Özellikler

Sınıf üyesi değişkenlere "özellik" denir. Bunlara bazan "öznitelik" veya "alan" dendiğini de görürsünüz, fakat bu kılavuzun amaçları doğrultusunda biz "özellik" terimini kullanacağız. Bunlar normal değişken bildiriminin önüne public, protected, veya private anahtar sözcükleri getirilerek bildirilir. Bildirim, bir ilklendirme olarak da yapılabilir; bu durumda bir sabit değerle ilklendirme yapılmalıdır. Yani, derleme sırasında değerlendirilebilmeli, çalışma anında değerlendirilebilecek bilgiler içermemelidir.

public, protected, ve private sözcüklerinin anlamları için Görünürlük belgesine bakınız.

Bilginize:

PHP 4 ile geriye uyumluluğu sağlamak için, PHP 5 özellik bildiriminde public, protected, veya private yerine (veya ek olarak) hala var sözcüğü kabul edilmektedir. Ancak, var artık gerekli değildir. PHP'nin 5.0'dan 5.1.3'e kadar olan sürümlerinde, var kullanımı önerilmeyen kullanım olarak ele alınır ve bir E_STRICT uyarısı çıktılanırdı; PHP 5.1.3'ten beri önerilmeme durumu ortadan kalkmış olup bir uyarı çıktılanmamaktadır.

Bir özelliği public, protected, veya private yerine var kullanarak bildirirseniz PHP 5 özelliği public olarak bildirilmiş gibi ele alır.

Duruk olmayan özelliklere, yöntemleri içinden -> (Nesne İşleci): $this->özellik (burada özellik özelliğin ismidir) kullanarak erişilir. Duruk özelliklere ise :: (Çift İki nokta imi): self::özellik kullanarak erişilir. Duruk ve duruk olmayan özellikler arasıdaki fark hakkında daha ayrıntılı bilgi için static Anahtar Sözcüğü bölümüne bakınız.

Yöntem bir nesne bağlamından çağrılıyorsa $this sözde değişkeni sınıf yöntemleri içinde de kullanılabilir. $this, yöntemi çağıran nesneye (yöntemin ait olduğu nesneye) bir gönderimdir. Fakat yöntem, bir ikincil nesne bağlamından duruk olarak çağrılıyorsa, bu, birincil nesne de olabilir.

Örnek 1 - Özellik bildirimi

<?php
class SimpleClass
{
   
// PHP 5.6.0 ve sonrasında geçerli:
   
public $var1 'hello ' 'world';
   
   
// PHP 5.3.0 ve sonrasında geçerli:
   
public $var2 = <<<EOD
hello world
EOD;
   
// PHP 5.6.0 ve sonrasında geçerli:
   
public $var3 1+2;
   
   
// geçersiz özellik bildirimleri:
   
public $var4 self::myStaticMethod();
   public 
$var5 $myVar;

   
// geçerli özellik bildirimleri:
   
public $var6 myConstant;
   public 
$var7 = array(truefalse);

   
// PHP 5.3.0 ve sonrasında geçerli:
   
public $var8 = <<<'EOD'
hello world
EOD;
}
?>

Bilginize:

Sınıflar ve nesnelerle çalışan bazı işlevler vardır. Bunlar için Sınıf ve Nesne İşlevleri bölümüne bakınız.

PHP 5.3.0 ve sonrasında, Yorumsuz metinler, yorumlu metinler ve özellik bildirimleri herhangi bir duruk veri bağlamında kullanılabilir.

Örnek 2 - Özellik ilklendirmede yorumsuz metin kullanımı

<?php
class foo {
   
// PHP 5.3.0'dan beri
   
public $bar = <<<'EOT'
bar
EOT;
   public 
$baz = <<<EOT
baz
EOT;
}
?>

Bilginize:

Yorumlu ve yorumsuz metin desteği PHP 5.3.0'da eklenmiştir.

add a note add a note

User Contributed Notes 9 notes

up
285
Anonymous
7 years ago
In case this saves anyone any time, I spent ages working out why the following didn't work:

class MyClass
{
    private $foo = FALSE;

    public function __construct()
    {
        $this->$foo = TRUE;

        echo($this->$foo);
    }
}

$bar = new MyClass();

giving "Fatal error: Cannot access empty property in ...test_class.php on line 8"

The subtle change of removing the $ before accesses of $foo fixes this:

class MyClass
{
    private $foo = FALSE;

    public function __construct()
    {
        $this->foo = TRUE;

        echo($this->foo);
    }
}

$bar = new MyClass();

I guess because it's treating $foo like a variable in the first example, so trying to call $this->FALSE (or something along those lines) which makes no sense. It's obvious once you've realised, but there aren't any examples of accessing on this page that show that.
up
56
anca at techliminal dot com
4 years ago
You can access property names with dashes in them (for example, because you converted an XML file to an object) in the following way:

<?php
$ref
= new StdClass();
$ref->{'ref-type'} = 'Journal Article';
var_dump($ref);
?>
up
53
Anonymous
8 years ago
$this can be cast to array.  But when doing so, it prefixes the property names/new array keys with certain data depending on the property classification.  Public property names are not changed.  Protected properties are prefixed with a space-padded '*'.  Private properties are prefixed with the space-padded class name...

<?php

class test
{
    public
$var1 = 1;
    protected
$var2 = 2;
    private
$var3 = 3;
    static
$var4 = 4;
   
    public function
toArray()
    {
        return (array)
$this;
    }
}

$t = new test;
print_r($t->toArray());

/* outputs:

Array
(
    [var1] => 1
    [ * var2] => 2
    [ test var3] => 3
)

*/
?>

This is documented behavior when converting any object to an array (see </language.types.array.php#language.types.array.casting> PHP manual page).  All properties regardless of visibility will be shown when casting an object to array (with exceptions of a few built-in objects).

To get an array with all property names unaltered, use the 'get_object_vars($this)' function in any method within class scope to retrieve an array of all properties regardless of external visibility, or 'get_object_vars($object)' outside class scope to retrieve an array of only public properties (see: </function.get-object-vars.php> PHP manual page).
up
15
php at webflips dot net
5 years ago
Heredoc IS valid as of PHP 5.3 and this is documented in the manual at http://php.net/manual/en/language.types.string.php#language.types.string.syntax.heredoc

Only heredocs containing variables are invalid because then it becomes dynamic.
up
25
zzzzBov
9 years ago
Do not confuse php's version of properties with properties in other languages (C++ for example).  In php, properties are the same as attributes, simple variables without functionality.  They should be called attributes, not properties.

Properties have implicit accessor and mutator functionality.  I've created an abstract class that allows implicit property functionality.

<?php

abstract class PropertyObject
{
  public function
__get($name)
  {
    if (
method_exists($this, ($method = 'get_'.$name)))
    {
      return
$this->$method();
    }
    else return;
  }
 
  public function
__isset($name)
  {
    if (
method_exists($this, ($method = 'isset_'.$name)))
    {
      return
$this->$method();
    }
    else return;
  }
 
  public function
__set($name, $value)
  {
    if (
method_exists($this, ($method = 'set_'.$name)))
    {
     
$this->$method($value);
    }
  }
 
  public function
__unset($name)
  {
    if (
method_exists($this, ($method = 'unset_'.$name)))
    {
     
$this->$method();
    }
  }
}

?>

after extending this class, you can create accessors and mutators that will be called automagically, using php's magic methods, when the corresponding property is accessed.
up
-9
Ashley Dambra
5 years ago
Updated method objectThis() to transtypage class array properties or array to stdClass.

Hope it help you.

public function objectThis($array = null) {
    if (!$array) {
        foreach ($this as $property_name => $property_values) {
            if (is_array($property_values) && !empty($property_values)) {
                $this->{$property_name} = $this->objectThis($property_values);
            } else if (is_array($property_values) && empty($property_values)) {
                $this->{$property_name} = new stdClass();
            }
        }
    } else {
        $object = new stdClass();
        foreach ($array as $index => $values) {
            if (is_array($values) && empty($values)) {
                $object->{$index} = new stdClass();
            } else if (is_array($values)) {
                $object->{$index} = $this->objectThis($values);
            } else {
                $object->{$index} = $values;
            }
        }
        return $object;
    }
}
up
-5
Markus Zeller
2 years ago
Accessing a property without any value initialized will give NULL.

class foo
{
  private $bar;

  public __construct()
  {
      var_dump($this->bar); // null
  }
}
up
-12
AshleyDambra at live dot com
5 years ago
Add this method to you class in order to 'transtypage' all the array properties into stdClass();

Hope it help you.

public function objectThis($object = null) {
    if (!$object) {
        foreach ($this as $property_name => $property_values) {
            if (is_array($property_values)) {
                $this->{$property_name} = $this->objectThis($property_values);
            }
        }
    } else {
        $object2 = new stdClass();
        foreach ($object as $index => $values) {
            if (is_array($values)) {
                $object2->{$index} = $this->objectThis($values);
            } else {
                $object2->{$index} = $values;
            }
        }
        return $object2;
    }
}
up
-27
Anonymous
4 years ago
In case this saves anyone any time, I spent ages working out why the following didn't work:

class MyClass
{
    private $foo = FALSE;

    public function __construct()
    {
        $this->$foo = TRUE;

        echo($this->$foo);
    }
}

$bar = new MyClass();

giving "Fatal error: Cannot access empty property in ...test_class.php on line 8"

The subtle change of removing the $ before accesses of $foo fixes this:

class MyClass
{
    private $foo = FALSE;

    public function __construct()
    {
        $this->foo = TRUE;

        echo($this->foo);
    }
}

$bar = new MyClass();

I guess because it's treating $foo like a variable in the first example, so trying to call $this->FALSE (or something along those lines) which makes no sense. It's obvious once you've realised, but there aren't any examples of accessing on this page that show that.

[Editor's note: Removed copy of note by zzzzBov]
To Top