anyone any time, I spent ages working out why the following didn't work:

class MyClass
{
    private $foo = FALSE;

    public function __construct()
    {
        $this->$foo = TRUE;

        echo($this->$foo);
    }
}

$bar = new MyClass();

giving "Fatal error: Cannot access empty property in ...test_class.php on line 8"

The subtle change of removing the $ before accesses of $foo fixes this:

class MyClass
{
    private $foo = FALSE;

    public function __construct()
    {
        $this->foo = TRUE;

        echo($this->foo);
    }
}

$bar = new MyClass();

I guess because it's treating $foo like a variable in the first example, so trying to call $this->FALSE (or something along those lines) which makes no sense. It's obvious once you've realised, but there aren't any examples of accessing on this page that show that.

[Editor's note: Removed copy of note by zzzzBov]
To Top